Категории:


Към категориите

2020-01-10 13:16:13 - Стефан Георгиев
С Разпореждане на НОИ ми е отпуснато парично обезщетение за безработица, считано от 15.07.2019 до 14.03.2020г. /8 месеца/. Същото е спряно/прекратено, считано от 02.12.2019г. на основане: започване на трудова дейност. /т.е. са "ползвани" 4,5 месеца/. Трудовият ми договор е сключен по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 КТ със срок на изпитване 3 месеца в полза на работодателя. Към днешна дата /10.01.2020 г./ имам ли право да прекратя новото си трудово правоотношение и да възстановя правото си на парично обезщетение с право на сумата, която е разпоредена по решението от 2019г. за оставащите 3,5 месеца /от 8, за които ми е отпуснато обезщетението/. Има ли значение основанието за прекратяване на трудовия ми договор!?

2020-01-16 10:12:37 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Георгиев, Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението. В сручая основанието за прекратяване на трудовия договор не се взема предвид. / ДТ

2020-01-10 12:54:15 - Марияна Шалева
Здравейте, задала съм въпрос на 11.12.2019 г. Ще получа ли отговор на въпроса и кога, тъй като ми е важно, за разрешаване на възникнал казус. Благодаря предварителто !

2020-01-17 15:13:12 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, госпожо Шалева, На 11.12.2019 г. сте задали въпроса си в рубрика "Обществено осигуряване". На електронен адрес (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=FA2) може да видите темите, за които отговарят отделните подрубрики в рубрика "Въпроси и отговори" на сайта на МТСП. /ДТ

2020-01-08 19:10:16 - Ивайло Петров
Здравейте, Проблем ли е , че при регистрацията си в Агенцията по заетоста и подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица, не съм декларирал, че имам сключен договор с Министерство на отбраната за служба в Доброволния резерв на Въоръжените сили на Република България, на основание на чл.26 и чл.28 , ал.1 от ЗРВСРБ и чл. 10 , ал.1 и ал. 2 от ППЗРВСРБ? Това има ли отношение към регистрацията като безработен и отпускане на обезщетение и счита ли се за невярно декларирани данни

2020-01-16 10:11:53 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Петров, Съгласно чл. 49 от Закон за резерва на въоръжените сили на Р България времето на разположение за активна служба не се смята за трудов и осигурителен стаж. В тази връзка не е необходимо да подавате декларация за промяна на обстоятелствата в дирекция „Бюро по труда“. Във връзка с правото на получаване на парично обезщетение за безработица, следва да имате предвид, че паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2020-01-08 10:58:47 - Десислава Нейчева
С цел извършване на проверка по ОП Развитие на човешките ресурси служители на БТ изискват достъп до информационна система за обработка на данни във фирмата, която извършва счет.обслужване/не във ф-мата бенефициент по ОП/ и отказват заверени документи на хартиен или ел.носител. Моля посочете ми правното основание за подобна проверка.

2020-01-16 10:11:12 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Нейчева, Препоръчвам Ви да се консултирате с експертите, отговарящи на въпроси в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като дадете повече подробности във връзка със случая. / ДТ

2020-01-06 16:08:31 - Недялка Шопова
Как малка фирма може да наеме работници от бюрото по труда? Ще има ли европейска програма с която да се финансират подобни дейности?

2020-01-17 14:40:48 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Шопова, Посредничеството на дирекциите "Бюро по труда" за наемане на работна сила се осъществява чрез: • предоставяне на информация за реда и начините за обявяване на свободните работни места; • приемане на заявки за свободни работни места; • обработка и разпространяване на информация за обявените свободни работни места; • подбор на подходящи кандидати, отговарящи на изискванията на работодателя; • насочване на подходящи кандидати към съответното работно място; • изискване на обратна информация за резултата от насочването. Информацията за обявените свободни работни места се изнася на информационните табла в дирекции "Бюро по труда" без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Същата се публикува в официалната страница на Агенцията по заетостта в интернет и съдържа: • дирекция "Бюро по труда"; • номер, дата и срок на валидност на заявката; • наименование на длъжността; • местоположение (община); • вид на трудовия договор; • работно време; • трудово възнаграждение; • брой на свободните работни места; • изисквания към търсещото работа лице (образование, професионален опит, допълнителни умения и др.). Работодателите, желаещи да ползват посредничеството на дирекциите "Бюро по труда" могат да заявят потребностите си от работна сила с описание на характера на работата и посочени образователни и квалификационни изисквания към кандидата и начина за извършване на подбор, като подадат заявка-спецификация на свободното работно място. Работодателите могат сами да правят подбор на препоръчаните им от поделението на Агенцията по заетостта търсещи работа лица или да изискат от Агенцията по заетостта да направи подбора по предварително подадената заявка. Насочването на подходящи кандидати за работа се осъществява чрез насочващо писмо по образец, което може да бъде придружено с профил. Възможност за наемане на безработни лица на субсидирани от Държавния бюджет работни места, предлагат програмите, проектите и насърчителните мерки от Закона за насърчаване на заетостта. С подробна информация за тях може да се запознаете на страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ „Програми и проекти“ или „Мерки за заетост“. Във връзка с възможностите за наемане на безработни лица в рамките на операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Ви препоръчвам да се консултирате с експертите, отговарящи на въпроси в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на електронната страница на МТСП. / ДТ

2019-12-22 07:53:38 - Мария Николова
Здравейте! Съпругът ми е с връчено предизвестие за съкращание по инициатива на работодателя с едномесечно предизвестие.Последният ден при изтичането му е 16,12,19г.Работодателят бави оформянето на документите му и се опасяваме ,че няма да успее да се регистрира в бюрото по труда.:Какви са сроковете за регистрация след като 24,25,,26 са не раб дни

2019-12-27 17:30:10 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Николова, За да се регистрират в дирекция „Бюро по труда” и да ползват права по реда на Закона за насърчаване на заетостта търсещите работа следва да подадат заявление-декларация по образец и да представят следните документи: 1. документ за самоличност или документ за пребиваване; 2. документи за придобито образование и/или квалификация; 3. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд; 4. писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път. АКО КЪМ МОМЕНТА НА РЕГИСТРАЦИЯ СЪПРУГЪТ ВИ НЕ РАЗПОЛАГА С ДОКУМЕНТИТЕ ОТ Т.2 ДО Т.4, ТОВА НЕ Е ПРЕЧКА, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА ГИ ПРЕДСТАВИ ДОПЪЛНИТЕЛНО, ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”. За допълнителна информация във връзка с регистрацията в бюрото по труда Ви препоръчвам да посетите електронен адрес (https://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/). Предполагам, че въпросът Ви е свързан с правото на получаване на парично обезщетение за безработица. В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРЕПОРЪЧВАМ НА СЪПРУГА ВИ ДА СЕ РЕГИСТРИРА В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ В СРОК ДО 30.12.2019 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, с цел да спази законоустановения срок за регистрация в бюрото по труда, регламентиран в чл. 54а на Кодекса за социално осигуряване. Там е разписано, че паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако: 1. заявлението до териториалното поделение на Националния осигурителен институт е подадено в тримесечен срок от тази дата; 2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. / ДТ

2019-12-20 14:11:16 - Искра Ашикова
Здравейте, интересувам се има ли право на платена борса човек, работещ на трудов договор по чл. 114, който не превишива 48часа месечно

2019-12-27 17:29:04 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Ашикова, За да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Въпреки че трудовият Ви договор е сключен за работа през определени дни от месеца, това време се признава за трудов стаж. Това Ви дава възможност да упражните правото си на обезщетение за безработица, стига да отговаряте на условията, регламентирани в чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (описани по-горе). / ДТ

2019-12-10 17:01:52 - Стефани Атанасова
Здравейте! Предстои ми да започна работа на трудов договор по оперативна програма "Старт на кариерата". Пречка ли е, че получавам суми по граждански договор над мин. раб. заплата, тъй като никъде не намирам законов текст? Също така, този доход пречи ли ми да се регистрирам в Бюрото по труда, което е изискване по програмата?

2019-12-20 17:57:56 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Атанасова, Според Кодекса за социално осигуряване лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец се водят задължително осигурени лица. Според Критериите за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата“ за заетост, през 2020 г. едно от минималните изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора е регистрацията като търсещи работа лица в Дирекция „Бюро по труда“. В тази група се включват безработни, заети лица и др. Според Процедурата за кандидатстване на работните места в централните ведомства по Програма „Старт на кариерата“ за заетост приз 2020 г. всеки младеж, кандидатстващ по Програмата, който няма регистрация в дирекция „Бюро по труда“ като безработен, в срок до един месец от публикуване на окончателния списък на класиране, следва да си направи такава регистрация. Във Вашия случай може да се регистрирате като заето лице в бюрото по труда и след окончателното класиране, да подадете декларация в бюрото по труда за промяна на обстоятелствата и да промените статута си на безработно лице, т.е. трябва да прекратите гражданския си договор към съответната дата. / ДТ

2019-12-05 09:04:12 - Юлия павлова
Здравейте , с 75%телк съм с двустранна загуба на слуха с над 90ДБ с право на работа съм противопоказни условия на труд Работа изискваща нормален слух и социален контакт. Сега съм на работа по оперативна програма на човешките ресурси за 2 г, като чистач хигиенист бях чистачка я кметството.до сега си изпълнявах длъжността като чистач хигиенист,но като се смени оправлението ме махнаха от кметството и ме изкараха на вън да копая булдюри и да изхвърлям чували боклуци . Та въпросът ми е , както съм чистач хигиенист, могат ли да ме задължават,да работя на шосе и да копая булдюри.казаха ми че ако не изпълнявам задълженията който ми казват да работя ще ме уволнят. Извинявам се за дългият пост Благодаря ви предварително ако ми помогнете или ме насочите вие към другите институции

2019-12-06 17:30:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Павлова, Препоръчвам Ви да зададете въпроса си в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ или да отправите писмено запитване към Агенцията по заетостта (https://www.az.government.bg/contacts/), като дадете повече подробности по случая, за да се направи проверка. / ДТ

2019-12-05 00:57:45 - Георги Кърделов
Здравейте, Напоследък чета доста в пресата, че държавата обмисля да стимулира висококвалифицирани българи живеещи в чужбина да се върнат да работят в България. Къде мога да се запозная в детайла и да кандидатствам евентуално? Мерси предварително.

2019-12-06 17:28:40 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Кърделов, Препоръчвам Ви да зададете въпроса си в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. / ДТ

2019-12-03 12:57:23 - Ваня грудева
Здравейте интересува ме дали трябва да представя пред някоя институция трудовата книжка следд като ми вписаха изпращането по чл.222

2019-12-10 10:44:31 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Грудева, Въпросът Ви е неясен. Ако имате право на обезщетение за безработица, Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2019-11-28 22:06:59 - Цветана Тодорова
Аз съм с телк 50% като едно от заболяванията е очно.Мога ли да работя по национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания .Какви са условията . Благодаря!

2019-12-06 17:27:29 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Тодорова, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания осигурява възможност за включване в субсидирана заетост за срок до 24 месеца на безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. Приоритетно се включват лицата от следните групи: • с и над 71% намалена работоспособност; • военноинвалиди (тази група включва безработни военноинвалиди и пострадали при или по повод отбраната на страната с и над 50% намалена работоспособност); • хора със сензорни увреждания; • хора с ментални увреждания. Препоръчвам Ви да се консултирате с експертите от Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене, които ще Ви информират за възможностите за включване в Програмата. / ДТ

2019-11-19 16:23:36 - Благовеска Николова
Здравейте. На 15.10.2019 г напуснах работа по взаимно съгласие. Работила съм близо 5 години във фирмата. Регистрирах се в бюрото по труда на 2-ят ден и в същия се регистрирах в НОИ. На 14.11 2019 г отидох да си взема решението от НОИ. В него пише следното Спирам производството по отпускане на парично обезщетение за безработица. Мотиви Извършване на проверка от контролен орган на ТП на НОИ относно верността на подадените данни в регистъра на осигурено то лице.

2019-11-25 11:43:46 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Николова, Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). /ДТ

2019-11-13 09:53:24 - Росица Накова
Здравейте! Имам следния въпрос: Предстои ми съкращаване в дружеството, което работя. При определяне на обезщетението за безработица, освен възнаграждението на служителя, взема ли се предвид и допълнителното трудово възнаграждение отпускано от работодателя на всеки три месеца? Благодаря!

2019-11-18 11:13:42 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Накова, Размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетения за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така Ви препоръчвам да се консултирате с експертите от Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802), отговарящи на въпроси на граждани. / ДТ

2019-11-12 09:57:08 - Рени Мутафчева
Здравейте, имам следния въппрос: На 07.12.2015г. започвам да взимам парично обезщетение за безработица, което трябва да продължи 4 месеца, съответно до 06.04.2016г. Но на 31.03.2016г. се налага да замина за чужбина и прекратявам регистрацията си за паричното обезщетение. Тази година се прибрах от чужбина и тъй като вече са минали 3 години от последната ми регистрация, аз се записвам пак на 16.09.2019г. , представям всички нужни документи и на 28.10.2019г. ми изпращат решение, че ще взимам обезщетение, което ще продължи 6 месеца. След няколко дни, на 07.11.2019г. пак ми изпращат писмо, в което пише,че ми СПИРАТ обезщетението за безработица, защото съм имала да взимам 6 дни от 2016г., които е било ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се вземат. И така въпрсното ми питане е, какво ще се случи с моето обезщетение за безработица, ще ми бъдат ли продължени тези 6 месеца, които по право ми се полагат? В момента съм без работа и не знам какво да правя в тази ситуация.

2019-11-18 11:13:09 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Мутафчева, Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението. Следва да имате предвид, че размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетения за безработица. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите от Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802), отговарящи на въпроси на граждани./ ДТ

2019-11-02 09:19:19 - Жанета Абаджиева
Исках да кандидатствам за еднократна помощ за започване на нов бизнес в гр. Девин, но от агенцията по заетостта ми отговориха,че парите,предвидени по това финансиране вече са пренасочени. Има ли начин да получа такава безвъзмездна помощ до края на тази година?

2019-11-15 11:54:43 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Абаджиева, От въпроса Ви не става ясно по коя мярка от Закона за насърчаване на заетостта кандидатствате. По чл.47, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта може да кандидатства безработно лице, регистрирано в дирекция “Бюро по труда” с право на парично обезщетение за безработица, с одобрен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги. Средствата, които се отпускат на лицето са еднократна парична сума, вместо парично обезщетение за безработица, при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване. Средствата се изплащат от бюджета на Националния осигурителен институт, при спазване на условията на насърчителната мярка (https://www.az.government.bg/pages/nasarchavane-na-predpriemachestvoto/). Към момента Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Девин не разполага с финансов ресурс по насърчителните мерки по чл. 47, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта, по чл. 48 и чл. 49б от Закона за насърчаване на заетостта, насърчаващи предприемачеството на безработни лица. Препоръчвам Ви да се консултирате с експертите, отговарящи на въпроси в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за възможностите за включване в операции, подкрепящи предприемачеството на безработни лица. През 2020 г. в рамките на Националния план за действие по заетостта са предвидени средства за финансиране на мерките по Закона за насърчаване на заетостта, подпомагащи безработни лица да започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги. / ДТ

2019-10-29 19:48:36 - Десислава Андонова
Здравейте, по майчимство съм за отглеждане на дете до 2 г.възраст. Детето ми е на 10месеца и е прието в детска ясла.Трябва да посещава от 14.11.2019г.(последен срок)за да си запази мястото. Имам ли право да съм в отпуск за отглеждане на дете след като изтекът 410-те дни от майчинството и ако имам право какъв документ трябва да подам при работодателя? Благодаря, Ви!

2019-11-08 16:12:18 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Андонова, Във връзка с отговора на Вашя въпрос Ви препоръчвам да се консултирате с юрист в рубрика „Социално осигуряване“. / ДТ

2019-10-28 08:29:08 - Любомир Дончев
Здравейте, като работодател, имам ли право да променям изцяло наименованието на дадена позиция от националния класификатор? Може ли това да доведе до някакви затруднения или обърквания след време?

2019-10-30 17:09:55 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Дончев, Нямате това право. Съгласно чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда, наименованието на длъжността се определя съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. /ДТ

2019-10-22 18:27:33 - Виктория Шопова
Имат ли право студентите редовно обучение да получават обезщетение за безработица ?

2019-10-29 10:04:06 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Госпожо Шопова, Приети са законодателни промени, които регламентират правото на учащи се, които отговарят на условията за получаване на парично обезщетение за безработица, регламентирани в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да получават такова обезщетение, независимо от факта, че продължават образованието си. / ДТ

2019-10-22 17:13:17 - Тодорка Гаврилова
Здравейте, Моят въпрос е следния;Изпуснала съм 7 дневния срок за регистрация в Агенцията по заетостта. Освободена съм от работа на 6.10,а съм се регистрирала на 17.10. От коя дата ще започне да ми се изплаща обещетението. Как да тълкувам :От датата на регистрацията, намалена със закъснението. Благодаря!

2019-10-29 10:02:59 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Гавраилова, Съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, ако заявлението декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е подадено в 3-месечен срок, а лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта след изтичане на срока от 7 работни дни от последното прекратяване на осигуряването по неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от деня, следващ датата на изтичане на срока за регистрация в Агенцията по заетостта, до деня, предхождащ датата на регистрация, на която лицето се е регистрирало като безработно./ ДТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България