ЖИВОТ И ТРУД В КИПЪР


ЖИВОТ И ТРУД В КИПЪР             

ЖИВОТ И ТРУД В КИПЪР

 Регистрация и установяване

Кипър не е налагал ограничения върху трудовата заетост за граждани на ЕС. Независимо от това обаче гражданите на другите държави от ЕС трябва да се регистрират, ако възнамеряват да останат за повече от три месеца.

Нужно е да подадат заявление за Сертификат за регистрация (Alien Registration Certificate – ARC) до отдел “Гражданска регистрация и миграция“ в полицията.

Необходимите  документи при подаване на заявление за издаване на Сертификат за регистрация на гражданин на ЕС са :

        - попълнен стандартен формуляр (получава се от местните имиграционни отдели на полицията), в зависимост от основанието за пребиваването, за което се подава заявлението (работа като служител, на свободна или частна практика и т.н.). За работа като наето лице във формуляра са налице графи, които се попълват от работодателя. Самостоятелно заетите лица трябва да представят банково извлечение за постъпления на средства през последните месеци и сумата да не е по-малка от  8 000 евро;

         -  паспорт или лична карта, валиден минимум 1 година, и две фотокопия от документа;

         -    2 (две ) снимки;

         -    такса в размер на 8,54 евро

         -   ако дадено лице подава заявление и за зависими от него лица, трябва да представи заверени копия от удостоверение за брак, удостоверения за раждане на деца и др.

Сертификатът за регистрация се издава в срок до 6 месеца от подаването на заявлението.

Веднага след получаването на документ за стартиране процедура по издаване на Сертификат за регистрация, може да се започне работа. През следващите 10 дни трябва да подадете заявление за социално-осигурителен номер в местната Социална служба.

      За повече информация: тел. +357 22804400; migration@crmd.moi.gov.cy

Търсене на работа

Гражданите на Европейския съюз, които работят в Кипър, се ползват със същите права, с които се ползват и кипърските граждани, по отношение на заплащането, условията на труд, професионалното обучение, социалната сигурност и членство в професионални съюзи.

Членовете на  семейството, които са зависими от тях, като например съпрузи и деца, имат подобни права.

Можете да се регистрирате в публичната служба по заетост, където да получите подходяща информация и насоки. Ако за първи път се регистрирате, трябва да представите валидна лична карта или паспорт, както и копие на диплома или сертификат за професионално образование, преведени на гръцки или английски език. Повече информация ще намерите на страницата на Отдела по труда : www.mlsi.gov.cy/dl

Друг начин за търсене на работа е чрез интернет базирана система за свободни работни места към Обществената служба по заетост: www.mlsi.gov.cy/di ; www.pescps.di.mlsi.gov.cy

Вестниците се считат за важен източник, когато някой търси работа в Кипър. Можете да намерите връзка за интернет страниците на всички основни вестници в Кипър на правителствения интернет-портал: www.cyprus.gov.cy     

Заплати и трудови договори

Заплатите в Кипър се определят по два начина – или се договарят лично с работодателя, или се базират на колективни трудови договори, които са в сила за някои сектори на икономиката.

В Кипър не е задължително да има писмен трудов договор между работодателя и работещия. Задължително е обаче работодателят да информира писмено наетия персонал, който е зает повече от осем часа седмично и за период повече от един месец, за условията на неговата заетост. Заетостта може да е временна, срочна и постоянна. Този документ се изготвя от работодателя и съдържа данни за заетия и работодателя, адрес на месторабота, название на заеманата позиция, начална дата на заетостта, ако заетостта е временна – нейната продължителност, референция за колективното трудово споразумение според вида заетост, брой дни платен отпуск, срокове на информиране при напускане/освобождаване (период на нотифициране), брой работни часове на ден, както и данни за възнаграждението.

В случай на неизпълнение на това задължение, могат да бъдат подадени оплаквания или сигнали до Отдела по трудови отношения, на тел. 00357 2245 1500 или по интернет - http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page34_gr/page34_gr?OpenForm

Можете и да подадете анонимен сигнал като използвате следната електронна платформа - http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page35_gr/page35_gr?OpenForm

Социална сигурност

Схемата на социално осигуряване В Република Кипър е заложена в Закон за социалното осигуряване от 2010 г. и задължително обхваща всяко лице, което упражнява дейност в Кипър. Кипърските граждани, наети от кипърски работодател в чужбина, и лицата, които нарушават задължителната си застраховка, имат право на доброволно осигуряване. Осигурените лица по схемата се класифицират в три категории - служители, самостоятелно заети лица и доброволно осигурени лица.

Системата за социално осигуряване  се финансира от вноските  на работодателите, осигурените лица и държавата. От 1 януари 2014 г. общият размер на приноса на служителите е 20,2% от приходите до определен максимален размер, който е € 1046 на седмица или € 4,533 на месец. От общия принос от 20,2%, 7,8% се заплаща от самия служител, 7,8% от работодателя му и 4,6% от държавата. вноската за самостоятелно заетите лица, се равнява на 19,2% от доходите си, от които 14,6% се заплаща от самостоятелно заети лица и 4,6% от държавата.

Покритите обезщетения включват парични обезщетения за майчинство, болест, инвалидност, овдовяване, осиротяване, старост, загуба на съпруг, смърт, трудови злополуки и професионални болести. Системата за социално осигуряване включва също безплатна здравна помощ на получателите на пенсия за инвалидност и на осигурените лица, които са претърпели  трудова злополука или имат професионално заболяване.

Според действащото законодателство, право на пенсия за осигурителен стаж и възраст имат лицата на възраст 65 години и трудов стаж най-малко от 15 осигурителни години (или „монади“). Осигурителният стаж за пенсия (това важи и за осигурителния стаж за безработица) в Република Кипър се измерва по специфични правила. Правото на пенсия, например, се измерва чрез така наречените „монади“ или точки, като за придобиването му са необходими 15 точки. Тези точки не се равняват на календарни години, а на осигурителни години, като наличието на една осигурителна година или една точка (монада) се признава, когато брутното годишно възнаграждение е не равно на 9068 евро. Когато гражданинът има по-ниско възнаграждение, то той ще получи за една осигурителна година по-малко от една точка. Това обстоятелство има основно значение и при удостоверяване на осигурителния стаж в рамките на координацията на системите за социална сигурност.

Възможностите за предсрочно пенсиониране съществуваха до 2016 г. -  при 63 годишна възраст, като за всеки недостигащ месец до 65 годишна възраст се отнема 0,5 % от начисления размер на пенсията.

Съществува и възможност за еднократно получаване на сума на 68 годишна възраст при положение, че не са налице условията за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Размерът на пенсията се определя от основна и допълнителна част. Основната част представлява 60 % от средния осигурителен доход, а допълнителната варира в зависимост от броя на зависимите лица. 

Други видове пенсии в Република Кипър са наследствените пенсии и социалната пенсия. За гражданите на Република Кипър, както и за гражданите на държави-членки на Европейския съюз, които могат да докажат период на пребиваване от 5 години, е в сила правото на гарантиран минимален доход, който към днешна дата е 480 Евро.

Здравеопазванеи здравно осигуряване

Право на ползване на безплатно здравеопазване в Кипър имат лицата с наличие на 3 години осигурителен период за здравно осигуряване. Това е условието за получаване на т. нар. медицинска карта, която дава право на безплатно здравеопазване. Към момента на подаване на заявление лицето следва да е осигурено и да пребивава постоянно в Кипър. Издаването на медицинска карта е свързано с доходен критерий. При годишен доход до 15 400 евро здравеопазването е напълно безплатно. Наличието на 3 години здравноосигурителен период за граждани от държави-членки на Европейския съюз се доказва с формуляр E104. Правото на медицинска книжка без изискване за осигурителен стаж имат лица с хронични заболявания, самотни родители и деца до 18 години. Министерството на здравеопазването в Кипър поощрява кандидатстването за медицинска книжка, защото съществуват множество възможности за признаване на т. нар. асимилирани периоди – това са периоди при получаване на обезщетения за болест, майчинство, безработица и др. Българските граждани могат да удостоверят такива периоди с форма Е 104.

Образование

Предучилищното образование в Кипър включва деца от 3-годишна възраст до 5г. и 8м., но е задължително за децата след навършването им на 4г. и 8 м. Началното образование е безплатно в държавните училища и обхваща ученици на възраст от 5г. и 8м. до 11г. и 8м. За да могат да се запишат в средно училище, децата трябва да имат сертификат за завършено начално училище.

    В Кипър ходенето на училище е задължително до 15 годишна възраст.Същото важи за всички деца, които живеят в Кипър, независимо от тяхното гражданство или вероизповедание.

    Второто ниво на средното образование е за лица между 15 и 18 години. Тези, които желаят, могат да се запишат в технически средни училища. Училищната година е разделена на три срока, всеки по 3 месеца.

    Съществуват и множество частни предучилищни, начални и средни училища, предлагащи обучение както на гръцки, така и на английски и френски. Обучението в тях се заплаща.

      В Кипър има 3 държавни университета и голям брой частни колежи.

За повече информация – на страницата на Министерството на образованието и културата:www.cyprus.gov.cy или на Информационната мрежа по въпроси на образованието в Европа EURYDICE:www.cyprus.gov.cy.

Признаване на диплома

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните европейски страни, Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:www.cyprus.gov.cy . Националния център в Кипър можете да намерите на :www.cyprus.gov.cy . Справки:www.cyprus.gov.cy

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.cyprus.gov.cy

 

Полезни сайтове:

 www.cyprus.gov.cy(Министерство на труда и   

                              социалното осигуряване)

www.cyprus.gov.cy (Национална база данни с работни места)                                                              

www.cyprus.gov.cy (Министерство на външните работи)

www.cyprus.gov.cy (Министерство на образованието и културата)

www.cyprus.gov.cy(Министерство на здравеопазването)

www.cyprus.gov.cy (Държавен пресцентър)

www.cyprus.gov.cy (Търговска и индустриална камара)

www.cyprus.gov.cy(Кипърскатуристическа  организация)

www.cyprus.gov.cy (Yellow Pages - фирми)

www.cyprusnet.com ( Обща информация за Кипър )

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin