Ред за отпускане на средствата


Ред за отпускане на средстватаРед за отпускане на средствата

 

Предоставянето и изразходването на средствата от Фонда се извършва съгласно изискванията на:

   - Наредба № 1 от 23.03.2006 година за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд”;

   - Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от Фонд “Условия на труд”;

   - По реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Участие в процедурата/конкурсите за финансиране може да вземе всеки кандидат, отговарящ на изискванията, установени в нормативната уредба на дейността на Фонда, след надлежно попълнените образци-формуляри.

Подадените от кандидатите предложения по всяка процедура/конкурс подлежат на разглеждане, оценка и класиране от Управителния съвет на Фонда.

Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране се извършва всеки месец от комисия, назначена от управителя на Фонда.

Кандидатстването, оценяването и класирането на предложенията се извършват при спазване на принципите на прозрачност и ефективност и в условията на открита конкуренция и безпристрастна оценка на отделните предложения.

Разглеждането и произнасянето на комисията се извършва в рамките на 4 месеца от датата на представяне на проектопредложението след извършване на предварителна проверка от комисията и/или контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Посоченият срок за разглеждане и произнасяне по постъпили проектопредложения не е нормативно установен.

Кандидатите се уведомяват писмено за решенията относно проектопредложения им, като с одобрените кандидати управителят на Фонда сключва договор за финансиране.

Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта, с който се кандидатства.

Изплащането на сумите от финансирането се извършва след проверка в предприятието не по-късно от 4 месеца след представяне на окончателния финансов отчет. Срокът за възстановяване на сумите не е нормативно установен.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin