Новини


НовиниНОВИНИ АРХИВ - 05.2010

 

EUROPEAN FUND FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS

П О К А Н А

 ЗА  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВАПОМОЩ

 

На основание т.  3.3. (б) и 3.4. (б) от Годишната програма за 2008 г. (ГП2008)на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни(Европейски интеграционен фонд - ЕИФ)и в съответствие с процедурите и правилата от Процедурния наръчник на Отговорния орган (ОтО) на ЕИФ, дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” (дирекция „СДХМИ”)в МТСП – ОтО по ЕИФза България, кани  МТСП в качеството му на конкретен бенефициент, да заяви интерес за участие чрез подаване на проектни предложения по откритата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от ГП 2008 - схема № BG EIF 2008/03 «Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на административен капацитет на отделните нива и структури по интеграция и създаване на мрежа с други държави-членки за обмен на опит, информация и добри практики”

 

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

-          Основна цел 1: Да се изгради капацитет за прилагане на политиката по интеграция, за координация и изграждане на междукултурна компетентност на отделните нива в администрацията за осъществяване на интеграцията.

-          Основна цел 2:Обмяна на административна практика, механизми за приемане, данни, информация, опит и експертни знания и умения по интеграционни въпроси, както подкрепа и принос към сътрудничеството между страните-членки.

 

Дейностите за постигане на основните цели на схемата са обособени в 2 компонента, които се реализират с финансовата подкрепа на ЕИФ без съфинансиране от конкретния бенефициент, както следва:

-          Компонент 1: Изграждане на административен капацитет на отделните нива на прилагане на интеграционната политика и практика: МТСП, агенции, други институции – макс. БФП в размер от 44 113.06 лв. ;

-          Компонент 2:Създаване на мрежа с други държави-членки за  обмен на опит, утвърдени процедури и информация за интеграционния процес – макс. БФП в размер от 58 817.42 лв.

 

Пакетът документи за кандидатстване се предоставя от Отговорния орган - дирекция „СДХМИ”, също така е публикуван насайта на ЕИФ  на следния интернет-адрес: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

Проектните предложения, изготвени съгласно изискванията, формулярът закандидатстване и всички приложения към тях, се подават на следния адрес:

г-жа ЛИЛЯНА СТАНКОВА - ПРОЙЧЕВА

Договарящ орган по ЕИФ – директор на дирекция „СДХМИ”  

Министерство на труда и социалната политика

ул. “Триадица” № 2, София 1051, Р България

 

Крайният срок за получаване на проектните предложения е15май  2010 г., 14.00 ч.

 

 

От екипа на Отговорния орган по ЕИФ

5 май 2010 г.

 


ИНФОРМАЦИЯ

за бенефициентите по схема BG EIF 2008/02 на ЕИФ

 

Отговорният орган на Европейски интеграционен фонд  за България- дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”  в Министерството на труда и социалната политика  Ви уведомява за актуализация на документа Приложение ХІV - Запис на заповед.    

 6 януари 2010

 


  ИНФОРМАЦИЯ

за бенефициентите по схема BG EIF 2008/02 на ЕИФ

 

УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ, 

 

Отговорният орган (ОтО) на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ) за България- дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” (дирекция „СДХМИ”) в Министерството на труда и социалната политикаВи поздравява за успешното класиране на Вашите проектни предложения по схема BG EIF 2008/02 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези дейности – фаза 2”и сключването на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП). 

 

Във връзка със започването на нашата съвместната работа по изпълнението на сключените договори, бихме искали да Ви уведомим за следното:

 

  1. За установяване на работен контакт с екипите за управление на проектите е необходимо спешно да ни бъдат предоставени данни за контакт на лицата, които са включени в екипите за управление (ръководител, счетоводител, координатор, технически сътрудник и др.), както следва: три имена, позиция по проекта, електронен адрес, телефон за контакт, както и да потвърдите пощенския адрес и факса на организацията-бенефициент – за официална кореспонденция.

Моля изпратете данните на посочените по-долу електронни адреси на членовете на екипа на Отговорния орган.   

 

  1. Информация и конкретни указания за организациите-изпълнители на проекти  как да се извършват конкретни операции по изпълнението на проекта, какви документи и какви формати следва да се използват, какви са процедурите и сроковете, които трябва да се спазват са дадени в изготвеното от Отговорния орган Ръководство за бенефициентите относно изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по годишните програми на Европейски интеграционен фонд.

В ръководството са дадени подробни методически указания, които ще Ви бъдат от полза при практическата реализация на дейностите и постигането на целите и резултатите, заложени в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Ръководството). Ръководството е достъпно за Вас на интернет страницата на ЕИФ: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp , на секция „НОВИНИ” – новина от 10.09.2009 г. за провеждане на информационен ден за бенефициенти.

 

  1. Съгласно заложените в Ръководството за бенефициенти изисквания относно изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ЕИФ, следва да изпратите попълнен график  за провеждане на тръжни процедури (Приложение 8.1 или 8.2 от Ръководството) за съгласуване от Отговорния орган.

С оглед бързото получаване на одобрение на графика изпратете проект на графика за предварителен преглед в електронен вид на посочените по-долу електронни адреси. След консултация с експертите на Отговорния орган графикът следва да бъде изпратен на хартия с придружително писмо по установения ред.

Официален отговор с одобрение от Отговорния орган ще Ви бъде изпратен и едва след получаването му можете да провеждате процедури за избор на външни изпълнители съгласно бюджетите на проектите.

 

  1. Процедурата и документите за искане на авансово плащане и проверката и одобрението на същите е регламентирана в Ръководството за бенефициенти   относно изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ЕИФ. 

Пакетът документи за искане на авансово плащане включва: искане за авансово плащане (Приложение V-1 от договора за предоставяне на БФП); документ, отговарящ на изискванията на чл. 7 от Закона за счетоводството; финансова идентификация (Приложение V-2 от договора за предоставяне на БФП);копие на специалните условия на договора за предоставяне на БФП; запис на заповед (ако е приложимо - Приложение XIVот договора за предоставяне на БФП) / банкова гаранция (ако е приложимо) – съгласно чл. 4.3.3. и 4.3.4 от специалните условия на договора.

С оглед ускоряването на процеса по представяне на документи за искане на авансово плащане и  одобрението им, моля надлежно подготвените документи да изпратите в електронен вид на посочените по-долу електронни адреси и едва след неформалното им одобрение от страна на експертите на Отговорния орган  да ги изготвите на хартиен носител и внесете  по установения ред в деловодството на МТСП с придружително писмо. 

 

При възникване на въпроси и необходимост от предоставяне на допълнителни разяснения се обръщайте към  екипа на на Отговорния орган по ЕИФ:

-         Лиляна Станкова-Ръководител на ОтО, директор на дирекция СДХМИ

адрес за контакти: е-поща:lstankova@mlsp.gevernment.bg

-         Владимир Калчев- Координатор на ОтО, началник отдел МИГП

адрес за контакти: тел. 02/8118-409; е-поща:kalchev@mlsp.government.bg

-          Татяна Георгиева -Мониторинг и поддоговаряне, мл. експерт към отдел „МИГП”

адрес за контакти: тел. 02/8119-473; е-поща: TMGeorgieva@mlsp.government.bg

 

 Екип на Отговорния орган по ЕИФ

6 януари 2010

 


 СПИСЪК

на одобрени за финансиране проекти по схема BG EIF 2008/02 от Годишна програма 2008 на ЕИФ 

 

Рег.№ Кандидат Проектното предложение Компонент Размер на БФП - в лв. Срок на изпълнение
033 Мисия на МОМ в България Информационно обслужване за имигранти в градовете Пловдив, Кърджали и Стара Загора 2 77953,2 до юни 2010 г.
009 Програмен и аналитичен център за европейски политики Подкрепа за ефективна интеграция на имигрантите, живеещи в гр. София 3 52091,14 до юни 2010 г.
002 Търговско-промишлена палата - Враца Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти 4 11063,26 до юни 2010 г.
008 "Витоша Рисърч" ЕООД Създаване на методика и провеждане на пилотно изследване за мониторинг на социално-демографския статус и нагласите на граждани от трети страни 5 42684,44 до юни 2010 г.
027 СНЦ Сдружение "Европа и ние" Подкрепа за интеграция 7 71418,04 до юни 2010 г.
034 Център за изследване на демокрацията Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни 6.1 и 6.2 54832,8 до юни 2010 г.
Общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 310042,88 лв.

 

26 ноември 2009 г.

 


 

ПОКАНА

За участие в Семинар за бенефициенти по проект BGEIF 2007/04-01.01 на ЕИФ

 

На 20 ноември  2009 г. , от 15.00 ч., в малка зала партер на МТСП, ул. “Триадица” № 2, София 1051, ще се проведе Семинар за бенефициенти по проект BGEIF 2007/04-01.01  на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни(ЕИФ).

Отговорният орган по ЕИФ - Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в Министерството на труда и социалната политика, кани по двама представители  на  организацията-изпълнител на проекта да вземе участие в семинара.

 

19 ноември 2009 г.

 


 

СПИСЪК

на одобрени проектни предложения по схема BG EIF 2007/04  от Годишна програма 2007 та ЕИФ

 

Рег. №

Кандидат

Проектно предложение

Компонент

Размер

на БФП

в лв.

Срок за изпълнение на проекта

002

Фондация „Регионално развитие и инициативи”

 

„Ефективни показатели за оценка на политиката по интеграция на имигранти в България” 

1

113 789,80

м. ноември – м. декември 2009

 

 

 

19 ноември 2009 г.

 


 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

за кандидати  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2007/04 

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП, уведомява желаещите да представят проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG EIF 2007/04 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждане на капацитет за реализация на тези дейности” – фаза 3, че на 19.10.2009 г. от 16.00 ч., в Зала 5 на МТСП ще се проведе Информационен ден, представящ условията за кандидатстване, съгласно публикуваните Насоки

 

11 октомври 2009 г.

 


 

ПОКАНА

за кандидатстване с  проектни предложения по схема BG EIF 2007/04

от Годишна програма 2007на ЕИФ

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”, МТСП,кани желаещите да представят проектни предложения по Годишна програма 2007BG EIF 2007/04 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждане на капацитет за реализация на тези дейности” – фаза 3на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ) посредством схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)

 

Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.

 

Схемата за предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на ЕИФ. Проектите ще се изпълняват на територията на Р България. Подкрепяните дейности са обособени в един компонент, с който всички желаещи ще имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект Насоки за кандидатстване, публикувани на следния интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

Краен срок за представяне на предложенията по схемата за предоставяне на БФП: 16.00 ч. на 23.10.2009 г.

 

Предложенията се изпращат на адрес:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”

ул. “Триадица” № 2, София 1051 – БЪЛГАРИЯ

 

23 септември 2009 г.

 


  СПИСЪК

на одобрени проектни предложения по схема BG EIF 2007/02    от Годишна програма 2007 на ЕИФ

 

 Рег. №

 

Кандидат

Проектно предложение

Компонент

Размер на БФП в лв.

Срок за изпълнение на проекта

002

Агенция "Маркет Айс" ООД

 

 

"Състояние и тенденции на миграцията в България"

 

1

16 157,28

 октомври - декември 2009

010

"Социални инвестиции и ресурси" ЕООД

"Център за информация и подпомагане интеграцията на имигранти"

2

16 370,00

септември - ноември 2009

008

Сдружение "Прозорец към България"

 

"Как да живеем заедно?"

3

14 798,88

октомври 2009 - декември 2009 

011

Фондация "Европейски институт"

"Подкрепа за разработването на политики и стратегии за успешно икономическо и социално интегриране на имигранти от трети страни в България"

4

62 980,00

септември - декември 2009 

004

Асоциация "Аркадия"

"Изграждане на местен капацитет по прилагане на интеграционната политика"

6

46 536,64

септември - декември 2009 

007

"Пени" ЕООД

"Разработване на стратегия за работа между заинтересованите страни в процеса на интеграцията на имигрантите"

7

46 657,20

октомври - декември 2009 

Общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ

203 500,00

 

18 септември 2009 г.


 

 СЕМИНАР

за бенефициенти по проекти от активните схеми на Годишните програми 2007 и 2008  на ЕИФ  

 

На 14 септември  2009 г. , от 11.00 ч., в зала партер на МТСП, ул. “Триадица” № 2, София 1051, ще се проведе Семинар за бенефициенти по проекти от  активните схеми на годишните програми 2007 и 2008  на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ).  

 

Отговорният орган по ЕИФ - Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в  Министерството на труда и социалната политика, кани по двама представители  на  организациите-изпълнители на проекти по активните схеми  от годишните програми за 2007 и 2008 на ЕИФ да вземат участие в семинара.  

 

На участниците в семинара ще бъде представено  Ръководството за бенефициенти относно изпълнението на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по годишните програми на ЕИФ. Екипът на МТСП  ще даде разяснения  относно управлението на проектите, типовете индикатори и видовете наблюдение и контрол, които ще бъдат осъществявани, институционалната рамка и изпълнителите на тези дейности, стандартите и форматите, които ще се прилагат, както и конкретни указания относно финансирането, начина на разплащане и др.

 

Проектът на  Ръководството e публикуван  в рубриката „Новини” на страницата на фонда в интернет-портала на МТСП - http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp

 

10 септември 2009 г.

  


 

ИЗМЕНЕНИЕ

на Насоките за  кандидатстване по схема BG EIF 2008/2

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП информира желаещите да представят проектни предложения по схемаBG EIF 2008/02 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”- фаза 2от Годишната програма 2008 на Европейския интеграционен фонд, че в съответствие с дейностите, заложени в програмата, се изменят  Насоките за  кандидатстване по схемата: 

 

1.     Навсякъде в Насоките и приложенията към тях обединените компоненти 6 и 8 се разделят на съставните им компоненти:

 

-          Компонент 6: Развиване и усъвършенстване на показателите за оценка на изпълнението на целите и разработване на техники за наблюдение и оценка на мерките по интеграция” - BG EIF 2008/02-06”  става „Компонент 6.1: „Развиване и усъвършенстване на показателите за оценка на изпълнението на целите - BG EIF 2008/02-06.1” и „Компонент 6.2: Разработване на техники за наблюдение и оценка на мерките по интеграция - BG EIF 2008/02-06.2”.

 

-          Компонент 8: Подкрепа за разширяване и подобряване на механизмите за координация и съвместна работа на институциите, българското общество и имигрантите, с цел подобряване на изпълнението и координацията, изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на интеграцията и стимулиране участието на имигранти и техни общности в социални и културни дейности - BG EIF 2008/02-08” става „Компонент 8.1: Подкрепа за разширяване и подобряване на механизмите за координация сред участниците в процеса на интеграция, с цел подобряване на изпълнението и координацията, и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на интеграцията - BG EIF 2008/02-08.1” и „Компонент 8.2: Съвместна работа на институциите, българското общество и имигрантите на национално, регионално и местно ниво с цел стимулиране участието на имигранти и техни общности в социални и културни дейности - BG EIF 2008/02-08.2”.

 

2.     По създадените компоненти 6.1. и 6.2, както и по компоненти 8.1 и 8.2., може да се кандидатства с по едно общо предложение.

 

3.     Пълна информация на измененията на средствата, дейностите и индикаторите по създадените компонентие публикувана в приложената Заповед.  

 

4.     Продължава се срокът за представяне на проектни предложения по схема BG EIF 2008/02 до 16.00 ч. на 28.09.2009 г.

 

26 август 2009

 


 ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

по активни схеми от Годишните програми за 2007  и 2008 на ЕИФ

 

На 6 август 2009 г.  в МТСП се проведе Информационен ден (ИД) по активните схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2007/02 от Годишна програма 2007 и BG EIF 2008/02 от Годишна програма 2008 на Европейския  интеграционен фонд, организиран от  дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” – Отговорен орган по ЕИФ за България (Д „СДХМИ”).

 

ИД бе открит от г-жа Лиляна Станкова - ръководител на Отговорниня орган по ЕИФ за България, директор на Д „СДХМИ”. След откриването  представители на  Д "СДХМИ" изнесоха две презентации – представяне на основните цели и органите за управление на ЕИФ и представяне на двете активни схеми BG EIF 2007/02   и BG EIF 2008/02 (финансови параметри на схемите, условия за кандидатстване, допустимост на кандидатите, допустимост на дейностите и допустимост на разходите) .

В рамките на работната сесия на ИД членовете на екипа по ЕИФ в МТСП отговориха на поставени  от участниците  въпроси,  касаещи кандидатстването по схемите.   

 

Отговорите на част от поставените въпроси са обобщени и публикувани в тази интернет-страница в съответните рубрики „Въпроси и отговори” на двете активни схеми (виж в рубрика „Активни програми”, „СХЕМА ГП 2007-фаза 2 BG EIF 2007/2" и "СХЕМА ГП 2008-фаза 2 BG EIF 2008/2").    

 

8 август 2009 г.

 


 

 ПОКАНА

за участие в информационен ден по активни схеми от Годишните програми за 2007 и 2008 на ЕИФ

 

На 6 август 2009 г. , от10.00 ч., в зала 5 на МТСП, ул. “Триадица” № 2, София 1051, ще се проведе Информационен ден (ИД) за желаещите да представят проектни предложения по Годишните програми за 2007 г. и 2008 г.  на  Европейски интеграционенфонд   посредством схемите за безвъзмездна финансова помощ (БФП):

·          BG EIF 2007/02 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждане на капацитет за реализация на тези дейности” – фаза 2;

·          BG EIF 2008/02 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”-фаза 2. 

Поканата за набиране на проектопредложения по двете схеми запредоставяне на БФП, Насоките за кандидатстване и пълният комплект документи, са публикувани в рубриката „Активни програми”на интернет-страницата на ЕИФ в интернет-портала на МТСП - http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

В програмата могат да кандидатстват НПО, международни организации и структури, ведомства на държавната администрация, общини на територията на Р България, търговски дружества, образователни и изследователска институции, които са учредени в съответствие с действащото българско законодателство и отговарят на изискванията съгласно Насоките за кандидатстване.

 

В рамките на ИД ще бъде направена презентация относно законодателната рамка и целите на ЕИФ,  органите за управление на ЕИФ за България, на Многогодишната програма 2007-2013 и Годишните програми 2007 и 2008 на ЕИФ за България, както и на двете активни схеми BG EIF 2007/02 и BG EIF 2008/02 (компоненти и финансови параметри на схемите, условия за кандидатстване, допустимост на кандидатите, допустимост на дейностите и допустимост на разходите). След презентацията членове на екипа по ЕИФ в МТСП ще отговорят на поставени  от участниците в ИД въпроси.  

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в Министерството на труда и социалната политика – Отговорен орган поЕИФ за България, кани желаещите да представят проектни предложения  по схеми  BG EIF 2007/02 и BG EIF 2008/02 да посетят Информационния ден.

 

30 юли 2009 г.

 


 

ИЗМЕНЕНИЕ

на Насоките за  кандидатстване по схема BG EIF 2008/2 от Годишна програма 2008 на ЕИФ

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСПинформира желаещите да представят проектни предложения по схемаBG EIF 2008/02 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” – фаза 2 от Годишната програми за 2008 г.   на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ) за изменение на Насоките за  кандидатстване по схемата, както следва:

 

1.       На стр. 1, таблица „Компонент, по който се кандидатства”, се заличава следният ред: 

 „BG EIF 2008/02-01 - Компонент 1: Разработване на анализи за състоянието и      тенденциите на миграцията в България и подкрепа на дейности, свързани с реализация на квалифицирани имигранти на пазара на труда, с оглед обогатяване на съществуващите възможности за заетост.”

2.       На стр. 11 в т. 2.1.1, подточка „Компоненти”,  се заличаватекстът: 

„Компонент 1:Разработване на анализи за състоянието и тенденциите на миграцията в България и подкрепа на дейности, свързани с реализация на квалифицирани имигранти на пазара на труда, с оглед обогатяване на съществуващите възможности за заетост.”

3.       На стр.13 в т. 2. „Процедура”,подточка 2.2. „Индикативни средства, които предстои да бъдат договорени по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и разпределение по компоненти”, Таблицата „Общ бюджет”,  сезаличава следният ред:

„BG EIF 2008/02-01 Компонент 1 57,515.05 лв. 43,136.29 лв  14,378.76 лв”

4.       На стр. 14 в подточка „Размер на безвъзмездната финансова помощ”, след думите „както следва”, се заличава текстът:

„Компонент 1.Разработване на анализи за състоянието и тенденциите на миграцията в България и подкрепа на дейности, свързани с реализация на квалифицирани имигранти на пазара на труда, с оглед обогатяване на съществуващите възможности за заетост.

-          Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:     25,000.00 лв.

-          Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:   57,515.05 лв.”

5.                   В т. 3.1.2. „Специфични изисквания за допустимост на Водещата организация”,на стр. 18 от Насоките,  се заличаватекстът по Компонент 1.

6.                   В т. 3.1.4. „Допустими проекти (проекти, за които може да се кандидатства)” от Насоките,на стр. 24, 27 и 28,се заличаваттекстовете, свързани с Компонент 1.

7.                   В т. 3.3.2. „Стъпка 2: Оценка на допустимостта” – текстът по отношение на Компонент 1 на стр. 44,  се заличава текстът по Компонент 1.

 

24 юли 2009 г.

 


 

  

ПОКАНА

за кандидатстване с  проектни предложения по схема BG EIF 2007/02 от Годишна програма 2007 и схема BG EIF 2008/02 от Годишна програма 2008 на ЕИФ 

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП – Отговорен орган по  Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни за България (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ) кани желаещите да представят проектни предложения по Годишните програми за 2007 г.  и 2008 г.  посредством схемите за безвъзмездна финансова помощ :   

·                      BG EIF 2007/02 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи (ООП) на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждане на капацитет за реализация на тези дейности” – фаза 2

·                     BG EIF 2008/02 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” – фаза 2.

Проектите ще се изпълняват на територията на Р България. Подкрепяните дейности са обособени в компоненти, с които всички желаещи имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект Насоки за кандидатстване, публикувани в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

Краен срок за представяне на проектни предложения по схемите за предоставяне на БФП:

·      Схема BG EIF 2007/02 - 16.00 ч. на 13.08.2009 г.;

·      Схема BG EIF 2008/02 - 16.00 ч. на 28.08.2009 г.

 

Предложенията да се изпращат на адрес:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”

ул. “Триадица” № 2, София 1051 - БЪЛГАРИЯ

 

17 юли 2009 г.

 


 

ПОКАНА

за кандидатстване с  проектни предложения по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишната програма 2007  на ЕИФ

 

 Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”в МТСП – Отговорен орган по ЕИФза България,  ще стартира  през м. юли 2009 г. процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности по проучване и разработване на анализ на законодателството в областта на интеграцията с цел неговото подобряване и изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика”.

 

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

·       Основна цел 1: Да се разработят индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията чрез анализ на приложимото законодателство в областта на интеграцията на имигранти, имащ за цел неговото подобряване.

·       Основна цел 2: Да се изгради капацитет за прилагане на политиката по интеграция, за координация и изграждане на компетентност на различните нива на осъществяване на интеграцията.

 

Дейностите за постигане на основните цели на схемата са обособени в 2 компонента:

·       Компонент 1:Предоставяне на подкрепа за преглед и анализи на законодателството в областта на интеграцията, имащи за цел неговото подобряване.

·       Компонент 2:Изграждане на капацитет на различни нива на прилагане на интеграционната политика и практика - министерства, агенции, институции.

 

Двата компонента могат да бъдат обединени в едно проектно предложение.Проектът ще се изпълнява на територията на Р България. Схемата се реализира с финансовата подкрепа на ЕИФ. Максималният бюджет по схемата е 241 187.23 лева.

 

В съответствие с Годишната програма за 2007 г. на ЕИФ, одобрена с Решение на Европейската комисия С(2008)7330 от 28.11.2008 г., по процедурата може да участва с проектно предложение Министерството на труда и социалната политика в качеството на конкретен бенефициент.

 

30 май 2009 г.


 ПОКАНА

за кандидатстване с  проектни предложения по схема BG EIF 2007/01

от Годишна програма 2007на ЕИФ

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”, МТСП, кани желаещите да представят проектни предложения по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкурентен подбор по схема BG EIF 2007/01Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждане на капацитет за реализация на тези дейности”  на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ).  

 

Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:

 

Основна цел 1.Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи на политиката по интеграция на имигранти в Европейския съюз”.

Основна цел 2.Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за улесняване на координацията на сравнително обучение.

Основна цел 3.Изграждане на административен капацитет, координация и изграждане на интеркултурна компетентност сред различните нива на управление

 

Дейностите, които ще получат подкрепа, са обособени в 7 компонента и включват:

 

Компонент 1: Разработване на анализи за състоянието и тенденциите на миграцията в България, които да очертават последващи нужди от мерки за интеграция;

Компонент 2: Подкрепа за създаване и развитие на информационни центрове за имигранти, за да се улесни тяхната интеграция и достъп до услуги;

Компонент 3: Подкрепа на информационни кампании, насочени чрез медиите към приемащото общество, с цел да се повиши осведомеността за миграционния феномен и приемането на свързаните резултати и въздействия;

Компонент 4: Подкрепа на анализи и изследвания в областта на политиката по интеграция, както и на събиране на данни;

Компонент 5: Установяване на показатели (индикатори) за оценка на изпълнението на целите;

Компонент 6: Изграждане на капацитети на всички нива по прилагане на интеграционната политика и практика, с участието на общини, социални партньори, НПО, международни организации, академични общности и др.;

Компонент 7: Подкрепа за разширяването и подобряването на съществуващите механизми за координация сред действащите участници с цел подобряване на изпълнението, наблюдението на координацията и изграждането на интеркултурна компетентност по мерките за интеграция.

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

Краен срок за представяне на предложенията по схемата  е 16.00 часа на 29.05.2009 г.

 

Предложенията се изпращат на адрес:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”

ул. “Триадица” № 2, София 1051 – БЪЛГАРИЯ

 

2 май 2009 г.

 

 

 

Call for proposalsfor the Community Actions of the European Fund forIntegration of third-country nationals (EIF).

 

The budget available for the work programme 2009 amounted to 6.825.000 €.The indicative distribution of this budget according to activities was 4.975.000 €for grants and 1.850.000 € for tenders. 4.580.000 € were available for the callfor proposals.

 

Following the publication of the Call for proposals EIF Community Actions 2009on 22 december 2009 with a deadline on 3 March 2009, 81 project proposalswere received,  8 projects have been selected,  4 projects were on the reservelist of which one received an EU contribution as budget was available,  21projects could not be selected because of lack of budget.

37  proposals wererejected because their quality was not judged to be adequate for receiving anEU contribution, one project was considered as non-financially capable and  5projects were considered as ineligible.

 

Annex 1: List of selected projects

Annex 2: Reserve list

 

13 october 2010

 

 

 


 

ПОКАНА

за участие в информационен ден по схема BG EIF 2009/01 от годишна програма за 2009 г.

на Европейския интеграционен фонд

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в Министерството на труда и социалната политика,в качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд -ЕИФ), уведомява желаещите да представят проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от годишна програма за 2009 г. на ЕИФ посредством схема BG EIF 2009/01„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”и постепенноизграждане на капацитет за реализация на тези дейност”, че на  10 ноември 2010 г. от 10.00 ч.  в зала 5 на Министерството на труда и социалната политика, ул. “Триадица” № 2, София 1051, ще се проведе Информационен ден за кандидати по процедурата.

 

Поканата за набиране на проектни предложения по процедурата,   Насоките за кандидатстване и пълният комплект документи, са публикувани в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ в интернет-портала на МТСП http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

В рамките на информационния ден ще бъде направена презентация относно законодателната рамка,  целите и органите за управление на ЕИФ,   схема BG EIF 2009/01 по годишната програма за 2009 г. (компоненти и финансови параметри на схемата) и  условията за кандидатстване съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване.. След презентацията членове на екипа Отговорния орган ще отговорят на поставени   въпроси.  

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” кани желаещите да представят проектни предложения  по схема  BG EIF 2009/01 да посетят Информационния ден.

 

02 ноември 2010 г.

 НОВИНИ АРХИВ - 05.2010 : 03.12.2010 г.

 

НОВИНИ АРХИВ - 12.2010

 

Информационен ден

по схема BG EIF 2009/01 от годишна програма за 2009 г.

на Европейския интеграционен фонд

 

На  10 ноември 2010 г. от 10.00 ч.  в  Министерството на труда и социалната политика се проведе Информационен ден за кандидати по процедурата   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от годишна програма за 2009 г. на ЕИФ посредством схема BG EIF 2009/01„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейност”.

 

В рамките на информационния ден беше  направена презентация относно законодателната рамка,  целите и органите за управление на ЕИФ,   схема BG EIF 2009/01 по годишната програма за 2009 г. (компоненти и финансови параметри на схемата) и  условията за кандидатстване съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване.. След презентацията членове на екипа Отговорния орган отговоряха на поставени   въпроси от участниците.  

 

Въпросите и дадените отговори са публикувани в подрубриката "Въпроси и отговори" от рубриката "ГП 2009 - Схема 2009-01" в менюто „Активни програми” на сайта на ЕИФ в интернет-портала на МТСП http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

12 ноември 2010 г.

 


 

 

П О К А Н А

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”, МТСП,в качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни(Европейски интеграционен фонд - ЕИФ), 

кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с конкурентен подбор от годишна програма за 2009 г. (ГП 2009)посредством схема BG EIF 2009/01„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейност”.

 

Целите на процедурата за предоставяне на БФП по тази схема са:

Основна цел1:Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”.

Основна цел2:Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията

Основна цел3:Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.

 

Проектите ще се изпълняват на територията на Р България. Подкрепяните дейности са обособени в седем компоненти, с които всички желаещи имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект Насоки за кандидатстване, публикувани в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

 

Краен срок за представяне на проектни предложения по схемата:  15.11.2010 г., 16.00 ч.

 

Предложенията да се изпращат на адрес:

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” – Отговорен орган по ЕИФ

Министерство на труда и социалната политика

София 1051, ул. “Триадица” № 2

 

20 октомври 2010

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

на Насоките за  кандидатстване по схема BG EIF 2009/01  

 

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП информира желаещите да представят проектни предложения по схема BG EIF 2009/01„Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейност” от Годишна програма 2009 на Европейския интеграционен фонд, че  Насоките за  кандидатстване по схемата се изменят, както следва:

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin