Комитет на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените


Комитет на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените


Комитетът за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW) е създаден на основание чл. 17, т. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Състои се от 23 експерти с мандат от 4 години.

 

Съгласно чл. 18 от Конвенцията, държавите-участнички имат задължението да представят доклад за законодателните, съдебните, административните и други мерки, приети от тях в изпълнение положенията на Конвенцията, както и за прогреса, постигнат в тази връзка в продължение на една година от деня на влизане на Конвенцията в сила за заинтересована държава, а след това най-малко на всеки четири години и тогава, когато за това помоли Комитетът. Според чл. 21, т. 1 от Конвенцията, Комитетът ежегодно, чрез посредничеството на Икономическия и социален съвет, представя доклад на Общото събрание за своята дейност и може да внася предложения и препоръки от общ характер, основани върху анализ на докладите и информацията, получени от държавите-участнички.

 

На 6 октомври 1999 г. към Конвенцията е приет и Факултативен протокол, предвиждащ процедура за разглеждане на индивидуални или групови жалби. В случай на установено нарушение Комитетът изпраща становище и препоръки към съответната държава, която разполага с шест месеца за отговор относно предприетите от нея мерки. Чл. 8 от Факултативния протокол предвижда процедура за разследване при установяване на сериозни или системни нарушения на правата по Конвенцията.

 

България е страна по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. Ратифицирала е и Факултативния протокол към нея. През мeсец юли 2012 г. в Ню Йорк се състоя защитата на Консолидирания четвърти, пети, шести и седми доклад на Република България пред Комитета за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. МТСП участва в подготовката на доклада пред CEDAW. Министерството изготвя и коментари и становища по жалби пред Комитета за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. Следващият периодичен доклад, който да съдържа предприетите мерки за изпълнение на препоръките от приключилия преглед, следва да бъде представен от България през месец юли 2016 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin