Кой може да кандидаства


Кой може да кандидастваПраво да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички  юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.

 

За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да кандидатстват юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г.
Възстановените средства от Фонд "Условия на труд" имат характер на минимална помощ по Регламент (ЕС) 1407/2013 и по смисъла на Закона за държавните помощи с произтичащите от това помощи се предоставя на Министъра на финансите за публикуване в Регистъра на минималните помощи на Министерството на финансите.

 

За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват само лечебните заведения, които отговорят на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.

 

За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания могат да кандидатстват министерства и ведомства.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin