Критерии за оценка на проектите


Критерии за оценка на проектите 

1. Сума на проекта и сума за финансиране от Фонд “Условия на труд” - до 30% от стойността на проекта, но не повече от 100 000 лева

2. Брой работещи, които ще бъдат обхванати с дейностите по  проекта и на които се подобряват условията на труд;

3. Елементи на условията на труд, които ще бъдат подобрявани:

· микроклимат - температура, влажност и скорост на движение на въздуха

· прах

· шум

· вибрации

· осветление

· лъчения (йонизиращи, нейонизиращи);

· електробезопасност

- пожаробезопасност

- техническа безопасност на работно оборудване

· ръчна работа с тежести

· химични агенти

· биологични агенти

- санитарно - битови условия

4. Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда;

5. Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейност.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО НАРЕДБА № 1 ОТ 23.03.2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin