Област „Пазар на труда“


Област „Пазар на труда“Гражданите смятат, че в бюрата по труда се регистрират само безработни лица. Търсещите работа лица, които в момента работят, учат или са пенсионери не могат да се регистрират в бюрото по труда и да ползват посреднически услуги.

В бюрото по труда могат да се регистрират освен безработни и други групи търсещи работа лица. Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (чл. 18, ал. 2) търсещите работа лица могат да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“ в една от следните групи: 1. Безработни; 2. Заети; 3. Учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; 4. Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България; Лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, които не работят.

Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта заетите лица и учащите се, желаещи да работят през свободното си от учене време, могат да ползват информация за обявени свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа, психологическо подпомагане и професионално ориентиране. Лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лицата, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, които не работят имат право на информация за обявените свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа и психологическо подпомагане.


Гражданите мислят, че могат да се регистрират в бюрото по труда само, ако имат право да получават обезщетение за безработица?

Регистрацията в бюрото по труда е по желание на търсещите работа лица. Всички безработни лица, включително и тези, които нямат право да получават обезщетение за безработица, могат да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“. При регистрацията си, търсещите работа лица имат право да ползват широк спектър от посреднически услуги (например включване в програма за заетост, обучение и др.), които ще подпомогнат успешната им професионална реализация на пазара на труда.

Основно изискване за получаване на обезщетение за безработица е регистрацията в бюрото по труда. Приключването на периода на получаване на обезщетение за безработица не означава автоматично отпадане от регистрация в дирекция „Бюрото по труда“. Препоръчваме на безработните лица след приключване на периода на получаване на обезщетение за безработица, да не прекратяват регистрацията си в дирекция „Бюро по труда“, за да имат достъп до посредническите услуги, които се предлагат там.


Посредническите услуги за търсещите работа лица, регистрирани в бюрата по труда, включват:

 1. Информиране и/или консултиране относно:
 2. правата и задълженията на търсещите работа лица съгласно Закона за насърчаване на заетостта;
 3. свободните работни места и изискванията за тяхното заемане;
 4. възможностите за участие в програми и мерки за заетост и обучение;
 5. възможностите за обучение на възрастни;
 6. възможностите за смяна на професията и за работа извън границите на населеното място по местоживеене;
 7. условията и реда за работа в други страни по междуправителствени спогодби и чрез мрежата за европейски услуги по заетостта (EURES);
 8. Психологическо подпомагане;
 9. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;
 10. Насочване към обучение на възрастни;
 11. Насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Гражданите считат, че при регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ е задължително да се представи целия набор от изисквани документи (съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта). Ако към момента на регистрацията последният работодател не е попълнил реквизитите в трудовата книжка например, безработното лице може ли да се регистрира в бюрото по труда?

В дирекция “Бюро по труда” /ДБТ/ по постоянен или настоящ адрес може да се регистрира всеки български гражданин, както и всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който търси работа. Право на регистрация имат и чужденци с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Р България, лицата с предоставено убежище или международна закрила; лицата, ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците;лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;лицата - граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани или на граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;членовете на семейството на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване;притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.

 

Регистрацията се извършва лично въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и след представяне на:

1. документ за самоличностили документ за пребиваване;

2. документи за придобито образование и/или квалификация;

3. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност;

4. писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път.

В случай, че към момента на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ търсещото работа лице не разполага с документите от т.2 до т.4, това не е основание за отказ на регистрация. Документите могат да бъдат представени допълнително при следващо посещение в дирекция „Бюро по труда“ за изготвяне на индивидуалния план за действие или за среща с трудов посредник.

Не се извършва регистрация в дирекция "Бюро по труда", когато търсещото работа лице:

• е с прекратена предходна регистрация, на основание поради неизпълнение на задълженията към ДБТ и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;

• е дисциплинарно уволнено от програма или мярка за заетост по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.


Декларирането на неверни данни от търсещите работа лица при регистрацията им в дирекция „Бюро по труда“ е основание за нейното прекратяване.


Гражданите се интересуват дали ще трябва да посещават бюрото по труда на посочените дати в графика за посещения и каква санкция следва за тях, ако са пропуснали посочения срок?

С цел по-голямо удобство за търсещите работа лица е отпаднал графикът за задължителни посещения през определен период от време в дирекция „Бюро по труда“. Още при регистрацията на всяко търсещи работа лице сеиздава регистрационна карта.Лицата, за които при регистрацията им има подходящо свободно работно място, се насочват от трудовия посредник към работодателя, заявил мястото.В срок до един месец от регистрацията на всяко безработно лице, трудовият посредник от бюрото по труда изготвя индивидуален план за действие, включващ необходимите стъпки в процеса на реализация на лицето на трудовия пазар. Индивидуалният план за действие може да се актуализира през периода на регистрация на лицето в бюрото по труда, с цел по доброто съответствие между желанията и възможностите на безработното лице и особеностите на местния трудов пазар. При наличие на подходящо свободно работно място трудовият посредник информира и консултира регистрираните в ДБТ лица за изискванията за заемането му. След постигане на договореност между трудовия посредник и регистрираното лице се издава формуляр "Насочващо писмо" с прилежащ към него "Профил".Следва да имате предвид, че лицата, които са регистрирани като безработни са длъжни да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и действията и сроковете в плана за действие.


Гражданите питат, дали е задължително при започване на работа търсещите работа лица, регистрирани в бюрото по труда, да уведомят съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта и следва ли задължително да представят трудов договор?

Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в срок от 7 (седем) работни дни от настъпила промяна в което и да е от декларираните обстоятелства (включително и когато сами са си намерили работа или ще започнат работа със съдействието на бюрото по труда, както и в случаите когато имат промяна в постоянния и/или настоящия си адрес, по който са регистрирани), да уведомят някое от поделенията на Агенцията по заетостта независимо от адреса на регистрацията им. Ако не направят това (съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта), регистрацията им се прекратява. В такъв случай лицата имат право на следваща регистрация в бюрото по труда не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация.

Уведомяването се извършва писмено чрез представяне в бюрото по труда на заявление-декларация. Заявлението-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, може да бъде изтеглено от сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg), рубриката „Търсещи работа“, секция „Информация за регистрация на търсещо работа лице“ (http://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/). Заявлението-декларация може да се подаде лично във всяко от териториалните поделения на Агенцията по заетостта или да се изпраща в дирекция „Бюро по труда” по регистрация на лицето с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, по факс или по електронен път. При включване в програми, мерки и проекти за заетост лицата, насочени от териториалните поделения на Агенция по заетостта не подават заявление-декларация.


Какви стъпки може да предприеме безработното лице, което е прекратило регистрацията си в Дирекция „Бюро по труда“ поради започване на работа, но в последствие не е възникнало трудово правоотношение със съответния работодател?

При възникване на подобен казус, регистрацията на безработното лице в дирекция „Бюро по труда“ се възстановявас решение на директора на дирекция „Бюро по труда“.


Ако търсещото работа лице учи във висше учебно заведение (независимо от формата на обучение), но отговаря на условията за получаване на обезщетение за безработица, може ли да го получи след регистрация в бюрото по труда?

Учащи се, които отговарят на условията за получаване на парично обезщетение за безработица, регламентирани в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, могат да получават такова обезщетение, независимо от факта, че продължават образованието си.


Ако търсещото работа лице промени своя статут като започне работа, продължи образованието си, прекрати трудовите си правоотношения или се пенсионира, но няма възможност да посети бюрото по труда, в което е регистрирано в законовия 7 (седем) дневен срок, какво следва от това?

Всяко регистрирано търсещо работа лице, което започне работа, продължи образованието си, напусне работа или се пенсионира, трябва да уведоми бюрото по труда. Гражданите могат да декларират промяна в статуса си на безработни лица, учащи се, заети или пенсионери в рамките на 7 (седем) работни дни, като това може да стане във всяко бюро по труда.


Гражданите се безпокоят, че ако сами си намерят работа и трябва да прекратят участието си в програма или мярка за субсидирана заетост, това ще има негативни последици за тях. 

Не, няма да има негативни последици. Ако лицето, което е включено в програма или мярка за заетост и обучение, намери работа на несубсидирано работно място, може да прекрати трудовия си договор по взаимно съгласие и да започне работа на новото работно място. Но следва да имате предвид, че съгласно чл. 20, ал. 9 от Закона за насърчаване на заетостта, лицата, чието участие в програми или мерки за заетост и обучение е прекратено с дисциплинарно уволнение, имат право на регистрация в бюрото по труда не по-рано от изтичането на 12 месеца след уволнението.


Гражданите мислят, че включването им в обучение в населено място, различно от населеното място, в което живеят, ще бъде свързано с допълнителни финансови разходи за път и квартира.

Следва да имате предвид, че със средства от държавния бюджет (чл. 66, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта) се поемат разходите за транспорт и квартира на безработните лица, които са включени в обучение за възрастни в населено място, различно от населеното място, в което живеят. Също така на курсистите се изплаща стипендия за всеки присъствен ден за времето на обучение.

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin