ГОДИШНА ПРОГРАМА 2008 Г.


ГОДИШНА ПРОГРАМА 2008 Г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

 ГОДИШНА ПРОГРАМА 2008

 

Първоначална версия (от 28 август 2008 г.)

Ревизирана редакция след диалог с Комисията

Версия, ревизирана в светлината на оценките и/или след затруднения при прилагането

Версия, ревизирана след ревизирането на стратегическите насоки

 

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ФОНД: Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007 – 2013 като Част от Рамковата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци”, установена с Решение на Съвета 2007/435/EО
 

ОТГОВОРЕН ОРГАН:

Дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция”,
Министерство на труда и социалната политика
ул. „Триадица” 2, 1051 София, България
 
ЛИЦЕ ЗА ВРЪЗКА: Лиляна Станкова,
Директор на Дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция”
Тел./Факс: +359 2 9873980, Тел.: +359 2 8119-538
E-mail: lstankova@mlsp.government.bg
 

ОБХВАНАТ ПЕРИОД: 1/1/2008 – 31/12/2009

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ПРОГРАМАТА.. 3

1.1. Подбор на национални проекти. 3

1.2. Подбор на индивидуални проекти. 4

1.3. Ориентировъчен график. 4

2.  ПРОМЕНИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (ако е уместно)5

3.  ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ ОТ ПРОГРАМАТА СЪГЛАСНО ИЗБРАНИТЕ ПРИОРИТЕТИ..5

3.1. Дейности по изпълнение на Приоритет 1 – Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общи основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”..5

3.2. Дейности по изпълнение на Приоритет 2 – Разработване на индикатори и методологии за оценка за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за улесняване на координацията на сравнително обучение.. 13

3.3. Дейности по изпълнение на Приоритет 3 – Изграждане на административен капацитет, координация и изграждане на интеркултурна компетентност на различните нива и структури на админитстрацията ..18

3.4. Дейности по изпълнение на Приоритет 4 – Обмяна на опит, добра практика и информация за интеграцията с другите страни-членки. 24

4.  ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ.. 26

5.  ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ.. 28

6.  ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 2008 г.28

 

Пълен текст на програмата

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin