8 млн.лв. по програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи.


8 млн.лв. по програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи.


Бъл­га­ро-швей­цар­с­ка­та прог­ра­ма за сът­руд­ни­чес­т­во е при­мер за доб­ри прак­ти­ки в из­пъл­не­ни­е­то и ефек­тив­ност­та  на про­ек­ти­те. Под­к­ре­па­та на уяз­ви­ми­те гру­пи у нас ми­на­ва през включ­ва­не­то им в об­щес­т­ве­ния жи­вот, в по­лу­ча­ва­не­то на об­ра­зо­ва­ние, ан­га­жи­мент за ра­бо­та, по­доб­ря­ва­не на здра­ве­о­паз­ва­не­то и жи­лищ­ни­те ус­ло­вия, под­чер­та ви­цеп­ре­ми­е­рът Ивай­ло Кал­фин. Об­щи­ни­те са най-доб­ри­ят пар­т­ньор, кой­то поз­на­ва си­ту­а­ци­я­та и хо­ра­та в ре­ги­о­на. Кон­т­ро­лът на про­ек­ти­те ще бъ­де съв­мес­тен. Швей­цар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во под­к­ре­пя со­ци­ал­но­то включ­ва­не на ро­ми­те в Бъл­га­рия. Бъл­га­ро-швей­цар­с­ка­та прог­ра­ма за сът­руд­ни­чес­т­во е с бю­джет от над 8 млн. швей­цар­с­ки фран­ка, уточ­ни пос­ла­ник Кно­бел. Прог­ра­ма­та под­по­ма­га уси­ли­я­та на бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во по из­пъл­не­ни­е­то на "На­ци­о­нал­на стра­те­гия на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия за ин­тег­ри­ра­не на ро­ми­те 2012-2020".

Об­щи­ни­те

 

Об­щи­ни­те ще ин­вес­ти­рат сред­с­т­ва­та в но­ви дет­с­ки гра­ди­ни, яс­ли, здрав­ни ка­би­не­ти и ка­то ця­ло ще пре­дос­та­вят по-до­бър и раз­ши­рен дос­тъп на ро­ми­те до со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги. Об­щи­на Бур­гас ще из­г­ра­ди дет­с­ка гра­ди­на и яс­ла, ка­то ще наб­лег­не на обу­че­ни­е­то и ра­бо­та­та на те­рен на здрав­ни­те ме­ди­а­то­ри, съ­об­щи Йор­дан­ка Ана­ни­е­ва, за­мес­т­ник-кмет на об­щи­на Бур­гас. Об­щи­на Сли­вен ще из­пол­з­ва сред­с­т­ва­та за пос­т­ро­я­ва­не на ком­п­лекс с раз­лич­ни со­ци­ал­ни дей­нос­ти за око­ло 150 де­ца, с ко­е­то ще про­дъл­жим уси­ли­я­та ни за ин­тег­ра­ция на ро­ми­те в об­щи­на­та, за­я­ви кме­тът Ко­льо Ми­лев. Кме­тът на об­щи­на Ру­се Пла­мен Сто­и­лов зак­лю­чи, че "ра­бо­та­та с мар­ги­на­ли­зи­ра­ни и со­ци­ал­но из­к­лю­че­ни об­щ­нос­ти е при­о­ри­тет в ра­бо­та­та на об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция. Ка­то пред­с­та­ви­тел на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ния сек­тор д-р Сте­фан Па­на­йо­тов от Фон­да­ция "Здра­ве­то на ро­ми­те" спо­де­ли своя прак­ти­чес­ки опит ка­то под­чер­та, че "най-важ­на е ин­вес­ти­ци­я­та в ран­но­то дет­с­ко раз­ви­тие и об­ра­зо­ва­ние".

 

Н.Пр. Де­нис Кно­бел, из­вън­ре­ден и пъл­но­мо­щен пос­ла­ник
на Кон­фе­де­ра­ция Швей­ца­рия в Со­фия

 

Ро­ми­те да са пъл­ноп­рав­ни граж­да­ни, да уп­раж­ня­ват
пра­ва­та си и да се съ­об­ра­зя­ват с от­го­вор­нос­ти­те и за­дъл­же­ни­я­та си ка­то бъл­гар­с­ки граж­да­ни

- Ако се обър­нем от ис­то­ри­я­та към бъ­де­ще­то, виж­да­ме, че Швей­ца­рия от дос­та го­ди­ни не са­мо от­пус­ка сред­с­т­ва, а пре­да­ва и свой, по­зи­ти­вен опит, как­во ви мо­ти­ви­ра да ни по­ма­га­те?

- От дос­та го­ди­ни Швей­ца­рия от­пус­ка сред­с­т­ва, за да ра­бо­ти в пол­за на уяз­ви­ми­те гру­пи, не са­мо у вас, но и на це­ли­те Бал­ка­ни, в стра­ни­те, къ­де­то има кон­цен­т­ри­ра­ни ром­с­ки об­щ­нос­ти ка­то Ру­мъ­ния, Сър­бия, Бос­на и Хер­це­го­ви­на. Чрез ин­тег­ри­ран под­ход ще ра­бо­тим по раз­лич­ни ас­пек­ти на со­ци­ал­но­то включ­ва­не, с фо­кус вър­ху же­ни­те и де­ца­та, ко­и­то са най-сил­но уяз­ви­ми. Об­щин­с­ки­те про­ек­ти са на­со­че­ни пре­дим­но към оси­гу­ря­ва­не­то на здрав­ни ус­лу­ги и дос­тъп до об­ра­зо­ва­ние. Ос­вен по­доб­ря­ва­не ка­чес­т­во­то на са­мо­то об­ра­зо­ва­ние, ще се под­по­мог­не и включ­ва­не­то на ро­ди­те­ли­те и ак­тив­на­та им ро­ля в про­це­са. Смя­та­ме ан­га­жи­мен­та ни към уяз­ви­ми­те гру­пи за из­к­лю­чи­тел­но ва­жен, за­то­ва об­ръ­ща­ме та­ко­ва го­ля­мо вни­ма­ние на ром­с­ка­та об­щ­ност в Бъл­га­рия.

- Ка­зах­те, че Бъл­га­рия не тряб­ва да ко­пи­ра Швей­ца­рия, а да на­ме­ри свой на­чин, за ко­е­то по­ма­га­те. Смя­та­те ли, че те­зи ев­ро­пей­с­ки па­ри са на­ис­ти­на по­лез­ни сред­с­т­ва, как­то ги на­ре­кох­те?

- Бю­дже­тът по прог­ра­ма­та е 8 млн. швей­цар­с­ки фран­ка и пред­с­тав­ля­ва 10 % от ця­лос­т­ния бю­джет, кой­то от­пус­ка­ме за под­по­ма­га­не на бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва. 8-те ми­ли­о­на фран­ка са пред­наз­на­че­ни за ин­тег­ра­ция на ро­ми­те по 7 по­ка­за­те­ля, включ­ва­щи об­ра­зо­ва­ние, за­е­тост, бед­ност, лип­са на учас­тие на же­ни­те в об­щес­т­ве­ни дей­нос­ти и дру­ги. Фо­ку­сът е на­со­чен глав­но към де­ца­та и же­ни­те, тъй ка­то те са най-уяз­ви­ми от мал­цин­с­т­ва­та. Сът­руд­ни­чес­т­во­то ни е с важ­ни, клю­чо­ви и до­пъл­ва­щи пар­т­ньо­ри. Ми­нис­тер­с­т­во на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и Ми­нис­тер­с­т­во на здра­ве­о­паз­ва­не­то са пар­т­ньо­ри­те ни на на­ци­о­нал­но ни­во, а съ­що и  На­ци­о­на­лно зве­но за ко­ор­ди­на­ция в рам­ки­те на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет, а на мес­т­но ни­во - об­щи­ни­те, с ко­и­то под­пи­сах­ме до­го­вор, те ра­бо­тят с по-мал­ки об­щи­ни, с НПО и дру­ги об­щ­нос­ти. Об­щин­с­ки­те про­ек­ти са на­со­че­ни пре­дим­но към оси­гу­ря­ва­не­то на здрав­ни ус­лу­ги и дос­тъп до об­ра­зо­ва­ние. Ос­вен по­доб­ря­ва­не ка­чес­т­во­то на са­мо­то об­ра­зо­ва­ние, ще се под­по­мог­не и включ­ва­не­то на ро­ди­те­ли­те и ак­тив­на­та им ро­ля в про­це­са. Ис­ка­ме да ин­вес­ти­ра­ме в бъ­де­щи­те по­ко­ле­ния ка­то оси­гу­рим дос­тъп до на­чал­но об­ра­зо­ва­ние и до ос­нов­ни здрав­ни ус­лу­ги, за­що­то ро­ми­те стра­дат от бед­ност, ло­ши здрав­ни ус­лу­ги и лип­са на об­ра­зо­ва­ние.Ние ня­ма да дой­дем и да ка­жем на ро­ди­те­ли­те нап­ра­ви то­ва или оно­ва, хо­ра­та на мяс­то са най-доб­ре ос­ве­до­ме­ни. На­ши­ят под­ход е по-ори­ги­на­лен, мо­же би. Не е дос­та­тъч­но да ра­бо­тиш са­мо с де­ца­та, а съ­що с пре­по­да­ва­те­ли­те, ро­ди­те­ли­те, с об­щ­нос­ти­те. На­дя­ва­ме се те­зи де­ца в бъ­де­ще да си на­ме­рят ра­бо­та, за да си оси­гу­рят пре­пи­та­ни­е­то.

 

Ивайло Калфин, министър на труда
и социалната политика

Политиките и мерките, които
се прилагат за интеграция на ромите,
не са достатъчни

Всич­ки на­ши съ­на­род­ни­ци тряб­ва да бъ­дат вклю­че­ни в об­щес­т­ве­ния жи­вот, учи­ли­ще, про­фе­си­о­нал­на под­го­тов­ка и ра­бо­та, не­за­ви­си­мо от ет­ни­чес­ка­та им при­над­леж­ност. Прог­ра­ма­та под­по­ма­га уси­ли­я­та на  пра­ви­тел­с­т­во­то по из­пъл­не­ни­е­то на "На­ци­о­нал­на стра­те­гия на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия за ин­тег­ри­ра­не на ро­ми­те 2012-2020". Спо­ра­зу­ме­ни­е­то с пра­ви­тел­с­т­во­то на Швей­ца­рия е важ­но, не са­мо за­ра­ди то­ва, че се про­дъл­жа­ва прог­ра­ма, ко­я­то ра­бо­ти от ня­кол­ко го­ди­ни и да­ва доб­ри ре­зул­та­ти, но и за­що­то в кон­тек­с­та на то­ва, ко­е­то се случ­ва у нас, е пра­вил­ни­ят път да се ад­ре­си­рат въп­ро­си, свър­за­ни с ром­с­ка­та ин­тег­ра­ция. То­ва се случ­ва с упо­ри­та ра­бо­та, а не с мер­ки, ко­и­то са раз­пи­ле­ни в раз­лич­ни сфе­ри, а също виж­да­не за то­ва как­во тряб­ва да се слу­чи. Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та по из­пъл­не­ни­е­то на те­зи прог­ра­ми те­пър­ва за­поч­ват.

Прог­ра­ма­та це­ли по­доб­ря­ва­не на жиз­не­ни­те ус­ло­вия, здра­ве­о­паз­ва­не­то, об­ра­зо­ва­ни­е­то и ук­реп­ва­не на кул­тур­на­та и со­ци­ал­на ин­тег­ра­ция на ром­с­ка­та об­щ­ност. Швей­цар­с­ка­та стра­на фи­нан­си­ра 85% от об­ща­та стой­ност на бю­дже­та на прог­ра­ма­та - 8 088 500 швей­цар­с­ки фран­ка, а бъл­гар­с­ка­та - 15 %. По­ли­ти­ки­те и мер­ки­те, ко­и­то се при­ла­гат в по­со­ка към ин­тег­ра­ция на ро­ми­те не са дос­та­тъч­ни. До края на след­ва­щия ме­сец от МТСП  ще бъ­де нап­ра­вен ана­лиз за до­се­гаш­на­та ра­бо­та в та­зи на­со­ка и след то­ва ще бъ­дат на­бе­ля­за­ни мер­ки, ко­и­то да пре­чу­пят не­га­тив­ни­те тен­ден­ции на на­рас­т­ва­ща­та бед­ност, из­па­да­не­то от учи­ли­ще, из­к­люч­ва­не­то от па­за­ра на тру­да и труд­ни­ят дос­тъп до здрав­ни ус­лу­ги при уяз­ви­ми­те гру­пи. Ре­зул­та­тът от мер­ки­те ня­ма да дой­дат след ме­сец или два, но е важ­но об­щес­т­во­то ни да е на­яс­но с тях, за да мо­же пе­ри­о­дич­но да се от­чи­тат ре­зул­та­ти­те.

 

26.06.2015 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin