ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАПроектът за социално включване се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 31.39 милиона евро. Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. 

 

В резултат на изпълнението на проекта се очаква:

o   Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с  увреждания на възраст до 7 години;

o   Повишено общо благосъстояние на децата;

o Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

 

Проектът включва два компонента:

 

Компонент 1. Интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца на стойност 30.74 милиона евро                                           

Подкомпонент 1.1. Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители

Подкомпонент 1.2. Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители

Подкомпонент 1.3. Инфраструктурни и материални инвестиции в услуги за деца

Подкомпонент 1.4. Обучение на доставчици на социални услуги и персонал в детски градини и ясли

 

Компонент 2. Изграждане на капацитет на стойност 0.55 милиона евро 

Подкомпонент 2.1. Подобряване на капацитета на местната власт за реализиране на интегрирани проекти за ранно детско развитие чрез предоставяне на технически консултации, включително и за достъп до структурните и кохезионни фондове на Европейски съюз

Подкомпонент 2.2.Осигуряване на финансиране за одит на проекта, включително за одити на под-проекти и за инспектиране на обекти със строително-монтажни работи

 

Основните услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители включват: 

1. Формиране и развитие на родителски умения

2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията

3. Семейно консултиране и подкрепа

4. Здравна консултация

5. Дневна грижа за деца

6. Заплащане пълно или частично на такса за детска ясла

 

Основните услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители включват: 

1. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи

2. Заплащане пълно или частично на такса за детска градина

3. Периодичен мониторинг на развитието на децата

4. Семейно консултиране и подкрепа

5. Здравна консултация

6. Семейни центрове за деца от 3 до 7 г.

7. Допълнителна подготовка за започване на училище

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin