Категории:


Към категориите

2019-09-21 16:53:00 - Детелина Георгиева
На 24.07.19 г.изпратих въпрос във връзка с майчинството на дъщеря ми,но нямам отг.В момента тя работи с договор в Германия,като се осигурява здравно,но смята да напусне и да се върне в България,за да роди и отгледат бебето си.Бременна е в VI месец и няма да работи тук.Има 2 г.стаж в България,3 г.стаж в Германия.Полага ли и се майчинство поне тук?

2019-09-27 13:45:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането му. Преди всичко, с разпоредбите на тези координационни регламенти се установяват правила за определяне на приложимото спрямо дадено лице законодателство в областта на социалната сигурност. Основният принцип е, че във всеки един момент лицето е подчинено на законодателството на една държава, като в общия случай това е законодателството на държавата, в която то осъществява трудова дейност или дейност като самостоятелно заето лице. Ето защо, за да бъде определено дали дъщеря Ви би имала право на обезщетение за майчинство, е важно да се установи на кое законодателство е подчинена към момента на възникване на риска майчинство. В случай че към датата на започване на отпуска при бременност и раждане, тя осъществява дейност като наето лице в Германия, която е основание за осигуряване за майчинство, то приложимо спрямо нея би било немското законодателство и правото на обезщетение за майчинство ще бъде преценявано от компетентната институция в тази държава през призмата на действащото законодателство към момента на подаване на искането за отпускане на обезщетение. Информация за конкретните условия, на които следва да отговаря лицето, за да му бъде отпуснато обезщетение за майчинство съгласно немското законодателство, както и за продължителността на отпуска при бременност и раждане, можете да получите от съответната компетентна институция в Германия. Ако обаче дъщеря Ви прекрати трудовия с договор в Германия и се върне в България, следва да имате предвид следното: съгласно действащото българско законодателство, право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение имат осигурените лица за общо заболяване и майчинство, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Т.е. за да бъде отпуснато това обезщетение на дъщеря Ви в България, трябва да бъдат налице кумулативно следните 2 условия – 1. тя да бъде осигурено лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и към датата на започване на отпуска при бременност и раждане да бъде осигурена за общо заболяване и майчинство (напр. да работи по трудов договор в България); и 2. да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за този риск. По отношение на второто изискване, съгласно разпоредбите на Р 883/2004 винаги, когато е необходимо да бъдат изпълнени определени условия преди да бъде придобито право на дадено обезщетение, компетентната институция трябва да вземе предвид периодите на осигуряване, пребиваване или заетост, завършени съгласно законодателството на други държави членки. Това означава, че е предвидена възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди (т.нар. „сумиране“), когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка, за да се гарантира, че няма да бъдат загубени социалните му права. Т.е. при подаване на заявление за отпускане на обезщетение за майчинство до съответната компетентна институция следва да бъде посочено наличието на осигурителни периоди в друга държава членка, в случая Германия, които ще бъдат взети предвид при преценяване на правото на лицето на обезщетение. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди посредством структурирани електронни документи. В случай че дъщеря Ви отговаря на посочените по-горе условия по българското законодателство и й бъде отпуснато обезщетение за бременност и раждане, следва да имате предвид, че размерът му ще бъде изчислен на база доходите й за периода от 24 месеца преди датата на настъпване на временната неработоспособност, но само за тези месеци и дни, които са завършени съгласно българското законодателство. Т.е. доходът, който е получавала в Германия, няма да бъде взет предвид при определяне на размера на дължимото обезщетение. (ГЯ/ТПООУТ)

2019-09-18 19:12:20 - Анни Стефанова
На 63 години съм , но немога да се пенсионирам в България поради липса на трудов стаж .Чакам влизане в сила на споразумението между България и Мароко .Къде мога да се информирам дали е влезнало в сила споразумението за взаимно признаване на трудов стаж между двете страни ?

2019-09-27 13:24:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стефанова, Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана на 21 септември 2016 г. Законът за ратифицирането ѝ е приет от Народното събрание на 7 септември 2017 г. и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 75 от 15 септември 2017 г. Спогодбата все още не е влязла в сила, тъй като не са изпълнени всички процедури от мароканската страна. Според предоставената ни от Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Мароко информация, ратификационната процедура е в заключителен стадий. Съгласно разпоредбата на чл. 35 от спогодбата същата ще влезе в сила от първия ден на третия месец, следващ месеца през който е получена втората от нотите, с които страни взаимно се уведомяват по дипломатически път, че са изпълнени изискванията на националните им законодателства за влизането й в сила. След влизането й в сила тя ще бъде публикувана на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Съгласно предвиденото в спогодбата всички осигурителни периоди, завършени преди влизането й в сила, се зачитат при определяне на правото на обезщетения съгласно нейните разпоредби. ГЯ/ТПООУТ

2019-09-03 15:58:43 - Станимир Станев
Нормално ли е, да работя по Трудов договор на Основание-02,да имам Уведомление по чл.62,ал.5, а да нямам платени Здравни и Социални осигуровки за предходни 5 месеца и какво следва да се направи, законосъобразно, за да се възстановят правата ми.

2019-10-01 10:52:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Станев, По поставения от Вас въпрос Ви препоръчваме да се обърнете към Националната агенция за приходите, тъй като контролът за спазване на осигурителното законодателство по отношение на установяването на задължения за задължителни осигурителни вноски се осъществява от органите по приходите по реда, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс./БЯ/

2019-09-02 14:25:45 - Николета Ганчева
Здравейте, Бих искала да попитам има ли спогодба между България и Япония за пенсионен осигурителен стаж? Тоест ако в момента работя и плащам пенсионна такса всеки месец в Япония може ли този пенсионен стаж, който трупам в Япония да ми се признае в България?

2019-09-16 12:40:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ганчева, Към днешна дата между Република България и Япония не е сключен двустранен договор в сферата на социалната сигурност. Липсата на установени отношения между двете държави в областта на социалната сигурност не позволява придобитите на територията на Япония осигурителни периоди да бъдат взети предвид като осигурителен стаж при пенсиониране от Националния осигурителен институт в Република България. Същото важи и при обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в Япония. МХ/ТПООУТ

2019-09-01 15:33:02 - Галина Ганева
Здравей те! Мьжьт ми за втори път получава отказ за пенсия по болест. Миналата година отказа беше пе няма мин тр стаж 1,8 м, тази сьщо, а той има ввче този стаж, защо се гледа датаа на първото ТЕЛК решение, битрябвало от таз година решението, да се вземе в предвит и до таз година тр стаж, имаме и две деца сьс 100%телк решение с чужда помощ (почети слепи са) нали по кодекса на труда повече от 10 г гледаш ли дете или близьк в такова сьстояние се признава за реален тр стаж? Та то нее вьпрос а по скоро молба за сьдействие нему стигаха три месеца, вее ги им и парадоксьт е че пак отказ,. Ще сьм благодарна ако ми сьдействате!Сьпругьт ми се казва Любен Пенчев Ганев егн7004184681 Благодаря ви предварително. Поздрави!

2019-09-11 16:42:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ганева, съгласно чл. 74, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, като продължителността на осигурителния стаж е обвързана с възрастта, на която е настъпило инвалидизиране. Съгласно ал.2 от цитираната разпоредба една трета от осигурителния стаж трябва да е действителен. Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.6 от КСО за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, но този стаж не е действителен, тъй като действителен стаж е действително изслужено време по трудово или служебно правоотношение (§1, ал.1, т.12 от допълнителните разпоредби на КСО). Осигурителен стаж в този случай се зачита, при условие, че за това време лицата не са били осигурени или не са получавали пенсия. За правото на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване не оказва влияние осигурителният стаж придобит след дата на инвалидизиране. Датата на инвалидизиране се определя при първоначално явяване и освидетелстване от ТЕЛК комисия. При последващо преосвидетелстване се съблюдава дали лицето е трудоспособно, в каква степен и за какъв срок, но датата на инвалидизиране остава същата. ДИ

2019-08-30 08:48:22 - Ива Иванова
Имаме бременна служителка,която е уведомила работодателя по реда на чл.313а, ал.1 от КТ.Според разпоредбите на чл.157,ал.2 от КТ, работодателят е длъжен да я освобождава от работа за мед.прегледи.Трябва ли същата предварително да уведоми работодателя за предстоящия преглед и има ли значение къде се провежда той-на колко километра от местоработата.

2019-10-14 10:28:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, В чл. 157, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка, както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177 от КТ. Съгласно чл. 313а, ал. 1 от КТ, бременната работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, ползва права по чл. 140, ал. 4, т. 2, чл. 147, ал. 1, т. 2, чл. 157, ал. 2, чл. 307, 309, 310 и чл. 333, ал. 5 след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. За ползване на отпуска е необходимо да се представя документ, издаден от компетентните органи. Периодът, през който се ползва отпуска е периодът на бременността, съответно периодът на „напреднал етап на лечение ин-витро“. Разпоредбата на чл. 157, ал.2 от КТ не определя конкретен размер на отпуска, а задължава работодателя да освобождава от работа работничката или служителката всеки път, когато е необходимо медицинските прегледи да се извършват през работно време. От текста на разпоредбата е видно, че за времето на отсъствие от работа, лицето следва да представи на работодателя документ от здравните органи, в който да е отразена продължителността на прегледа, извършен през работно време, с цел заплащането на този период от работодателя по реда, предвиден в разпоредбата. Според чл. 16, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, всички лабораторни изследвания и лечебни процедури (физиотерапия, рентгенова терапия и др.) на работоспособни осигурени лица се извършват в извънработно време или в работно време с разрешението на работодателя, без да се издава болничен лист. Болничен лист може да бъде издаден само в случаите, когато времето, необходимо за отиване и връщане до и от лечебното заведение и за провеждане на изследванията и процедурите, ангажира цялото работно време на осигуреното лице по ал. 1 – чл. 16, ал. 3 от наредбата. В случаите по ал. 3 болничният лист се издава от лекаря/лекаря по дентална медицина, изпратил болния за съответното изследване и лечебни процедури. БД

2019-08-22 22:20:03 - Ангелова
Здравейте! Вопрос- защо при получаване на българска пенсия намалява руска.?Руски стаж !4години, български 17. Благодаря.

2019-10-01 11:00:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Ангелова, Обществените отношения в сферата на социалната сигурност между Република България и Руската федерация се уреждат с Договор за социална сигурност, в сила от 20.03.2010 г. и Споразумение за прилагането му. Съгласно чл. 11 от Договора всяка договаряща страна изчислява размера на пенсиите, съответстващ на нейния осигурителен (трудов) стаж, а за Република България и на осигурителния доход, при условията на законодателството на тази договаряща страна. В случай, че Ви е отпусната пенсия съгласно българското законодателство на основание на Договора и получавате пенсия от Руската федерация, която е отпусната преди датата на влизането в сила на цитирания международен договор (20.03.2010 г.), последната ще бъде преразгледана в съответствие с разпоредбите му. Това произтича от текста на чл. 9 от Споразумението за прилагане на Договора, съгласно който "Заявление за отпускане на пенсия, подадено от лице, на което е отпусната пенсия до встъпването в сила на договора според законодателството на една от Договарящите се страни, във връзка с придобиване право на пенсия по законодателството на другата Договаряща се страна, едновременно се смята за заявление за преразглеждане на пенсията в съответствие с разпоредбите на договора". Съгласно чл. 23 от преходни и заключителни разпоредби от Договора такова преразглеждане, към датата на подаване на заявлението, не може да доведе до намаляване на общия размер на пенсиите, отпуснати от всяка една от Договарящите се страни./БЯ/

2019-08-20 14:43:13 - Снежана Ковачева
Здравейте, Моля за Вашето становище по следния въпрос : Служител работи в условията на сумирано изчисляване на работното време, при тримесечен период на отчитане. Основното трудово възнаграждение на лицето е 1000 лв. През първия месец, според индивидуалния си работен график лицето отработва 176 часа (в това число влизат приравнените нощни към дневни часове). Нормочасовете за месеца са 184 часа. През втория месец лицето отработва предвидените часове в индивидуалния му работен график 184 часа (в това число влизат приравнените нощни към дневни часове). Нормочасовете за месеца са 176 часа. През третия месец лицето отработва 152 часа, толкова са и нормочасовете за месеца. При гореизложената фактическа обосновка, какво основно трудово възнаграждение трябва да получи лицето, съответно за първия, втория и третия месец ? Благодаря предварително за изразеното от Вас становище!

2019-09-04 14:46:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Ковачева, Разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) предоставя право на работодателя да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Сумираното изчисляване на работното време е форма на отчитането му, при която има специфични правила, свързани с организацията на работата и дейността в предприятието. При установено сумирано изчисляване на работното време се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната часова продължителност на работното време, определено в трудовия договор. В чл. 9а, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) е поставено изискването едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят да утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Във връзка с изложеното считаме, че при въведено сумирано изчисляване на работното време с тримесечен период на отчитане е възможно в определен месец да бъдат планирани работни смени, така че общата продължителност на работни часове да надвишава броя на работните часове по календарни дни, но часовете в повече следва да се компенсират до края на отчетния период с по-малко часове работа през следващите месеци. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ с трудовия договор се определят основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. обръщаме внимание, че при въведено сумирано изчисляване на работното време, ако отработените часове от работника или служителя в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от нормата часове, те следва се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 от КТ пред инспекцията по труда (чл. 9г от НРВПО). Съгласно чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ при сумирано изчисляване на работното време положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко 50 на сто, като това следва да се извършва в края на периода на сумираното изчисляване. В случай, че в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от нормата часове за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа (чл. 9в, ал. 1 от НРВПО). Съгласно чл. 267, ал. 1 от КТ за времето на престой не по вина на работника или служителя той има право на брутното трудово възнаграждение. В посоченият в запитването пример на работника или служителя няма основание да се изплаща с увеличение извънреден труд или брутно трудово възнаграждение за престой, поради обстоятелството, че е отработило часовете, които са изчислени като норма за периода в съответствие с чл. 9б от НРВПО. Поради това за всеки един от месеците в периода при изчисляване на месечното брутно трудово възнаграждение, основната работна заплата следва да е в размер на 1000 лева.НС

2019-08-13 14:31:50 - Людмила Белева
Здравейте! Загубя ли руската пенсия, ако получа гражданство на България, двойно гражданство - омъжена съм за българин. В България още работя и предстои пенсиониране след 5 години.

2019-10-17 09:50:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Белева, За информация относно пенсионните права съгласното руското законодателство, включително основанията за спиране и прекратяване изплащането на пенсия, следва да се обърнете към компетентна институция на Руската федерация. /БЯ/

2019-08-06 08:11:39 - Стойко Андонов
Каква категория труд ще се зачете отпускът по чл. 167а КТ ако бъде ползван от съпругата ми, която е военнослужещ от БА?

2019-10-01 16:47:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Андонов, чл. 203, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България урежда, че военнослужещите жени имат право на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете и на допълнителен отпуск за две и повече живи деца в размерите и при условията на Кодекса на труда. Нормата на чл. 222 от същия закон регламентира зачитането на труда на военнослужещите при пенсиониране за първа категория. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатен отпуск за отглеждане на дете. В разпоредбата няма изискване това време да се зачита от категория труд, различна от тази, която е определена за длъжността, на която е назначено лицето преди ползването на отпуска. По силата на чл. 104, ал. 4 от КСО при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж на лицата по чл. 69 от КСО, се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория. По конкретни въпроси относно ползването на отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда следва да се обръщате по компетентност към Министерство на отбраната на Република България. ВН

2019-08-05 15:24:12 - Янко Янев
Имам 13 год. и 2 мес.работен стаж и 2 год.и 1 мес. казарма.Ще бъде ли признато времето от казармата за да получа пенсия на 67 год.по член 68 ал.3 от КСО.Може ли да се приравни работния ми стаж които е от 1 и 2 категория труд на 3 категория труд за да получа пенсия на 67 год.по член 68 ал.3 от КСО.Благодаря ВИ !

2019-10-01 16:46:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Янев, лицата, които нямат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършване на по-висока възраст (една и съща за жените и мъжете), която нараства ежегодно с по 2 месеца до достигане на 67 години през 2023 г. Разпоредбата поставя изрично условие осигурителният стаж от 15 години да е действителен. Опредление на понятието „действителен стаж“ е дадено с § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на КСО. Това е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Предвид гореизложеното, не е действителен осигурителният стаж, зачетен за времето на наборна военна служба (от казармата), както и превърнатият към трета категория осигурителен стаж, положен при условията на първа и втора категория труд. Стажът, който не е действителен осигурителен стаж по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на КСО, не се взема предвид при определяне правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО. ВН

2019-08-04 23:49:54 - Нина Милкова
Здравейте.Интересува ме времето през което полагаш грижи за дете със 100% инвалидност с чужда помощ счита ли се за трудов стаж при пенсиониране или новият закон за Личната помощ го отменя ? Благодаря.

2019-10-01 16:45:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Милкова, съгласно чл. 9, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, което постоянно се нуждае от чужда помощ (лице с определена чужда помощ, в редакцията от 01.01.2020 г.). Стажът се зачита на едно от следните лица: съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицето, полагало грижите, не е било осигурено и не е получавало лична пенсия. По силата на Закона за личната помощ (обн. ДВ. бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) доставчик на личната помощ е общината по настоящия адрес на ползвателя или физически лица и юридически лица, с които кметът на общината е сключил договор за възлагане на дейностите на доставчик на личната помощ по реда на закона. Доставчикът на личната помощ организира и ръководи дейността по предоставянето на личната помощ, провежда разяснително-информационна дейност за предоставянето на личната помощ, сключва и прекратява трудовите договори с асистентите, осигурява условия за повишаване на квалификацията на служителите и персонала и др. От значение е обстоятелството, че асистентът предоставя лична помощ въз основа на трудов договор, сключен с доставчика на лична помощ, като за отработеното време получава определено възнаграждение. В този смисъл за лицата, осигурени по трудов договор като асистенти по реда на Закона за личната помощ, не може да се приложи чл. 9, ал. 6 от КСО, тъй като се нарушава условието да не са осигурени. За осигурителен стаж при пенсиониране на тях следва да се зачете отработеното по трудовия договор време, за което за осигурени. ВН

2019-07-31 08:49:51 - Валентина Панева
Сестра ми Дафинка Евтимова Митова от 30.09.2018 до сега е в отпуск по болест поради прекаран остър перитонит. За този период има издадени болнични листове, но последните три за периода от 30.04.2019 до сега са представени на работодателя ф-ма "Бъргър груп" ЕООД , но не са представени от него в НОИ. Кой и как може да го задължи да ги представи?

2019-10-01 16:41:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Панева, по силата на чл. 40а, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) документите и данните за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване до 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя. Съгласно чл. 6, ал. 3 и 4 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) при временна неработоспособност болничен лист се издава за времето от първия ден на настъпване на временната неработоспособност до нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), независимо от това, дали по него ще се плати парично обезщетение, с изключение на случаите по чл. 9, ал. 1 и 4 от същата наредба. Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца (180 дни) без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в 2 предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца. Освен това, по силата на чл. 112 от Закона за здравето работодателят/осигурителят е заинтересована страна, която може да обжлава решенията на Лекарската консултативна комисия (ЛКК) или ТЕЛК. Изложеното в запитването е недостатъчно, за да се прецени какви действия е предприел работодателят и неговите основания. Контролът по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на НОИ, се осъществява от контролните органи на съответното териториално поделение на НОИ. Те са упълномощени да извършват проверки и ревизии във връзка с дейността, възложена на НОИ (чл. 107 и 108 от КСО). Проверката е действие или съвкупност от действия, предприети от контролните органи за събиране, установяване и изясняване на факти и обстоятелства, свързани със спазването на осигурителното законодателство във връзка с дейността, възложена на НОИ. Тя се извършва по повод заявления, сигнали или жалби, за нарушения на осигурителното законодателство (чл. 33 и 34 от Инструкция на НОИ за контрола по разходите на държавното обществено осигуряване и реализиране на административнонаказателната отговорност). В тази връзка за конкретна проверка следва да се обърнете по компетентност към НОИ. ВН

2019-07-30 00:27:04 - Петя Кирилова
Здравейте, работя като медицинска сестра от 2 години в България. Желая да замина за Нидерландия и да работя по професията си. Моят въпрос към вас е какъв документ и от къде да заявя, за да докажа трудовият си стаж по професията в новата държава. Благодаря.

2019-08-15 14:56:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Кирилова, Документите, които могат да удостоверят трудовия Ви стаж в България са трудовият договор, трудовата книжка, а по отношение на конкретните трудови функции – длъжностната характеристика. Можете да се обърнете към НОИ за издаване на Удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при изчисление на обезщетения за безработица (формуляр U1). Този формуляр би Ви послужил в случай, че след като сте работила в Нидерландия останете без работа и осигурителните Ви периоди в тази страна не са достатъчни за определяне на обезщетение за безработица. Повече за формулярите за удостоверяване на вашето положение по отношение на обезщетенията (социалната сигурност), когато се местите в рамките на ЕС можете да намерите на https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_bg.htm . Освен това полезна информация за работни места и условия на живот и работа в Нидерландия и другите страни, членки на ЕС можете да намерите на : https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage , в рубриката „Условия на живот и работа“. Там можете да намерите контакти на EURES съветници във всяка държава, от които да получите допълнителна информация. (СР)

2019-07-25 11:43:50 - Р.Тодорова
Признато уволнение за незаконосъобразно. Работникът е полагал труд при условията на II-ра категория труд. При изплащане на обезщетение за незаконно уволнение, трябва ли да се начислят и 7% за сметка на работодателя за ППФ за II-ра категория труд?

2019-09-26 15:15:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Тодорова, на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 и ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от КСО са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано, в размерите за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. В този смисъл за посоченото време се дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както за универсален пенсионен фонд, така и за професионален пенсионен фонд. Последните са в размера за съответната категория труд, по която лицето е работило преди уволнението. ВН

2019-07-25 10:24:31 - Диковска
Вноските от Универсалния пенсионен фонд при смърт на лицето и не упражнил правото на пенсия и няма законови наследници, може ли да представи друг родственик за наследник? Благодаря!

2019-09-26 15:14:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Диковска, съгласно чл. 170 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при смърт на осигурено в универсален пенсионен фонд лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида в съответния фонд, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, предвидени със Закона за наследството. С ал. 3 на чл. 170 от КСО е регламентирано, че когато осигуреното лице няма наследници, натрупаните средства по индивидуалната партида в универсален фонд се прехвърлят в пенсионния резерв. Съгласно чл. 129 от КСО вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се натрупват в индивидуалната партида на всеки осигурен, като не се допуска преразпределяне на средства между индивидуалните партиди. При необходимост от повече и по-конкретна информация следва да се обърнете към съответния универсален пенсионен фонд, където е провеждано допълнителното задължително и доброволно, ако има такова, пенсионно осигуряване на починалото осигурено лице. ВН

2019-07-24 14:42:03 - Илияна Иванова
След като се изчисли пенсията за нормално пенсиониране при 35г.8м, тогава ли се добавя сума от учителския фонд при възраст62г. и 31 г. учителски стаж????

2019-09-26 15:18:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, съгласно чл. 69в, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на учителите, които са придобили право на ранна учителска пенсия при условията на ал. 1 от същия и се пенсионират по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1 на чл. 69в от КСО. Сумата на добавката от Учителския пенсионен фонд се определя след изчисляване размера на пенсията по реда на чл. 70 от КСО. ВН

2019-07-24 09:35:50 - Борис Багренски
Здравейте, От НОИ ми посвътеваха да се обърна към Вас. Казусът ми е следния - последните три години работих в Чехия. От месец Април съм в България, като работя на трудов договор от 7ми Май. За периода 1-ви Април - 7-ми Май не съм бил осигурен нито в България нито в Чехия. С приятелката ми очакваме дете в края на юли. Питането ми е ще мога ли да се възползвам от 15 дни календарен отпуск, който се полагат на редовно осигурените и ако да на каква база ще се изчисли ? И един дпълнителен въпрос относно трудовия стаж (ако не влиза в оговора на горното запитване) - какво е необходимо, за да може да ми се признае трудовия стаж който съм натрупал в Чехия ? Предварително Благодаря, С уважение, Борис Багренски

2019-09-30 15:00:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Багренски, На запитването Ви е отговорено с писмо изх. № 94-2036/16.08.2019 г. БД

2019-07-24 08:45:58 - Детелина Георгиева
Здравейте!Дъщеря ми е в Германия от 5 г.и работи там,като се осигурява на пълна работна заплата.В момента е бременна,възнамерява да се върне в България и да роди тук,като приключи договора си в Германия. Преди 5 г.е работила в България и има двугодишен стаж с осигуровки в бълг.фирма.Полага ли и се майчинство от Германия?А от България?Благодаря Ви!

2019-09-27 13:45:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Георгиева, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането му. Преди всичко, с разпоредбите на тези координационни регламенти се установяват правила за определяне на приложимото спрямо дадено лице законодателство в областта на социалната сигурност. Основният принцип е, че във всеки един момент лицето е подчинено на законодателството на една държава, като в общия случай това е законодателството на държавата, в която то осъществява трудова дейност или дейност като самостоятелно заето лице. Ето защо, за да бъде определено дали дъщеря Ви би имала право на обезщетение за майчинство, е важно да се установи на кое законодателство е подчинена към момента на възникване на риска майчинство. В случай че към датата на започване на отпуска при бременност и раждане, тя осъществява дейност като наето лице в Германия, която е основание за осигуряване за майчинство, то приложимо спрямо нея би било немското законодателство и правото на обезщетение за майчинство ще бъде преценявано от компетентната институция в тази държава през призмата на действащото законодателство към момента на подаване на искането за отпускане на обезщетение. Информация за конкретните условия, на които следва да отговаря лицето, за да му бъде отпуснато обезщетение за майчинство съгласно немското законодателство, както и за продължителността на отпуска при бременност и раждане, можете да получите от съответната компетентна институция в Германия. Ако обаче дъщеря Ви прекрати трудовия с договор в Германия и се върне в България, следва да имате предвид следното: съгласно действащото българско законодателство, право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение имат осигурените лица за общо заболяване и майчинство, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Т.е. за да бъде отпуснато това обезщетение на дъщеря Ви в България, трябва да бъдат налице кумулативно следните 2 условия – 1. тя да бъде осигурено лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и към датата на започване на отпуска при бременност и раждане да бъде осигурена за общо заболяване и майчинство (напр. да работи по трудов договор в България); и 2. да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за този риск. По отношение на второто изискване, съгласно разпоредбите на Р 883/2004 винаги, когато е необходимо да бъдат изпълнени определени условия преди да бъде придобито право на дадено обезщетение, компетентната институция трябва да вземе предвид периодите на осигуряване, пребиваване или заетост, завършени съгласно законодателството на други държави членки. Това означава, че е предвидена възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди (т.нар. „сумиране“), когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка, за да се гарантира, че няма да бъдат загубени социалните му права. Т.е. при подаване на заявление за отпускане на обезщетение за майчинство до съответната компетентна институция следва да бъде посочено наличието на осигурителни периоди в друга държава членка, в случая Германия, които ще бъдат взети предвид при преценяване на правото на лицето на обезщетение. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди посредством структурирани електронни документи. В случай че дъщеря Ви отговаря на посочените по-горе условия по българското законодателство и й бъде отпуснато обезщетение за бременност и раждане, следва да имате предвид, че размерът му ще бъде изчислен на база доходите й за периода от 24 месеца преди датата на настъпване на временната неработоспособност, но само за тези месеци и дни, които са завършени съгласно българското законодателство. Т.е. доходът, който е получавала в Германия, няма да бъде взет предвид при определяне на размера на дължимото обезщетение. (ГЯ/ТПООУТ)

2019-07-24 08:29:58 - Снежана Петрова
Здравейте, ще назначаваме на тр.договор лице от Македония. Има издадена българска лична карта, но лицето е с две имена-име и презиме. Как следва да се регистрира тр.д-р в НАП? В позиция презиме ако не запиша нищо смятам, че записът ще бъде отхвърлен.

2019-09-26 15:12:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петрова, регистрацията на трудовите договори не е обект на осигурителното законодателство. За отговор по интересуващия Ви въпрос следва да се обърнете по компетентност към Националната агенция за приходите. ВН  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България