Въпроси и отговори


Въпроси и отговориСхема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишната програма за 2007 година на Европейския интеграционен фонд:  „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждане на капацитет за реализация на тези дейности”  - Фаза 2   BG EIF 2007/02 .

Вашите въпроси, свързани със схемата BG EIF 2007/02 изпращайте на адрес kalchev@mlsp.government.bg, със SUBJECT:
въпрос по схема BG EIF 2007/02.
 
На посочения e-mail адрес могат да се задават въпроси не по-късно от 5 дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения като ясно се посочва номерът и името на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ. Писмени отговори ще бъдат дадени не по-късно от три дни от датата на получаване на въпроса. 
 
Отговорният орган няма да дава пояснения по отношение административното съответствие и допустимостта на проекта или кандидата. Моля, задавайте кратки, ясни и коректни въпроси!

Въпрос 1:

В Насоките за кандидатстване по схема  BG EIF 2007/02 от Годишна програма 2007 на ЕИФ е посочено, че „Максимално допустимият процент за поддоговаряне, съгласно Решение на Комисията С(2008) 795 от 05.03.2008 г., е 40% от преките допустими разходи на един проект”.
Моля за разяснение разходите по кои бюджетни раздели формират посочения процент и по –конкретно следва ли при формирането му да бъдат включени и разходите за възнаграждение на външни за организацията експерти.
 

Отговор:

Съгласно публикуваните „Инструкции за разработване на бюджета” , същият „ ще се разходва при спазване правилата на приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки, както следва:Закон за обществените поръчки иНаредба за възлагане на малки обществени поръчки  или ПМС 55/12.03.2007г. За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС.
 
В сферата на обществените поръчки праговете на процедурите се определят по предмет на поръчката, независимо къде в бюджета са предвидени съответните разходи. В този смисъл следва изборът на външни експерти да се извърши при спазване на националното законодателство и да участва като разход при формиране на допустимия процент разходи за възлагане.
 
В случай, че кандидатът е представил писма за намерение за участие в проектните дейности и автобиографии на експертите, като по този начин е доказал капацитет за изпълнение и управление на проекта в проектното предложение, то разходите за възнаграждения не подлежат на процедури за възлагане на поръчка, респективно не се включват в ограничението разходи за възлагане да бъдат не повече от 40 % от преките разходи.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin