Проект BG05M9OP001-3.018 "Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани"


Проект BG05M9OP001-3.018 "Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани"Проект BG05M9OP001-3.018 "Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани"

Цел на проекта:Подобряване ефективността на политиката по доходите и координацията ù с други релевантни публични политики. Създаване на условия за ефективно прилагане, наблюдение, координиране, отчитане и оценяване на  политиката в областта на жизненото равнище и доходите  в страната и в регионален аспект.

 

Начална дата: 26.09.2018 г.

Крайна дата:   31.12.2019г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin