Информационен ден


Информационен денИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

ЗА КАНДИДАТИ ПО СХЕМА BG EIF  2007/04 ОТ ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 2007 НА ЕИФ

 
На 19 октомври  2009 г.  в МТСП се проведе Информационен ден (ИД) за кандидати по схема BG EIF 2007/04 от  Годишна програма 2007 (ГП 2007)) на Европейския  интеграционен фонд, организиран от  дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” – Отговорен орган по ЕИФ за България (Д „СДХМИ”).
 
ИД бе открит от г-жа Лиляна Станкова - ръководител на Отговорниня орган,  директор на Д „СДХМИ”, След откриването на ИД  експерти от Отговорния орган  изнесоха две презентации:
 
Презентация 1 - законодателна рамка и основни цели на ЕИФ,  органи за управление на ЕИФ за България, Многогодишна програма 2007-2013 (основни характеристики) и Годишна програма 2007 на ЕИФ за България;
 
Презентация 2 - основни и специфични цели на Схемата  BG EIF2007/04 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези дейности”, компоненти и финансови параметри на схемата, условиятза кандидатстване, допустимост на разходите, допустимост на дейностите и допустимост на кандидатите.
 
 В рамките на работната сесия на ИД членовете на екипа по Отговорния орган отговориха на поставените от участниците  въпроси,  касаещи кандидатстването по схемата за предоставяне на БФП  BG EIF2007/04.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН : 15.6.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin