Одобрени проекти за финансиране


Одобрени проекти за финансиране 
 
СПИСЪК
 
 
 
на одобрени за финансиране проектни предложения по процедура схема BG EIF 2009/01    от Годишна програма 2009 на ЕИФ 
 
 
 
 
Рег. №
 
Организация-кандидат
 
Проектно предложение
 
Оценка
Размер на БФП
в лв.
Срок за изпълнение на проекта
Компонент 1: Подкрепа на подготвителни дейности за успешно
практическо приложение на новите директиви и добра практика на ниво ЕС
019
Фондация „Европейски институт”
 
„Подкрепа за подготовката и успешното прилагане на европейската „Синя карта” за квалифицирани граждани на трети държави съобразено с нуждите на работодателите в България”
78
55 801,32
до м. юни 2011г.
007
Търговско-промишлена палата - Враца
"Имиграцията: възможност и предизвикателство за България"
 
68
40 720,00
до м. юни 2011г.
Компонент 2: Осигуряване на устойчивост, подкрепа на развитието и функционирането
на съществуващи информационни центрове за имигранти
026
Международна организация по миграция
"Мрежа от информационни центрове за имигранти в България”
 
89
295 273,11
до м. юни 2011г.
003
Сдружение „Бизнес агенция”
"Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на имигранти"
 
87,5
199 997,99
до м. юни 2011г.
Компонент 3: Подкрепа на осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в
българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др
015
Фондация „Програмен и аналитичен център за европейска политика”
"Он-лайн-курсове за имигранти – успешна интеграция в българското общество"
 
70,75
90 259,92
до м. юни 2011г.
017
Академия за професионално развитие „Експерт” ЕООД
"Обучение за приобщаване"
 
70
136 476,00
до м. юни 2011г.
Компонент 4: Подкрепа на анализи и изследвания в областта
на политиката на интегриране, както и на събиране на данни
023
Асоциация на индустриалния капитал в България
„Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество”
83
235 197,60
до м. юни 2011г.
Компонент 5: Подобряване на техниките за  наблюдение и
оценка на мерките по интеграция
025
Сдружение Национален институт по обществени поръчки
„Ефективен инструментариум за подобряване на техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция”
 
89
80 223,28
до м. юни 2011г.
013
„Маркет айс” ООД
„Разработване на методи за подобряване на техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция”
 
85
78 750,00
до м. юни 2011г.
Компонент 6: Изграждане на капацитета на различните нива по осъществяване на интеграцията
с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др.
018
Столична община
София – град на многообразието
 
83,5
111 874,08
до м. юни 2011г.
Компонент 7:  Подкрепа за разширяване и подобряване на механизмите за координация
 сред участниците в процесана интеграция сцел подобряване на изпълнението и координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на интеграцията
029
Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие”
Успешната координация – основа за правилна интеграционна политика
 
83
216 511,80
до м. юни 2011г.

Общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по

1 541 085, 10 лева


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ : 26.1.2011 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin