Ивайло Калфин предупреди кметовете да не правят изборни кампании с пари за бедни


Ивайло Калфин предупреди кметовете да не правят изборни кампании с пари за бедни


Обър­нах се с мно­го яс­но изис­к­ва­не към ре­ги­о­нал­ни­те струк­ту­ри в сис­те­ма­та на Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка да не поз­во­ля­ват со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка на дър­жа­ва­та да се прев­ръ­ща в пре­диз­бо­рен ин­с­т­ру­мент, за­я­ви в на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та в Шу­мен  ви­цеп­ре­ми­е­рът и ми­нис­тър на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка Ивай­ло Кал­фин след ра­бот­на сре­ща с пред­с­та­ви­те­ли на бю­ра­та по тру­да, со­ци­ал­ни­те служ­би и Ин­с­пек­ци­я­та по тру­да в гра­да.

Пред­с­то­ят мес­т­ни из­бо­ри. Го­ля­ма част от дей­нос­ти­те, свър­за­ни със со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, са прех­вър­ле­ни на об­щи­ни­те и е аб­со­лют­но не­до­пус­ти­мо об­щи­ни­те да раз­п­ре­де­лят те­зи сред­с­т­ва на прин­ци­па на по­ли­ти­чес­ки сим­па­тии и дей­с­т­ва­щи кме­то­ве да си пра­вят кам­па­ни­и­те с тях. То­ва са дър­жав­ни сред­с­т­ва. Кой­то и да е кмет на об­щи­на­та, не­го­во за­дъл­же­ние е да спаз­ва пра­ви­ла­та и дър­жав­ни­те па­ри да стиг­нат до хо­ра­та, ко­и­то имат нуж­да от тях, из­тък­на Кал­фин. След сре­щи­те си с граж­да­ни на Шу­мен и Но­ви па­зар ви­цеп­ре­ми­eрът раз­б­рал за го­ле­мия проб­лем с лич­ни­те асис­тен­ти на хо­ра с ув­реж­да­ния в ре­ги­о­на. То­ва е  прог­ра­ма, по ко­я­то въз­мож­нос­ти­те са дей­с­т­ви­тел­но по-мал­ко от нуж­ди­те на хо­ра­та, приз­на той. Точ­но за­ра­ди то­ва е мно­го важ­но да се под­би­рат хо­ра­та, ко­и­то имат най-го­ля­ма нуж­да, но под­бо­рът да е проз­ра­чен и убе­ди­те­лен за всич­ки. До­се­га оба­че ня­ма по­доб­на уве­ре­ност, пре­дуп­ре­ди со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър. Ма­со­ви са об­ви­не­ни­я­та в ня­кои мал­ки об­щи­ни, че брой­ки­те се да­ват на ос­но­ва­та на лич­на сим­па­тия. Кал­фин е раз­по­ре­дил спе­ци­ал­на про­вер­ка в Шу­мен­с­ка об­ласт за то­ва да­ли са спа­зе­ни всич­ки про­це­ду­ри и изис­к­ва­ния при раз­п­ре­де­ля­не­то на лич­ни­те асис­тен­ти. Спо­ред не­го по­доб­ни би­ли из­каз­ва­ни­я­та на граж­да­ни­те и за прог­ра­ми­те, свър­за­ни с  вре­мен­на за­е­тост и с прог­ра­ми­те за по­лу­ча­ва­не на по­мощ за отоп­ле­ние. Со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър обя­ви, че се тър­сят въз­мож­нос­ти ис­ка­ни­я­та за енер­гий­ни по­мо­щи да не се пра­вят в об­щи­ни­те, за да ня­ма съм­не­ния, че кме­тът ре­ша­ва кой да по­лу­ча­ва по­мощ за отоп­ле­ние и кой не. Да­же и да се спаз­ват пра­ви­ла­та, впе­чат­ле­ни­е­то, ко­е­то се съз­да­ва за зло­у­пот­ре­ба от стра­на на ня­кои мес­т­ни влас­ти, би тряб­ва­ло да бъ­де пре­къс­на­то в ко­рен, ка­те­го­ри­чен е той. Ще бъ­да осо­бе­но бди­те­лен, че в пре­диз­бор­на­та кам­па­ния не тряб­ва да се из­пол­з­ват па­ри­те на да­нъ­коп­ла­те­ца, пре­дуп­ре­ди ви­цеп­ре­ми­е­рът. Той по­со­чи тру­до­ва­та за­е­тост ка­то ос­но­вен при­о­ри­тет, кой­то ще бъ­де и кри­те­рий за оцен­ка на ра­бо­та­та на служ­би­те в сис­те­ма­та на не­го­во­то ве­дом­с­т­во. Со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър ка­за още, че пред­с­тои на­ча­ло­то на прог­ра­ма „По­мощ за бед­ни­те“. По нея ще бъ­дат раз­да­ва­ни па­ке­ти с хра­на за со­ци­ал­но сла­би, но след мес­т­ни­те из­бо­ри. По та­зи прог­ра­ма има и въз­мож­ност за съз­да­ва­не на об­щес­т­ве­ни тра­пе­за­рии. За­се­га са кан­ди­дат­с­т­ва­ли са­мо за Но­ви па­зар с тра­пе­за­рия за 50 ду­ши и за Смя­до­во - за 100 бед­ни, до­ка­то в стра­на­та ак­тив­ност­та на об­щи­ни­те е по-го­ля­ма.

 

Доб­ра­та практика

 

Чав­дар - се­ло­то за при­мер в Бъл­га­рия

 

Сред­но­гор­с­ко­то се­ло се пре­вър­на в при­мер за то­ва, как не­ща­та мо­же да се случ­ват по пра­вил­ния на­чин.

Ед­но кит­но сред­но­гор­с­ко се­ло се пре­вър­на в при­мер за то­ва как не­ща­та мо­же да се случ­ват по пра­вил­ния на­чин. Всич­ки ули­ци в се­ло­то са ас­фал­ти­ра­ни, има но­ви тро­то­а­ри. Има фон­та­ни, кра­сив ал­пи­не­ум и кош­че­та за бок­лук нав­ся­къ­де. Всич­ки гра­дин­ки имат из­кус­т­ве­но на­по­я­ва­не. Фа­са­ди­те са об­но­ве­ни - и та­ка е в ця­ло­то се­ло. Пос­та­ве­но е ви­де­о­наб­лю­де­ние. В ра­йо­на има до­ри без­п­ла­тен ин­тер­нет. В се­ло­то има це­лод­нев­на дет­с­ка гра­ди­на, ко­я­то из­г­леж­да дос­та по-доб­ре от по­ве­че­то сто­лич­ни гра­ди­ни.

Всич­ко то­ва е нап­ра­ве­но с 12 млн. лв., ко­и­то яв­но са из­пол­з­ва­ни по пред­наз­на­че­ние. Па­ри­те не по­тъ­ват, за­що­то ги пол­з­ва­ме за то­ва, за ко­е­то са да­де­ни. С мър­зел ня­ма как да ста­не. Не­ща­та се по­лу­ча­ват с ме­рак и с упо­ри­тост, от­че­те кме­тът на се­ло­то Пен­чо Ге­ров. Ро­ден през 1937 г., той е най-въз­рас­т­ни­ят кмет в Бъл­га­рия. Го­ля­ма част от жи­во­та си е от­дал на стро­и­тел­с­т­во­то. Ко­га­то ста­ва кмет, ре­ша­ва да прех­вър­ли опи­та, кой­то има, в род­но­то си се­ло. В об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция на­ме­рих един спло­тен ко­лек­тив и раз­б­рах­ме, че без да кан­ди­дат­с­т­ва­ме по ев­ро­фон­до­ве, не мо­же да об­но­вим и про­ме­ним се­ло­то, спо­де­ли още кме­тът.

 

Про­я­ва на дър­жав­ни­чес­ко мис­ле­не

 

Апе­лът на ви­цеп­ре­ми­е­ра Кал­фин при пред­с­то­я­щи­те мес­т­ни из­бо­ри дей­с­т­ва­щи­те об­щин­с­ки ръ­ко­вод­с­т­ва да не спе­ку­ли­рат чрез пре­диз­бор­но из­ли­ва­не на сред­с­т­ва за со­ци­ал­ни нуж­ди е важ­но на­пом­ня­не за ед­на ло­ша прак­ти­ка, ко­я­то поз­на­ва­ме от го­ди­ни. Не е тай­на, че в мно­го об­щи­ни в из­бор­на­та го­ди­на за­поч­ват удар­ни и на­би­ва­щи се в очи­те ре­мон­тни дей­нос­ти, от­к­ри­ва­не на обек­ти, пос­та­вя­не на но­ви пей­ки, гра­дин­ки, фон­та­ни, как­то и все­въз­мож­ни но­ви про­ек­ти, чи­я­то проз­рач­на цел е да се лъс­ка ими­джът на съ­от­вет­ния гра­до­на­чал­ник. Как­то се каз­ва, „с чуж­да пи­та по­мен“. Или „с чуж­да пи­та из­бо­ри“… Раз­би­ра се, всич­ки те­зи ини­ци­а­ти­ви са­ми по се­бе си не са ло­ши, все пак и гра­дин­ки­те, и па­ри­те за со­ци­ал­ни нуж­ди, и ре­мон­ти­те на ули­ци ще се пол­з­ват от хо­ра­та. Проб­ле­мът е, че те­зи не­ща тряб­ва да се случ­ват в те­че­ние на це­лия ман­дат, а не де­мон­с­т­ра­ци­он­но в не­го­вия край, и вто­ро­то и мно­го важ­но е да не се поз­во­ля­ва те­зи бю­джет­ни или ев­ро­пей­с­ки сред­с­т­ва да бъ­дат обект на ко­руп­ци­он­ни прак­ти­ки. Че пос­лед­но­то не е ряд­кост, се виж­да от скан­да­ли­те с не­о­бяс­ни­мо доб­ро­то имот­но със­то­я­ние на ня­кои кме­то­ве, ко­е­то ста­на пуб­лич­но дос­то­я­ние. Удар­но­то хар­че­не на па­ри за со­ци­ал­ни пла­ща­ния пре­ди из­бо­ри­те спо­кой­но мо­же да се ква­ли­фи­ци­ра и ка­то неп­ря­ко ку­пу­ва­не на гла­со­ве. Ма­кар то да не ста­ва в ня­кое тъм­но кьо­ше и на ръ­ка, а по фор­мал­но за­ко­нов път, по­лу­ча­те­ли­те на те­зи па­ри тряб­ва да зна­ят, че гла­сът и съ­вест­та им не стру­ват бро­е­ни лев­че­та, а са тях­но де­мок­ра­тич­но и кон­с­ти­ту­ци­он­но пра­во. Факт е, че спе­ку­ла­ци­я­та с те­зи сред­с­т­ва най-ве­ро­ят­но ги от­не­ма от на­ис­ти­на нуж­да­е­щи­те се и ги вла­га при хо­ра, ко­и­то най-ве­ро­ят­но ще кра­дат от тях. Та­ка ста­ва нап­ри­мер в ром­с­ки­те об­щ­нос­ти, къ­де­то мно­го чес­то сред­с­т­ва­та не сти­гат до обик­но­ве­ни­те ро­ми, ко­и­то на­ис­ти­на се нуж­да­ят, а по­тъ­ват в джо­бо­ве­те на хо­ра с не­чист биз­нес. В край­на смет­ка и са­ми­те кме­то­ве и кан­ди­дат-кме­то­ве тряб­ва да раз­бе­рат, че из­бо­ри­те не са сво­бод­на бор­ба, в ко­я­то уда­ри­те под кръс­та са при­ем­ли­ви. Важ­но е из­бо­рът на кме­то­ве и на де­пу­та­ти да е из­бор меж­ду по­ли­ти­чес­ки прог­ра­ми и лич­нос­т­ни ка­чес­т­ва, а не над­лъг­ва­не и над­цак­ва­не. Имен­но то­ва е и сми­съ­лът, кой­то г-н Кал­фин вло­жи в из­каз­ва­не­то си от Шу­мен, то бе про­я­ва на дър­жав­ни­чес­ко мис­ле­не. Да­но то ста­не за­ра­зи­тел­но, а не ос­та­не глас в пус­ти­ня.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin