Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.


Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.С решение на Министерския съвет от 18.12.2013 г. бе одобрен Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 - 2020 г. (НПИЕГМ). Планът бе разработен в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС за Създаване на Гаранция за младежта, изпратен е в Европейската комисия (ЕК) и за изпълнението му страната ни подлежи на наблюдение и оценка от страна на ЕК.

В изпълнение на решението на МС от 18.12.2013 г., съобразно предвидения в НПИЕГМ партньорски подход, през януари т.г. бе създаден Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на НПИЕГМ. В него членуват представители на всички институции и организации, ангажирани с младежката политика в страната. Функциите, с които е натоварен Съвета, са свързани с конкретното изпълнение и мониторинг на напредъка на инициативите, реформите и мерките, включени в НПИЕГМ, с оглед представяне на напредъка и в ЕК. Към Координационния съвет могат да се създават и работни групи на експертно ниво, които да разработват проекти на необходимите документи за осигуряване изпълнението на Плана.

Координационният съвет не е консултативен орган, а е ангажиран с практическото изпълнение и мониторинг на оперативен документ за изпълнение на политиката за младежите.

Председател на Координационния съвет – министъра на труда и социалната политика

Заместник-председател– заместник-министърът на труда и социалната политика, отговорен за изпълнението на политиката за заетост

Членовете (заместник-членовете), представляват:

-       Министерството на труда и социалната политика;

-       Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

-       Министерството на образованието и науката;

-       Министерството на младежта и спорта;

-       Министерството на икономиката;

-       Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет;

-       представителните организации на работодателите на национално равнище;

-       представителните организации на работниците и служителите на национално равнище;

-       представителните организации на младежите на национално равнище;

-       организации на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, представени в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;

-       Националното сдружение на общините в Република България;

-       Агенцията по заетостта.

 

Функциите на секретариат на Координационния съвет се изпълняват от служителите на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ (ППТТМ) към Министерството на труда и социалната политика. Секретар на Координационния съвет е националният координатор за изпълнение на Европейската гаранция за младежта и директор на дирекция ППТТМ.

 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2014 – 2020 г.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НПИЕГМ ПРЕЗ 2018 г.

Заседания на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на НПИЕГМ през 2018 г.

Заседание на 23.03.2018 г.:

1.ПОКАНА

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НПИЕГМ ПРЕЗ 2017 г.

Заседания на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на НПИЕГМ през 2017 г.

Заседание на 14.07.2017 г.:

1.ПОКАНА

Заседание на 22.03.2017 г.:

1.ПОКАНА

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НПИЕГМ ПРЕЗ 2016 г.

Заседания на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на НПИЕГМ през 2016 г.

Заседание на 22.11.2016 г.:

1. ПОКАНА

Заседание на 28.07.2016 г.:

1. ПОКАНА

Заседание на 22.03.2016 г.:

1. ПОКАНА

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НПИЕГМ ПРЕЗ 2015 г.

Заседания на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на НПИЕГМ през 2015 г.

Заседание на 13.11.2015 г.:

1.ПОКАНА

Заседание на 07.07.2015 г.:

1.ПОКАНА

Заседание на 27.03.2015 г.:

1.ПОКАНА

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НПИЕГМ ПРЕЗ 2014 г.

Заседания на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на НПИЕГМ през 2014 г.

Заседание на 15.12.2014 г.:

1.ПОКАНА

Заседание на 03.09.2014 г.:

1.ПОКАНА

Заседание на 20.05.2014 г.:

1.ПОКАНА

Заседание на 18.02.2014 г.:

1.ПОКАНА

 

За връзка със секретариата на Координационния съвет:

тел.: 02/8119 420; 02/8119 428

факс: 02/988 47 20

електронна поща: tsoneva@mlsp.government.bg; dtencheva@mlsp.government.bg

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin