Категории:


Към категориите

2019-08-02 11:19:01 - Париса Дремджиева
Колко пъти може да се упражни правото по чл.54д, ал.5 от КСО относно възобновяване на изплащането на паричното обезщетение за оставащия период при започване на трудова дейност?

2019-08-02 16:00:40 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Дерменджиева, размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетения за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802).

2019-08-01 12:03:01 - Евгения Колева
Поради заболяване е невъзможно да се явя в бюрото по труда за среща с трудов посредник в определен ден и час, въпроса ми е какъв медицински документ трябва да представя в бюрото, в какъв срок трябва да стане това, и дали ми се прекратява регистрацията?

2019-08-02 16:20:43 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Колева, съгласно чл. 16, ал.1 на ППЗНЗ, регистрацията в бюрото по труда се прекратява и се възстановява с решение на директора на дирекция "Бюро по труда". Регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие от датата на настъпване на съответното обстоятелство. Регистрацията на безработните лица се възстановява при представяне на доказателства за наличие на уважителни причини в срок 7 работни дни от отпадането на уважителната причина. Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта „уважителни причини" са задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка, заболяване и други, удостоверени с официален документ, за които ръководителят на поделението на Агенцията по заетостта е уведомен своевременно. / ДТ

2019-07-31 23:05:45 - Теодора Йорданова
Здравей те имам следния въпрос,на 10 август ще ме съкратят поради закриване на фирмата имам 12 години трудов стаж без прекъсване.Искам да запиша да уча висше редовно,ще мога ли да се регистрирам като безработна и съответно да си получавам обезщетение то за безработица като стана студентка. Благодаря предварително....

2019-08-02 15:58:48 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Йорданова, паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802).

2019-07-28 09:56:57 - Юлия Варава
Здравейте. Синът ми е на 15 години. Може ли да работи? Ако да, при какви условия? Благодаря. Юлия.

2019-07-31 11:34:22 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Варава, съгласно чл. 301, ал. 1 от Кодекса на труда минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение. По изключение на ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Условията на труда в тези случаи се определят от Министерския съвет. Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа след обстоен медицински преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо и умствено развитие. Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа с разрешение на ИА „Главна инспекция по труда“ за всеки отделен случай. / ДТ

2019-07-25 18:45:23 - Весела Петрова
Имам 10 години непрекъснат трудов стаж. През юни напуснах фирмата . Не съм се регистрирала в Бюро по труда. Имам възможност да започна работа. Предлагат ми трудов договор със срок дозавършване на определена работа, който не се знае колко ще продължи - 10,15 дни или 2-3 месеца. Ще имам ли право на обезщетение за безработица и в какъв размер?

2019-07-31 11:33:15 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Петрова, за да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид (съгласно чл. 54б, ал. 3 от КСО), че безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. Следва да имате предвид, че паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-07-22 11:03:54 - Мария Димова
Здравейте,работя на трудов договор -до 07.19 (съкращават ни )Осигурявам се като земеделски производител за периода 06.19 до 09.19(само за периода в който извършвам дейност)Имам ли право на обезщетение за безработица.

2019-07-26 10:12:19 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, госпожо Димова, За да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-07-16 15:57:12 - К. Жлезчева
Здравейте, бих искала да питам ще има ли скоро някакви програми за хора с увреждания? Специално ме интересува за град Сливен дали ще дойдат скоро програми? Интересува ме програмата за Хора с увреждания съществува ли все още 36 месеца или е премахната, защото вече се говори за заетост и обучение на хората с увреждания до 24 месеца? Благодаря Ви!

2019-07-26 10:14:08 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания осигурява субсидирана заетост до 24 месеца на безработни лица с трайни увреждания. Към настоящия момент се извърши преразпределение на средствата за активна политика от едни програми и мерки към други, което даде възможност за включване в Програмата на нови 220 безработни лица (бройката е за цялата страна). За актуална информация за предстояща процедура за подбор на безработни лица за включване в Програмата, Ви съветвам да следите рубриките „Актуално“и „На фокус“ на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg), както и да поддържате връзка с трудовия посредник в местното бюрото по труда. Също така Ви препоръчвам да се запознаете с насърчителните мерки, подпомагащи заетостта на безработни лица с трайни увреждания. Информация за тях ще намерите на сайта на Агенцията по заетостта, рубрика „Търсещи работа“, подрубрика „Мерки за заетост“. Алтернативна възможност за започване на работа на субсидирано работно място предлагат схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за които може да се информирате в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на страницата на МТСП, както и на електронен адрес (https://esf.bg/). / ДТ

2019-07-07 20:41:27 - Боряна Колева
Здравейте. Интересува ме каква е процедурата по издаване на лиценз от МТСП за фирма, която ще извършва посредническа дейност при наемане на работа на българи и други работници от ЕС за работа в чужбина. Какви документи са необходими, дължимите такси и срокове. Благодаря предварително.

2019-07-15 17:24:05 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Колева, Посредническа дейност по наемане на работа се извършва: 1. от лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство или законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България и са регистрирани по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, след регистрация в Агенцията по заетостта и издаване на удостоверение за регистрация от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице; 2. от лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България, след предварително уведомяване на министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице. С допълнителна информация по темата може да се запознаете на страницата на Агенцията по заетостта на адрес (https://www.az.government.bg/pages/firmi-posrednici-za-namirane-na-rabota/). / ДТ

2019-06-28 12:05:53 - Светлана Петрова
Допустимо ли е участието на студенти, редовно обучение, регистрирани в Бюрото по труда като търсещи почасова работа да бъдат включени по операция "Младежка заетост" на ОП РЧР.

2019-07-08 12:26:22 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Препоръчвам Ви да зададете въпроса си в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. / ДТ

2019-06-26 15:56:32 - Наталия Конджагюлова
Здравейте, предстои ми пенсиониране през септември 2020 гадина, но за съжаление фирмата в която работя се закрива и целия персонал отива на борса. Въпроса ми е запазва ли ми се правото на 6 брутни заплати или не. В същата година на пенсиониране щях да навърша 10 години във фирмата?

2019-07-08 12:25:46 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Препоръчвам Ви да се консултирате с юрист в рубрика „Обществено осигуряване“. / ДТ

2019-06-26 09:55:26 - Веста Иванова
Здравейте, съкратена съм поради намаляване обема на работа. Отказват ми обезщетение в Агенцията по заетостта, като се мотивират, че получавам пенсия, като гражданка на Русия. Но аз имам и бълг гражданство, и още не съм пенсионерка тук. Плюс това пенсията си я получавам директно от Русия, тя не е оформена във НОИ на България. Прави ли са?

2019-07-08 12:22:37 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Иванова, За да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите, отговарящи на въпроси на граждани чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-06-26 08:33:52 - Калинка Йонова
Регистрирах се , като безработна на Трудовата борса на 10.04.2019 г. , на 23,04,2019 г. започнах работа на ТД и прекратих регистрацията . Въпросът ми е : Мога ли да възобновя регистрацията на ТБ , поради неудовлетвореност от започнатата работа . П.П. От НОИ ми казаха , че мога да възобновя регистрацията при тях в рамките на едногодишния срок .

2019-07-08 12:20:57 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Йонова, Регистрацията в бюрото по труда е по желание на лицето. Вие сте прекратила предходната си регистрация поради започване на работа. Може да отидете в бюрото по труда и да направите нова регистрация. За да отговаряте на изискванията за получаване на парично обезщетение за безработица (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване) следва да се регистрирате като безработна в Агенцията по заетостта. Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението./ ДТ

2019-06-21 19:04:41 - Славчо Рашков
Какъв е срока след завършен курс- Основни и довършителни работи в Строителството да получа насочващо писмо към работодател?

2019-07-05 11:16:32 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Рашков, При наличие на подходящо свободно работно място трудовият посредник информира и консултира регистрираните в Дирекция „Бюро по труда“ лица за изискванията за заемането му. След постигане на договореност между трудовия посредник и регистрираното лице се издава формуляр "Насочващо писмо" с прилежащ към него профил или автобиография на безработното лице (отговарящи на заявеното свободно работно място). / ДТ

2019-06-20 13:17:11 - Ирена Александрова
Моля за отговор на въпрос, зададен на 15.04.2019г.: 1. Българска фирма наема испанец на работа - необходимо ли е същият да предостави карта за предварителен мед. преглед? 2. Следва ли нашият СТМ да изиска от съответния СТМ в Испания медицинското му досие или трябва да създаде изцяло ново лично здравно досие?

2019-06-20 17:43:01 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Александрова, Препоръчвам Ви да зададете въпроса си в рубрика "Свободно движение на работници, миграция и интеграция". / ДТ

2019-06-15 19:37:05 - Таня Пичурова
Здравейте, Чл. 68 от КСО (3) – в случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 66 години и 4 месеца за жените и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ разпоредбата дава правна възможност на работодателя по своя преценка да прекрати трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Упражняването на едно право от работника или служителя, а именно да използва благоприятстващата го възможност да се пенсионира, следва да зависи от неговата воля, а не от тази на работодателя му, тъй като упражняването на едно лично субективно право, каквото несъмнено е правото на пенсия, не следва да зависи от волята на други лица. Какво се случва - лицето не получава пенсия и не желае да получава, поради недостигащ стаж. Условие за придобиване на право на парично обезщетение за безработица е да не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Въпросът е : Лицето ще получава ли обезщетение за безработица? Не трябва ли Министерство на труда и социалната политика да сезира КС за а тази възможност в КСО за право на пенсия при недостигащ стаж, защото това право се определя от работодателя. Благодаря предварително за отговора. Таня Пичурова

2019-06-20 17:38:21 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Препоръчвам Ви да се консултирате с юрист в рубрика "Обществено осигуряване". / ДТ

2019-06-07 13:36:09 - Боряна Въскова
Здравейте, След промените в Наредба №5 от 29.12.2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомл по чл. 62 ал.5 от КТ задължен ли е работодателят да използва единствено наименованията на длъжността, отговаряща на съответния код от класификатора на длъжностите или може да изменя наименованието, придържайки се към съответния код по НКПД ?

2019-06-12 10:18:52 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Въскова, Съгласно чл. 5, т. 4, буква „а“ от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда съдържа код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011), който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение. Следва да се има предвид, че при изпълнение на задълженията си по Наредбата работодателят следва да спазва и правилата, установени с НКПД-2011. Съгласно т. 20 от Методологичните бележки към НКПД-2011, когато за някоя длъжност се налага да се открои важността и отговорността на изпълняваните функции и задачи, към длъжностното наименование от НКПД-2011 могат да се включват и допълнителни определители като: заместник, завеждащ, старши, младши, висш, главен, водещ, майстор, помощник, стажант и други, като се ползва осемцифровия код от НКПД-2011 за съответната длъжност. Също така, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на НКПД-2011, в случаите, когато длъжностно наименование от Класификацията не отразява точно спецификата на конкретната работа, се допуска в края на съществуващото наименование да се въведе кратко допълнително уточнение. Тези възможности за конкретизиране на длъжностните наименования от НКПД-2011 продължават да могат да се прилагат./ ДТ

2019-06-05 11:11:16 - Mariya Kashmerova
Здравейте, прекратяват ми договора по чл.328,т3 и ме интересува, какви документи е необходимо да ми издадът, преди напускането, освен оформена трудова книжка.

2019-06-07 16:43:05 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Препоръчвам Ви да се консултирате с юрист в рубрика „Трудово право“. Що се отнася до регистрацията в бюрото по труда, може да се регистрирате в дирекция „Бюро по труда“ по постоянен и по настоящ адрес. Регистрацията се извършва лично въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и след представяне на: 1. документ за самоличност или документ за пребиваване; 2. документи за придобито образование и/или квалификация; 3. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност; 4. писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път. Следва да имате предвид, че в случай, че към момента на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ търсещото работа лице не разполага с документите от т.2 до т.4, това не е основание за отказ на регистрация. Документите могат да бъдат представени допълнително при следващо посещение в дирекция „Бюро по труда“ за изготвяне на индивидуалния план за действие или за среща с трудов посредник. / ДТ

2019-06-04 15:00:13 - Полина Матеева
Освобождаваме служител по чл. 328, ал.1, т. 2, като изплащаме обезщетение за неизползван отпуск и за неспазено предизвестие. След един месец получаваме пенсионно решение и начисляваме обезщетение две брутни заплати. Трябва ли да му се изплати и обезщетение по чл. 222, ал. 1 за оставане без работа?

2019-06-07 16:41:53 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Матеева, Препоръчвам Ви да се консултирате с юрист в рубрика „Трудово право“. / ДТ

2019-05-15 10:37:13 - Мануела Дамянова
Здравейте, аз съм дъщеря на една от шивачките, които напуснаха от фирма "Бетис" Благоевград, заради неизплатени заплати и нежаланието да работят с нов съдружник. Вече регистрирани в БТ, са принудени или да започнат работа в другата фирма на новия съдружник или да започнат курс за камериерки.Ако откажели, щели да им прекратят обещетенията за

2019-05-17 11:38:54 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, госпожо Дамянова, При първата среща с безработното лице, трудовият посредник от местното бюро по труда изготвя индивидуален план за действие, включващ необходимите стъпки в процеса на реализация на лицето на трудовия пазар. Индивидуалният план за действие може да се актуализира през периода на регистрация на лицето в бюрото по труда, с цел по доброто съответствие между желанията и възможностите на безработното лице и особеностите на местния трудов пазар. При наличие на подходящо свободно работно място трудовият посредник информира и консултира регистрираните в ДБТ лица за изискванията за заемането му. След постигане на ДОГОВОРЕНОСТ между трудовия посредник и регистрираното лице се издава формуляр "Насочващо писмо" с прилежащ към него "Профил". Но имайте предвид и текста на Допълнителните разпоредби към Закона за насърчаване на заетостта, които гласи, че "Подходяща работа" е работата, която съответства на образованието и/или квалификацията, и/или професионалния опит на лицето, както и на неговото здравословно състояние, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт, за период до 12 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция "Бюро по труда". След този период "подходяща работа" е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт. Препоръчвам Ви да следите информацията за свободните работни места, обявени в бюрата по труда в цялата страна, на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Е-трудова борса“. На същия сайт, но в рубрика „Новини“ ежемесечно се публикува график на организираните от Агенцията по заетостта трудови борси в цялата страна. Тези борси са възможност за директна среща между работодатели и търсещи работа лица. /ДТ

2019-05-12 16:33:52 - Виктория Димова
Здравейте, казвам се В. Димова и съм студент в НБУ София. В разработката си за проект по event management пиша за БГ кариерен форум в Кьолн 2019г. Организатор на събитието е и МТСП. Бихте ли ми помогнали, ако е възможно,с информация относно: -вид дейност на МТСП за организацията, -информация от презентацията на зам. мин. З. Русинова. Благодаря!

2019-05-17 11:37:37 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, Препоръчвам Ви да се обърнете за съдействие към Пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Координати за връзка ще намерите на електронен адрес (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=146). Повече информация за събитието може да видите и на сайта на Министерството на адрес (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1658&lang=). /ДТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България