BG EIF 2011/01


BG EIF 2011/01Въпроси и отговори

 

 

ГП 2011 - Схема BG EIF 2011/01

 

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с констатирани проблеми при определянето на целевата група на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави, моля да имате предвид, че съгласно чл.1, т.3 от Решението на Съвета за създаване на Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г. „Гражданите на трети страни, които са подали молба за убежище, за които все още не е взето окончателно решение, или се ползват със статут на бежанци или допълнителна закрила, или отговарят на критериите за бежанци или за допълнителна закрила в съответствие с Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004г., относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила се изключватот приложното поле на настоящето решение.” Съгласно българското законодателство това изключва всички чужденци, търсещи или получили закрила по Закона за убежището и бежанците.


ВАЖНО: Одобрени са образци на документи за прилагане разпоредбите на ПМС №69 от 11.03.2013 г.

Относно прилагането на ПМС №69 от 11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм са одобрени от Управляващия орган на ОП РЧР образци на документи за прилагане разпоредбите на постановлението.

 

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПМС № 69/11.03.2013 г.,

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПМС №69 ОТ 11.03.2013 г.

 

с което е отменено ПМС № 55/ 2007 г.

Поради настъпила промяна в законодателната рамка, Ви информираме за следното:

При изпълнение на проектните за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани по Схема BG EIF 2011/01 "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и допълнително укрепване на капацитета за реализация на тези дейности“, при провеждане на процедури за избор на изпълнител на конкретните дейности, те следва да се извършват съгласно българското законодателство, както е предвидено в Закона за обществени поръчки и съответно Постановление № 69/11.03.2013 г.на Министерски съвет, с което е отменено ПМС № 55/ 2007 г.

В тази връзка цитираното „ПМС № 55/ 2007 г.“ се заменя с „ПМС № 69 от 11.03.2013“ в т. 7 от „Ръководство за бенефициенти, относно изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишна програма 2011 на Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни. 

                                                 

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

относно изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишна програма 2011

на Европейския фонд за интеграция на граждани

на трети страни  

                                    

 

П О К А Н А

 

Агенция по заетосттав качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ), кани желаещите да представят проектни предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с конкурентен подбор от годишна програма за 2011 г. (ГП 2011) посредством схема BG EIF 2011/01 "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”и допълнително укрепване на капацитета за реализация на тези дейности“

Целите на процедурата за предоставяне на БФП по тази схема са:

§Основна цел 1: Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”.

§Основна цел 2: Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.

§Основна цел 3: Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.

Проектите ще се изпълняват на територията на Р България.

Дейностите, които ще получат финансова подкрепа, са обособени в пет компонента, с които всички желаещи имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект Насоки за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg и в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp

 

Краен срок за представяне на проектни предложения по схемата: 31.01.2013 г., 16.00 ч. Предложенията да се изпращат на адрес:

 

Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика

Бул. „ Княз Ал. Дондуков” № 3 София 1000

 

 

Покана за кандидатстване 

Насоки за кандидатстване

Пакет документи за кандидатстване

Договор и приложения към него

Методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение

Презентация от Информационния ден по схемата, проведен на 15.01.2013 г.

Приложение 11 от Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011, за правилата за допустимост на разходите по ЕИФ

 

 

Въпросите си може да задавате на електронна поща: s.ggeorgiev@az.government.bg

 

 


ГП 2011 - СХЕМА BGEIF2011/01 : 27.4.2014 г.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin