ГОДИШНА ПРОГРАМА 2007 Г.


ГОДИШНА ПРОГРАМА 2007 Г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 ГОДИШНА ПРОГРАМА 2007

 

Първоначална версия

Ревизирана редакция (№ 2 от 18 август 2008 г.) след диалог с Комисията

Версия, ревизирана в светлината на оценките и/или след затруднения при прилагането

Версия, ревизирана след ревизирането на стратегическите насоки

 

СТРАНА-ЧЛЕНКА: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ФОНД: Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007 – 2013 като Част от Рамковата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци”, установена с Решение на Съвета 2007/435/EО
 

ОТГОВОРЕН ОРГАН:

            Дирекция “Европейски въпроси и международно сътрудничество”,
            Министерство на труда и социалната политика
            ул. „Триадица” 2, 1051 София, България
 

ЛИЦЕ ЗА ВРЪЗКА: Стоян Георгиев,

            Началник отдел “Европейски интеграционен фонд”

            Тел./Факс: +359 2 9873980, Тел.: +359 2 8119-409

            E-mail: stgeorgiev@mlsp.government.bg

 

ОБХВАНАТ ПЕРИОД: 1/1/2007 – 31/12/2009

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1.ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ПРОГРАМАТА

1.1.Подбор на национални проекти

1.2.Подбор на индивидуални проекти

1.3.Ориентировъчен график

2.ПРОМЕНИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (ако е уместно)

3.ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ ОТ ПРОГРАМАТА СЪГЛАСНО ИЗБРАНИТЕ ПРИОРИТЕТИ

3.1.Дейности по изпълнение на Приоритет 1 – Прилагане на дейности, насочени към   въвеждане на практика на „Общи основни принципи за политика по интеграцията               на имигранти в Европейския съюз”

3.2.Дейности по изпълнение на Приоритет 2 – Разработване на индикатори и методологии за оценка за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за улесняване на координацията на сравнително обучение

3.3.Дейности по изпълнение на Приоритет 3 – Изграждане на административен капацитет, координация и изграждане на интеркултурна компетентност на различните нива и сткруктури на администрацията

4.ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ

5.ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ

6.ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 2007 г.  

 

Пълен текст на програмата

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin