Категории:


Към категориите

2019-08-15 10:22:28 - emilia koleva
Вдовица съм на48г с 27 г син инвалид 100 пр с ЧП.Купих 2 кола на неговото име.Първата 23 г кола до няколко дни ще бъде продадена с оценка за 550 лева.Сина ми получава само социална пенсия и 42 лева аренда за последните 6 месеца.Има ли право а целева помощ за отопление

2019-08-16 13:29:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Колева, Тъй като информацията по Вашия слуай е много обща и съвсем недостатъчна, не бихме могли да изразим становище, още по-малко това да стане дистанционно. Препоръчваме Ви все пак да се запознаете с подробната информация за условията и реда за отпускане на помощта. Тя е на разположение във всички дирекции "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане. Добре е, все пак, да подадете заявление-декларация в дирекцията по настоящ адерс в срок до 31 октомври. Ако са спазени всички нормативно определени условия и изисквания, то няма пречка да се отпусне помощта.

2019-08-15 08:12:27 - Теодора Николова
В района който живея, има възрастна жена на 85г. Живее в жилище, чиято собственост е на нея и на починалия и съпруг. Към момента в жилището живее с дъщеря си и нейното семейство от 4 човека и пенсия 250лв.От Социално подпомагане са и отказали помощ за отопление. Моля, бихте ли ми отговорили дали отказът е правомерен.

2019-08-16 13:21:25 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Николова, Отпусканетона целева помощ за отопление става при спазване на определени условия и изисквания. Те са свързани както с възрастта и семейното положение, така също с доходното, имущественото и здравословното състояние и др.За Ваше сведенение определящ е не размерът на получаваната от лицето пенсия, а резмерът на реализирания за съответния период доход. Отказът да се отпусне помомщта задължително се мотивира и това се отразява в издадената заповед. Обръщаме внимание, че ние не бихме могли да изразим становище по конкретния случай поради липса на необходимата информация, още по-малко това да стане дистанционно. Все пак имайте предвид, че е възможно обжалването на издадената заповед за отказ, ако смятате, че са налице основания за това. За Ваше сведение подробна информация за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление е налице както във всички дирекии "Социално подпомагане", така също и на сайта на Агенцията за социално подпомагане.

2019-08-13 12:58:27 - Виолета Рускова
Вярно ли е, че лицата, които имат констатирани 90 и над 90 % трайно намалена трудоспособност, и са включени към Национална програма Асистенти на хора с увреждания, ще загубят право да получават досегашната месечна добавка от 198 лв. според новата програма, която влиза в действие от септември 2019 г.? От местната Дирекция за "Социално подпомагане" ми обясниха, че при одобрени 6 работни часа за личен асистент добавката се запазва, а при 8 работни часа се губи. Каква ще бъде заплащането на личния асистент при 6 и 8 работни часа според новата програма?

2019-08-14 14:16:56 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Рускова, Моля да зададете въпроса си в рубриката "Интеграция на хората с увреждания" по компетентност.

2019-08-12 11:44:07 - Полина Петкова
Здравейте искам да попитам редно ли е при подаване на документи за подпомагане за ток да питат майка ми къде живеят децата и,Кой е личният и лекар,И с какъв доход трябва да разполага за да я одобрят,

2019-08-12 12:29:18 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Петкова, Провеждането на социална анкета е задължителен елемент в процедурата по отпускане на помощта. Целта е да се установят всички факти и обстоятелства, които имят отношение към отпускането на помощта. За Ваше сведение анкетата не се базира на стандартни въпроси, а целта е социалният работник да установи най-точно наличието на основанията и мотивите за отпускане на помощта, които, разбира се, са в контекста на нормативно определените условия. За Ваше сведение доходът е само едно от условия за отпускане на помощта. Препоръчваме Ви да се запознаете с подробната информация за условията и реда за отпускане на целава помощ за отопление, които са на разположение във всички дирекции "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане. Ако след това имате още въпроси за изясняване, сме готови да Ви отговорим.

2019-08-12 09:33:38 - Любляна Халачева
Здравей те искам да попитам моята свекърва получава пенсия в размер на 355лв.има ли право на соц.помощ за отопление.

2019-08-12 12:16:49 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Халачева, Освен размерът на пенсията респ.реализираният доход за съответния период при определяне правото на целево енергийно подпомагане се отчита изпълнението на нормативно определените условия и изисквания. Те са свързани с доходното, имущественото и здравословното състояние, семейното положение, възрастта и др. Ако всички те са изпълнение, то няма проблем да се отпусне помощта. Препоръчваме свекърва Ви да подаде заявление-декларация в дирекцията "Социално подпомагане" по настоящия ѝ адрес. Срокът е 31 октомври.

2019-08-11 21:38:50 - Маргарита
Здравейте, тази година помощта за отопление наведнъж ли ще се изплаща или на два пъти?

2019-08-12 12:09:18 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема Маргарита, Отговор на този въпрос можете да получите от Агенцията за социално подпомагане, която извършва всички плащания, свързани с подпомагането.

2019-08-11 10:34:29 - Борислав Делибеев
Здравейте!Съпругата ми Катя Делибеева е пенсионер по болест 100% т.н.р.с чужда помощ.Бихте ли обяснили каква е разликата между тази помощ механизма чужда помощ.Коя е задължителна и коя ще отпадне?Не ни е ясно дали да попълваме документи за механизма лична помощ или да си остане сегашната помощ от 99.00 лв.Благодаря!С уважение!

2019-08-12 12:01:40 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Делибеев, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-08-10 19:23:04 - Мая Колева
Когато подавам за "детски" , трябва ли да приложа бележка от НОИ, тъй като в този период съм взимала обезщетение за безработица?

2019-08-12 12:00:23 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Колева, Въпросът Ви е за рубриката "Подкрепа за детето и семейството".

2019-08-09 02:40:26 - Христина Христова
Здравейте! Искам да попитам относно изменението на помоща за отопление влезнала в сила от тази година, би ли била отпусната за пенсионери /мъж и жена с брак/, които имат пенсия по 260лв и отговарят на всички други условия от соц.анкета? Също така и колко лв максимум пенсия трябва да получават хората, за да се включат за въпросната помощ?

2019-08-12 11:59:18 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Христова, Обръщаме внимание на нещо много съществено, на което хората често не обръщат внимание, а то е, че при определяне границата за достъп се взема предвид не размерът на пенсията, а размерът на реализирания за съответния период доход. Ако в посочения случай пенсиите са единствения доход на семейството пенсионери и са спазени всички други нормативно определени условия и изисквания, то този размер на пенсията няма да бъде проблем за получаването на помощ, ако лицата са над 70-годишна възраст. Все пак възможно са различни конфигурации в зависимост и от здравословното състояние, поради което препоръчваме да се подаде заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адес.

2019-08-08 02:35:27 - Венко Пенев
Здравейте ! Какви социални помощи се полагат на лице което живее само, на 89г,инвалид 100% сляпо.Благодаря!

2019-08-12 11:27:54 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Пенев, За компетентна информация относно правата на лицето във връзка с установената степен на увреждане, които произтичат от Захона за хората с увреждания, моля да поставите въпроса в рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Що се отнася до възможностите лицето да получи помощ по Закона за социално подпомагане, бихме препоръчали най-напред да се запознаете с подробната информация за условията и реда за отпускане на помощи, която е на разоположение във всички дирекции "Социално подпомагане" както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане или да направте консултация с колегите от дирекцията по настоящия адерс на лицето. Имайте предвдид, че помомщите се отпускат, само ако са спазени нормативно определените усолвия и изисквания. Те са свързани освен с възрастта и здраволовното състояние, така също и с доходното и имущественото състояние, семейното положение и др. За целта се провежда социална анкета за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с отпускането на помощта, и въз основа на преценката се издава заповед за отпускане или отказ на помощта. Сами разбирате, че въз основа на представената от Вас информация по случая, не бихме могли да изразим становище, още повече, че оценката е компетенност на социалните работници от дирекция "Социално подпомамгане" по настоящия адрес на лицете и тя не може да се прави дистанционно. Все пак няма пречка да се подадете заявление-декларация в дирекцията по настоящ адрес на лицето за отпускане на целева помощ за отопление и за месечна помощ. Ако са спазени нормативно определените условия и изисквания, няма проблем да бъде отпусната съответната помощ.

2019-08-07 14:58:58 - Костадинка
Дете - настанено по чл. 26 от ЗЗД.Имам ли право на еднократна помощ за закупуване на очила на детето,с диагноза страбизъм. Извършена е интервенция на двете очи. Еднократна помощ сме получили преди две години, но предвид растежа на детето,промяната на черепа, се налага купуването на нови. Такава помощ ми бе отказана от отдел "Закрива на детето".

2019-08-12 12:35:15 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема Костадинке, Еднократна помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комуманлно-битови и други жизненоважни потребности. В случая, така, както го описвате, трудно може да се докаже наличието на инцидентност при възникване на потребността. Вероятно поради тази причина, колегите от дирекцията са отказали помощто. Все пак в заповедта за отказ е посочено основанието за този отказ. Моля, прочетете по-внимателно заповедта.!

2019-08-07 00:59:04 - Лина Силкова
Здравейте! Имам нужда от консултация по следния въпрос : имам ли право на целева помощ за отопление при посочените факти и обстоятелства? Майка съм на две деца, от 13.06.2019 г. до момента съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8 - годишна възраст. През последните 6 месеца съм получила доходи както следва: Февруари - 380 лв. Март - 500 лв Април - 500 лв Май - 543 лв Юни - 209 лв Юли - 87 лв Жилището, в което живеем е в съсобственост 1/2. В него живеем с бащата на децата ми, но той е с различен адрес по лична карта от този адрес, на който се намира жилището. Нямаме сключен граждански брак! Как фактически се доказва подобно съжителство когато по лична карта не сме на един адрес и причина ли е за отказ от ползване на целевата помощ за отопление Благодаря!

2019-08-14 14:56:37 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Силкова, За Ваше сведение съгласно разпоредбата на §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане съжителстващите на семейни начала лица се подпомагат като семейство. Щосе отнася до адресната регистрация на бащата на децата Ви, бихме препоръчали той да изпълни задължението си по Закона за гражданската регустрация, свързано с адресната регистрация.

2019-08-05 18:20:09 - цеца тодорова
колко е тавана на пенсията която позволява да се кандидатства за отпускане на социална помощ за отопление за сезона 2019/2020 и до кога е срока за подаване на декларацията

2019-08-06 12:52:43 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Тодорова, Отпускането на целева помощ за отопление става при спазване на конкретни нормативно установени условия и изисквания. Те засягат не само доходното, но така също имущественото и здравословоното състояние, семейното положение, възрастта и др. Следователно, не може да се говори за таван на пенсиите за отпускане на целева помоща за отопление. Взема се предвид целия доход на лицето за сътовтения период. Препоръчваме Ви да се запознаете с подробната информация за условията и реда за отпускане на помощта, която е на разположение във всички дирекиции "Социално подпомогане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане. За Ваше сведение крайният сорк за подаване на документите за предстоящия отоплителен сезон изтича на 31 октомври.

2019-08-05 11:33:01 - Лилия Лилова
Имам ТЕЛК с инвалидност. Работя и живея в София, но в София ми е настоящия адрес, а постоянния не е. Мога ли да си подам документи за социални помощи и да ги получавам по настоящия си адрес в София.

2019-08-06 12:47:11 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Лилова, Подаването на заявление-декларация и отпускането на социални помощи по Закона за социално подпомагане става по настоящ адрес на заявителя от съответната дирекция "Социално подпомагане".

2019-08-04 17:12:35 - Петя Ласина
За първи път получих помощ за отоплене 2018-2019г.Кога ще имам право на хранителни продукти?

2019-08-06 13:02:51 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Ласина, Вече Ви отговорихме на този въпрос.

2019-08-02 15:15:12 - Димитрина Русева
Човек с увреждане има ли право да върне вече получено помощно средство, отпуснато по надлежния ред, ако то не отговаря на нуждите му?

2019-08-02 15:22:30 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Русева, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Моля да го зададете там.

2019-08-01 15:11:21 - Цветана Янъкова
Здравейте, от 01.07.2019 имам заличено ЕООД, с 3 деца сме, ще имам ли право на помощи за отопление?Работя на трудов договор от 2 години

2019-08-02 15:20:53 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Янъкова, Информацията, която ни представята е много обща и съвсем недостатъчна, да изразим становище. Преценката се прави по компетентност от социалните работници от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес въз основа на резултатите от извършена социална анкета. Ако са спазени всички нормативно определени условия и изисквания, помощта ще бъде отпусната. Подробна информация за условията и реда за отпускането на помощта можете да намерите във всяка дирекция "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпамагане. Препоръчваме Ви да се запознаете с нея и след това, ако имате въпроси, сме готови да Ви отговорим. Обръщаме Ви внимание, че срокът за подаване на заявление-декларация е до 31 октомври.

2019-08-01 10:07:25 - Лидия Младенова
Баща ми , след две тежки операции е парализиран. На ТЕЛК ще бъде на 1.11.2019г. Пенсията е 375 лв, вдовец, Има ли право на помощ за отопление?

2019-08-02 15:14:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Младенова, Установяване правото на целева помощ за отопление е компетенция на социалните работници от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес въз основа на извършена социална анкета. Ако са спазени нормативно определените условия и изисквания, които засягат доходното, имущественото и здравословното сътояние, възрастта, семейното положение и др., помощта ще бъде отпусната. При липса на информация за това не бихме могли да изразим становище. Препоръчваме Ви да се подаде заявление-декларация в дорекцията по настоящия адрес на баща Ви. Срокът е до 31 октомври. „

2019-07-31 13:54:59 - АдрианаКостадинова
Добър ден.Относно отговор Ви на поставен от мен ще добавя следното:Вие не давате ли точната информация,тоест консултация.Понеже на доста места в страната се лъже относно "консултацията".И не всеки имащ право на това получава.Обърнах се към вас с точен и ясен въпрос бих искала точен и ясен отговор,а не да ме насочвате за консултация към "вашите...

2019-08-02 16:02:05 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Костадинова, Препоръчваме консултация с колегите от съответната дирекция "Социално подпомагане", само когато става въпрос за конкретен случай и се налага проверка и оценка на конкретни факти и обстоятелства за установяване на право за подпомагане. Имайте предвид, че именно колегите от съответната дирекция са компетентните да извършват необходимата проверка на всички факти и обстоятелсва ,които имат отношение към отпускането на помощ. Дистанционна преценка е невъзможна.

2019-07-30 22:47:31 - Цветанка Първанова
Здравейте, имам следното питане: Сина ми е със ТЕЛК 91% с чужда помощ –аутизъм със тежка умствена изостаналост.Отивам във социалните във община Люлин да подадем заявление за целева помощ за отопление и те ми казват че нямам право да подавам от името на сина ми ,защото все още учел ,нищо че е навършил 18г.той нямал право да подава за целева помощ?

2019-08-02 15:55:48 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Първанова, Отказът да се приеме заявление-декларацията и ограничеване на правото да се падават документи е неправомерно. Препоръчваме Ви да подадете сигнал до Агенцията за социално подпомагане за проверка на случая и решаване на проблема.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България