Бисер Петков: Хората, които ще получат помощи за отопление, ще се увеличат до около 260 000


Бисер Петков: Хората, които ще получат помощи за отопление, ще се увеличат до около 260 000„Още от деня“, БНТ, 11.07.2019 г.

 

Водещ:Здравейте!

 

Бисер Петков: Здравейте!

 

Водещ:От началото на този месец пенсиите са увеличени с 5,7 процента, но пък скочиха цените на парно, ток, топла вода. С едната ръка държавата дава, с другата взема – не се ли получава така?

 

Бисер Петков:1 юли е времето в средата на годината, когато се индексират доходи, увеличават се и цените на някои услуги. От тази дата всички отпуснати до края на 2018 г. пенсии се увеличават с 5,7 процента. От началото на тази седмица изплащането на пенсиите започна. Вероятно много хора, които вече са си получили пенсиите, са го усетили. А за пенсиите, чиито размер до 30 юни беше 900 лв, увеличението е по-чувствително. То може да достигне и до 30 процента, защото таванът се увеличи от 910 лв. на 1200 лв. Тази индексация от 1 юли е една от най-високите като процент. Тя се дължи на ръста на средния осигурителен доход. Увеличението на пенсиите, съпоставено с темпа на инфлация, категорично води до увеличаване на покупателната способност.

Голяма част от пенсионерите ще получат и една значителна подкрепа по отношение на увеличения размер на целевите помощи за отопление. С 40 млн. лв. повече спрямо 2018 г. е увеличен бюджетът на МТСП за тази програма, с което значително се разширява обхватът на получаващите тези целеви помощи. И то главно към възрастните хора, самотноживеещите.

Броят на тези, които ще получат целеви помощи, ще нарасне с около 50 000 от 210 000 за миналата година до 260 000 през настоящата. За петте месеца, в които хората получват подпомагане - от 1 ноември до 31 март, общото номинално увеличение на помощите е около 91 лв. За първи път от няколко години имаме съществено увеличение на тези целеви помощи.

 

Водещ:Т.е не само ще се увеличи броят на хората, които ще получават тези помощи, но ще се увеличи и помощта с 91 лв.?

 

Бисер Петков: 465 лв. ще бъде приблизително сумата, която ще получат за пет месеца.

 

Водещ: Увеличението на пенсиите с 5,7 процента няма ли да стане причина хора да отпаднат от листата с енергийно подпомагане?

 

Бисер Петков:В Наредбата за реда и условията за отпускане на целеви помощи е предвиден коефициент, с който се отчита увеличението от 1 юли, така че да не отпадат хора само заради това, че са получили по-висок размер на пенсията.

 

Водещ: Над 2 млн. българи живеят в бедност. Над 800 000 от работещите са бедни. От КНСБ предлагат свои мерки за справяне като необлагаем минимален доход, данък богатство, данъчни преференции за младите семейства. Подобни идеи работещи ли са? Биха ли довели до по-голяма социална справедливост?

 

Бисер Петков:Предложенията на КНСБ се правят в началото на втория етап от бюджетната процедура, която е в ход. Вероятно част от тези предложения ще бъдат дискутирани. Някои от предложенията са заявявани и преди, други са нови. Голяма част от тях са свързани с данъчното облагане и закони, което не е в компетенциите на Министерството на труда и социалната политика. Това, което за мен е интересно, е семейното стимулиране чрез данъците за семействата с деца. Ще изразим становището си по тези въпроси. Другият начин, който вече се прилага чрез законодателството, е семейните помощи за деца, които семействата получават на базата на доходен тест. С определени суми и спрямо броя на децата в семейството, семействата с минимални доходи се подпомагат с 40 лв за едно дете месечно. 11 са видовете семейни помощи, регламентирани в Закона за семейни помощи. Ако това се съчетае с данъчно подпомагане, би дало очакваните резултати за повече семейства и повече деца в България.

 

Водещ:Финансовият министър като че ли до сега е заявявал категорично несъгласие с промяна на данъчната политика. При Вас усещам, че по-скоро сте склонни да помислите в тази посока.

 

Бисер Петков:Правителството като цяло се придържа към заявеното в управленската програма, че не се предвижда промяна в данъчния модел. Аз не мога да имам друга позиция, различна от правителствената.

 

Водещ:Всеки пети млад българин нито учи, нито работи. Това са хора в активна възраст между 20 и 34 г. Какво прави държавата да ги привлече на пазара на труда?

 

Бисер Петков:Така представени данните са смущаващи, защото показват, че в тази активна възрастова група немалка част от младите хора не полагат труд, нито учат, нито работят, нито са регистрирани в бюрата по труда. Това, което се прави и в България и в целия ЕС по линия на европейската гаранция за младежта е, тези хора да бъдат активирани, регистрирани в бюрата по труда и да им се направи качествено предложение за работа или обучение до 4 месеца, след като те са останали без работа или след като са излезли от образователната система. Целта е чрез насърчителни мерки по Националния план за действие по заетостта и европейски средства по операции като „Активни“ и „Готови за работа“ , те да се идентифицират, мотивират, регистрират и участват в трудови борси, за да може да им се направи предложение да започнат работа или да продължат обучението си и да повишат квалификацията си. Тенденцията е за намаление на икономически неактивните младежи. За разлика от общото равнище на безработицата, която в България е под средната за ЕС, при младжката безработица оставаме над средното ниво. Приблизително 19.1 процента в тази възрастова група не работят.

 

Водещ:Сравнявайки се с Европа къде сме в класацията?

 

Бисер Петков:Някъде 3-ти или 4-ти по равнище на младежката безработица. Това е предизвикателство, по което продължава да се работи. Преди няколко години бяхме 1-ви. В резултат от предприетите действия и мерки положението се подобрява, но има още възможности да бъде намален делът на неактивните младежи.

 

Водещ:Какъв е техният профил?

 

Бисер Петков:Това са хора, които получават доходи от техни близки и роднини, родители, които работят в България и чужбина и ги осигуряват финансово. Те не са мотивирани да започнат работа. За мотивацията най-добър резултат дава общото повишаване на заплащането в България. Работодателите, които предлагат по-високо заплащане, мотивират част от тези хора да започнат да работят. Както показват данните на статистиката, за миналото тримесечие средната работна заплата е 1300 лв. и това би могло да включи на пазара на труда една част от тези хора.

 

Водещ:Това е едната група. Може би има и друга?

 

Бисер Петков:Семейни хора, които са останали да полагат грижи за деца или други зависими членове от семейството и вероятно са се отказали от своята трудова реализация. Те също са резерв на пазара на труда.

 

Водещ:Променихте ли социалната система?

 

Бисер Петков:Системата на социалното подпомагане максимално се обвърза с образователната и системата на здравеопазването. Изплащането на семейните и други еднократни помощи на ученици или деца в предучилищна възраст е свързано с посещения в училище и детска градина. Те се спират при определен брой неизвинени отсъствия.

 

Водещ:Редно ли е да се отнемат социални права?

 

Бисер Петков:Не става дума за отнемане на социални права. Това са средства, които се дават за отговорно родителство и покриват разходи за училище. Системата предвижда в определени случаи по препоръка на учителите, тези средства да се предоставят в натура, за да не се отклоняват средства с целеви характер. Така те ще достигат до нуждите на учениците и децата, за които са предназначени.

 

Водещ:Има тлеещо напрежение между Вас и хората с увреждания. Не си ли взехте поука, не изчистихте ли спорните проблеми между вас? Продължава едно неразбиране. Те не са доволни от това, което получават като помощи, защото очакванията им са били различни.

 

Бисер Петков:Поддържаме регулярен диалог с представителите на хората с увреждания. На първото заседане на Комитета по наблюдение, на които присъствах при Омбудсмана, се поставиха въпроси, свързани с по-справедливо според хората с увреждания разпределение на месечната финансова подкрепа. Финансовата подкрепа за тази година е значително по-голяма и по-всеобхватна за хората с увреждания. Данните показват, че над 305 000 от всичките над 640 000 човека, които получват месечна финансова подкрепа, получават значително по-висок размер от миналогодишния по Закона за интеграция на хората с увреждания. Въпросът за справедливото разпределение трябва да е водещ и сме готови да водим разговор по тази тема. Миналата година, когато се решаваше този въпрос, ние възприехме предложения, които бяха направени – помощта да бъде не само на базата на групата инвалидност или степента на увреждане, но да се вземе под внимание и вида на пенсията, за да може най-голямо увеличение на подкрепата да получат хората, които са в най-трудно положение. Целта е се осигури по-адекватна подкрепа на навършващите пълнолетие деца, които получават високия размер на подкрепата по Закона за семейните помощи от 930 лв., докато станат на 18 години, защото техните нужди се запазват след това. Само от това, че те навършват пълнолетие, не следва да получават по-малка подкрепа. Диалогът с хората с увреждания не е преставал нито за ден.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin