УНИЦЕФ


УНИЦЕФУНИЦЕФ е Детският фонд на обединените нации,осигуряващ дългосрочна хуманитарна помощ и грижа за развитие на децата и майките.  Седалището на Фонда е в Ню Йорк (САЩ).

 

УНИЦЕФ е създаден на 11 декември 1946 г. от Общото събрание на ООН, с цел осигуряване на спешна помощ, храна и здравни услуги на децата, пострадали от Втората световна война. След 1953 г., когато УНИЦЕФ става неразделна част от системата на ООН, обхватът на дейността му нараства. Към функциите му се включва широка хуманитарна дейност в развиващите се страни, включително медицинска и просветна дейност в полза на майките и децата. През 1965 г. Фондът получава Нобелова награда за мир.

 

УНИЦЕФ има служители в над 190 страни по света. В централата на организацията в Ню Йорк се осъществява цялостното й управление. Центърът за доставки УНИЦЕФ е със седалище в Копенхаген и отговаря за разпределение на ваксини, лекарства за деца и майки с ХИВ/СПИН, хранителни добавки, учебни пособия и др.

 

Изпълнителен съвет, състоящ се от 36 членове, създава политиките, утвърждава програми и следи изпълнението на финансови планове. В неговият състав влизат правителствени представители, избрани за три години от Икономическия и социален съвет на ООН.

 

За своето финансиране, УНИЦЕФ разчита на вноски от правителства и частни дарители. Вноските от правителствата осигуряват две трети от ресурсите на организацията, а останалата част се осигурява от вноски на корпорации, организации на гражданското общество и повече от 6 милиона индивидуални дарители по целия свят.

 

Фондът работи и за реализиране на Дневен ред 2030 и Целите за устойчиво развитие.

 

Ролята на УНИЦЕФ в България има редица измерения, свързани с успешно партньорство на национално и местно ниво. Повишаването на детското благосъстояние е в основата на съвместното сътрудничество. Стремежът е намаляване на неравнопоставеността и насърчаване на социалното включване.

 

МТСП има дългосрочно партньорство с УНИЦЕФ за подпомагане на процеса на деинституционализация посредством подкрепа на местните власти за създаване на алтернативни социални услуги в общността, подобряване на политиките с фокус върху децата и активното участие на гражданските организации в планирането и оценката на програми за гарантиране на прилагането на правата на детето.

 

Част от дейността на УНИЦЕФ в страната са успешно изпълнявани проекти и програми в подкрепа на процеса на деинституционализация на грижата за деца, предоставяне на приемна грижа, развитие на алтернативни социални услуги, превенция на изоставянето на деца, предоставянето на интегрирани междусекторни услуги и др. Пример в тази насока е реализираният проект „Семейство за всяко дете“, съвместно от УНИЦЕФ, МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП и местните власти в област Шумен. Основна цел на проекта бе създаването на областна мрежа от услуги и мерки за превенция и подкрепа на родителите и семействата на деца до 3 години, което да подпомогне закриването на ДСМГД – Шумен; изготвяне на оценки на родителския капацитет на семейства на деца, настанени в ДМСГД – Шумен; ранна превенция на изоставяне на бебета и работа в общности и др. В резултат на партньорската си дейност в обл. Шумен УНИЦЕФ разкрива 3 Семейно-консултативни центъра в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, и 3 филиала в Каолиново, Венец и Върбица.

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin