ЖИВОТ И ТРУД В ГЪРЦИЯ


ЖИВОТ И ТРУД В ГЪРЦИЯЖИВОТ И ТРУД В ГЪРЦИЯ

Регистрация и установяване

 

   През първите 3 месеца от влизането в страната може да пребивавате само с българските документи за самоличност. След този срок - ако решите да останете в Гърция, е необходимо да получите Карта за пребиваване на гражданин на Европейския съюз.                                                                                                             

    Разрешителните за пребиваване са два вида: за лица, които са дошли с цел да работят и за лица, които са дошли в страната само да живеят.                                                                        

  За издаването на Карта за пребиваване не се изисква заплащане на такси, а необходими документи за получаването й са следните :

• молба от заинтересованото лице (формуляр се получава от местните имиграционни отдели на полицията);

• валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта) и две фотокопия от документа;

• 3 (три) снимки;

•две фотокопия на договор за наем, в който е видно името на кандидата или формуляр Е9 от данъчната служба на собственика, ако кандидатът живее на гости;

• Уверение от работодател (формуляр се получава от местните имиграционни отдели на полицията) в два екземпляра. За работещите в професии предоставящи самостоятелно услуги са нужни данните и подписите на поне двама потребители на услуги.

• ако дадено лице подава заявление и за зависими от него лица, трябва да представи заверени копия от удостоверение за брак, удостоверения за раждане на деца.

За тези, които само ще живеят в страната и няма да упражняват трудова дейност документите са гореизброените, с изключение на Уверението от работодател.  

Допълнително трябва да имат частна здравна застраховка и да докажат по какъв начин ще се издържат сами, т.е  банкова сметка на тяхно име с минимум 7 800 евро за година.

Подаването на документи става от 08:00 ч. до 11:00 ч. от понеделник до петък в определени полицейски управления, работещи с имигранти и чужденци, обслужващи и граждани на ЕС:

• за жителите на община Атина на ул. „Петру Рали” No 24,  тел. 210 34 058 28 – 9,    210 24 059 69.

•за жителите на Североизточна Атика в Маруси на ул. „Агиу Орус” No 16, тел. 210 68 751 50 – 2, 210 68 751 76 .

•за жителите на Западна Атика в Егалео, ул. „Мармара” No 21 – 23, тел. 210 53 193 15.

•За жителите на Югоизточна Атика в Глифада, ул.„Елевтериос Венизелу” и 25-та улица, тел. 210 96 902 92 – 3.

•За Лаврио на ул. „Данукара” No 5.

•За жителите на Пирея на ул. „Ироон Политехниу” No37. 

За другите райони в Гърция е нужно да се информирате, кой полицейски участък в областта издава документи за пребиваване на граждани на ЕС.

Разрешението за пребиваване се издава за срок от 5 години и може да бъде подновявано. Всеки жител получава личен регистрационен номер /AFM/ за нуждите на данъчните власти и друг регистрационен номер /AMKA/ във връзка със социалното осигуряване.

За повече информация – Център за услуги на гражданите: www.kep.gov.gr/portal/page/portal/MyNewPortal?lng=us,

Въпроси, касаещи чуждестранни граждани и граждани на ЕС - www.ydt.gr/main/Section.jsp?SectionID=903

 

            Търсене на работа

От 1 януари 2009 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда, т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост на територията на Република Гърция. Те имат и свободен достъп до публичната служба по заетостта.

Гражданите на Европейския съюз, които работят в Гърция, се ползват със същите права, с които се ползват и гръцките граждани, по отношение на заплащането, условията на работа, професионалното обучение, социална сигурност и членство в професионални съюзи. Семейството и роднините, които са зависими от тях, като например съпрузи и деца, имат подобни права.

Обществената служба за заетост – OAED /www.oaed.gr/ играе активна роля на пазара на труда. Гражданите на Европейския съюз имат свободен достъп до услугите, които предоставя ОАЕD.

Безработните могат да намерят работа и с помощта на частни трудови посредници, които са получили съответното разрешително от Министерството на труда и социалната сигурност  /www.ypakp.gr/. Те посредничат при намиране на работа за определени професии, в частност за артисти, контрольори, менажери, за заемащи длъжности в правосъдието, счетоводители и данъчни експерти, чистачи, строителни работници, техници и др.

Вестниците също са важен източник за информация за свободни работни места, особено за офис служители и за работа на средно ниво. Обявите за ръководни длъжности и длъжности за специалисти обикновено се публикуват и на гръцки, и на английски език.

Също така Вие можете да попитате приятели и познати дали познават работодател, който търси персонал. Напоследък се използват много уебсайтове,рекламиращи оферти за работни места в Гърция, както и социалните мрежи(Facebook, LinkedIn, Twitter)

 

          Социална сигурност

   От 1.01.2017 г. влезе в сила закон 4387/2016, чрез който се обединяват осигурителните институти в Обединен национален осигурителен фонд (ΕΦΚΑ). Заедно с това се въвеждат нови уеднаквени правила за изчисление на пенсиите, като се предвижда изчисляване на основна и на допълнителна пенсия. Основните елементи, които се взимат предвид при изчисление на основната пенсия са минимум 20 години осигурителен стаж. Тази пенсия се нарича още и „национална“ пенсия. Размерът на тази пенсия е 384 Евро. Възможно е получаването на тази пенсия и при 15 години осигурителен стаж като за разликата до 20 г. се начислява намаление от 2% за недостигаща година. Въведени са и допълнителни ограничения като се взема предвид реалното пребиваване на гражданите в Гръцката република. При изчисление на допълнителната пенсия се взимат предвид три фактора - референтно ниво за размера на допълнението, размер на получаваното възнаграждение и продължителност на стажа.

На практика чрез закон 4387/2016 всички осигурителни фондове се обединяват и преминават в нова единна структура. Целта е осигуряване на нова работеща социално-осигурителна система като паралелно с това се изготвя електронна регистрираща система, която следва да улесни обслужването на гражданите. Реалистичния срок за нейното завършване според Министерството на труда, социалната сигурност и социалната солидарност е към края на 2017 г. Предвижда се електронно попълване и подаване на заявления за пенсиониране. На първо време електронната система за подаване на заявления за пенсиониране и проследяването им ще бъде възможно за осигурените в досегашния основен осигурителен институт - ИКА.

Всички заети лица имат осигурителен принос за пенсия в размер на 6,67% от общото им възнаграждение, плюс 13,33% от страна на работодателя.

Допълнителни пенсионни вноски

От 1 юни 2016 г. до 31 май 2019 г. месечната вноска за допълнително пенсионно осигуряване е 3,5% за работника и 3,5% за работодателя,    Тези ставки се намаляват до 3,25% и 3,25% съответно към 1 юни 2019 г. и до 31 май 2022 г., а след това и до 31 декември 2015 г., т.е. 3%.

Посочените по-горе допълнителни пенсионни ставки могат да бъдат намалени през шестгодишния период от 1 юни 2016 г. до 31 май 2022 г. с решение на Министерството на заетостта, осигуряването и социалната солидарност в зависимост от степента на събираемост.

Здравни вноски

Здравните вноски за служителите и представителите на други категории, осигурени от Здравния фонд (E.O.P.Y.Y) се определят на 7,10% от възнаграждението от всякакъв характер, като 4,55% се поемат от работодателя и 2,55% се поемат от служителя. Е.O.P.Y.Y. е резултат от обединението на повечето здравни фондове в Гърция, включително на Фонда за заетите в частния сектор (IKA), Фонда на земеделските производители (OGA),  Фонда за публични служители (OPAD) и самостоятелно заетите лица/Фонда за предприемачи (OAEE).

 

На всяко осигурено лице се издава извлечение от индивидуалната осигурителна сметка, от която е видна цялостната схема на осигуряване на съответното лице. Извлечението се изпраща на всеки 4 месеца до работодателя, който е длъжен да го представи на работника. На самостоятелно заетите, извлечението се изпраща по пощата. На всяко осигурено лице се издава и здравна книжка, която се подновява всяка година.

Информация за потвърждаване на гръцки осигурителен стаж може да намерите на сайта на НОИ  http://www.nssi.bg/agreements/ermdnews

Обезщетения за безработица– необходими условия:

 - Да сте част от социално-осигурителната система на Гърция, т.е. да внасяте осигуровки в нея, както и:

-      Да не сте освободен от работа поради дисциплинарни нарушения;

-   Да сте работоспособен и да си търсите активно работа;

-          Да сте на възраст поне 16 години;

-          Да имате лична регистрация в офис по заетост /OAED/;

-          Да сте готов да приемете работа.

-          Да можете да докажете осигурителен период с вноски за безработица за поне 125 дни през 14-те месеца, предшестващи освобождаването Ви от работа.

Ако кандидатствате за първи път за обезщетения за безработица, Вие се нуждаете, в допълнение, от осигурителен период от 80 дни в една година. Прездвете години, предшестващи освобождаването Ви от работа. Ако е необходимо, т.е. ако не Ви достигат за горните условия периоди на внасяне на вноски в Гърция, могат да се вземат предвид осигурителни периоди от друга държава-членка на Европейския съюз.

        Размер на обезщетението:

Обезщетението за безработица включва основен размер плюс добавки за всеки зависим член на Вашето семейство. Размерът на основното обезщетение е 360 евро. Той се увеличава с 10% за всеки зависим член на Вашето семейство.

Продължителност на обезщетението:

Колко дълго ще получавате обезщетение зависи от броя на дните, за които сте осигурен през последните 14 месеца. Минималният изискуем период на осигуряване, както е посочено по-горе, е 125 дни, при наличието на които Ви имате право на 5 месеца обезщетение. При 150 дни осигуряване - 6 месеца обезщетение, 180 дни 8 месеца обезщетение, 220 дни – 10 месеца и 250 дни - 12 месеца обезщетение за безработица.      

Когато обезщетението Ви приключи, Вие отново трябва да реализирате необходимите осигурителни дни.

Обезщетението за безработица се спира, ако започнете нова работа или ако сте във временна неработоспособност. Обезщетението се прекратява в случаи на смърт, на придобиване право на пенсия, загуба на работоспособност или невъзможност за приемане на предложена работа.

Осигуряването за безработица се администрира от Офис за трудова заетост /OAED/, който изплаща обезщетения за безработица и болест на безработни лица. За да получавате обезщетение за безработица, трябва лично да се регистрирате в локален офис на OAED и да подадете искане за обезщетение в рамките на 60 дни от освобождаването Ви от работа.

Обезщетение се изплаща само ако офисът на OAED не може да Ви намери подходяща работа.

Към искането за обезщетение трябва да приложите:

-   Извлечение от Вашата лична социалноосигурителна сметка;

-   Документ за прекратяване на трудовия договор;

-   Декларация в уверение на това, че нямате друга работа и задължение да декларирате всички нови обстоятелства пред OAED;

-    Здравни книжки / за всеки зависим член от семейството. 

Ако живеете в Гърция и не сте сигурни за своите права и задължения по отношение на социалното осигуряване, обърнете се към локален офис на IKA-ETAM.

 

           Заплащане /трудови възнаграждения/:

От 01-04-2013:

- за служители над 25 годишна възраст минималната заплата е фиксирана на EUR 586.08, а за работници над 25г.  минималната заработка е фиксирана на EUR 26.18;

- за служители под 25 годишна възраст минималната заплата е фиксирана на EUR 510.95, а за работници под 25г. минималната заработка е фиксирана на EUR 22.83;

 

 

               Образование

Предучилищното образование (детска градина) в Гърция започва за деца, навършили две години и половина. Някои детски градини имат и групи за по-малки деца /детска ясла/.

Задължителното образование обхваща децата от 6 до 15-годишна възраст и включва начално и първо ниво на средно образование /Gymnasio/. След приключване на задължителното първо ниво на средно образование, децата могат да продължат обучението си във второ ниво на средно образование /не е задължително/, което се предлага в 2 типа училища: стандартни училища - eniaia lykeia, където обучението трае 3 години, и технически професионални училища - TEE, където обучението трае 2 години за придобиване на 1-во ниво и 3 години за придобиване на 2-ро ниво. Възможно е прехвърляне между двата типа училища.

Общественото висше образование се разделя между университети и технологични образователни институти. За допускане до тези учебни заведения студентите полагат държавни изпити през втората и третата година от обучението си в училищата, предлагащи второ ниво на средно образование.

За българските граждани обучението в гръцките висши заведения е безплатно.

За повече информация: Министерство на образованието и религиите:www.ypepth.gr/el_ec_category3.htm

 

                Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните европейски страни, Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център /DOATAP/ в Гърция можете да намерите на: http://www.doatap.gr/.

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

 

Полезни линкове:

www.kep.gov.gr/portal/page/portal/MyNewPortal?lng=us- център за услуги на гражданите

www.ydt.gr/main/Section.jsp?SectionID=903- въпроси, касаещи чуждестранни граждани

www.ypepth.gr/el_ec_category3.htm- Министерство на образованието и религиите

http://www.doatap.gr/- за признаване на дипломи и квалификации

 

 

Допълнителна полезна информация

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin