Въпроси и отговори


Въпроси и отговориОтговори на въпросите, зададени но време на информационния ден (19.01.2012 г.), по схема BGEIF2010-01

 

1.      Бихте ли изяснили какъв е обхватът на целевата група, обект на дейности и въздействие в рамките на проектите изпълнявани по Годишните програми на ЕИФ и по—специално относно граждани на трети държави, получили продължение на издаденото от държава-членка разрешение за пребиваване или промяна на статута на пребиваване, включително граждани на трети държави, които получават статут на дългосрочно пребиваващи в съответствие с Директива 2003/109/ЕО ? 

 

Отговор: Според Насоките за кандидатстване по схема 2010/01 на ГП 2010 на ЕИФ, целева група, обект на въздействие са всички лица, които не са :

 -         сезонни работници;

-          граждани на трети държави , допуснати с цел обучение, ученически обмен, неплатен стаж или благотворителна дейност в съответствие с Директива 2004/114/ЕО на Съвета;

-          граждани на трети държави, допуснати с цел научни изследвания в съответствие с Директива 2005/71/ЕО на Съвета;

-          граждани на трети държави, получили продължение на издаденото от държава-членка разрешение за пребиваване или промяна на статута на пребиваване, включително граждани на трети държави, които получават статут на дългосрочно пребиваващи в съответствие с Директива 2003/109/ЕО.

 

Основната цел на създаването и функционирането на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави е България в качеството си на държава-членка да бъде предоставя възможност на граждани на трети страни от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да се интегрират в европейските общества съобразно „Общите основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз”. С последните изменения на Директива 2003/109/ЕО се изменя и Закона за чужденците, в който съгласно Чл. 23 Чужденците пребивават в Република България:

1. краткосрочно - до 90 дни от датата на влизането в страната; срокът може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер;

2. продължително - с разрешен срок до една година;

3. дългосрочно - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление

Отговор: Изключение от целевата група на ЕИФ правят най-вече чужденците, получили закрила по Закона за убежището и бежанците, постоянно пребиваващите на територията на Р България и лица с подновени на разрешения за престой след първоначалния  срок от 5 години.

 

2.      Има ли възрастови ограничения в целевата група от граждани на трети държави и могат ли да бъдат обект на въздействие например деца и юноши ?

 

Отговор: Не, няма никакви възрастови ограничения, с който бенефициентите трябва да се съобразяват. Единственото условие е проектните предложения да допринасят за постигане на следните принципи:     

-        Равенство между половете и недопускане на дискриминация.

-        Иновации и прилагане на политики - разработване на нови подходи и споделяне на добри практики при изпълнението на различни политики;

-        Партньорство - включване и овластяване на всички заинтересовани страни в процесите на програмиране, изпълнение и оценка на програми и проекти;

-        Добро управление на програми и проекти.

 

3.       Възможно ли е една и съща организация да бъде Водеща организация в проект по схема за предоставяне на БФП BGEIF 2010/01 и същевременно да бъде партньор в проект на друга организация?

Отговор: Водещата организация може да кандидатства по всички компоненти от  процедурата само с едно проектно предложение за компонент. Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект.

4.      При кандидатстване с проектно предложение по компонент 1 „Подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи информационни центрове за имигранти (ГТД)” допустими ли са разходи за курсове по език за имигранти и наем на помещения за тях?

 

Отговор: Компонент 1 има за цел подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи информационни центрове за имигранти, с цел да се осигури устойчивост. Подкрепа се предоставя за проекти, които са фокусирани върху следните видове дейности:

-          укрепване на съществуващите центрове;

-          по-нататъшно подобряване на съществуващите центрове от гледна точка на подпомагане на ГТД при тяхната гражданска ориентация и участие, при запознаване с техните права и задължения в България, при насочване на имигрантите към правилния орган във всеки един случай.

Относно помещенията са допустими разходи за наем в преките дейности за самите центрове и в непреките разходи за наем за офиса на екипа за управление на проекта.

 

 

5.      При формиране на бюджета по проектите и допустими 40 % средства за доставки и услуги включва ли се ДДС в тези 40%?

Отговор: Средствата, предвидени за доставки и услуги, и тези за ДДС към тях, следва да бъдат посочени на отделни редове от бюджета, да се считат за отделни пера от същия, но да се третират заедно като един разход, що се касае до процентното ограничение от общия размер на допустимите преки разходи. Според публикуваните насоки за кандидатстване : „Делът на преките разходи за услуги и доставки следва да не надвишава 40% от общия размер на допустимите преки разходи.” В размера на преките разходи за услуги и доставки се включва и ДДС, както се включва този данък (ако е приложимо) и към останалите допустими преки разходи, спрямо които се отнася първата категория.

6.      Възможно ли е в проект по Компонент 2 Подкрепа на осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др. да се направят компютърни курсове и курсове по български език?

 

Отговор: Да.

 

7.      Има ли задължително условие в Учредителния акт за дейността на организацията-бенефициент да е упоменато, че включва дейности, свързани с интеграция на имигранти?

 

Отговор: Не.

 

8.       Възможно ли е едни и същи имигранти, които са били обучавани по проект в схема за предоставяне на БФП по ЕИФ, да бъдат обучавани повторно в рамките на друг проект на същата организация, финансиран по друга Годишна програма на фонда?

Отговор: Допустими са всички дейности и обучаеми лица, стига да се съблюдава строго принципа на двойното финансиране, т.е. ако на лицата се предложи обучение с други материали, теми и нива на усвояване на преподавания материал може те да бъдат едни и същи.

9.      По какви правила следва да бъдат извършвани процедурите по под договаряне?

 

Отговор: В зависимост от вида на възложителя се прилага реда на ЗОП или ПМС № 55 от 12.03.2007 г.

 

10. В какъв процент от стойността на проект се отпуска авансово плащане?

 

Отговор: Бенефициентът може да поиска от Договарящия орган извършване на авансово плащане при условията, описани в договора в размер до 40 % от сумата по договора в срок от 45 работни дни от влизане в сила на сключения договор.

 

11. По какъв начин трябва бенефициентите да докладват за напредъка на проектите, които изпълняват?

 

Отговор: Бенефициентите, които изпълняват проекти по ЕИФ са задължени да представят ежемесечно справки по образец за напредъка на дейностите по проекта. Те включват степента на изпълнение на дейностите от технически характер и процент усвоени средства от бюджета на проекта към дадения момент.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ : 31.1.2012 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin