Категории:


Към категориите

2019-10-14 22:54:05 - Драголюб Тончев
Здравейте! Мои близки и приятели биха искали да се кандидатират да получат помощи за отопление. За тази цел искаме да се информираме какви са изискванията за минимален доход за различните категории. Никъде в Интернет не е публикувана тази таблица за отоплителния сезон 2019/2020 г. както се правеше през миналите години. Защо я няма тази информация?

2019-10-15 15:49:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Тончев, Осведомете се от сайта на Агенцията за социално подпомагане. Също така всеки може сам да определи доходната граница за достъп като се идентифицира към коя от групите по чл. 2, ал. 5 от Наредба №РД 07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление принадлежи и умножи базовия доход /150 лв./ със съответния коефициент. в посочената разпоредба. Наредбата е публикувана и на сайта на МТСП и на Агенцията. Обръщаме внимание, че всеки случай е конкретен, затова не може да има и универсалин граници за достъп. Обръщаме внимание, че крайният срок за подаване на заявление-декларация за подпомагане през предстоящия отоплителен сезон изтича на 31 октомври.

2019-10-14 11:39:38 - Дина Дамянова
Самотен родител съм на дете, което е освидетелствано с 50 % инвалидност. До сега не съм получавала семейни помощи, тъй като доходът ми надвишава малко критериите за такъв тип помощи. Въпросът ми е, имам ли право на семейни помощи, след като детето ми вече е освидетелствано.

2019-10-15 15:40:14 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Дамянова, Моля, поставете въпроса си в рубриката по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството".

2019-10-13 09:31:59 - Биляна Костова
Здравейте , майка съм н 3 деца съответно на 20г , на 7г и на 1г. Първите ми две деца са от един баща с когото сме разведени и малкото дете живее при мен , на таткото е отсъдена издръжка в размер на 150лв. Третото ми дете е родено в Испания но е изцяло български гражданин с български документи и живеещо в България , тя се води на мое име тъй като баща й загина в катастрофа когато бях бременна в 5ят месец и няма как да бъде припозната от него. Живеем в София аз децата и майка ми под наем. Аз на този етап не работя тъй като детето все още не е прието на ясла поради липсата на свободни места. Получавам само детски надбавки. Въпросът ми е , имам ли право на някаква месечна помощ или не ?

2019-10-15 15:38:49 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Костова, Правото на социална помощ се установява въз основа на резултатите от ппроведена социална анкета. Тя отчита дали в конкретния случай са спазени нормативно определените условия и изисквани за отпускане на съответната помощ и е в компетенциите на социалните работници от съответната дирекция "Социално подпомагане" /по настоящия адрес на заявителя/. Тъй като информацията, която ни представяте е твърде обща и недостатъчна за изразяване на становищи, а от друга страна, обективна дистанционна оценка е невъзможно да се направи, Ви препоръчваме най-напред да се запознаете с подробната информация за условията и реда за отпускане на социални помощи, която е на разположение във всикчи дирекции "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане, а след това да подадете и заявление-декларация за месечна помощ и за целева помощ за отопление. Ако са изпълнение предвидените условия и изисквания, няма пречка да получите помощ. Имайте предвид, че крайният срок заподаване на документите за целева помощ за отопление е 31 октомври.

2019-10-12 08:36:36 - Мария Копривленска
С какъв процент се преизчислява пенсия за помощи за отопление

2019-10-15 15:59:14 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Копривленска, Редукционният коефициент за предстоящия отоплителен сезон е 1,463.

2019-10-11 15:15:21 - Николова
Здравейте,ако мъж и жена съжителстват имат едно дете само един от тях ликандидатства за помощ за отопление или имат право и двамата поотделно?

2019-10-15 15:28:51 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Николова, Съжителстващите на семейни начала лица се подпомагат като семейство. В този смисъл е достатъчно един от двамата да подаде заявление-декларация в дирекцията по настоящ адрес..

2019-10-11 08:38:57 - Емине Пехливанова
Здравейте. Искам да питам дали мога да кандидатствам за енергийна помощ при условие , че съм безработна , на 38 г и живея с родителите си. Имам доход от земеделски субсидий, които съм получила м.Април в размер на 1900 лева.Благодаря.

2019-10-11 14:10:24 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Пехливанова, Никой не може да ограничи правото Ви да подадете заявление-декларация за отпускане на целева помомщ за отоление в дирекция "Социално подпомагане" по постоянния Ви адрес. За Ваше сведение освен дохода от значение е и изпълнението на другите нормативно определени условия и изисквания, с които можете да се запознаете от наличната във всички дирекции "Социално подпомагане" налична и достъпна за интересувавщите се подробна информация за условията и реда за отпускане на социални помощи. Това можете да направите и на сайта на Агенцията за социално подпомагане. За съжаление при посочения от Вас доход, реализиран в рамките на предходните 6 месеца, ще е налице превишение на доходната граница, което е достатъчно основание за отказ да Ви се отпусне помощ. Помислете за вариант за помощ да кандидатстват Вашите родители, с които живеете.

2019-10-10 15:58:31 - Ивка Иванова
Здравейте! Баба ми получава помощи за отопление. Предстои и да направи дарение на земеделски земи на внука си. Дарението би ли и попречило идната година да получава такива и други помощи, или само продажбата на имот е от значение. Предварително благодаря.

2019-10-11 14:15:09 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Иванова, Съгласно действащата сега нормативна уредба, ако дарението е направено без клауза за гледане и издръжка и стойността на тази и всички останали сделки с недвижими имоти, извършени през предходните 5 години, не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход, то сключената сделка няма да попречи на получаването на помощ.

2019-10-10 00:46:33 - Драголюб Тончев
Здравейте! Инвалид съм над 90 % с чужда помощ. Доходите са ми се образуват от 1. лична инвалидна пенсия, 2. от ежемесечна добавка за подпомагане, и 3. от добавка за чужда помощ. Ако кандидатствам за помощ за отопление всички ли тези три вида доходи се сумират и имат в предвид или само личната пенсия. Какъв доход за мен не трябва да надвишавам?

2019-10-10 12:10:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Тончев, За целите на енергийното подпомагане от реализирания доход на лицето се изключват добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ, както и финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания. Доходната граница за лице с 90 и над 90 на сто намалена работоспособност е 258 лева.

2019-10-10 00:20:53 - Драголюб Тончев
Здравейте! Имам въпрос във връзка с помощите за отопление. Моя близка работи по 4 часа на ден като социален асистент към програма от общината. Получава около 220 лв месечно чисто. Живее със сина си, който е над 30 години и работи. Отговаря на останалите условия. Според дохода ѝ има ли право на помощ за отопление?

2019-10-10 11:40:11 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Тончев, За Ваше сведение при определяне правото на подпомагане се отчитат точно конкретните доходи на лицето и всички обстоятелства, които имат отношение към отпускането на помощта. Затова е предвидено и провеждането на социална анкета по всеки конкретен случай, а компетентни за извършването на преценката са социалните работници, извършили анкетата, които изготвят предложение за отпускане или отказ на помощта.

2019-10-09 10:36:32 - Светла Колева
Спазени всички условия. Интересува ме колко % от заплата 503лв се включват ? Има ли значение,че плащам наем? Какъв емоя коефициент? Не ползвах право за отопление и наем,т.к.не бях информирана,че помощи по чл.8д не се включват и за чл.77 ал.1 ЗХУ, защото там където пращате за отговор не винаги информират. Постарах се да бъда макс. конкретна, същото очаквам и от Вас. С уважение

2019-10-10 12:18:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Колева, За целите на подпомагането се отчита реализираният брутен доход на лицето от всички източници за съответния период, а не само определени части от него. В този смисъл плащането на наем не е от значение. Указания за конкретен случай могат да дадат само социалните работници от съответната дирекция след оценка на цялата информация, която има отношение към отпускането на помощта. Препоръчваме Ви да се запознаете с подробната информация за условията и реда за отпускане на социална помощи, която е на разположение във всички дирекции "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане.

2019-10-09 09:19:19 - Светла Колева
Разведена с ТЕЛК 50% живее в общин.жилище с дъщеря с нов ТЕЛК 72% на 20 г. тази г.завърши СОУ,няма пенсия,работи.Моя пенсия 176,46,от юли 186,52 . Коя пенсия ще се намали с коефициент? Брутно възнаграждение мое 503лв+20,10 обещетение болн.от НОИ, включва се 100% в дохода за помощ за отопление или се намалява? Ще имам ли право? Коеф. ми е 1,57 или 1,20 ?

2019-10-09 09:53:12 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Колева, Преценка за правото да получите целева помощ за отопление могат да направят само социалните работници от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес, където Вие подавате заявление-декларацията. Те ще направят преценката въз основа на резултатите от извършената социална анкета и установяването на всички факти и обстоятелства, които имат отношение към отпускането на помощта. Объщаме внимание, че освен доходът и здравословното състояние се включват и други усовия и изисквания, които трябва да спазите, за да Ви се отпусне помощта. Подробна информация за условията и изискванията за отпускане на помощ можете да намерите във всяка дирекция "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане. За Ваше сведение при определяне на правото на достъп до целевата помомщ за отопление, всички пенсии, определени след 1 юли 2008 година се редуцират със съотвения коефициент. Препоръчваме Ви да подадете документите си за отпускане на целева помощ за отопление в дирекцията по настоящия Ви адрес в срок до 31 октомври.

2019-10-07 12:52:37 - Стефан Драганов
Добър ден, искам да попитам защо ми отказват за отопление от "Социално подпомагане" град Горна Оряховица? Аз се водя самотен родител със малко детенце на три годинки и два месеца и работя на миналата заплата в Аркус АД град Лясковец!

2019-10-07 12:59:10 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Драганов, Явно във Вашия случай има неизпълнение на някое от условията и изискванията за отпускане на помощта. В заповедта, с която Ви е отказана помощта, е посочено основанието за това.

2019-10-04 12:26:15 - Ивелина Мишинева
Здравейте! Майка ми е с Алцхаймер, диабет, хипертония. Има Телк 100% БЕЗ чужда помощ. Сега сме включени в програма към общината за домашен санитар 4 часа дневно. От януари 2020 г. ще имаме ли право да ползваме тази услуга ?

2019-10-04 16:07:32 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Мишинева, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с уверждания".

2019-10-02 17:33:35 - Иванка Стоилова
Здравейте, брат ми е инвалид 100% с ЧП,обитава тристайно жилище с майка ни.Кандидатства за социална помощ за отопление, но му бе отказана защото надвишава дохода.Работил е през месеците 03,04,05 от м.06 е болнични и м.07 го освобождават въз основа на ТЕЛК. Дохода му за месеците на работа е 2626,08 лв, получава и инвалидна пенсия 238,75 лв.

2019-10-03 14:48:10 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Стоилова, Вие ни представяте обща информация по случая с Вашия брат, но не постявяте конкретен въпрос.

2019-10-02 04:17:44 - Милена Иванова
До Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи" -Отпуска ли се еднократна помощ за родено дете в чужбина, което има издаден акт за раждане в България? Може ли упълномощено лице с генерално пълномощно да полуи помощта?

2019-10-02 12:48:11 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Иванова, Вече Ви отговорихме на този въпрос. Той е от компетенциите на дирекция "Социално включване" и въпросът си следва да зададете в рубриката "Подкрепа за детето и семейството". Моля да се съобразите с нашите отговори.

2019-09-27 21:56:19 - Кемал Садък
Здравейте.пиша ви във връзка,за отговор на формуляр Е405. Аз работя в Белгия,и кандидатствах за детски надбавки в Белгия. Социалната служба тук е изпратил формуляр Е405 за попълване 26.07.2019. С цел за отговор за периода 01/09/2018 до 31/12/2018 ,за допълнително информация за детски надбавки посочените периоди. Направих запитване за документа,да ли са получили отговор от България, отговориха ми, че не са получили отговор на запитването. Аз ви моля да съдействате за случая, с Уважения

2019-09-30 17:08:47 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Садък, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството".

2019-09-27 09:43:35 - Ангелина Караджова
Майка ми получава помощ за отопление но има надследствен имот земя и роднините искат да го продадат след продажбата майками ще получи 500 лв.и въпроса ми е в следващите 5 години ще имали право на помощ за отпление

2019-09-30 17:07:31 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Караджова, Ако в рамките на 5-те години общата стойност на извършените сделки не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход, който в момента е 75 лв., съгласно действащата нормативна уредба няма пречка да се отпусне помощ при условие, че се изпълнени всички други нормативно определени условия и изисквания.

2019-09-26 13:25:20 - виолета стоянова
Здравейте какъв е реда за обжалване на отказ на помощ за отопление.Става въпрос з семейство с ниска пенсия , получили отказ на база на това , че освен собственото си жилище притежават и постройка на груб строеж без ток , вода и разрешение за експлоатация. Въпросната постройка според социалните се води второ жилище.

2019-10-01 11:13:15 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Стоянова, Обжалването на издадената заповед може да направите съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от Закона за социално подпомагане пред директора на съответаната регионална дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обръщаме внимание, че жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

2019-09-25 14:19:42 - Женя Калева
Живея заедно с детето си-на 1,6 год. и родителите ми в тристайно жилище-собственост на родителите ми.Майка ми е пенсионер с ТЕЛК. Доходите ми за последната 1 год. са само от детските на детето в размер на 40 лв. ежемесечно. Имам ли право на целева помощ за отопление и/или месечна парична помощ? Има ли право детето ми на някаква социална помощ?

2019-09-30 17:02:07 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Калева, За правата Ви по Закона за семейни помощи за деца можете да получите информация в рубриката "Подкрепа за детето и семейството". Що се отнася до възможността да получците целева помощ за отопление и месечна социална помощ, Ви препоръчваме да подадете заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес. Ако са спазени нормативно определените условия и изисквания, ще бъдете подпомогната. Подробна информация за тези условия и изисквания е на разположение във всички дирекции "Социално подпомагане" както и на сайта на Агенцията за социално подопмаган. Препоръчваме Ви да се запознаете с нея. За Ваше сведение срокът за подаване на заявление-декларация за целева помощ за отопление изтича на 31 октомври.

2019-09-25 13:23:01 - Румяна Давидова
Здравейте! Майка ми е инвалид /с отрязан крак е /с решение на ТЕЛК 96% с ЧП. Преди 10 дни счупи крак, след падане в къщи и се наложи поставяне на плака, за което заплатихме 1360лв. Има ли право на някаква помощ и ако ДА в какъв размер? Благодаря предварително!

2019-09-30 16:55:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Давидова, Моля, свържете се с колегите от Фонд "Социална закрила", които ще могат да Ви разяснят възможностите да получите помощ. Контактите са дадени на сайта на Министерството на труда и социалната политика.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България