Категории:


Към категориите

2020-01-07 20:48:33 - Милена Стойчева
Ранно пенсиониране на учители Родена съм през месец март 1962 г. Работя като директор на училище. Към 01.01.2020 г. имам 34 г. 9 м. общ стаж и 27 г. 3 м. педагогически стаж. През м. септември 2020 г. ще придобия право за ранно пенсиониране на учители, съгласно чл. 69в от КСО. Вноските ми за допълнително задължително пенсионно осигуряване постъпват в УнПФ. Не успях да ги прехвърля към фонд “Пенсии”, защото съм пропуснала 5-годишния срок преди навършване на възрастта за пенсиониране по чл. 68 ал. 1 и 2 от КСО. Според пенсионния калкулатор на НОИ, прогнозната ми пенсия, ще бъде намалена с около 140 лв, защото се осигурявам в УнПФ. От УнПФ ме информираха, че ако предпочета ранното пенсиониране за учители, от фонда нямам право да получавам нищо. Там ще придобия право на пенсия, едва след като навърша пълната изискуема възраст за пенсиониране по чл.68 ал. 1 и 2. Въпросите ми са: Какъв ще бъде размерът на пенсията ми, ако се възползвам от ранното пенсиониране за учители? При ранно пенсиониране на учителите пенсията се изплаща от Учителския пенсионен фонд, а не от фонд „Пенсии“. Преди да се определи размерът на пенсията за ранно пенсиониране по чл. 69в, ал.2 от КСО, тя ще бъде ли намалена съгласно чл. 70, ал. 9 и ал. 10, заради това, че осигуровките ми не са прехвърлени от УнПФ във фонд „Пенсии“?

2020-01-24 15:46:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Стойчева, правилата за определяне на индивидуалния коефициент и размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст са регламентирани с чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Намаляването на размера на пенсиите за периодите, през които родените след 31.12.1959 г. лица са осигурявани в Универсален пенсионен фонд (УнПФ), се основава на чл. 70, ал. 10 от КСО. За времето на осигуряване в УнПФ осигурителният доход на лице, което не е прехвърлило осигуровките си във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, се намалява съобразно съотношението между размера на осигурителната вноска за УПФ и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за родените преди 01.01.1960 г. (чл. 70, ал. 10, т. 1 и 2 от КСО). С други думи, размерите на пенсиите за трудова дейност от държавното обществено осигуряване се определят с индивидуални коефициенти, изчислени от осигурителния доход, върху който са внасяни осигурителни вноски към държавното обществено осигуряване. Поради индивидуалния характер на величините, участващи при определяне размера на пенсиите за трудова дейност (осигурителен доход, осигурителен стаж, продължителност на осигуряването в УнПФ и др.), намалението за всеки пенсионер е различно. Намалената по този ред пенсия се изплаща от държавното обществено осигуряване пожизнено. За учителите, освен осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, осигурителите внасят и вноска в размер 4,3 на сто за Учителския пенсионен фонд (УчПФ), като административното, техническото, счетоводното, правното и информационното му обслужване се извършва от Националния осигурителен институт. Набраните средства в УчПФ се разходват за изплащане на пенсиите и добавките на учителите по чл. 69в от КСО (чл. 20а от КСО). По силата на чл. 69в, ал. 2 от КСО на учителите, възползвали се от ранно пенсиониране, се изплаща срочна пенсия в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО (т.е. с намаление по чл. 70, ал. 10 за периодите на осигуряване в УнПФ) и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО. Намалението по чл. 69в, ал. 2 от КСО е защото учителят ползва ранно пенсиониране, а не защото се е осигурявал в УнПФ. Намалената по този ред учителска пенсия се изплаща от УчПФ до навършване на общата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, от която дата пенсията се изплаща в пълен размер от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (без намалението за ранно пенсиониране като учител, но с намалението по чл. 70, ал. 10 от КСО за времето на осигуряване в УнПФ, ако има такова). Осигуряването на лицата в УнПФ дава право на допълнителна пожизнена пенсия за старост по реда на чл. 167, ал. 1 от КСО при навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО. Осигуреният може да се възползва от възможността по чл. 167, ал. 2 от КСО, съгласно която по негово желание УнПФ може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост 5 години преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от кодекса. ВН

2020-01-06 18:30:12 - Ирина Пешкова
Здравейте! 1. Може ли сбор на личната пенсия за стаж и възраст и добавка за починалия съпруг да надвишава максималния размер на пенсията 1200 лв? 2. Задължени ли са служители в НОИ при определяне на пенсия за стаж и възраст да изберат най-благоприятния вариант (пенсия за стаж и възраст плюс вдовишка добавка или плюс наследствената пенсия)?

2020-01-24 15:45:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Пешкова, добавките, изплащани към пенсиите, се получават включително и над ограничената на максималния размер пенсия или сбор от пенсии. Съгласно действащата разпоредба на § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) максималният размер се отнася за получаваните една или повече пенсии без добавките към тях (например добавка от пенсията на починал съпруг, добавка за чужда помощ и др.). В тази връзка е възможно сборът от лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и тъй наречената „вдовишка добавка“ от пенсията на починал съпруг да надвишава максималния размер по § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО, който към момента е 1200 лв. Съгласно чл. 101, ал. 1 от КСО не могат да се получават едновременно следните пенсии: лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване; лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване; социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия с друг вид пенсия, включително пенсия, отпусната в друга държава; наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия от същия вид. В този смисъл не може да се получават едновременно лична с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Но е възможно едновременното получаване, при условията на чл. 101, ал. 2 от КСО, на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, като сборът, в който се изплащат двете пенсии, не може да надвишава максималния размер по § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО (1200 лв. към настоящия момент). При подадено заявление и наличие на правно основание за едновременно получаване на две пенсии или на лична пенсия и добавка от пенсията на починал съпруг пенсионният орган от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт прилага служебното начало при избора на по-благоприятен вариант, спазвайки горепосочените нормативни разпоредби. ВН

2020-01-03 11:27:37 - мария андреева
Уяажаеми, Ще има ли промяна при вдовишките пенсии? Става въпрос само и единствена пенсия получена от починал съпруг,а не за тези,които се прибавят към пнсиите за прослужено време .Получавам само 172лв./1/2/ от пенсията на съпруга ми.А минималните пенсии се увеличават .при мен ще има ли промяна?

2020-01-24 15:44:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Андреева, съгласно чл. 81, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) минималният размер на наследствената пенсия (а не тъй наречената „вдовишка добавка“ към пенсията на преживелия съпруг) не може да бъде по-малък от 75 на сто от определения минимален размер на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст. С чл. 10, ал. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. е прието от 01.07.2020 г. да се увеличи минималния размер на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО от 219,43 лв. на 250 лв. В тази връзка от 01.07.2020 г. ще се увеличи и минималният размер на наследствената пенсия от 164,57 лв. на 187,50 лв. (75 на сто от 250 лв.). На този нов минимален размер от 01.07.2020 г. ще се приравнят онези наследствени пенсии, които след осъвременяването на личната пенсия на наследодателя с 6,7 на сто от 01.07.2020 г. са в по-ниски размери. Нека разгледаме пример, в който към 30.06.2020 г. съпругата получава 172 лв. наследствена пенсия (1/2 от 344 лв. лична пенсия на починалия й съпруг). Осъвремененият от 01.07.2020 г. с 6,7 на сто размер на личната пенсия на наследодателя е 367,05 лв. Размерът на наследствената пенсия в този пример е 183,53 лв. (50 на сто от 367,05 лв.) и като по-нисък от новия минимален размер за наследствените пенсии следва да се приравни от 01.07.2020 г. на 187,50 лв. ВН

2020-01-03 10:43:36 - АННА ТЕНЕВА
Здравейте! На 26.11.2019 г. имам зададен въпрос във връзка с начислено акордно заплащане в брутната заплата през 1992г. и 1993 год.-същото включва ли се в изчисляване на пенсията , но за съжаление все още нямам отговор. Моля за вашето становище.!

2020-01-20 13:29:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Тенева, на въпроса Ви е отговорено на 03.01.2020 г. ВН

2020-01-02 14:07:29 - К.Костов
Трудовия си стаж започнах 1992 г. Работих 4 години към фирма, която беше ЕТ. Като напусках ми дадоха Образец УП 3 и толкова. В последствие разбрах, че не са ми внасяли осигуровки. Не съм ползвал образеца по последваща работа защото се притеснявах да не се наложи да връщам пари за увеличен процент прослужено време. Мога ли да ползвам този стаж при пенсиониране?

2020-01-24 15:43:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Костов, по конкретния въпрос следва да се обърнете по компетентност към Националния осигурителен институт (НОИ). За времето до 31.12.1999 г. по отношение на лицата, наети на работа по трудов договор при еднолични търговци (ЕТ), се прилага разпоредбата на чл. 6 от отменения Правилник за прилагане на дял III от Кодекса на труда от 1951 г., съгласно която частните предприятия (например ЕТ), които имат наети на работа лица, подлежащи на задължително осигуряване, са длъжни в седмичен срок от постъпването им на работа да ги снабдят с осигурителни книжки, ако не са снабдени с такава за съответната календарна година. Осигурителните книжки на наетите по трудови правоотношения при ЕТ лица се издават за времето до 31.12.1999 г. В писмо № 91-01-24 от 12.11.1996 г. на НОИ е изразено становище, че участието в осигуряването на тези лица с оглед ползването на права по държавното обществено осигуряване се удостоверява с осигурителни книжки, но поради техническа невъзможност някои районни управления „Социално осигуряване“ не са издавали осигурителни книжки на лицата, работещи по трудов договор при работодател ¬юридическо лице. Обстоятелството, че на тези лица осигурителните органи са отказали издаването на осигурителни книжки, не следва да ги лишава от осигурителни права, ако осигуряването е фактически осъществено и удостоверено в трудова книжка или удостоверение обр. УП-3 (УП-30). В случаите, в които осигурителни книжки за посочения период не са издадени, а осигурителите са предали разплащателните си ведомости в териториално поделение на НОИ, на лицата се издава образец за пенсиониране УП-15. Този образец се издава и когато осигурителните книжки са издадени, но не са заверени от териториално поделение на НОИ преди прекратяването на осигурителя. По отношение на лицата, работили към ЕТ без трудово правоотношение, за времето до 31.12.1999 г. се прилага Наредбата за общественото осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия или търговия или работещи без трудово правоотношение (Обн. ДВ. бр. 58 от 17.07.1992 г., отм. ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 01.01.2000 г.). Съгласно чл. 13 от наредбата подлежат на задължително осигуряване за всички осигурителни случаи лицата, които са получили за работа без трудово правоотношение от ЕТ възнаграждение, по-голямо от 25 на сто от минималната работна заплата за отделен календарен месец или по-голямо от минималната месечна работна заплата общо за една календарна година. Не подлежат на осигуряване лицата, които са осигурени за всички осигурителни случаи на друго основание върху месечно възнаграждение не по-малко от минималната работна заплата или са осигурени по раздел I от тази наредба. Осигуряването по този ред се удостоверява с надлежно изготвена и заверена от териториално поделение на НОИ осигурителна книжка. ВН

2019-12-31 17:34:16 - Недялка Кунева
Здравейте! Пенсионирах се през 1990 г., с 38 години трудов стаж, 18 от които при условията на труд 2 категория. Времето, прослужено при условията на труд 2 категория не беше взето предвид от НОИ, поради което подадох молба за преизчисляване на пенсията ми. Изпратих документите, удостоверяващи трудовия ми стаж като препоръчана пощенска пратка, която, за съжаление, се изгуби. Съответно, НОИ не уважи молбата ми. Наскоро открих в личния си архив други екземпляри от въпросните документи и бих желала отново да подам молба за преизчисляване на пенсията ми. Имам ли законно основание и какъв е редът, по който бих могла да го направя? Предварително благодаря за отделеното време и внимание!

2020-01-20 10:44:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Кунева, отговорът е принципен. Влязлото в сила разпореждане на длъжностното лице по пенсионно осигуряване може да се измени по заявление на пенсионера, когато същият представи нови доказателства за придобит преди пенсионирането осигурителен стаж. В този случай разпореждането се изменя от датата на представяне на доказателствата (чл. 99, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване). ВН

2019-12-30 13:56:51 - T.T.
Здрвейте, От две години работя в Обединените арабски Емирства. Има ли начин стажът придобит тук да ми бъде признат в България? Ако към настоящия момент е невъзможно, очакват ли се някакви промени, които да подобрят стуацията и стажът да ми бъде признат в бъдещ момент?

2020-01-16 14:33:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Т.е., трудовият стаж, придобит в държави, които не са в кръга на изброените в горните правни норми, не се зачита. Следователно липсва правно основание придобитият от Вас трудов стаж в Обединените арабски емирства (ОАЕ) да бъде зачетен, тъй като ОАЕ не са сред посочените по-горе държави. МК/ Д ТПООУТ

2019-12-27 15:33:37 - Галина Данова
Моля за кратък отговор: Майка в отпуск за гледане на близнаци до 2 години на близнаци е започнала работа, без да дава децата на ясла и без да прехвърля майчинството на друг . Може ли обратно да се върне в този отпуск с цел да го прехвърли на самосигуряващия се съпруг , а тя самата да продължи да работи.

2020-01-02 16:17:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Данова, съгласно чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст имат лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Самоосигуряващите се лица (СОЛ) са задължително осигурени за фонд „Пенсии“ за рисковете инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт на основание на чл. 4, ал. 3 от КСО. За социалния риск общо заболяване и майчинство (за фонд „Общо заболяване и майчинство“) те се осигуряват само по свой избор по силата на чл. 4, ал. 4 от КСО. Видът на осигуряването се заявява от СОЛ чрез подаване на декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Следователно, ако бащата, като СОЛ, е избрал да се осигурява и за фонд „Общо заболяване и майчинство“ и има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този социален риск, той ще има право на парично обезщетение за отглеждане на близнаците до навършване на 2-годишната им възраст в размера, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 53, ал. 5 от КСО). За целта в Националния осигурителен институт (НОИ) се представя удостоверение по образец (приложение № 11 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване) с данни относно правото на парично обезщетение. В случай че бащата не отговаря на условията на чл. 52а от КСО, той няма право на парично обезщетение за отглеждане на децата до навършване на 2-годишната им възраст и съответно дължи осигурителни вноски като СОЛ за същото време. Преценката на правото на получаване на парични обезщетения по КСО във всеки конкретен случай се извършва от съответното териториално поделение на НОИ. Що се касае до правото на отпуск, то с чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е уредено, че след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. Със съгласието на майката този отпуск може да се разреши на бащата или на един от техните родители, но само когато работят по трудово правоотношение, както регламентира чл. 161, ал. 3 от КТ. СОЛ не осъществяват трудовата си дейност по трудово правоотношение и не може да им се прехвърля правото на ползване на този отпуск. Но ако отговарят на условията на чл. 52а от КСО, те могат да получават парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. ВН

2019-12-20 15:22:01 - Пенка Делистоянова
Родена съм през 1960г. Пенсионирах се към 21.08.2019г. ранно като учител. Имам 38 год. стаж, от които съм внасяла осигуровки в УПФ 17 години и 7 месеца. Защо пенсията ми е намалена с 20%.

2020-01-20 10:42:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Делистоянова, правилата за определяне на индивидуалния коефициент и размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст са регламентирани с чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Намаляването на размера на пенсиите за периодите, през които родените след 31.12.1959 г. лица са осигурявани в Универсален пенсионен фонд (УПФ), се основава на чл. 70, ал. 10 от КСО. Осигурителният доход на лицето за времето на осигуряване в УПФ се намалява съобразно съотношението между размера на осигурителната вноска за УПФ и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за родените преди 01.01.1960 г. (чл. 70, ал. 10, т. 1 и 2 от КСО). С други думи, размерите на пенсиите за трудова дейност от държавното обществено осигуряване се определят с индивидуални коефициенти, изчислени от осигурителния доход, върху който са внасяни осигурителни вноски към държавното обществено осигуряване. Поради индивидуалния характер на величините, участващи при определяне размера на пенсиите за трудова дейност (осигурителен доход, осигурителен стаж, продължителност на осигуряването в УПФ и др.), намалението за всеки пенсионер е различно. Намалената по този ред пенсия се изплаща от държавното обществено осигуряване пожизнено. Осигуряването в УПФ дава право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при условията на чл. 167 от КСО, като правото и размера й се преценяват от съответния УПФ събразно средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица. От друга страна на учителите, възползвали се от ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд (УчПФ), се изплаща срочна пенсия в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО. Намалената по този ред учителска пенсия се изплаща от УчПФ до навършване на общата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, от която дата пенсията се изплаща от държавното обществено осигуряване в пълен размер (без намалението за ранно пенсиониране като учител, но с намаление за времето на осигуряване в УПФ, ако има такова). Въпросите, свързани с определяне размера на конкретна пенсия, са от компетентността на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. ВН

2019-12-18 12:55:44 - Галина Данова
Здравейте, може ли СОЛ да поеме втората година от майчинството на съпругата си ? Семейството имат брак и две деца-близнаци. Става въпрос за около 6-7 месеца до навършване на втората им година. Трябва ли в този случай той като СОЛ да подава декларация за спиране на дейността или да назначи свой заместник като Управител на фирмата ? Данова

2020-01-02 16:17:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Данова, съгласно чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст имат лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Самоосигуряващите се лица (СОЛ) са задължително осигурени за фонд „Пенсии“ за рисковете инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт на основание на чл. 4, ал. 3 от КСО. За социалния риск общо заболяване и майчинство (за фонд „Общо заболяване и майчинство“) те се осигуряват само по свой избор по силата на чл. 4, ал. 4 от КСО. Видът на осигуряването се заявява от СОЛ чрез подаване на декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Следователно, ако бащата, като СОЛ, е избрал да се осигурява и за фонд „Общо заболяване и майчинство“ и има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този социален риск, той ще има право на парично обезщетение за отглеждане на близнаците до навършване на 2-годишната им възраст в размера, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 53, ал. 5 от КСО). За целта в Националния осигурителен институт (НОИ) се представя удостоверение по образец (приложение № 11 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване) с данни относно правото на парично обезщетение, но не трябва да се подава декларация за спиране на дейността. В случай че бащата не отговаря на условията на чл. 52а от КСО, той няма право на парично обезщетение за отглеждане на децата до навършване на 2-годишната им възраст и съответно дължи осигурителни вноски като СОЛ за същото време. Преценката на правото на получаване на парични обезщетения по КСО във всеки конкретен случай се извършва от съответното териториално поделение на НОИ. ВН

2019-12-15 10:28:59 - Снежана Стефанова
Казвам са Снежана Ангелова Стефанова и съм родена на 9 февруари 1960 г. Аз съм от първите бъдещи пенсионерки, които ще получават 2 пенсии – една от НОИ и една от пенсионен фонд. Според калкулатора на НОИ , прогнозната ми пенсия се намалява 20 % , защото след 2002 г. част от пенсионните ми вноски са отивали във пенсионен фонд. Аз съм учителка с 37 години трудов стаж и съм осигурявана на реалните си доходи, без никакво прекъсване. До 2002 година аз вече имах 20 г. трудов стаж, като през всичките тези години съм внасяла пълната сума на осигуровките в НОИ. Така, че не е редно и на мен, и на родените през 1980 пенсията от НОИ да се намалява с един и същ процент. Това, което прави моите две пенсии равни на една( тази от НОИ) , е процентът на намаляване от НОИ да е до 10%. Това се получава и при мои колеги, родени между 1960 и 1966 г. Мисля,че не е трудно подобни пресмятания да се направят за страната и да се вземе решение процентът на намаляване пенсията от НОИ да започне от по-малък % и до 1980 набор да достигне 20%. Много се надявам да поправите тази явна несправедливост!Благодаря предварително за съдейств!

2020-01-20 10:40:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Стефанова, правилата за определяне на индивидуалния коефициент и размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст са регламентирани с чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Преди да се даде отговор на въпроса как се изчислява индивидуалния коефициент съобразно периода на осигуряване в Универсален пенсионен фонд (УПФ), бихме желали да Ви запознаем с възможността да ползвате два начина (две методики) за изчисляването му, предвид обстоятелството, че може се пенсионирате преди 01.01.2023 г. При така наречената „стара“ методика, по която се изчисляваше индивидуалния коефициент до края 2018 г., той се определя от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. При „новата“ методика, която действа от 2019 г., индивидуалният коефициент се определя от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за времето от 01.01.2000 г. до пенсионирането. С други думи основната промяна от 01.01.2019 г. във формулата за определяне размера на пенсията, е че при изчисляване на индивидуалния коефициент отпада доходът на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за времето преди 01.01.2000 г., с изключение на случаите, когато лицето има по-малко от 36 месеца осигурителен доход след тази дата. С цел осигуряването максимална защита на осигурителните права на лицата, с разпоредбите на § 22ц, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО законодателят създава възможност за лицата, чийто пенсии за трудова дейност бъдат отпуснати с начална дата от 01.01.2019 г. до 31.12.2022 г., да упражнят правото си на избор, по коя от двете методики за определяне на индивидуален коефициент да бъде определен размера на пенсията им, ако това е по-благоприятно за тях. В тези случаи към заявлението за отпускане на пенсия задължително се прилагат документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителния доход след тази дата до 31.12.1999 г. включително. Когато за времето след 31.12.1996 г. или за част от него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски, се ползват данните от Регистъра на осигурените лица. Правото на избор за изчисляване на индивидуален коефициент по „старата“ методика е регламентирано със срок за подаване на заявления до 01.01.2023 г. На лицата, които в заявлението не са вписали, че желаят индивидуалният им коефициент да бъде изчислен по „старата“ методика и не са представили необходимите за това документи, той се изчислява само по „новата“ методика. Намаляването на размера на пенсиите за периодите, през които родените след 31.12.1959 г. лица са осигурявани в УПФ, се основава на чл. 70, ал. 10 от КСО и то не е фиксирана или остатъчна величина, съобразно размера на допълнителната пенсия, която те биха получили от УПФ. Индивидуалният коефициент на този кръг лица, определен по „старата“ методика, се намалява със средно претеглен коефициент, представляващ съотношение между размерите на осигурителните вноски за УПФ и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 01.01.1960 г. (чл. 70, ал. 10, т. 1 от КСО). При „новата“ методика индивидуалният коефициент на осигурените в УПФ се намалява, като осигурителния доход на лицето за всеки месец се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за УПФ и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за родените преди 01.01.1960 г. (чл. 70, ал. 10, т. 2 от КСО). С други думи, размерите на пенсиите за трудова дейност от държавното обществено осигуряване се определят с индивидуални коефициенти, изчислени от осигурителния доход, върху който са внасяни осигурителни вноски към държавното обществено осигуряване. Поради индивидуалния характер на величините, участващи при определяне размера на пенсиите за трудова дейност (осигурителен доход, осигурителен стаж, продължителност на осигуряването в УПФ и др.), сумата на намалението за всеки пенсионер е различно. От друга страна, осигуряването в УПФ дава право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при условията на чл. 167 от КСО (чл. 139 от КСО). Нейният размер, съгласно чл. 169, ал. 1 от КСО се определя на базата на натрупаните средства по индивидуалната партида, биометричните таблици, одобрени от Комисията за финансов надзор, както и техническия лихвен процент, одобрен от комисията. Сумите по индивидуалните партиди за всеки осигурен са различни, тъй като се основават на различни по величина фактори като осигурителен доход, продължителност на осигуряването в УПФ и други. От 2015 г. заинтересованите лица, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване, могат да изчислят прогнозен размер на пенсията си на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) - www.nssi.bg. За изпълнението на тази услуга се изисква достъп до лични данни. За целта се въвежда личен идентификатор (ЕГН), чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. ПИК се издава от всяко териториално поделение на НОИ или негов филиал. За ползване на електронната услуга за определяне на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия последователно се избират рубриките „Е-услуги“ > „Справки“ > „по ЕГН и ПИК на НОИ“ > „Изчисляване на прогнозна пенсия“. Родените след 31.12.1959 г. лица добиват представа за изчислените прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия за осигурителен стаж и възраст със и без намалението им по горепосочения ред. ВН

2019-12-13 14:20:42 - Ж. Георгиева
Родена съм 1959 и навършвам възрастта за пенсиониране през м.10. 2020г. Имам недостигащ стаж и ще го закупя предварително /висше образов./. Предполагам, че НОИ ще ми издаде документ за закупения осигурителен стаж, който да представя пред работодателя при пенсиониране. В този случай работодателят дължи ли обезщетение - чл. 222ал.3 или ал.4?

2020-01-16 14:37:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на предвиденото в разпоредбата обезщетение от 2 брутни заплати е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, изискването за 6 брутни заплати е през последните 10 години от трудовия си стаж да е работил при същия работодател. В чл. 9а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е предвидено, че за осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия почл. 68, ал. 1 и 2, но не повече от 5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3. Според ал. 3 на чл. 98а от КСО, внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6. Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. В случай, че осигурителните вноски са внесени изцяло преди прекратяване на трудовия договор и към момента на прекратяването лицето има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, мнението ни е, че ще има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. МВ/

2019-12-13 12:42:02 - Павлина Петрова
Зададох въпрос към Вашите експерти на 19.11.2019г., но още нямам отговор. Трябва ли да задам въпросите си отново или ще ми бъде отговорено, и ако е така - кога?

2020-01-20 10:37:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петрова, на въпроса Ви е отговорено на 03.01.2020 г. ВН

2019-12-13 10:22:18 - Георги Славчев
Чл.31,т.2 от Закона за личната помощ разделя личните асистенти на две групи, осигурени и не осигурени на друго основание. Какви са разликите в дължимите от тях социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски ?

2020-01-20 10:36:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Славчев, въпроси, свързани с прилагането на Закона за личната помощ (ЗЛП), следва да подадете в рубриката „Социално включване“. ВН

2019-12-12 10:37:44 - Красимир Димитров
Здравейте, Пенсионер съм от 25.12.2018г. Към 25.12.2019г. ще имам още една година трудов стаж. Пенсията ми е 811,00лв. С колко ще ми бъде увеличена пенсията при положение, че месечния доход, върху който съм се осигурявал през тази година е 2 000,00лв.?

2020-01-20 10:35:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Димитров, конкретно изчисляване на индивидуалния коефициент и определяне размера на пенсиите при тяхното отпускане или преизчисляване с допълнително придобити след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход, се извършва от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. ВН

2019-12-12 10:00:34 - Николина Димова
Здравейте, наша служителка, която е на постоянен труд. договор смята да ползва правото си на непл. отпуск за отглеждане на дете до 8 г. и същевременно да работи при друг работодател на труд. договор. Необходимо ли ние като основен работодател да плащаме здравните й вноски, след като тя ще бъде осигурявана на друго основание?

2020-01-20 10:35:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Димова, по въпроси, свързани със здравноосигурителните вноски, дължими по реда на Закона за здравното осигуряване, следва да се обърнете по компетентност към Националната агенция за приходите. ВН

2019-12-11 10:50:26 - Марияна Шалева
Счита ли се за безработно лице, при следния случай: Лицето е освободено със Заповед, считано от 24.09.2019 г.. На 24.09.2019 г. е подписан нов трудов договор с дата на постъпване на работа 25.09.2019г. Въпросът ни е на 24.09.2019 лицето дали е безработно или наето.Лицето е спрекъснато осигуряване на дата 24.09.2019

2020-01-17 16:14:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Шалева, регистрацията на лицата в бюрото по труда към Агенцията по заетостта като безработни се извършва по тяхно желание. Съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта търсещото работа лице може да се регистрира в групата на безработните. В този смисъл безработно е лице, което е в трудоспособна възраст, не е страна по трудово или служебно правоотношение, не упражнява стопанска или друга предприемаческа дейност и е регистрирано на трудовата борсата, като активно търсещо работа в групата на безработните. Регистрацията като безработни в Агенцията по заетостта е и едно от условията за получаване на парично обезщетение за безработица по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Упражняването на трудова дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на основание за осигуряване за държавното обществено осигуряване. Това произтича от разпоредбата на чл. 10 от КСО, където е регламентирано, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от кодекса и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването й. С § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО е пояснено, че „осигурено лице“ е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Съгласно гореизложеното лицето не подлежи на осигуряване за държавното обществено осигуряване считано от датата на прекратяване на първото трудовото правоотношение (24.09.2019 г. в посочения от Вас пример). Задължението за осигуряване по КСО възниква отново от датата на започване на трудова дейност по следващия трудов договор (от 25.09.2019 г. в примера). ВН

2019-12-10 12:13:40 - Фаня Георгиева
Здравейте, бременна съм в 15 г.с. и ми предстои да изляза в болнични до края на бременността. Осигурена съм на 1250 лв. брутна заплата и въпросът ми е дали болничните ще се отразят на майчинството и дали ще получавам по-малко пари. На база на коя брутна заплата ще се начислят обезщетенията? И дали сумата на обезщетението за майчинство е фиксирана?

2020-01-20 10:34:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Георгиева, разпоредбата на чл. 41 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) регламентира как се определя възнаграждението за изчисляване на парично обезщетение за временна неработоспособност. За осигурените по трудово правоотношение лица дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. Съгласно чл. 41, ал. 2-4 от КСО за дните, включени в този период се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето не е било осигурено за общо заболяване и майчинство, ако е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж, отпуск за отглеждане на малко дете или е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна. За дните, включени в периода, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение. Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения. При бременност и раждане дневното парично обезщетение на осигурено по трудово правоотношение лице се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане (чл. 49 от КСО). Както вече бе посочено по-горе, за дните, включени в периода, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, при изчисляване на размера на обезщетението при бременност и раждане се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност, а не самото обезщетение (чл. 41, ал. 3 от КСО). За всеки конкретен случай преценката на правото и изчисляването на размера на паричните обезщетения по КСО, включително за временна неработоспособност и при бременност и раждане, се извършва от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт при спазване на действащите нормативни разпоредби. Размерите на тези обезщетения са в зависимост от индивидуалните за всеки осигурен данни за осигурителния доход за съответните периоди. След изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, на майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 53, ал. 1 от КСО). Размерът на това обезщетение е еднакъв за всички майки, т.е. фиксиран, и не зависи от получаваното средномесечно брутно трудово възнаграждение преди излизането в отпуск по майчинство. ВН

2019-12-09 20:29:22 - Мая Петрова
Къде мога да докладвам за работодател, който осигурява на минимална работна заплата и плаща допълнително суми по хонорар?

2020-01-20 10:33:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петрова, за нарушаване на трудовото законодателство може да се обърнете по компетентност към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, а в случай на неспазване на осигурителното законодателство по отношение дължимите осигурителни вноски – към Националната агенция за приходите. ВН

2019-12-09 20:23:52 - iМариян Минков
от 25 години съм 100% инвалид с чужда помощ и новият закон за личната помощ успях да наема майка ми за личен асистент въпроса ми е Защо след като тя си е осигурявала цял живот и вече е в пенсия се задължава наново да плаща здравни и пенсионни осигуровки ?

2020-01-20 10:32:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Минков, с чл. 27 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е регламентирано, че асистентът предоставя лична помощ въз основа на трудов договор, сключен с доставчика на лична помощ. Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отчет за отработените часове за един календарен месец, предоставен по реда на чл. 32 от ЗЛП. По силата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Осигурителните вноски за личните асистенти, като осигурени по трудов договор работници, се разпределят между тях и осигурителите по реда на чл. 6, ал. 3 от КСО. Няма законова възможност назначените по трудов договор лица, включително лични асистенти, на които е отпусната пенсия, да не се осигуряват или да се осигуряват по свое желание. ВН  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България