Допълнителна информация


Допълнителна информацияИЗМЕНЕНИЕ 

на Насоките за  кандидатстване по схема BG EIF 2008/2  

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП информира желаещите да представят проектни предложения по схемаBG EIF 2008/02 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”- фаза 2от Годишната програма 2008 на Европейския интеграционен фонд, че в съответствие с дейностите, заложени в програмата, се изменят  Насоките за  кандидатстване по схемата:

 

1.     Навсякъде в Насоките и приложенията към тях обединените компоненти 6 и 8 се разделят на съставните им компоненти:

 

-          Компонент 6:Развиване и усъвършенстване на показателите за оценка на изпълнението на целите и разработване на техники за наблюдение и оценка на мерките по интеграция” - BG EIF 2008/02-06”  става „Компонент 6.1: „Развиване и усъвършенстване на показателите за оценка на изпълнението на целите - BG EIF 2008/02-06.1” и „Компонент 6.2: Разработване на техники за наблюдение и оценка на мерките по интеграция - BG EIF 2008/02-06.2”.

 

-          Компонент 8: Подкрепа за разширяване и подобряване на механизмите за координация и съвместна работа на институциите, българското общество и имигрантите, с цел подобряване на изпълнението и координацията, изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на интеграцията и стимулиране участието на имигранти и техни общности в социални и културни дейности - BG EIF 2008/02-08” става „Компонент 8.1: Подкрепа за разширяване и подобряване на механизмите за координация сред участниците в процеса на интеграция, с цел подобряване на изпълнението и координацията, и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на интеграцията - BG EIF 2008/02-08.1” и „Компонент 8.2: Съвместна работа на институциите, българското общество и имигрантите на национално, регионално и местно ниво с цел стимулиране участието на имигранти и техни общности в социални и културни дейности - BG EIF 2008/02-08.2”.

 

2.     По създадените компоненти 6.1. и 6.2, както и по компоненти 8.1 и 8.2., може да се кандидатства с по едно общо предложение.

 

3.     Пълна информация на измененията на средствата, дейностите и индикаторите по създадените компонентие публикувана в приложената Заповед.  

 

4.     Продължава се срокът за представяне на проектни предложения по схема BG EIF 2008/02 до 16.00 ч. на 28.09.2009 г.

 


ИЗМЕНЕНИЕ
на Насоките за кандидатстване по схема BG EIF 2008/2

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСПинформира желаещите да представят проектни предложения по схемаBG EIF 2008/02 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” – фаза 2 от Годишната програми за 2008 г. на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ) за изменение на Насоките за кандидатстване по схемата, както следва:

1. На стр. 1, таблица „Компонент, по който се кандидатства”, се заличава следният ред:
„BG EIF 2008/02-01 - Компонент 1: Разработване на анализи за състоянието и тенденциите на миграцията в България и подкрепа на дейности, свързани с реализация на квалифицирани имигранти на пазара на труда, с оглед обогатяване на съществуващите възможности за заетост.”
2. На стр. 11 в т. 2.1.1, подточка „Компоненти”, се заличаватекстът:
„Компонент 1:Разработване на анализи за състоянието и тенденциите на миграцията в България и подкрепа на дейности, свързани с реализация на квалифицирани имигранти на пазара на труда, с оглед обогатяване на съществуващите възможности за заетост.”
3. На стр.13 в т. 2. „Процедура”,подточка 2.2. „Индикативни средства, които предстои да бъдат договорени по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и разпределение по компоненти”, Таблицата „Общ бюджет”, сезаличава следният ред:
„BG EIF 2008/02-01 Компонент 1 57,515.05 лв. 43,136.29 лв 14,378.76 лв”
4. На стр. 14 в подточка „Размер на безвъзмездната финансова помощ”, след думите „както следва”, се заличава текстът:
„Компонент 1.Разработване на анализи за състоянието и тенденциите на миграцията в България и подкрепа на дейности, свързани с реализация на квалифицирани имигранти на пазара на труда, с оглед обогатяване на съществуващите възможности за заетост.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 25,000.00 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 57,515.05 лв.”
5. В т. 3.1.2. „Специфични изисквания за допустимост на Водещата организация”,на стр. 18 от Насоките, се заличаватекстът по Компонент 1.
6. В т. 3.1.4. „Допустими проекти (проекти, за които може да се кандидатства)” от Насоките,на стр. 24, 27 и 28,се заличаваттекстовете, свързани с Компонент 1.
7. В т. 3.3.2. „Стъпка 2: Оценка на допустимостта” – текстът по отношение на Компонент 1 на стр. 44, се заличава текстът по Компонент 1.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ : 28.8.2009 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin