Въпроси и отговори


Въпроси и отговориСхема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощпо Годишната програма за 2008 година на Европейския интеграционен фонд:„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”  - BG EIF 2008/01.

 

Вашите въпроси, свързани със схемата BG EIF 2008/01 изпращайте на e-адрес kalchev@mlsp.government.bg или SGKanatov@mlsp.government.bg, със SUBJECT: въпрос по схема BG EIF 2008/01.

На посочения e-mail адрес могат да се задават въпроси не по-късно от 5 дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения като ясно се посочва номерът и името на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ. Писмени отговори ще бъдат дадени не по-късно от три дни от датата на получаване на въпроса. 

Отговорният орган няма да дава пояснения по отношение административното съответствие и допустимостта на проекта или кандидата. Моля, задавайте кратки, ясни и коректни въпроси!

 

Въпрос 1: Бихме желали да привлечем като партньор по проекта търговско дружество, което не отговаря на специфичните изисквания по единия от двата избрани компонента. Моля за вашето становище дали това е допустимо.

Отговор:

Съгласно т. 3.1.3 от Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите от Насоките за кандидатстване, Партньорът задължително трябва да отговаря едновременно на следните условия:

1. Партньорът е учреден и регистриран в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на Р България.

3. Да не действа в ролята на посредник.

Партньор, който не отговаря едновременно на тези условия се счита за недопустим по настоящата схема за предоставяне на БФП.

 

Въпрос 2: Дали възнагражденията на екипа за управление на проекта попадат в 20% непреки разходи, както и дали има процентен таван за тези възнаграждения в рамките на непреките разходи.

Отговор:

Съгласно т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Насоките за кандидатстване, непреките разходи включват разходи за персонал, който няма ключова и пряка роля при изпълнението на проекта – персонал за управление на проекта. Съгласно т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Насоките за кандидатстване и Приложение 11 на Решение на Комисията С(2008) 795 от 05.03.2008 г., разходите за персонал, назначен по проекта, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи, са допустими, при условие, че не превишават средните ставки, що се отнася до обичайната практика за възнаграждения на крайния бенефициент.

 

Въпрос 3: Необходимо ли е да представим CV на консултантите и експертите по проекта или това се отнася само за екипа на управление на проекта.

Отговор:

Съгласно т. 3.2.2. Къде и как се изпращат пълните предложения за проекти от Насоките за кандидатстване, едновременно с подаването на проектното предложение следва да се подадат и автобиографии на екипа за организация и управление на проекта, както на хартиен така и на електронен носител.

 

Въпрос 4: Предвид характера на предвижданите дейности за АИКБ е важно да знае дали са предвидени ограничения в заложените по проектобюджета разходи за човешки ресурси – експерти, обучители, научни изследователи и пр.

Отговор:

Съгласно т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Насоките за кандидатстване и Приложение 11 на Решение на Комисията С(2008) 795 от 05.03.2008 г., разходите за персонал, назначен по проекта, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи, са допустими, при условие, че не превишават средните ставки, що се отнася до обичайната практика за възнаграждения на крайния бенефициент.

 

Въпрос 5: Бих искала да попитам, дали поИнтегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”,  крайния срок за подаване на предложенията е 19.06.2009г.

Отговор:

Крайният срок за предаване а проектни предложения по схема за предоставяне на БФП BG EIF 2008/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” е 16.00 часа на 19.06.2009 г.

 

Въпрос 6: Какво се разбира под „административни помещения/офиси”?

Отговор:

Съгласно т. 3.1.5.2. Допустими непреки разходи, приложими към проекти по процедурата от Насоките за кандидатстване и Приложение 11 на Решение на Комисията 795 от 05.06.2008 г., разходите за наем на помещение за администриране и управление на проекта следва да бъдат разглеждани като непреки разходи и да бъдат включени в т. 10 на проекто-бюджета. Това е офисът, в който се администрират дейностите по проекта.

 

Въпрос 7: Ако помещението не е офис на кандидатстващата НПО, но е място, където се помещават компютри и оборудване, ползвани не само от крайните потребители на услугите, но и от персонал, обслужващ тези потребители, означава ли че разходите не могат да се отнесат в т.4.1. и няма да бъдат финансирани по проекта?

Отговор:

Съгласно т. 3.1.5.1. Допустими преки разходи, приложими към проекти по процедурата от Насоките за кандидатстване и Приложение 11 на Решение на Комисията 795 от 05.06.2008 г., разходите за наем на недвижим имот, използван от крайните потребители на услугите следва да се използва само за изпълнението на проекта. Ако не, допустима е само тази част от разходите, съответстваща на използването на проекта.

 

Въпрос 8: Подобен въпрос възниква и по отношение на разходите за телефон/факс, електричество/отопление, интернет и др. Или ако те не са в раздел „Преки разходи”, то означава ли, че те би трябвало да бъдат включени в „Непреките разходи”?

Отговор:

Съгласно т. 3.1.5.1. Допустими преки разходи, приложими към проекти по процедурата от Насоките за кандидатстване и Приложение 11 на Решение на Комисията 795 от 05.06.2008 г., разходите за консумативи, материали и общи услуги са допустими, при условие че те могат да бъдат идентифицирани и са пряко необходими за изпълнението на проекта. Офис материалите обаче, както и всички видове дребни административни консумативи, материали, разходи за гости и общи услуги (като телефон, интернет, пощенски разходи, почистване на офиса, общински услуги, застраховки, обучение на персонала, наемане и др.) не са допустими преки разходи; те са включени в непреките разходи

 

Въпрос 9: Има ли пречка персоналът по проекта (ръководител, координатор, счетоводител и др.) да бъдат в същото време и консултанти, лектори, обучители, експерти и др. ? Ако няма пречка – заплащането им следва ли да бъде разпределено съответно в часта преки разходи (като консултанти, лектори, обучители, експерти и др.) и в частта на непреките разходи (като персонал по проекта)?

Отговор:

Членовете на екипа за управление на проекта могат да бъдат наети по проекта и като консултанти/лектори/обучители само ако притежават необходимата за заемане на подобни позиции квалификация и професионален опит. Експертите биват нает чрез отделен договор, съгласно бюджета на проекта, като в отчетните документи за извършена работа те следва да демонстрират, че нямат припокриване на периоди от време между договорите за наемане на член на екипа за управление на проекта и договора за наемане на консултант/обучител/лектор. Описанията на задълженията на изпълнителя по двата договора не следва да включват едни и същи дейности и задачи, както и във времето не трябва да се припокриват. Разходите за наемане на член на екипа за управление на проекта се разглеждат като непреки, а разходите за наемане на консултант/обучител/лектор следва да се отнесат към групата на преките допустими разходи.

 

Въпрос 10:  Представляваната от мен организация планира да кандидатства по два компонента от процедура BG EIF 2008/01. Като водеща организация отговаряме едновременно на всички изброени специфични изисквания за допустимост и по двата компонента /3.1.2 от Насоките/. Бихме желали да привлечем като партньор по проекта търговско дружество, което не отговаря на специфичните изисквания по единия от двата избрани компонента. Моля за вашето становище дали това е допустимо. Моля също да отговорите дали възнагражденията на екипа за управление на проекта попадат в 20% непреки разходи, както и дали има процентен таван за тези възнаграждения в рамките на непреките разходи. Необходимо ли е да представим CV на консултантите и експертите по проекта или това се отнася само за екипа на управление на проекта. Предвид характера на предвижданите дейности за АИКБ е важно да знае дали са предвидени ограничения в заложените по проектобюджета разходи за човешки ресурси – експерти, обучители, научни изследователи и пр.

 

Въпрос 10-1: Бихме желали да привлечем като партньор по проекта търговско дружество, което не отговаря на специфичните изисквания по единия от двата избрани компонента. Моля за вашето становище дали това е допустимо.

Отговор:

Съгласно т. 3.1.3 от Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите от Насоките за кандидатстване, Партньорът задължително трябва да отговаря едновременно на следните условия:

1. Партньорът е учреден и регистриран в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на Р България.

3. Да не действа в ролята на посредник.

Партньор, който не отговаря едновременно на тези условия се счита за недопустим по настоящата схема за предоставяне на БФП.

 

Въпрос 10-2: Дали възнагражденията на екипа за управление на проекта попадат в 20% непреки разходи, както и дали има процентен таван за тези възнаграждения в рамките на непреките разходи.

Отговор:

Съгласно т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Насоките за кандидатстване, непреките разходи включват разходи за персонал, който няма ключова и пряка роля при изпълнението на проекта – персонал за управление на проекта. Съгласно т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Насоките за кандидатстване и Приложение 11 на Решение на Комисията С(2008) 795 от 05.03.2008 г., разходите за персонал, назначен по проекта, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи, са допустими, при условие, че не превишават средните ставки, що се отнася до обичайната практика за възнаграждения на крайния бенефициент.

 

Въпрос 10-3: Необходимо ли е да представим CV на консултантите и експертите по проекта или това се отнася само за екипа на управление на проекта.

Отговор:

Съгласно т. 3.2.2. Къде и как се изпращат пълните предложения за проекти от Насоките за кандидатстване, едновременно с подаването на проектното предложение следва да се подадат и автобиографии на екипа за организация и управление на проекта, както на хартиен така и на електронен носител.

 

Въпрос 10-4: Предвид характера на предвижданите дейности за АИКБ е важно да знае дали са предвидени ограничения в заложените по проектобюджета разходи за човешки ресурси – експерти, обучители, научни изследователи и пр.

Отговор:

Съгласно т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Насоките за кандидатстване и Приложение 11 на Решение на Комисията С(2008) 795 от 05.03.2008 г., разходите за персонал, назначен по проекта, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи, са допустими, при условие, че не превишават средните ставки, що се отнася до обичайната практика за възнаграждения на крайния бенефициент.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin