Какво финансира фондът


Какво финансира фондът1.  Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.

2.  Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:

   а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

   б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;

   в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

   г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;

   д) подобряване на санитарно- хигиенните условия;

   е) обезопасяване на машини и съоръжения;

  ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.

4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;

5. Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin