Нов шанс за 8000 души по програма „Младежка заетост“


Нов шанс за 8000 души по програма „Младежка заетост“


Об­лек­че­ни про­це­ду­ри и оп­рос­те­ни до­ку­мен­ти улес­ня­ват ра­бо­то­да­те­ли и кан­ди­да­ти за ра­бо­та

 

Бли­зо 1 ми­ли­ард ле­ва в след­ва­щи­те шест го­ди­ни пред­с­тои да ин­вес­ти­ра Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка чрез Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си“ за раз­к­ри­ва­не на но­ви ра­бот­ни мес­та и оси­гу­ря­ва­не на по-ви­со­ка и по-ка­чес­т­ве­на за­е­тост. Ще се на­сър­ча­ва още са­мос­то­я­тел­на­та за­е­тост на без­ра­бот­ни и спо­соб­ност­та за бър­за адап­та­ция към па­за­ра на тру­да. На всич­ки хо­ра, ко­и­то не ра­бо­тят, а са на под­хо­дя­ща­та въз­раст за то­ва, ще бъ­де оси­гу­ре­на въз­мож­ност за обу­че­ние и ква­ли­фи­ка­ция, с ко­я­то мак­си­ма­лен брой хо­ра да по­доб­рят тру­до­ви­те си въз­мож­нос­ти. Об­щи­те очак­ва­ния са чрез прог­ра­ма­та и про­ек­ти­те по нея, да бъ­де по­доб­ре­на ква­ли­фи­ка­ци­я­та на око­ло 100 000 ду­ши в ця­ла­та стра­на и да се да­де ра­бо­та на 28 000 тър­се­щи за­е­тост.17 000 ще са мла­ди хо­ра, до ко­и­то се очак­ва да стиг­нат дей­с­т­ви­я­та на со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во за за­е­тост и обу­че­ние. В по­не­дел­ник рес­тар­ти­ра ед­на от най-ус­пеш­ни­те прог­ра­ми на со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во за ак­ти­ви­зи­ра­не на мла­деж­ка­та за­е­тост - про­ек­тът, чрез кой­то се фи­нан­си­рат пла­те­ни ста­жо­ве на мла­де­жи до 29 го­ди­ни в ре­ал­ния биз­нес в ця­ла­та стра­на. Всич­ки час­т­ни ком­па­нии, ко­и­то ис­кат да взе­мат ста­жан­ти, чий­то зап­ла­ти да бъ­да фи­нан­си­ра­ни от со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во, ве­че мо­гат да по­да­дат за­яв­ки­те си за броя на ста­жан­ти­те, ко­и­то ис­кат да на­е­мат.

 

При­е­мат се ве­че за­яв­ле­ния на ра­бо­то­да­те­ли по схе­ма „Мла­деж­ка за­е­тост“

 

Пър­во­то не­що, ко­е­то пра­ви впе­чат­ле­ние, ко­га­то ра­бо­то­да­тел кан­ди­дат­с­т­ва по схе­ма­та, е улес­не­на­та про­це­ду­ра. По то­зи на­чин Аген­ция по за­е­тост­та об­лек­ча­ва и тър­се­щи­те ра­бо­та. За да се ус­ко­ри одоб­ре­ни­е­то на за­яв­ки­те, об­ра­бот­ва­не­то им е сък­ра­те­но. Ко­га­то ра­бо­то­да­те­лят е ве­че одоб­рен, по­да­ва зна­чи­тел­но по-ма­лък брой до­ку­мен­ти, за да се вклю­чи мак­си­мал­но бър­зо в схе­ма­та. За­яв­ле­ния за кан­ди­дат­с­т­ва­не по „Мла­деж­ка за­е­тост“ мо­гат да се по­да­ват до края на го­ди­на­та или до­ка­то се из­чер­па фи­нан­со­вия ре­сурс, оси­гу­рен по Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си“ 2014-2020 г.

Ста­жу­ва­не­то пре­ми­на­ва под ръ­ко­вод­с­т­во­то на ра­бо­то­да­те­ля или оп­ре­де­лен от не­го слу­жи­тел за нас­тав­ник на на­е­тия мла­деж. Цел­та е ста­жан­тът да ус­вои прак­ти­чес­ки уме­ния по про­фе­си­я­та или спе­ци­ал­ност­та.

Вто­ра­та въз­мож­ност, ко­я­то да­ва схе­ма­та, е за обу­че­ние по вре­ме на ра­бо­та, ка­то към на­е­тия мла­деж съ­що ще бъ­де прик­ре­пен нас­тав­ник.

 

За хо­ра­та до 29 г., ко­и­то са ан­га­жи­ра­ни по прог­ра­ма­та, се оси­гу­ря­ват сред­с­т­ва за тран­с­порт от и до ра­бот­но­то мяс­то за пър­вия ме­сец от ста­жа или
обу­че­ни­е­то

 

За ра­бо­то­да­те­ли­те, ко­и­то на­е­мат мла­де­жи на стаж, Опе­ра­тив­на­та прог­ра­ма по­е­ма раз­хо­ди­те за въз­наг­раж­де­ния, здрав­ни­те и со­ци­ал­ни оси­гу­ров­ки на мла­де­жи­те за по­ло­вин го­ди­на. Зап­ла­ща­не­то е в раз­мер на ми­ни­мал­ния оси­гу­ри­те­лен до­ход  за съ­от­вет­на­та ос­нов­на ико­но­ми­чес­ка дей­ност. Ако след из­ти­ча­не­то на ста­жа мла­де­жът ос­та­не на ра­бо­та и склю­чи без­с­ро­чен тру­дов до­го­вор, на ра­бо­то­да­те­ля ще бъ­дат до­пъл­ни­тел­но пок­ри­ти раз­хо­ди­те за оси­гу­ров­ки за още 6 ме­се­ца.

Фир­ми­те, ко­и­то оси­гу­ря­ват обу­че­ние по схе­ма­та, са сти­му­ли­ра­ни с по­е­ма­не на раз­хо­ди­те за въз­наг­раж­де­ния на на­е­ти­те мла­де­жи, ко­и­то  са 90 % от ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та за стра­на­та. Ще се пок­ри­ват и дъл­жи­ми­те су­ми за оси­гу­ров­ки за сро­ка на обу­че­ние.

Ус­ло­ви­я­та и  ком­п­лек­та с не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти за кан­ди­дат­с­т­ва­не по схе­ма „Мла­деж­ка за­е­тост“ на ОП РЧР са пуб­ли­ку­ва­ни на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на АЗ и мо­гат да се по­лу­чат във вся­ка ди­рек­ция „Бю­ро по тру­да“.

Ми­нис­тър Ивай­ло Кал­фин вле­зе в ро­ля­та на биз­не­са и про­ве­ри лич­но как се кан­ди­дат­с­т­ва по схе­ма „Мла­деж­ка за­е­тост“ в чет­вър­тък при по­се­ще­ни­е­то си в Бю­ро­то по тру­да в гр. Пле­вен.  „Но­ва­та про­це­ду­ра за кан­ди­дат­с­т­ва­не по схе­ма „Мла­деж­ка за­е­тост“  на ОП РЧР е сил­но об­лек­че­на как­то за ра­бо­то­да­те­ли­те, та­ка и за тър­се­щи­те ра­бо­та. За­яв­ки мо­гат да се по­да­ват до края на го­ди­на­та“, ка­за ви­цеп­ре­ми­е­рът след ка­то се за­поз­на в де­тай­ли с ра­бо­та­та на слу­жи­те­ли­те от АЗ.

Дай­те по­ве­че улес­не­ния за ко­рек­т­ни­те фир­ми

 

Бо­рис Ха­ри­за­нов, ра­бо­то­да­тел от Пет­рич от фир­ма „Бал­кан Биз­нес Хелп“

 

За вто­ри път пол­з­вам та­зи прог­ра­ма. Аз съм ад­во­кат, имам и сче­то­вод­на фир­ма. Още със съз­да­ва­не­то на фир­ма­та бе­ше наз­на­чен гла­вен сче­то­во­ди­тел по ОПРЧР. Със сче­то­во­ди­те­ля оба­че имах­ме раз­ног­ла­сия и се раз­де­лих­ме. В мо­мен­та съм наз­на­чил още един млад слу­жи­тел. Мом­че­то при­до­би­ва зна­ния и уме­ния, мо­га да ка­жа - раз­ви­ва се доб­ре про­фе­си­о­нал­но. Мо­га да ка­жа, че в мо­мен­та бю­дже­ти­те ни са мно­го ог­ра­ни­че­ни, „Бал­кан Биз­нес Хелп“ е  мал­ко пред­п­ри­я­тие с три­ма слу­жи­те­ли и та­ка­ва по­мощ ни ид­ва мно­го доб­ре. От ед­на стра­на по­ма­га на мен ка­то ра­бо­то­да­тел, от дру­га стра­на по­ма­га на слу­жи­те­ля ка­то му поз­во­ля­ва да при­до­бие до­пъл­ни­тел­ни ка­чес­т­ва и уме­ния в про­фе­си­я­та, ко­я­то е из­б­рал да уп­раж­ня­ва. Бих по­съ­вет­вал хо­ра­та, ко­и­то се за­ни­ма­ват с прог­ра­ма­та да се съз­да­дат улес­не­ния. Бю­джет за прог­ра­ма­та по прин­цип има, но знам съ­що, че има фир­ми, ко­и­то са не­ко­рек­т­ни и из­пол­з­ват по­доб­ни со­ци­ал­ни прог­ра­ми за ко­рис­т­ни це­ли. Но за та­ки­ва фир­ми, ко­и­то сме съ­вес­т­ни е ред­но да има улес­не­ния.

Ина­че прог­ра­ма­та е мно­го по­лез­на, от ед­на стра­на тя ми об­лек­ча­ва бю­дже­та, от дру­га за ма­лък град ка­то Пет­рич пред­ла­га доб­ро въз­наг­раж­де­ние на мла­де­жи­те. Не зная ка­то ця­ло да­ли има ин­те­рес от­с­т­ра­на на тър­се­щи­те ра­бо­та мла­ди хо­ра, но тър­ся кан­ди­да­ти за мо­я­та фир­ма. Все пак то­ва е стро­го ин­ди­ви­ду­ал­но, важ­но е кан­ди­да­ти­те да бъ­дат доб­ре под­гот­ве­ни. Ние ра­бо­тим с Гър­ция и це­ним де­ло­ви­те ка­чес­т­ва на ра­бо­те­щи­те във фир­ма­та. Тър­ся у мла­де­жи­те да имат усет, зна­ния, дис­цип­ли­на и кре­а­тив­ност, а не да но­сят са­мо ка­фе­та в офи­са.

 

Прог­ра­ма­та да­ва но­ви въз­мож­нос­ти на мла­де­жи­те ка­то мен

Бо­рис­лав Пет­ров от Пет­рич  - ста­жант по схе­ма­та „Мла­деж­ка за­е­тост“, на 24 го­ди­ни от Пет­рич, ба­ка­ла­вър по фи­нан­си.

 

- Вие сте ста­жант по схе­ма­та „Мла­деж­ка за­е­тост“. От­къ­де на­у­чих­те за нея?

- От ин­тер­нет, тъй ка­то чес­то тър­ся ин­фор­ма­ция, свър­за­на със ста­жо­ве и ра­бо­та. На сай­та на Бю­ро­то по тру­да ви­дях, че има обя­ве­на прог­ра­ма за „Мла­деж­ка за­е­тост“ и кан­ди­дат­с­т­вах. След то­ва от ДБТ нап­ра­ви­ха връз­ка­та меж­ду мен и моя ра­бо­то­да­тел, с кой­то имам под­пи­сан до­го­вор от 14 май. Тру­до­во­то спо­ра­зу­ме­ние е меж­ду фир­ма­та, в ко­я­то ка­рам ста­жа и Аген­ци­я­та по за­е­тост­та. В края на ме­се­ца тряб­ва да бъ­дат из­вър­ше­ни пър­ви­те пла­ща­ния. Ста­жът ми ка­то фи­нан­сов кон­т­ро­льор е 6-ме­се­чен, а оси­гу­ров­ки­те и зап­ла­та­та ми са от Бю­ро­то по тру­да. Ако след то­зи пе­ри­од до­го­во­рът ми с то­зи ра­бо­то­да­тел бъ­де про­дъл­жен, от Бю­ро­то по тру­да ще пла­щат оси­гу­ров­ки­те за още 6 ме­се­ца, но без тру­до­во­то въз­наг­раж­де­ние.

- Цел­та на схе­ма­та е да по­мог­не на без­ра­бот­ни­те мла­де­жи. Ка­къв съ­вет бих­те да­ли на те­зи от тях, ко­и­то тър­сят по­со­ка на раз­ви­тие, но не са ре­гис­т­ри­ра­ни в Бю­ро­то по тру­да?

- Аз се ре­гис­т­ри­рах в Бю­ро­то по тру­да вед­на­га след ка­то за­вър­ших вис­ше­то си об­ра­зо­ва­ние. То­ва е на­чи­нът да се нап­ра­ви връз­ка с по­ве­че ра­бо­то­да­те­ли. Мо­ят съ­вет към всич­ки без­ра­бот­ни мла­ди хо­ра е, да се въз­пол­з­ват от прог­ра­ми­те, ко­и­то се пред­ла­гат, за­що­то то­ва е шанс. Те­зи от тях, ко­и­то се пред­с­та­вят доб­ре на ста­жа, имат ре­а­лен шанс да ос­та­нат на ра­бо­та в съ­ща­та ком­па­ния.

- От Бю­ро­то по тру­да ока­за­ха ли Ви съ­дей­с­т­вие?

- Да. Мно­го съм до­во­лен от Бю­ро­то по тру­да в Пет­рич. Обяс­ни­ха ми аб­со­лют­но всич­ко. Из­п­ра­ща­ха нуж­ни­те не­ща по елек­т­рон­на­та ми по­ща. Ви­на­ги ми да­ва­ха ин­фор­ма­ция, ко­га­то не­що не ми е яс­но.

29.05.2015 г.

*Снимка: www.economy.bg

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin