Комитет на ООН за правата на хората с увреждания


Комитет на ООН за правата на хората с уврежданияКомитетът на ООН за правата на хората с уврежданияе създаден с Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета на 61-та сесия на Общото събрание на ООН на 13 декември 2006 г. Комитетът се състои от 18 експерти, които участват в него в личното си качество и са хора с високи морални качества и призната компетентност и опит в приложното поле на Конвенцията. Те се избират от държавите-страни по нея, съгласно принципа на равномерното географско разпределение и представяне на различни форми на цивилизация и на основните типове правни системи, при балансирано представяне на половете и участие на експерти с увреждания. Членовете на Комитета се избират за четиригодишен мандат, като имат право само на едно преизбиране.

 

Всяка държава – страна по Конвенцията, представя на Комитета чрез генералния секретар на ООН, на всеки четири години или допълнително по искане на Комитета, цялостен доклад относно мерките, предприети в изпълнение на задълженията по Конвенцията и за постигнатия напредък в тази насока.

 

Комитетът разглежда докладите и прави предложения и общи препоръки, каквито сметне за подходящи и ги препраща на съответната държава-страна по Конвенцията. Той се задължава да предава на специализираните агенции, фондове и програми на ООН, както и на други компетентни органи докладите от държавите, с оглед предприемане на мерки по съдържащи се в тях молби или индикации за нужди от техническа помощ.

 

България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на 26 януари 2012 г. В изпълнение на ангажиментите на нашата страна по прилагане на разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания към МТСП бе създадена междуведомствена експертна работна група, която изготви  План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 – 2020). В работната група взеха участие представители на всички министерства, на Комисията за защита от дискриминация, на Омбудсмана на Република България, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, Националното сдружение на общините в Република България, на национално представителните организации на и за хора с увреждания, както и на социалните партньори. С решение на МС от 25.06.2015 г., Планът бе приет.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin