ГОДИШНА ПРОГРАМА 2009 г.


ГОДИШНА ПРОГРАМА 2009 г.ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
 
 
Първоначална версия
Ревизирана редакция (от 18 март 2009 г.) след диалог с Комисията
Версия, ревизирана в светлината на оценките и/или след затруднения при прилагането
Версия, ревизирана след ревизирането на стратегическите насоки
 
 
ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ФОНД: Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави за периода 2007 – 2013 като Част от Рамковата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци”, установен с Решение на Съвета 2007/435/EО
 
ОТГОВОРЕН ОРГАН:
Дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция”,
Министерство на труда и социалната политика
ул. „Триадица” 2, 1051 София, България
 
ЛИЦЕ ЗА ВРЪЗКА: Лиляна Станкова,
Директор на Дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция”
Тел./Факс: +359 2 9873980, Тел.: +359 2 8119-538
E-mail: lstankova@mlsp.government.bg
 
ОБХВАНАТ ПЕРИОД: 1/1/2009 – 31/12/2010
 
 
   
СЪДЪРЖАНИЕ
   
 

1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ПРОГРАМАТА

1.1. Подбор на национални проекти

1.2. Подбор на индивидуални проекти

1.3. Ориентировъчен график

2. ПРОМЕНИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (ако е уместно)

3. ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ ОТ ПРОГРАМАТА СЪГЛАСНО ИЗБРАНИТЕ ПРИОРИТЕТИ

3.1. Дейности по изпълнение на Приоритет 1 – Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”

3.2. Дейности по изпълнение на Приоритет 2 – Разработване на индикатори и методологии за оценка за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за улесняване на координацията на сравнително обучение

3.3. Дейности по изпълнение на Приоритет 3 – Изграждане на административен капацитет, координация и изграждане на интеркултурна компетентност на различните нива и структури на админитстрацията

3.4. Дейности по изпълнение на Приоритет 4 – Обмяна на опит, добра практика и информация за интеграцията с другите страни-членки

4. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

5. ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ

6. ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 2009 г.

 

    

Пълен текст на програмата    

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin