УНИЦЕФ


УНИЦЕФ


УНИЦЕФ е Детският фонд на обединените нации,осигуряващ дългосрочна хуманитарна помощ и грижа за развитие на децата и майките.  Седалището на Фонда е в Ню Йорк (САЩ).

 

УНИЦЕФ е създаден на 11 декември 1946 г. от Общото събрание на ООН, с цел осигуряване на спешна помощ, храна и здравни услуги на децата, пострадали от Втората световна война. След 1953 г., когато УНИЦЕФ става неразделна част от системата на ООН, обхватът на дейността му нараства. Към функциите му се включва широка хуманитарна дейност в развиващите се страни, включително медицинска и просветна дейност в полза на майките и децата. През 1965 г. Фондът получава Нобелова награда за мир.

 

УНИЦЕФ има служители в над 190 страни по света. В централата на организацията в Ню Йорк се осъществява цялостното й управление. Центърът за доставки УНИЦЕФ е със седалище в Копенхаген и отговаря за разпределение на ваксини, лекарства за деца и майки с ХИВ/СПИН, хранителни добавки, учебни пособия и др.

 

Изпълнителен съвет, състоящ се от 36 членове, създава политиките, утвърждава програми и следи изпълнението на финансови планове. В неговият състав влизат правителствени представители, избрани за три години от Икономическия и социален съвет на ООН.

 

За своето финансиране, УНИЦЕФ разчита на вноски от правителства и частни дарители. Вноските от правителствата осигуряват две трети от ресурсите на организацията, а останалата част се осигурява от вноски на корпорации, организации на гражданското общество и повече от 6 милиона индивидуални дарители по целия свят.

 

Фондът се стреми към постигането на „Целите на хилядолетието за развитие“, които с времева рамка до 2015 г. са следните:

 

· Преодоляване на крайната бедност и глада;

· Постигане на начално образование за всички;

· Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените;

· Намаляване на детската смъртност;

· Подобряване здравословното състояние на майките;

· Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести;

· Осигуряване на устойчива околна среда;

· Изграждане на глобално партньорство за развитие.

 

УНИЦЕФ ще бъде ангажиран и с новите цели за развитие, които ще бъдат приети през септември 2015 г. Сред предложените нови цели са:

 

· Преодоляване на бедността във всичките й форми и навсякъде по света;

· Справяне с глада;

· Осигуряване на здравословен начин на живот на населението и благоденствие за всички хора, независимо от тяхната възраст;

· Осигуряване на приобщаващо, подходящо и качествено образование и насърчаване на възможностите за учение през целия живот;

· Постигане на равенство на половете и овластяване на жените и момичетата;

· Осигуряване на добро управление на водните ресурси;

· Осигуряване на достъп до надеждна, устойчива и модерна енергия за всички;

· Насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достойни условия на труд за всички;

· Изграждане на устойчива инфраструктура и насърчаване на приобщаваща индустриализация и иновации;

· Намаляване на неравенствата вътре в страните и между самите тях;

· Предприемане на незабавни мерки за борба с климатичните промени;

· Опазване и разумно използване на океанските, морските и други водни ресурси за устойчиво развитие;

· Защита на екосистемите, горите и борба с намаляването на биологичното разнообразие;

· Насърчаване на мирни общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и отчетни институции на всички нива;

· Укрепване на мерките за изграждане на глобално партньорство за устойчиво развитие.

 

 

МТСП има дългосрочно партньорство с УНИЦЕФ за подпомагане на процеса на деинституционализация посредством подкрепа на местните власти за създаване на алтернативни социални услуги в общността, подобряване на политиките с фокус върху децата и активното участие на гражданските организации в планирането и оценката на програми за гарантиране на прилагането на правата на детето.

 

На 10 октомври 2013 г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай подписаха План за действие по програмата в страната 2013 – 2017г.  между правителството на България и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ).

 

Програмата на УНИЦЕФ за страната за периода 2013-2017 г. е одобрена на 17 септември 2013 г. от Министерски съвет. Планът цели да подкрепи усилията на правителството за социално включване на уязвимите деца и семейства. Основен стремеж в него е въвеждането на изцяло нов и интегриран подход в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст, ранната интервенция и осигуряването на семейна или близка до семейната среда за всяко дете. Водеща цел е чрез сътрудничество да бъдат подпомогнати усилията на правителството за насърчаване на социално включване на най-уязвимите деца и семейства.

 

Като приложение към Плана за действие е изготвена Рамка на резултатите и ресурсите, която включва Многогодишен интегриран план за мониторинг и оценка.

 

На 19 май 2015 г. УНИЦЕФ България организира в София международна конференция на тема „Феноменът NEETs – млади хора, които не учат, не работят и не се обучават: състояние и предизвикателства”, в която участие взе заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика– г-н Ивайло Калфин и заместник-министърът на труда и социалната политика–  г-н Гълъб Донев.

 

Основна цел на конференцията бе представители от държавни институции, неправителствени организации и бизнеса, млади хора, международни изследователи и експерти да обсъдят ситуацията с младите хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs) в България и Румъния, да се запознаят с добри практики за превенция и реинтегриране на младежите в образование, обучение и заетост в други държави от ЕС, да обсъдят ефективни мерки за справяне с феномена NEETs.  

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin