МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА 2007-2013 Г.


МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА 2007-2013 Г.ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

 

МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА 2007-2013

 

Първоначална версия

Преработена версия (№ 2 от 8 август 2008 г.) след диалог с Комисията

Версия, преработена в светлината на оценките и/или следваща трудности при прилагането

Версия, която е преработена, следвайки поправката на стратегическите насоки

 

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ФОНД: Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007–2013г. като част от Общата програма „Единство и управление на миграционните потоци”

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН:

Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество”,

Министерство на труда и социалната политика

Ул. „Триадица” № 2, София 1051, България

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Стоян Георгиев,

Началник отдел„Европейски интеграционен фонд”

Tел./факс: +359 2 9873980, тел.: +359 2 8119-409

Ел.поща: stgeorgiev@mlsp.government.bg

 

ОБХВАНАТ ПЕРИОД: 2007 – 2013

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ.. 3

1.1. Националната ситуация и миграционните потоци, които й влияят. 3

1.2. Предприети мерки. 6

1.3. Общо количество заделени национални средства. 10

2. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.. 10

2.1. Потребностите в България във връзка с началната текуща ситуация. 10

2.2. Оперативни цели на България за постигане на горепосочените изисквания. 11

3. СТРАТЕГИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.. 12

3.1. Приоритет 1 – Реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на “Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в Европейския съюз”. 14

3.2. Приоритет 2 – Създаване на показатели и методологии за оценка на напредъка, коригиране на политиките и мероприятията и за облекчаване на координацията на сравнителното обучение 16

3.3. Приоритет 3 – Изграждане на капацитет за политика, изграждане на координация и междукултурна компетентност на различните нива и звена на държавното управление. 17

3.4. Приоритет 4 – Обмен на опит, добра практика и информация за интеграция с другите държави-членки. 18

4. СЪВМЕСТИМОСТ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ.. 19

4.1. Европейски социален фонд (ЕСФ)19

4.2. Проекти по Национална програма ФАР. 20

4.3. Европейски бежански фонд (ЕБФ)21

5. РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА.. 21

5.1. Публикуване на програмата. 21

5.2. Подход за реализиране на принципа на партньорството. 22

6. ИНДИКАТИВЕН ОБЩ ФИНАНСОВ ПЛАН.. 22

 

6.1. Общностно финансиране. 22

6.2. Публично съфинансиране. 23

6.3. Цялостен финансов план. 24

 

Пълен текст на програмата

 

 

 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin