Въпроси и отговори


Въпроси и отговориВъпроси и отговори

Въпрос:Възможно ли е една и съща организация, която вече е изпълнила проект по предишната схема на ЕИФ, да кандидатства отново по настоящата схема по същия Компонент 3 „Подкрепа на информационни кампании, насочени към медиите и приемащото общество, с цел да се повиши осведомеността за миграционния феномен и приемането на свързаните резултати и въздействия”?

 

 

Отговор: Няма наложено ограничение за кандидати, които имат намерение да подадат проектно предложение отново по същия компонент в настоящата схема за предоставяне на БФП, но изрично условие е да се спазват изискванията на чл. 4 от Решение (2007/435/ЕО) да „повишават ефективността на прилагането на процедурите за приемане и ги правят по-достъпни за граждани на трети страни, inter alia, посредством употреба на достъпна за потребителите комуникационна и информационна технология, кампании за разпространяване на информация и процедури за подбор”. Необходимо е да се даде детайлна обосновка за разграничението между предвидените дейности и изпълнените дейности по предишните проекти, с целизбягване на двойно финансиране.

 

Въпрос:Реално ли е да бъдат заложени дейности за период от 4 месеца, след като максималния срок за изпълнение на всички дейности е до 30.06.2013 г.?

 

Отговор:С оглед на по-доброто качество на проектите и с уверението на ръководството, че ще се организира и осъществи в по-кратки срокове процеса на оценка на проектните предложения, ОтО смята, че е напълно реалистично да се подготви и и изпълни проект от 4 месеца, ако договорът се сключи на 01.03.2013 г.

Въпрос:Допустимо ли е, лице от екипа за организация и управление на проекта и член на водещата организация да участва в изпълнението на конкретна дейност по проекта в преките разходи?

 

Отговор: Няма ограничения, за това лице от екипа за управление на проекта да работи по втори договор по същия проект като експерт в преките дейности, но стриктно трябва да се съблюдават следните изисквания:

-          Възнаграждението, което се залага на лицето трябва да бъде съобразено с максимално допустимите прагове, оказани в Приложение Д;

-          Времето, през което лицето съвместява двете длъжности да е строго разграничено и да не надхвърля законо-установените норми;

-          Детайлна обосновка за разграничението между предвидените дейности.

Въпрос: Има ли някакви ограничения за закупуване на ДМА?

 

Отговор: СпоредПриложение 11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г., разходите, свързани с придобиване на оборудване са допустими, само ако са от основно значение за изпълнението на проекта. Необходимо изискване е оборудването за отговаря на изискванията на т. II.1.3. от Приложение 11.

Въпрос:Съществуват ли все още 40% ограничения за поддоговарянето на външните услуги спрямо общата сума на преките разходи при формиране на бюджета на проектните предложения?

Отговор: Съгласно Приложение 11 на Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г. ограничението за поддоговаряне до 40 % отпада.

Въпрос:  Необходимо ли е да се описват подробно видовете разходи, които се отнасят до непреките дейности и трябва ли да бъдат отчитани сумите, заложени там?

 

Отговор:Към Приложение Б „Бюджет на проекта” по т. 11 е необходимо да бъде попълнен опис на предвидените разходи. Тези разходи се отчитат със съответните разходооправдателни документи, както всички останали разходи по проекта .

Въпрос:  Във връзка с изискването за визуализация и публичност може ли да бъде направен документален филм по проекта?

Отговор: По правилата за допустимост на разходите и дейностите по ЕИФ няма стриктно определени правила, по които да се осъществява визуализацията по проектите, съфинансирани от фонда. Основно правило е да се съблюдават изискванията на Член 34 на Решение 2008/457/ЕО и да се поставя информация за проекта и чия финансова подкрепа е използвана, но изработването на филм не би трябвало да е единствения начин за визуализация.

Въпрос: Към кои стратегически документи се придържаме при определяне на дейностите по проектите и дали определяща е Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията?

ОтговорОсновният документ, към който се придържаме в определяне на политиката по интеграция на гражданите на трети страни е Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020)..

Въпрос:   Разходите за наем за какъв период са допустими като отчитане?

 

Отговор:Всички заложени разходи, необходими за осъществяване на дейностите по проектите са допустими само за срока на договорите за БФП. Съгласно т. II.1.4.2. на Приложение 11 „недвижимият имот следва да се използва само за изпълнението на проекта. Ако не, допустима е само тази част от разходите, съответстваща на използването за проекта”.

Въпрос:   Има ли ОтО механизъм, с който отчита качествените индикатори при отчитане на дейностите по проектите и по какъв начин се измерва това?

Отговор: При отчитане на заложените в проектните предложения индикатори се следи дали всички индикатори било качествени, било количествени са покрити от дадения проект. Тези данни се събират на ниво договор за БФП, на ниво схема, на ниво годишна програма и се отчитат пред Европейската комисия в отчетни доклади за дейността по годишните програми на ЕИФ.

Въпрос:Относно Компонент 2 „Подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др.” какво включва понятието гражданска ориентация и по конкретно социално- правни въпроси биха ли били допустими като теми на обученията?

 

Отговор:Понятието гражданска ориентация е доста широка формулировка и включва всички възможни трактовки на дейността, съотнесени към изискването на Член 4, т. 2 от Основния акт, а именно да се „създават програми и дейности, които имат за цел въвеждането на новопристигнали граждани на трети страни в обществото на приемащата държава и им дават възможност да придобият основни познания за езика, историята, институциите, социално-икономическите характеристики, културния живот и основополагащите норми и ценности на обществото на приемащата държава, както и дейности, допълващи такива съществуващи програми и дейности”;

Въпрос:  По Компонент 5 „Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика - с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция” съществува ли изградена по проект, съфинансиран от ЕИФ, мрежа на партньорство между институциите, НПО и социалните партньори?

Отговор:По схемите на годишните програми 2007-2010 са изпълнени няколко проекта по този компонент, но резултатите от тях не са довели до трайно работеща и устойчива към настоящия момент партньорска мрежа между различните нива сред участниците в процеса на интеграция.

 

Въпрос:  Какъв е начинът организацията кандидат, която не е новосъздадена и през предходните три финансови години (2009-2011) не е развивала дейности, имащи отношение към настоящата процедура, а е развивала такива през 2012 г. да демонстрира това в проектното предложение?

 

Отговор:Тъй като счетоводно финансовата 2012 година не е приключила, няма как да бъдат представени финансовите отчети и баланси за същата. Кандидатът може да опише опита си и изпълнените проекти в т. 1.2.2. Технически и административен капацитет от Формуляра за кандидатстване.

 

Въпрос:  По дейност № 4 от насоките за кандидастване допустим разход ли е "Изработка на софтуерни продукти" . Ако е допустим, възлагането на изготвянето може ли да бъде по реда на ПМС № 55/2007г.

Отговор:В Приложение 11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС

от 03.03.2011 г. за определяне на допустимите разходи по ЕИФ няма изрично упоменато изискване относно този тип разходи.Единственото изискване е да е добре обосновано и необходимо за реализацията на дадения проект. Възлагането на изготвянетона този продукт, ако е външна за организацията услуга, задължително се възлага на подизпълнител по реда на ПМС №55/2007г.

Въпрос:Допустим ли е кандидат регистриран по ЗЮЛНЦ, но в частна полза?

Отговор:Съгласно т. 3.1.2. „Специфични изисквания задопустимост на Водещата организация“ от Насоките за кандидатстване, допустим кандидат  е „НПО – юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза”.

Въпрос: В т.3.6.5. от Насоките е записано, че е възможно авансово плащане в размер на 40 % в съответствие с клаузите на проекта на договор. Съответните разпоредби предвиждат за проекти с бюджет над 200 000 лв. да се представи банкова гаранция от кандидати, които не са бюджетни организации.

МОМ е международна междуправителствена публична организация, в която РБ е член и мисията в България е със статут на дипломатическо представителство и осъществява дейността си на базата на годишен бюджет приет от Организацията.

Ще се ползва ли МОМ от възможността да не представя банкова гаранция, в качеството си на международна междуправителствена бюджетна организация?

Отговор:Правилата, по които работи Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни не дават право на различно и неравно третиране на бенефициентите по схемите на фонда. В документацията, която е одобрена към настоящия момент не е отпаднало изискването за представяне на банкова гаранция при искане на авансово плащане при проекти с бюджет над 200 000 лв., още повече, че се касае за отпадане на изискването, само за бюджетни организации, финансирани от държавния бюджет на Република България.

 

Въпрос:Допустима  ли е дейност "Информация и публичност" и ако е допустима, моля да уточните в какъв % от размера на допустимите разходи по проекта ще бъде признат?

Отговор:Дейност "Информация и публичност" е допустима пряка дейност и задължителна част от всеки един проект, финансиран със средства от Европейския съюз. Кандидатът сам определя на каква стойност от размера напредвидените разходи по проекта ще възлиза.

Въпрос:Нашата организация разполага с 4 информационни центъра за интеграция на имигранти в градовете София, Бургас, Пловдив и Кърджали, създадени и укрепени с подкрепата на средства от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, в рамките на годишни програми 2008, 2009 и 2010. С оглед значително по-голямата концентрация на дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни в София, Пловдив и Бургас, бихме искали да фокусираме усилията и разполагаемите ресурси към укрепване на информационните центрове в тези три града.

В този смисъл задължително ли следва да се включат в проектното предложение всички информационни центрове, създадени и укрепени в рамките на предходни проекти по ЕИФ?

Отговор:Компонент 1 от настоящата схема осигурява подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи информационни центрове за имигранти (ГТД), както и за създаването на нови центрове. Не са наложени ограничения относно броя и местоположението на центровете, които кандидатът ще заложи в проектното предложение.

Въпрос:Като максимален срок за изпълнение на финансираните проекти е определен периода до 30 юни 2013 г. Ако процедурата по оценката и подбор на предложенията се удължи във времето така, че бюджетирания в предложението период не отговаря на разполагаемия период за изпълнение, какво предприема ОтО?

Отговор:След одобрение на предложените за финансиране проектни предложения, ОтО сключва договор за предоставяне на БФП с кандидатите. При условие, че предвиденият срок за изпълнение на някой от проектите е по-дълъг от възможния период (до 30 юни 2013 г.), тогава се пристъпва към промяна в текста на сключения договор посредством допълнително споразумение.

Въпрос:Установен пропуск на етапа на оценка на административното съответствие може ли да доведе до отстраняване на кандидата? За какви неосъответствия?

Отговор:В т. 3.3.1 от Насоките за кандидатстване са описани случаите при които едно проектно предложение може да бъде отхвърлено на етап „Оценка на административното съответствие“.

При оценка на административното съответствие Оценителната комисия може да поиска от кандидатите да представят пояснителна информация, необходима за обективната оценка. Исканата пояснителна информация не може да води до подобряване качеството на проектното предложение и до нарушаване на конкурентното начало към момента на кандидатстване.

Въпрос:Как се доказва декларирана липса на обстоятелствата, поради които кандидатите не могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения, по-конкретно в раздел 3/3.1, т.11?

Отговор:В т. 3.1 от Насоките за кандидатстване подробно са описани общите изисквания за допустимостта на кандидатите, които могат да получат БФП. Обстоятелството по т. 11 от т. 3.1.1 и по-специално наличието на задължения кът ОтО на ЕИФ се проверяват посредством справка от вътрешната система за управление и контрол на средствата на ЕИФ в АЗ. Задълженията към другите финансиращи институции се проверяват в справки от системата на Националната агенция за приходите, която събира принудително публичните частни, държавни и общински вземания.

Въпрос: Счита ли се за допустим кандидат търговско дружество, в чийто предмет на дейност е включена научно-изследователска дейност?

Отговор: Критериите за допустимост на кандидатите са описани в т. 3.1 от Насоките за кандидатстване. Като допълнение към общите изисквания за допустимост на кандидатите, водещата организация трябва да отговаря едновременно и на допълнителни условия (свързани с регистрацията на организацията), като тези условия са различни за всеки един от компонентите. За всеки компонент поотделно са изредени допустимите видове организации (във зависимост от начина на учредяване и регистрация), като под „Други надлежно установени юридически лица с компетенции в сферата на интеграцията“ трябва да се разбира – организации различни по вид от предходно изброените, които са упълномощени с закон да извършват дейности в сферата на интеграцията.

Въпрос:Допустимо ли е подаването на проектно предложение от НПО (сдружение с нестопанска цел и дейност в обществена полза) с излязла регистрация в края на ноември 2012 г. Т.е сдружението няма дейност, следователно и финансови резултати за 2012, 2011 и 2010 г.?

Отговор:В т. 3.1 „Критерии за допустимост“ от Насоките за кандидатстване подробно са описани общите изисквания за допустимостта на кандидатите, като няма изрично изискване относно датата на регистриране на същите. Следователно Вашата организация е допустима, ако отговаря на изискванията в горепосочената точка.

Въпрос:Във връзка с откритата процедура ГП 2011 - Схема BGEIF2011/01 моля да ми отговорите, дали партньорите на водещата организация също трябва да са НПО, регистрирани в обществена полза - според Насоките за кандидатстване по отношение на партньорите няма изрично изискване за регистрация в обществена полза.

Отговор:Специфичните изисквания за допустимост на партньора/ите са описани в т. 3.1.3 от Насоките за кандидатстване. Партньорът на кандидатът трябва да е учреден и регистриран в съответствие с действащото българско законодателство и да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на Р България.

Въпрос:Искаме да кандидатстваме за безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, Компонент 2. Ще подкрепите ли провеждането на курсове по български език за ГТД?

Отговор:По Компонент 2 целта е предоставяне на подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи заспешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и други. Подготовката само на курсове по български език противоречи на същността

на допустимите дейности по компонента, които целят:

•          Повишаване знанията на ГТД по отношение на български език, традиции, история, институции, култура и социално-икономически аспекти;

•          По-обширни познания на ГТД относно процедурите по интеграция и подобрение на тяхната професионална готовност за работа в България;

•          Повишена информираност на ГТД, за техните права и задължения.

Въпрос:По точка 1.1 от бюджета сме предвидили стипендии по 8 лева на ден на участник. В коя от таблиците по точка 1 следва да бъдат заложени?

Отговор:Предвидените стипендии за лица от целевата група по проекта са описват в Описът към т. 1.1, таблица № 3 от Приложение В1.

Обръщаме внимание, че в названието на Таблица 3 „Разбивка на разходите за възнаграждения/стипендии на лица от целевата група по проекта по т. 1.1.2“ има техническа грешка. В тази връзка моля да не взимате под внимание думите „само в случаите при които предвижданите разходи НЕ са за сметка на безвъзмездната финансова помощ“.

При предвиждането на този вид разходи, имайте предвид, че трябва да докажете необходимостта от отпускането на тези стипендии.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin