Въпроси и отговори


Въпроси и отговориВъпроси и отговори

Въпрос: Могат ли да кандидатстват организации с регистрация в частна полза? 

Отговор:  Съгласно т. 3.1.2. „Специфични изисквания за допустимост на Водещата организация“ от Насоките за кандидатстване, допустим кандидат  е „НПО – юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза”.

Въпрос: Какво наложи промяна на публикуваните Насоки по ГП 2013?

Отговор:Поради допусната техническа грешка при изготвяне на Насоките за кандидатстване, в новопубликуваните Насоки отпадна текста за допустимост по Компонент 2, даващ възможност за създаване на нов информационен център за имигранти, което не кореспондира на последната програма от Многогодишния период 2007.

Въпрос: Какъв срок е предвиден за изпълнение на проектите по ГП 2013?

Отговор: Предвиденият срок за изпълнение на проектите е от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

Въпрос:  Как могат да се намерят допустими участници в обучаемите групи по Компонент 2?

Отговор: Водещата организация и евентуално нейният партньор (ако е приложимо) имат ангажимент да наберат допустими крайни бенефициенти за участие в обученията по Компонент 2 или да наемат външен изпълнител за това. Впоследствие съгласно Механизъм за определяне допустимостта на целевите групи, включени в проектите по ЕИФ, от Агенцията по заетостта  се извършва служебна проверка на допустимостта им.

Въпрос: Необходимо ли е да се издават Сертификати на участниците в обучаемите групи при завършване на курсовете за обучение?

Отговор: При преминаване на курс на обучение по проект, финансиран от ЕИФ, курсистите би следвало да преминат необходимата оценка на придобитите знания и да получат сертификат, удостоверяващ преминатото обучение. Поради краткостта на обучението и неговата специфика, ОтО по ЕИФ няма категорично изискване тези сертификати и организациите, провели обучението, да имат лиценз на обучаваща организация и да издават лицензирани от НАПОО сертификати.

Въпрос:   Могат ли курсисти от предишен и завършен вече проект да продължат като курсистни в нов проект по ГП 2013?

Отговор:В съответствие с изискванията за добро финансово управление и липсата на двойно финансиране е необходимо, ако бъдат включени едни и същи обучаеми, да се организира обучение по език и компетентностите относно гражданска организация на различно от предишното ниво и със съответстващи за това ниво учебниматериали.

Въпрос:  Трябва ли да се проверяват за допустимост групи по други информационни проекти – в частност реализирани в телевизионни предавания?

Отговор: Не е необходимо всички крайни бенефициенти, до които достига информация и които непряко участват в реализирането на проектите по ЕИФ, да отговарят на изискванията на Механизма за определяне допустимостта на целевите групи, включени в проектите по ЕИФ, тъй като целева група по проектите е и приемащото общество.

Въпрос: Във връзка с Компонент 5 – какъв е минималният брой на обучаемите курсисти?

ОтговорСъгласно т. 5. Очаквани резултати от Насоките за кандидатстване по Компонент 5 всеки отделен проект към този компонент следва  да организира мероприятия за изграждане/повишаване на капацитета на всички нива на прилагане на интеграционната политика и практика, с участието на поне 35 представители на общини, социални партньори, НПО, международни организации, академични общности и др.

Въпрос:   Обявените индикатори за един проект ли се отнасят или за всички одобрени по компонента? 

Отговор:Индикаторите, заложени за постигане от проектите по всеки един компонент от насоките за кандидатстване, са цел на цялата ГП 2013 с определен максимум, както следва:

По Компонент 1 индикаторите са приложими минимум към един проект, а максимум - към 3 проекта.

По Компонент 2 индикаторите се отнасят минимум към един проект, а максимум - към 4 проекта.

По Компонент 3 индикаторите се отнасят минимум към един проект, а максимум - към 4 проекта.

По Компонент 4 индикаторите се отнасят минимум към един проект, а максимум - към 3 проекта.

По Компонент 5 индикаторите се отнасят минимум към един проект, а максимум - към 3 проекта.

По Компонент 6 индикаторите се отнасят минимум към един проект, а максимум - към 2 проекта.

Въпрос:   По отношение на Компонент 6 как следва да се тълкува изискването, че „Партньорът на кандидата трябва да е учреден и регистриран в съответствие с действащото българско законодателство и да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на Р България.”?

Отговор:Цитираното изискване третира партньорството с организации, регистрирани в България и не е приложимо към контрагент в чужбина, съгласно описанието в Насоките за кандидатстване. Следователно, в проектното предложение в полето „Партньор“, не може да фигурира чуждестранна организация.

При наличие на дейност с участието на чуждестранна организация, то тя не се разглежда като партньор и разходите, направени към и/или от нея и насочени към основните дейности на проектното предложение, се считат за допустими, при стриктно съблюдаване на правилата за допустимост на разходи на ЕИФ, като отчитането на тези разходи е необходимо да се осъществява съгласно българското законодателство.  


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ : 21.8.2014 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin