Въпроси и отговори


Въпроси и отговориВъпроси и отговори

Въпрос:Моля да ми отговорите, освен НПО, регистрирани в обществена полза, могат ли да кандидатстват като Водеща организация  по Компонент 1 НПО, регистрирани в частна полза, които отговарят на следното:

- Други надлежно установени юридически лица с доказан опит (изпълнени проекти и привлечени експерти) в сферата на социалната политика и/или интеграцията?

Допустимо ли е НПО, регистрирано в частна полза да бъде партньор по същия Компонент?

Отговор:Съгласно точка 3.2.4. от Насоките за кандидатстване и с оглед осигуряване равно третиране на кандидатите, Отговорният орган не дава предварителни становища относно съответствие или допустимост на проект или кандидат с условията за кандидатстване.

Въпрос: Необходимо ли е да се описват подробно видовете разходи, които се отнасят до непреките дейности?

 

Отговор:Към Приложение Б „Бюджет на проекта” по т. 11 е необходимо да бъде попълнен опис на предвидените разходи. Тези разходи се отчитат със съответните разходооправдателни документи, както всички останали разходи по проекта .

Въпрос:Къде ОтО публикува отговорите на въпросите?

 

Отговор:Отговорите на всички постъпили въпроси ще бъдат публикувани на интернет-страница на ЕИФ: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp, съгласно точка 3.2.4. от Насоките за кандидатстване

Въпрос:Допустимо ли е, лице от екипа за организация и управление на проекта и член на водещата организация да участва в изпълнението на конкретна дейност по проекта в преките разходи?

 

Отговор: Няма ограничения, за това лице от екипа за управление на проекта да работи по втори договор по същия проект като експерт в преките дейности, но стриктно трябва да се съблюдават следните изисквания:

-          Възнаграждението, което се залага на лицето трябва да бъде съобразено с максимално допустимите прагове, оказани в Приложение Д;

-          Времето, през което лицето съвместява двете длъжности да е строго разграничено и да не надхвърля законо-установените норми;

Детайлна обосновка за разграничението между предвидените дейности.

Въпрос:Съгласно т. 3.1.2. от насоките за кандидатстване по горепосочената схема за БФП: специфични изисквания за Водещата организация, по компонент 3 са допустими кандидати, които са учредени и регистрирани като медии. Законодателството на РБългария тълкува за медии само радиа и телевизии. В тази връзка моля за яснота относно това дали електронни сайтове могат да се дефинират като медии за целите на проекта, тъй като нашият електронен информационен сайт е много популярна медия, като общо понятие, имаме редица награди и признания именно като медия за именно тази си дейност. В ролята на медия сме партньори на редица институции, сред които общини и университети.

И ако да, вписването/наличието на обстоятелството "предоставяне на медийни услуги" в предмета на дейност на дружеството достатъчно основание ли е електронният сайт да се счита за медия за целите на проекта?

Отговор: Съгласно точка 3.2.4. от Насоките за кандидатстване и с оглед осигуряване равно третиране на кандидатите, Отговорният орган не дава предварителни становища относно съответствие или допустимост на проект или кандидат с условията за кандидатстване.

-           

Въпрос:Възможно ли е една и съща организация, която вече е изпълнила проект по предишната схема на ЕИФ, да кандидатства отново по настоящата схема по същия Компонент 4 ?

 

Отговор: Няма наложено ограничение за кандидати, които имат намерение да подадат проектно предложение отново по същия компонент в настоящата схема за предоставяне на БФП, но изрично условие е да се спазват изискванията на чл. 4 от Решение (2007/435/ЕО) Необходимо е да се даде детайлна обосновка за разграничението между предвидените дейности и изпълнените дейности по предишните проекти, с цел избягване на двойно финансиране.

Въпрос:Към кои стратегически документи се придържаме при определяне на дейностите по проектите и дали определяща е Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията?

Отговор: Основният документ, към който се придържаме в определяне на политиката по интеграция на гражданите на трети страни е Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020)..

Въпрос: По дейност № 4 от насоките за кандидатстване допустим разход ли е "Изработка на софтуерни продукти" . Ако е допустим, възлагането на изготвянето може ли да бъде по реда на ПМС № 55/2007г.

Отговор:В Приложение 11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС

от 03.03.2011 г. за определяне на допустимите разходи по ЕИФ няма изрично упоменато изискване относно този тип разходи. Единственото изискване е да е добре обосновано и необходимо за реализацията на дадения проект. Възлагането на изготвянето на този продукт, ако е външна за организацията услуга, задължително се възлага на подизпълнител по реда на ПМС №69/2013 г.

Въпрос: Представляваме регистрирано през 2007 г. Сдружение с нестопанска цел, извършващо дейности в обществена полза. През 2010 г.,2011 г. и 2012 г. сдружението не е получавало финансови средства и има нулеви отчети и счетоводни баланси.

През 2013 г. сдружението е изпълнило проект финансиран директно от Европейската комисия.

В този случай допустимо ли е сдружението като кандидат по схема BG EIF 2012/01 и ако е, трябва ли да представи като подкрепящи документи към проектното предложение заверени нулеви отчети и счетоводен баланси за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Отговор: Съгласно точка 3.2.4. от Насоките за кандидатстване и с оглед осигуряване равно третиране на кандидатите, Отговорният орган не дава предварителни становища относно съответствие или допустимост на проект или кандидат с условията за кандидатстване.

Съгласно точка 3.4.1 от Насоките за кандидатстване, водещата организация трябва да представи: отчета за доходите по МСС №1/НСС (за стопански организации), отчета за касовото изпълнение на бюджета (за разпоредителите с бюджетни кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за 2010, 2011 и 2012 финансова година - копие, заверено с печат на организацията и текст “Вярно с оригинала”.

 


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ : 15.8.2013 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin