Съвет на Европа


Съвет на Европа


Съвет на Европа - общо представяне

 

Съветът на Европа е регионална организация, създадена през 1949 г.  В момента в СЕ членуват 47 държави, а 5 държави са със статут на наблюдатели. Основните цели на организацията са укрепване на демокрацията, човешките права и правовата държава и търсене на общи решения на политическите, социалните, културните и юридическите проблеми на нейните държави-членки.

 

Основни органи:

 

Комитетът на министрите е висшият изпълнителен орган, в който са представени всички членуващи държави чрез своите министри на външните работи и техните заместници, като обикновено това са постоянните им представители в Страсбург. Основната дейност на този орган включва развитието на политическия диалог между държавите-членки, приемането на препоръки за действие към страните, приемането на конвенции и споразумения, мониторинг на изпълнението на поетите от държавите-членки задължения и др.

 

Парламентарната асамблея е съставена от 636 депутата (318 официални представители и 318 техни заместници) от националните парламенти на 47-те държави. Във всяка делегация политическите партии са представени пропорционално на представителството им в националните парламенти. Текстовете, които Асамблеята приема (препоръки, мнения, резолюции), служат като основни насоки в провежданата от Комитета на министрите, националните правителства, парламенти и партии политика.

 

Конгресът на местните и регионалните власти е съвещателен орган, представляващ местните и регионалните интереси в Европа. Има две камари – една на регионалните власти и друга - на местните, като по този начин се дава глас на местното самоуправление.

 

Секретариатът се оглавява от Генерален секретар, който отговаря пред Комитета на министрите. Основната задача на секретариата и на Главния секретар е стратегическото управление, работната програма, бюджета, както и ежедневната работа на Организацията.

 

Участие на Министерството на труда и социалната политика в  дейности по линия на  Съвета на Европа.

 

България е страна по Европейската социална харта (ревизирана) на СЕ. Европейската социална харта (ЕСХ) е международен договор, открит за подписване от държавите-членки на Съвета на Европа (СЕ). ЕСХ утвърждава на международноправно ниво основните икономически и социални права, като по този начин допълва Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. ЕСХ влиза в сила през 1965, а през 1996 г. се открива за подписване Европейската социална харта (ревизирана), която внася изменения и допълнения, и установява нови права. Понастоящем са в сила и двата договора. Република България е ратифицирала ЕСХ (р) на 29.03.2000 г., която е в сила от 1.08.2000 г.

Контролът по прилагането на приетите разпоредби от ЕСХ и ЕСХ(р) се извършва на няколко етапа. Ежегодно се изготвят национални доклади, в които подробно се дава информация за законодателството и практиката, свързани със съответните разпоредби на Хартата. Националните доклади се разглеждат от Европейския комитет по социалните права, който е независим орган на СЕ, състоящ се от 15 висококвалифицирани експерти. Въз основа на националните доклади този орган прави заключения за съответствие, несъответствие или отлагане на решението поради изискване за предоставяне на допълнителна информация за всяка страна.

Изготвените от Европейския комитет по социалните права  заключения са обект на разглеждане от Правителствения комитет по Европейската социална харта. Този орган се състои от представители от всяка страна по Хартата, като на неговите заседания се разглеждат констатираните несъответствия между приетите разпоредби на Хартата и вътрешното законодателство и практика на всяка страна. В случай на продължително и/или сериозно нарушаване на разпореди от Хартата, Правителственият комитет може да изготви предложение за препоръка, която на свой ред се гласува от Комитета на министрите на СЕ.

 

МТСП участва в изготвянето на Национална програма за участие на България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа в областта на труда и социалната политика.

Министерството на труда и социалната политика участва със свои представители в комитети и РГ на СЕ, като Правителствения комитет по ЕСХ, Комитета по социална кохезия, Комитета за хората с увреждания и др.

 

На 18 юни 2015 г. в МТСП се проведе среща с представители на Европейския комитет за социални права (ЕКСП) към Съвета на Европа по инициатива на Секретариата, отговарящ за Европейската социална харта. В нея взеха участие г-н Джузепе Палмизано, президент на Комитета, г-жа Карин Лукас, член, проф. Красимира Средкова, член, г-н Кевин Браун и г-н Хенрик Кристенсен, представители на Секретариата на ЕКСП.

Целта на мероприятието бе да се направи оценка на състоянието на вътрешното законодателство и практика с цел евентуално присъединяване и към други разпоредби на ЕСХ (р), които не са ратифицирани от България (36 от общо 98 разпоредби). Това задължение е регламентирано в решение на Комитета наминистрите (КМ) на Съвета на Европа (СЕ), съгласно което държавите-членки следва да представят доклади по неприетите разпоредби  на всеки 5 години след датата на ратификацията (в сила за България от 1 август 2000 г.).

По време на заседанията бяха разгледаниследните разпоредби:

- чл. 2, ал. 1 – Работно време;

- чл. 4, ал. 1 – Справедливо възнаграждение;

- чл. 9 – Право на професионално ориентиране;

- чл. 10 – Право на професионално обучение;

- чл. 12, ал. 2 – Поддържане на система за социално осигуряване на задоволително равнище, но не по-ниско от равнището, необходимо за ратифициране на Европейския кодекс за социална сигурност;

- чл. 12, ал. 4 – Предприемане на стъпки за сключване на съответни двустранни и многостранни споразумения за равно третиране на гражданите на другите договарящи страни с техните собствени граждани по отношение на правото на социално осигуряване;

- чл. 13, ал. 4  – Право на социална и медицинска помощ на чужди граждани;

- чл. 15  – Право на хората с увреждания на независимост, социално интегриране и участие в обществения живот;

- чл. 18 – Право на доходоносна дейност на територията на други договарящи страни;

- чл. 19 – Право на работещите мигранти и на техните семейства на защита и помощ;

- чл. 23 – Право на възрастните на социална закрила;

- чл. 27, ал. 1 – Право на работниците със семейни задължения да имат равни възможности и да бъдат обект на равностойно отношение;

- чл. 30 – Право на закрила срещу бедност и социално изключване;

- чл. 31 – Право на жилище.

От българска страна участваха представители от всички специализирани дирекции в министерството, от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, от Националната здравноосигурителна каса, както и от Конфедерацията на независимите синдикати в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

Срещата бе открита от г-н Гълъб Донев, заместник-министър на труда и социалната политика, който отбеляза, че България, чрез ратификацията на ревизирания вариант на ЕСХ през 2000 г., се е обвързала с изпълнението на по-голям от задължителния минимален брой ангажименти и е ратифицирала изцяло или частично почти всички задължителни текстове от Хартата, като израз на стремежа да гарантира определени социални права на своите граждани.

Посочено бе, че България се е присъединила и към Четвъртата част на ЕСХ, като по този начин допуска контрол върху изпълнението на задълженията си в съответствие с процедурата, заложена в Допълнителния протокол към ЕСХ от 1995 г. относно системата на колективните искове (само 15 от 47-тедържави-членки на СЕ, вкл. България са ратифицирали Допълнителния протокол, даващ възможност на неправителствени организации да подават жалби срещу държавите при неизпълнение на разпоредбите на Хартата).

В тази връзка, г-н Донев подчерта, чеправителството на Република България отделя особено внимание на Решенията на ЕКСП по колективните жалби и ще продължи да предприема активни мерки за премахване на констатираните от Комитета несъответствия.

В края на срещата г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, обмени мнения с представителите на Комитета относно перспективите за евентуално присъединяване към някои от нератифицираните разпоредби на ЕСХ(р). Според изразената на този етап позиция от страна на ЕКСП, България до голяма степен е в съответствие с чл. 2, ал. 1, чл. 9 и чл. 10, поради което би могла да се присъедини към тези разпоредби.

Г-н Донев и г-жа Русинова изразиха подкрепа относно необходимостта повече държави да се присъединят към ревизирания вариант на ЕСХ, както и към Допълнителния протокол за колективните жалби. Посочено бе, че към настоящия момент страната ни е фокусирана към изпълнението на заключенията на ЕКСП по ратифицираните разпоредби от Хартата и по колективните жалби срещу България (Колективна жалба № 31/2005 на Европейския център за правата на ромите (ЕЦПР); Колективна жалба № 32/2005 срещу България, подадена от КНСБ и КТ „Подкрепа“, съвместно с Европейската конфедерация на синдикатите (Заб.: Процедурата по жалбата още не е приключила, като нейното финализиране е в зависимост от приемането на съответните законодателни изменения от българската страна); Колективна жалба № 41/2007 на Центъра за подкрепа на психично болни (MDAC); Колективна жалба № 46/2007 на ЕЦПР; Колективна жалба № 48/2008 на ЕЦПР). При присъединяването към Протокола България се е обвързала с възможността само международни НПО да подават жалби срещу нея.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin