ООН-Жени


ООН-ЖениНа 2 юли 2010 г., с резолюция № 64/289 на Общото събрание (ОС) на Организацията на обединените нации,  се създава “ООН-Жени“ – структура на ООН за  постигане на равнопоставеност между половете и разширяване на правата и възможностите на жените. Тази структура поема мандата и функциите на кабинета на Специалния съветник по равенство на половете и подобряване на положението на жените, на Отдела за подобряване на положението на жените, на Фонда на ООН за развитие в полза на жените и на Международния учебен и научно-изследователски център за подобряване на положението на жените. Съгласно резолюцията, ООН-Жени започва да функционира от 01 януари 2011 г.

 

Членове на Изпълнителния съвет на ООН-Жени са представители на 41 страни – 10 от групата на африканските държави, 10 от групата на азиатските държави, 4 от групата на източноевропейските страни, 6 от Латинска Америка и Карибския басейн, 5 западноевропейски и други държави, както и 6 представители на страни, които осигуряват най-големите доброволни вноски в бюджета на структурата.

 

Целите на ООН-Жени са:

 

-  Да оказва подкрепа на междуправителствени органи като Комисията по статута на жените при формулирането на политики, глобални стандарти и норми

-  Да подпомага държавите-членки на ООН при прилагането на посочените стандарти, с готовност да осигури подходяща техническа и финансова подкрепа на страните, които поискат това

-  Да изгражда ефективни партньорства с гражданското общество

- Да подпомага усилията на ООН в посока равенство между половете, антидискриминация и възможности за реализация на жените.

 

МТСП провежда държавната политика за равнопоставеност на половете на Република България, като въвежда, в съответствие със стандартите на ООН, последователни и специални мерки за насърчаване на участието на жените на пазара на труда, съвместяване на професионалния и личния/семеен живот, както и мерки и действия, целящи увеличение на заетостта на жените и преодоляване на социалната дистанция между жените и мъжете, вкл. по отношение на равното заплащане при полагането на еднакъв или равностоен труд.

 

През 2016 г. страната прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Чрез закона се постига по-добро съответствие на националното законодателство със стандартите на ЕС и международноправните актове в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, по които България е страна.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin