Категории:


Към категориите

2019-10-14 11:31:59 - Боряна Коева
Дъщеря ми е приета редовно обучение в ВУЗ. Освободиха я от работа по чл.327 ал.1 т.6. Има тр.стаж почти две години. Има ли право да се регистрира в Бюро по труда и да получава обезщетение?

2019-10-16 13:50:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Коева, Всяко търсещо работа лице има право да се регистрира в Бюрото по труда. За информация относно условията, при които се извършва регистрацията се обърнете към Бюрото по труда по местоживеене. По отношение на правото на получаване на обезщетение за безработица информация можете да получите от НОИ.

2019-10-11 09:54:34 - Таня Пичурова
Здравейте, Сключен трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 /извършване определена работа/, със срок за предизвестие 3 месеца. Съгласно чл.68 ал.3 от КСО лицето придобива право на пенсия. При придобиване на това право от лицето работодателя прекратява сключеният договор/цитиран горе/.Какъв е срокът на предизвестието от страна на работодателя? Т.Пичурова

2019-10-15 12:40:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Пичурова, В разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) е регламентирано, че срочен трудов договор може да се сключва до завършване на определена работа. Сключеният на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до завършване на определена работа, се прекратява на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ със завършване на определената работа. Следва да се има предвид, че договорът може да се прекрати на основанията, предвидени в КТ, и преди определената работа да е завършена. Тъй като договорът по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ е срочен, предизвестието е 3 месеца (чл. 326, ал. 2, изр. 3-то КТ). БД

2019-10-10 15:15:04 - Галя Иванова
Здравейте, ще се радвам да разбера какво е Вашето експертно мнение по следния казус. Касае се за служител, който има над 18 години трудов стаж в организация. Служителят подава молба за ползване на неплатен отпуск за една година, като през време на неплатения отпуск, постъпва на работа при друг работодател, на допълнителен трудов договор. След изтичане на неплатения му отпуск, служителят придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и желае да упражни това си право, както и да прекрати основния си трудов договор. Въпросът ми е, обезщетението от първия работодател, което той дължи на служителя при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 222, ал. 3 КТ, в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 или от 6 месеца би следвало да бъде. Предварително благодаря за Вашия отговор!

2019-10-15 12:38:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) се дължи от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника/служителя за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж - на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. По-голям размер на обезщетението може да се договоря с колективен или индивидуален трудов договор. Обезщетението се дължи от работодателя, когато към датата на прекратяването на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването. По наше мнение, времето през което се ползва неплатен отпуск, който не се признава за трудов стаж по основното трудово правоотношение и през което лицето работи при друг работодател, следва да се счита за „прекъсване“ на трудовия стаж при същия работодател с оглед правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Преценката за размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, съответно продължителността на трудовия стаж на работника или служителя, се прави от работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. БД

2019-10-10 11:06:35 - Тодор Стоянчев
Здравейте, имам въпрос относно договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в Университет. От 2018 г. в Закона за развитие на академичният състав на Република България е записано (чл. 17), че назначаването е на длъжност „асистент“ е на срочен трудов договор при условията и реда на Кодекса на труда. При това положение, има ли ограничения да се приложи чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда (КТ) и да се сключи трудов договор за заместване на асистентката в майчинство, до завръщане на титуляра? Благодаря за отделеното време.

2019-10-16 13:48:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянчев, Съгласно чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАС) висшите училища и научните организации назначават лица на длъжност "асистент" на срочен трудов договор при условията и по реда на Кодекса на труда. Кодексът на труда регламентира сключването на срочен трудов договор за определен срок в чл. 68, ал.1, т. 1, като този срочен трудов договор не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. В конкретния случай в ЗРАС и Правилника за неговото прилагане (ППЗРАС) са предвидени специални разпоредби, уреждащи различна максимална продължителност на срочните договори на лицата, назначавани на длъжност „асистент“. В чл. 44, ал. 1 и 2 от ППЗРАС е предвидена различна продължителност на срочните трудови договори на „асистентите“ с оглед на това дали са докторанти или не, като в първия случай, назначаването се извършва за срок не по-дълъг от две години, а във втория - за срок не по-дълъг от четири години. С оглед субсидиарното прилагане на КТ сме на мнение, че няма пречка за времето на ползване на отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до две годишна възраст да бъде назначено лице по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ, т.е. за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. За информация по компетентност се обърнете към Министерство на образованието и науката. (СР)

2019-10-08 16:17:38 - Полина Иванова
Здравейте , относно отпуска на кандидат за кмет на община или кметство, регистрираният кандидат за кмет продължава ли платения си годишен отпуск до полагането на клетвата на новоизбрания кмет след като мандата приключва на 25.10.2019 г.

2019-10-16 13:46:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Съгласно чл. 161, ал.1 от Изборния кодекс (ИК) кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Като се има предвид, че съгласно чл. 57, ал. 1, т. 1 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове, можете да се обърнете към ЦИК за допълнителна информация. (СР)

2019-10-08 12:08:35 - Марияна Славова
Относно предстоящите местни избори възниква въпроса за прекратяване на правоотношенията на кметове на населени места и общини, които отново са кандидати за същия пост. Ако на първият тур спечелят вота същите кандидати, нужно ли е правоотношението им да бъде прекратено, и пак наново подновено след полагане на клетва?

2019-10-16 13:45:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Славова, Мандатът на кметовете на общини и кметства е регламентиран по реда на специални закони – Изборния кодекс (ИК) и Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Доколкото в посочените специални закони е налице позоваване на разпоредбите на Кодекса на труда ( чл. 26, ал. 2 и чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА) по отношение на правоотношенията на кметовете и председателите на общински съвети, то считаме, че Кодексът на труда (КТ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане намират субсидиарно приложение. Те уреждат правата и задълженията на кметовете като лица, които полагат труд на база на правоотношението, възникнало с тях след избирането им по реда на ИК. Като се има предвид, че съгласно чл. 57, ал. 1, т. 1 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове, можете да се обърнете към ЦИК за допълнителна информация. (СР)

2019-10-07 11:00:37 - Пенка Борисова
Здравейте, служител е придобил, но не е упражнил правото си на пенсиониране по чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО /за осигурителен стаж и възраст/. Представя решение на ТЕЛК с над 50% намалена работоспособност със срок на валидност – от 05.02.2016 г. до 01.02.2019 г. По време на валидността на ТЕЛК, лицето навършва възрастта по чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО и придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. След изтичане на ТЕЛК същият не е подновен. Има ли право служителят да ползва увеличен размер на основен отпуск по чл.319 от Кодекса на труда /26 дни/ след датата на валидността на решението на ТЕЛК?

2019-10-07 15:35:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Борисова, Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда /КТ/ работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. Според чл. 61, ал.1, т. 3 от Наредба за медицинската експертиза (НМЕ) експертизата на трайно намалената работоспособност включва определяне на срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност. В Кодекса на труда липсват разпоредби, които да уреждат хипотези на продължаване на ползването на права по трудовото правоотношение, въпреки изтичането на срока на инвалидност. С оглед на горепосоченото, за да има лицето право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни, съгласно чл. 319 от КТ, е необходимо да представи на работодателя валидно експертно решение на ТЕЛК, в което се определя вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Редът и условията за извършване на медицинската експертиза на работоспособността са регламентирани в Закона за здравето и НМЕ. Повече информация, свързана с прилагането им, може да получите от Министерство на здравеопазването. КА

2019-10-06 22:12:52 - Лилия Сивкова
На какви обезщетения има право работника или служителя, когато трудовият договор е прекратен от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 1(закриване на предприятието) или чл. 328, ал. 1, т. 4(спиране на дейността за повече от 15 дни)

2019-10-15 12:37:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Сивкова, При прекратяване на трудовия договор от работодателя на тези основания, работникът или служителя има право на следните обезщетения: Обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) – за неизползван платен годишен отпуск, правото на който не е погасено по давност. Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ – ако трудовият договор бъде прекратен преди изтичане на срока на предизвестието се дължи обезщетение за останалата му част. Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ – за времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но за не повече от 1 месец, ако в индивидуалния или колективния трудов договор не е уговорен по-дълъг срок. Това обезщетение се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че лицето не е работило през посочения период. БД

2019-10-04 18:29:39 - Теодора Стоянова
Работещ по трудов договор, който не заема ръководна длъжност, но е включен от ЦИК като кандидат за кмет има претенции за служебен платен отпуск по врем на цялата предизборна кампания. На какъв отпуск има право този работник докато тече предизборната кампания и по кой член от КТ.

2019-10-16 13:44:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоянова, Съгласно чл. 161, ал.1 от Изборния кодекс (ИК) кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Ако в конкретния случай става въпрос за администрация на държавен или местен орган, лицето работещо по трудово или служебно правоотношение има правата, определени в разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК. За лицата, които не работят в държавна или общинска администрация, ИК не предвижда възможност за ползване на отпуск. В този случай лицата могат да ползват предвидените в Кодекса на труда (КТ) отпуски, при определените за ползването им условия, като например платен годишен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ. Що се отнася до платения или неплатен служебен или творчески отпуск, регламентиран в чл. 161, ал.1 от Кодекса на труда, законодателят не посочва изрично случаите, при които може да се ползва подобен отпуск, а предвижда условията и реда за ползване да се договорят или в колективен трудов договор или индивидуално между страните. (СР)

2019-10-04 15:29:13 - Димитрова
Работник назначен на трудов договор на 5 дневна работна седмица. По негово желание иска да премине на непълно работно време да работи 3 дни в седмицата. Договора регистрира ли се в НАП?

2019-10-15 12:36:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, От запитването Ви правим заключение, че работник или служител на пълен работен ден, иска да сключи трудов договор за работа през определени дни от месеца при същия работодател на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ). Предвид това считаме, че трудовия договор, по който работи работника или служителя, следва да бъде прекратен. В тридневен срок от сключването на трудовия договор по чл. 114 от КТ работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите - чл. 62, ал. 3, изр. 1 от КТ. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1). Като основание на договора в уведомлението следва да се посочи код 12 – трудов договор по чл. 114 от КТ. БД

2019-10-04 13:52:55 - ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА
Във връзка с подписан и регистриран КТД на отрасъл "Здравеопазване"на 08.11.2018година. поставяме следния въпрос: Страна по КТД ли е кметът на общината за делегирани от държавата дейности. Задължен ли е кметът когато няма подписан КТД между него и синдикалната организация да прилага клаузите на отрасловия КТД в отрасъл "Здравеопазване" ?

2019-10-16 13:43:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Кръстева, Съгласно чл. 51б от Кодекса на труда колективен трудов договор по отрасли и браншове се сключва между съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. В чл. 3, ал.1 от Колективния трудов договор (КТД) в отрасъл "Здравеопазване" - 2018 година се насърчава сключването на КТД по общини по смисъла на чл. 51в от Кодекса на труда, които имат действие на територията на съответната община, за дейностите в сектор "Здравеопазване", финансирани от общинския бюджет. От запитването е видно, че в случая тази възможност не е използвана. По отношение на прилагането на договореностите в КТД за отрасъл „Здравеопазване“ следва да се обърнете по компетентност към Министерство на здравеопазването. (СР)

2019-10-03 09:46:32 - РУСКА МАРТИНОВА
Синът ми е приет за студент, редовна форма на обучение. Договорът му е срочен, по проект "Работа" и е към края си. Има ли право на платен или неплатен отпуск за обучение. А на неплатен отпуск по общия ред? Казаха ми, че няма право наникакъв отпуск, защото от университета и от трудовия договор ще има дублиране на здравни осигуровки.

2019-10-16 13:42:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Мартинова, Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение. За да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: - да учи в средно или висше училище; - обучението да се извършва без откъсване от производството и - да има съгласието на работодателя за това. Следва да се има предвид, че висшите училища осъществяват цялостната си дейност върху принципа на академична автономия в съответствие със законите на страната (чл. 19, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). Те самостоятелно изготвят цялостната учебна документация за всяка специалност, която съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗВО обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Предвид различието и спецификата в учебните планове и формите на обучение, преценката дали се налага откъсване от производството за посещаване на учебни занятия или не, следва да се прави индивидуално за всеки отделен случай. Ако формата на обучение не налага откъсване от производството, работник или служител, който учи в средно или висше училище със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ. В допълнение, съгласно чл.171, ал.1 от КТ работниците и служителите, които учат в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството и имат съгласие за това обучение от работодателя си, имат право и на неплатен отпуск - за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година; - за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца. В ал. 2 на чл. 171 КТ е предвидено изключение, в случай че работодателят не е дал своето съгласие за включване на работника и служителя в обучение. При липса на това първоначално съгласие, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1 на чл. 171 от КТ, намалени наполовина. По отношение на здравното осигуряване по компетентност се обърнете към НАП. (СР)

2019-10-01 11:34:21 - Радостин Павлов
Работя в заведение, в което има синдикална организация и сключен КТД, който изтече на 13,08,2019 г. С подписването на новия КТД се намаляват отпуските по чл.155 договорени с увеличен размер с 3 дни. Трабва ли за периода от 01.01.2019 до 13.08.2019 г. отпуска ни да бъде изчислен пропорционално както е разписано в НРВПО чл.22 ? Благодаря Ви!

2019-10-16 13:40:50 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Павлов, Съгласно чл. 54, ал. 1 от Кодекса на труда колективният трудов договор (КТД) влиза в сила от деня на сключването му, доколкото в него не е уговорено друго. В случай, че с КТД е договорен друг размер на платения годишен отпуск, то той се определя в новия размер от момента на влизането на КТД в сила. (СР)

2019-10-01 09:42:16 - Юлиана Мицева
Здравейте, На 03.09.2019 г. зададох въпрос, относно възможността работодателят да разрешава платен годишен отпуск и на служители без 8 месеца общ трудов стаж, но все още нямам отговор. Бихте ли проверили и очаквам Вашия отговор.

2019-10-11 15:47:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Мицева, Съгласно чл. 155, ал. 2 и 4 от Кодекса на труда (КТ), всеки работник или служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право на ползване на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 20 работни дни. Необходима законна предпоставка за възникването на правото на платен годишен отпуск е наличието на 8 месеца трудов стаж на работника или служителя. Няма значение за какъв период от време, по колко и по какъв вид трудови правоотношения е придобит този стаж. Преди придобиването на този стаж лицето не може да се ползва от правото на платен годишен отпуск. Съгласно разпоредбата на чл. 22 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право да ползва платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 КТ . Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер. Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част - през следващата календарна година, той има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер. КА

2019-09-30 16:10:44 - Боряна Коева
Дъщеря ми е приета редовно обучение в Университет. Има почти 2 год. тр.стаж. Освобождават я по чл. 327 ал.1 т.6. Има ли право да се регистрира в Бюрото по труда?

2019-10-16 13:50:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Коева, Всяко търсещо работа лице има право да се регистрира в Бюрото по труда. За информация относно условията, при които се извършва регистрацията се обърнете към Бюрото по труда по местоживеене. По отношение на правото на получаване на обезщетение за безработица информация можете да получите от НОИ.

2019-09-27 12:12:49 - Мария Христова
Назначена съм като заместник -директор на училище на половин щат. Основната ми заплата е съответно половината от полагащата се за длъжността. 0,5 или цял трябва да е размерът на допълнителното възнаграждение за придобита втора професионално-квалификационна степен?

2019-10-17 15:59:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Моля да поставите въпроса си по компетентност към Министерството на образованието и науката. КА

2019-09-26 14:33:00 - ДИМИТЪР КОСТОВ
ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ КАТО СЪМ ПРИЕТ ВЪВ ВУЗ , РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, А ДОГОВОРЪТ МИ НЕ Е БЕЗСРОЧЕН, А ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК - ИЗТИЧА НА 20 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА. ОТПУСКЪТ КОЙТО ИСКАМ ДА ПОЛЗВАМ Е ОТ 01 ДО 20 ОКТОМВРИ, Т. Е В КРАЯ НА ДОГОВОРА

2019-10-16 13:49:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Костов, Правото на отпуск за обучение не зависи от вида на трудовото правоотношение на работника или служителя. За да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение по чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: - да учи в средно или висше училище; - обучението да се извършва без откъсване от производството и - да има съгласието на работодателя за това. Предвид различието и спецификата в учебните планове и формите на обучение на различните висши училища, преценката дали се налага откъсване от производството за посещаване на учебни занятия или не, следва да се прави индивидуално за всеки отделен случай. Ако формата на обучение не налага откъсване от производството, работник или служител, който учи в средно или висше училище със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер на 25 дни за всяка учебна година по чл. 169, ал. 1 КТ. В ал. 2 на чл. 171 КТ е предвидено изключение, в случай че работодателят не е дал своето съгласие за включване на работника и служителя в обучение. При липса на това първоначално съгласие, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1 на чл.171 от КТ, намалени наполовина. Следва да имате предвид, че отпуските на учащите, посочени по-горе се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.(чл.171а от КТ). (СР)

2019-09-25 13:01:14 - Гергана Иванова
Здравейте, Бих желала да Ви попитам, дали се полага платен годишен отпуск за времето, през което се ползва неплатен отпуск по чл. 167а от КТ? Този вид отпуск - неплатен по чл. 167а, дали лишава служителя от начислявания процент всяка година за прослужено време? Благодаря предварително!

2019-10-15 12:35:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. В разпоредбата на чл. 167а, ал. 8 от КТ е регламентирано, че времето, през което се ползва неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, се признава за трудов стаж. Съгласно чл. 155, ал. 1 от КТ всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Принципът в българското трудово законодателство е, че размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя. Тъй като времето, през което се ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване 8-годишна възраст се признава за трудов стаж, за този период работникът или служителят има право на платен годишен отпуск, който може да се ползва след като продължи изпълнението на трудовата си дейност. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 2 от НСОРЗ е предвидено, че за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности. С оглед на горното считаме, че трудовият стаж на лицето, зачетен на основание чл. 167а, ал. 8 от КТ, следва да се вземе предвид от работодателя при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като признатият на това основание трудов стаж е зачетен за такъв като време, през което е съществувало трудово правоотношение, и е на същата длъжност или професия. БД

2019-09-25 09:38:16 - Светла Узунова
Изпратила съм ви въпрос на 05.09.полага ли се допълнителните възнаграждения за продължителен стаж на строителни работници в кметство. Уведомявате ме, че срокът за получаване на отговора е до 14 дни, мисля не е необходимо изготвяне на специално становище. До момента не съм получила отговор. Моля, за вашето съдействие.

2019-10-11 17:22:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Узунова, Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда /КТ/, трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Както е видно от разпоредбата, допълнителните трудови възнаграждения се договарят в трудовия договор. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/ за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – ал. 5 на чл. 12 от наредбата. Следва да се има предвид изричната разпоредба на чл. 2, ал. 3 от НСОРЗ, според която наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация, за които се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. Съгласно чл. 107а, ал. 18 от КТ, на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в този кодекс. КА

2019-09-23 17:14:56 - Янка Костова
Здравейте. Бях назначена на работа на безсрочен трудов договор с 8 часов работен ден в полза на работодателя с изпитателен срок 6 месеца. При изтичане на договара ,същия не ми беше подновен. Имам два въпраса : Понеже работодаделят ми отказва да ми изплати неизползвания отпуск за периода-10 дни-имам ли това право ? И дължа ли някакви осигуровки ?

2019-10-10 11:15:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Костова, При прекратяване на трудовото правоотношение, вкл. в случаите, когато страните са уговорили срок за изпитване, работодателят дължи парично обезщетение по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда - за неизползувания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Обезщетението следва да бъде изплатено от работодателя не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва (чл. 228, ал. 3 КТ). Трудово-правен спор във връзка с неизплатени обезщетения по трудов договор се решава от съда. Давностният срок за предявяване на иска е 3 – годишен, считано от деня, в който вземането е станало изискуемо. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред, съгл. чл. 358, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2 КТ. Върху паричното обезщетение за неползван платен годишен отпуск не се дължат осигурителни вноски и то не се зачита за осигурителен доход и осигурителен стаж. Обезщетението по чл. 224 КТ е доход от трудово правоотношение и подлежи на данъчно облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. ЛТ/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България