BG EIF 2010-01


BG EIF 2010-01Въпроси и отговори

 

 

ГП 2010 – Схема BG EIF 2010-01

 

1. РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ГОДИШНА ПРОГРАМА 2010 НА ЕИФ

2. ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

 

П О К А Н А

 

Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество”, МТСП, в качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ), кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с конкурентен подбор от годишна програма за 2010 г. (ГП 2010) посредством схема BG EIF 2010/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и укрепване на капацитета за реализация на тези дейности”.

 

Целите на процедурата за предоставяне на БФП по тази схема са:

 

  • Основна цел1: Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”.
  • Основна цел2: Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.
  • Основна цел3: Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.

 

Проектите ще се изпълняват на територията на Р България. Подкрепяните дейности са обособени в пет компонента, с които всички желаещи имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект Насоки за кандидатстване, публикувани в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

Краен срок за представяне на проектни предложения по схемата:  10. 02. 2012 г., 16.00 ч.

 

Предложенията да се изпращат на адрес:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество” – Отговорен орган по ЕИФ

ул. “Триадица” № 2, София 1051 - БЪЛГАРИЯ

Насоки за кандидатстване

Пакет документи за кандидатстване

Приложения към договора

Други документи

 

Уважаеми кандидати,

Със заповед № РД01-312/27.03.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика и национален координатор по ЕИФ, се прави промяна в насоките за кандидатстване по ГП 2010, по следния начин:

 

На стр. 23 от Насоките за кандидатстване по ГП 2010, текстовете: „Всички проекти следва да се реализират до 20 юни 2012 г.” и „Изпълнението на проектите започва съгласно предвиденото в договора за предоставяне на БФП и приключва не по – късно от 20.06.2012 г.”, следва да се променят по следния начин:

„Всички проекти следва да се реализират до 30 юни 2012 г.” и „Изпълнението на проектите започва съгласно предвиденото в договора за предоставяне на БФП и приключва не по – късно от 30.06.2012 г.”

 

Промяната се налага поради допусната техническа грешка.

ВАЖНО!!!

 


ГП2010 - СХЕМА BGEIF2010-01 : 25.4.2012 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin