BG EIF 2013/01


BG EIF 2013/01Проект на Насоки за кандидатстване, ГП

Въпроси и отговори

Сключени договори по Годишна програма 2013 на ЕИФ

 

Насоки - 2013 г.

Ръководство

Пакет приложения - договор

Паке документи - кандидатстване

 

 

ГП 2013 - Схема BG EIF 2013/01

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС 118 ОТ 20 МАЙ 2014

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЪКОВОДСТВО НА БЕНЕФИЦИЕНТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ГП 2013

  

 

Уважаеми кандидати,

Във връзка с допусната техническа грешка в текста на Насоки за кандидатстване по схема BGEIF2013/01, а именно разминаване в описанията на Компоненти 1 и 2, Ви информираме, че документите /Насоки и пакети документи и приложения/ са актуализирани.

 

 

П О К А Н А

 

Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ), 

кани желаещите да представят проектни предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с конкурентен подбор от годишна програма 2013 г.  (ГП 2013) посредством схема BG EIF 2013/01„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество“

 

Целите на процедурата за предоставяне на  БФП по тази схема са:

 

  • Основна цел1:Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”.
  • Основна цел2:Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.
  • Основна цел3:Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.
  • Основна цел4:Обмен на опит, добра практика и информация за интеграция с другите държави-членки.


 

Краен срок за представяне на проектни предложения по схемата:  30.09.2014 г., 16.00 ч.

 

Предложенията да се изпращат на адрес:

Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика.

Ул. „ Антим I” № 14, 1303 София

 

 

 

 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ПАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 


ГП 2013 - СХЕМА BGEIF2013/01 : 05.1.2015 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin