Въпроси и отговори


Въпроси и отговориСхема BG EIF 2008/02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощпо Годишната програма за 2008 година на Европейския интеграционен фонд:„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”-фаза 2.

 

Вашите въпроси, свързани със схемата BG EIF 2008/02 изпращайте на e-адрес kalchev@mlsp.government.bg или SGKanatov@mlsp.government.bg, със SUBJECT: въпрос по схема BG EIF 2008/02.

 

На посочения e-mail адрес могат да се задават въпроси не по-късно от 5 дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения като ясно се посочва номерът и името на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ. Писмени отговори ще бъдат дадени не по-късно от три дни от датата на получаване на въпроса. 

Отговорният орган няма да дава пояснения по отношение административното съответствие и допустимостта на проекта или кандидата. Моля, задавайте кратки, ясни и коректни въпроси!

 

 

Въпрос 1:

В Насоките за кандидатстване по схема  BG EIF 2008/02 от Годишна програма 2008 на ЕИФ е посочено, че „Максимално допустимият процент за поддоговаряне, съгласно Решение на Комисията С(2008) 795 от 05.03.2008 г., е 40% от преките допустими разходи на един проект”.

Моля за разяснение разходите по кои бюджетни раздели формират посочения процент и по –конкретно следва ли при формирането му да бъдат включени и разходите за възнаграждение на външни за организацията експерти.

 

Отговор:

Съгласно публикуваните „Инструкции за разработване на бюджета” , същият „ ще се разходва при спазване правилата на приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки, както следва:Закон за обществените поръчки иНаредба за възлагане на малки обществени поръчки  или ПМС 55/12.03.2007г. За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС.

 

В сферата на обществените поръчки праговете на процедурите се определят по предмет на поръчката, независимо къде в бюджета са предвидени съответните разходи. В този смисъл следва изборът на външни експерти да се извърши при спазване на националното законодателство и да участва като разход при формиране на допустимия процент разходи за възлагане.

 

В случай, че кандидатът е представил писма за намерение за участие в проектните дейности и автобиографии на експертите, като по този начин е доказал капацитет за изпълнение и управление на проекта в проектното предложение, то разходите за възнаграждения не подлежат на процедури за възлагане на поръчка, респективно не се включват в ограничението разходи за възлагане да бъдат не повече от 40 % от преките разходи. 

 

 


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ : 07.8.2009 г.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin