Отпускане на социални помощи по чл. 27, т.1 от ЗСП


Отпускане на социални помощи по чл. 27, т.1 от ЗСП


               За задоволяване на възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизнено важни потребности на лицата и семействата, може да се отпуска еднократна социална помощ веднъж годишно.

Помощта се отпуска само след изчерпване на всички други нормативноопределени възможности.

Решението за отпускане на помощта се взема от Управителния съвет въз основа на подадена писмена молба (предложение) и социален доклад, изготвен от дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицата или семействата, придружен със съпътстващите документи, доказващи необходимостта от помощта.

 

 

Социална помощ не се отпуска за:

 заплащане на допълнителни услуги извън оказаната медицинска помощ като избор на екип, подобрени битови условия и допълнително обслужване и други дейности, свързани с престоя в лечебното заведение;

заплащане на разходи за лечение, за които нормативно са ангажирани други институции – НЗОК и др.;

закупуване на помощни средства, приспособления и консумативи, които се отпускат по реда на други закони и нормативни актове;

лечение в чужбина

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin