Общи основания за прекратяване


Общи основания за прекратяване1. чл. 325, ал . 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) - по взаимно съгласие на страните;

Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато те са постигнали взаимно съгласие, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложение за прекратяване на трудовия договор, следва да вземе отношение по него и да уведоми в 7-дневен срок от получаването му другата страна дали го приема или не. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.

Предложението за прекратяване може да бъде направено от всяка от страните – както от работодателя, така и от работника или служителя.

Необходимо е предложението за прекратяване да бъде направено писмено.

Страната, към която е отправено предложението, трябва:

а) да вземе отношение по него, т.е. да заяви дали го приема или го отхвърля;

б) да уведоми другата страна за своето становище, като срокът за уведомяване е 7-дневен от получаване на предложението (срокът е в календарни дни).

 

2. чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ - с признаване на уволнението за незаконно;

Всяка от страните може да прекрати трудовия договор на това основание, без да дължи предизвестие, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или работникът или служителят бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1 от КТ.

Съгласно чл. 345, ал. 1 от КТ при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Решението за възстановяване на работа не задължава работника или служителя да се върне и да заеме предишната си работа. Той може, но не е длъжен да направи това. Ако той не се яви в определения 2-седмичен срок да заеме работата, на която е възстановен, трудовото правоотношение се прекратява.

 

3. чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ - с изтичане на уговорения срок;

В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ е предвидено, че с изтичането на уговорения срок трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие.

Основанието се прилага за прекратяване на срочен трудов договор, който е сключен за определен срок – по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ.

Ако договорът не бъде прекратен преди да изтече уговореният срок, той следва да се прекрати с изтичане на срока, за който е сключен, и тогава никоя от страните не дължи предизвестие.

При прекратяване на трудовия договор на това основание закрилата при уволнение не се прилага.

 

4. чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ - със завършване на определената работа;

В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ е предвидено, че със завършването на определената работа трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие.

Основанието се прилага за прекратяване на срочен трудов договор, който е сключен до завършване на определена работа – по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. Моментът на прекратяването е свързан с настъпването на определен юридически факт в един бъдещ момент, в който ще приключи (ще се довърши) работата. Необходимо е да бъде констатирано, че работата е завършена – по вид, по обем и качество, което отговаря на уговореното.

При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ закрилата при уволнение не се прилага.

 

5. чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ - със завръщане на замествания на работа;

В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ е предвидено, че със завръщането на замествания на работа трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие.

Основанието се прилага за прекратяване на срочен трудов договор, който е сключен по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ закрилата при уволнение не се прилага.

 

6. чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ - когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;

В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме.

Основанието по чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ се прилага за прекратяване на трудовия договор на работник или служител, който е назначен на длъжност, определена за заемане от бременна или от трудоустроен. На това основание може да бъде прекратен както срочен, така и безсрочен трудов договор, сключен с работник или служител, който към датата на прекратяването му не притежава качеството трудоустроен или не е установено състояние на бременност. Прекратяването на трудовия договор се налага, тъй като длъжността се заема от лице, което не е нито трудоустроено, нито е в състояние на бременност, и се яви кандидат, който има право да заеме длъжността (притежава качеството на трудоустроен или е бременна работничка или служителка).

Бременната работничка или служителка или трудоустроеният работник или служител се премества на длъжността, определена по чл. 309, ал. 4 и чл. 315, ал. 1 от КТ, а трудовият договор на работника или служителя, който заема тази длъжност, може да бъде прекратен от работодателя на основание чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ. 

При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ закрилата при уволнение не се прилага.

 

7. чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ - с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса;

В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса.

Основанието се прилага за прекратяване на:

а) срочен трудов договор, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ (за работа на конкурсна длъжност), когато длъжността бъде заета въз основа на конкурс;

б) трудов договор за работа на длъжност, която по силата на закон, акт на Министерския съвет или в устав бъде определена да се заеме въз основа на избор – за да постъпи на работа работник или служител, който е избран (постъпването на работа въз основа на избор е уредено в чл. 83 – чл. 88 от КТ).

За да е налице законосъобразно прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от сключването на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 4 от КТ, в хипотезата на буква „а” е необходимо да са налице следните предпоставки: да е проведен конкурс за обявената за заемане чрез конкурс длъжност; да има кандидат, успешно издържал конкурса и класиран от конкурсната комисия; лицето, което е спечелило конкурса, да е постъпило на работа.

При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ закрилата при уволнение не се прилага.

 

8. чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ - при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертна лекарска комисия;

Правото на прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ е право и на двете страни по трудовото правоотношение (работодател и работник/служител). Трудовият договор се прекратява без да се дължи предизвестие, като условие за упражняване на правото на прекратяване е невъзможността на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В случай че при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и ако той е съгласен да я заеме, прекратяването не се допуска.

 

9. чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ - със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;

Това основание се прилага за прекратяването на трудов договор, сключен от работника или служителя с оглед на личността на работодателя (intuitu personae). В тези случаи трудовият договор се сключва с точно определено физическо лице, за което работникът или служителят изпълнява трудовите си задължения (напр. като личен секретар, шофьор, домашен прислужник и др.). Затова, когато работодателят – физическо лице почине, трудовият договор се прекратява.

 

10. чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ - със смъртта на работника или служителя;

Това основание се прилага за прекратяването на трудов договор, когато работникът или служителят почине. Когато работникът или служителят почине, трудовото правоотношение не може да продължи да съществува и трудовият договор се прекратява.

Моментът на прекратяването на договора съвпада с настъпването на събитието – смъртта на работника/служителя.

 

11. чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ - поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител;

Основанието по чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ е въведено със Закона за държавния служител. За наличието на това основание е необходимо и достатъчно длъжността, която е заемал служителят по трудово правоотношение, да е определена по съответния ред, установен в Закона за държавния служител, за заемане от държавен служител. За прекратяването на трудовия договор на това основание е без значение, дали лицето, което до този момент е заемало длъжността, отговаря на изискванията за заемането й като държавен служител или не.

 

12. чл. 325, ал. 2 КТ - с прекратяване на дългосрочната командировка по Закона за дипломатическата служба.

Във връзка с възможността за сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 6 КТ за срока на дългосрочната командировка за работа в задгранично представителство на Република България в чужбина по Закона за дипломатическата служба, с текста на чл. 325, ал. 2 КТ е създадено ново основание за прекратяване на срочния трудовия договор, без която и да е от страните да дължи предизвестие – с прекратяването на командировката.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin