Подготовка на Република България за председателството на ЕС през 2018 г.


Подготовка на Република България за председателството на ЕС през 2018 г.


От 1 януари 2018 г., Република България за първи път ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз.

 

Председателството се осъществява на ротационен принцип от всяка държава-членка за период от шест месеца. За да бъде гарантирана приемственост и последователност в работата на Съвета, е създадено „председателско трио“, което изготвя 18-месечна работна програма. България ще си партнира в „триото“ заедно с Естония и Австрия. 

 

Основните задължения на председателството са да:

 

- организира и ръководи работата на Съвета на ЕС;

- ръководи заседанията на всички нива в Съвета и движи напред дейността на Съвета във връзка с Европейското законодателство;

- насърчава сътрудничеството между държавите членки;

- осигурява непрекъснатост на Дневния ред на ЕС и постигането на общите цели;

- има активна роля във формулиране на приоритети по политиките;

- представлява Съвета на ЕС в отношенията му с другите органи и институции на ЕС, трети страни и общността.

 

С приетите от Министерски съвет (МС) изменения и допълнения в Постановление № 85 на МС от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз се създава национален координационен механизъм за подготовката на Българското председателство в рамките на съществуващия координационен механизъм по въпросите на ЕС. Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси е определен за национален координатор по подготовката на Република България за Председателството на Съвета на ЕС (чл. 2, ал. 3, т. 2).

 

 

На 14 ноември  2016 г. Министерският съвет прие Решение  № 965 за Приемане на План за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

 

Основните принципи, от които ще се ръководи подготовката и провеждането на Българското председателство, са:

 

- Прозрачност - етапите от подготовката на Председателството ще се реализират  в условия на пълна прозрачност от гледна точка на вземаните решения, предприетите действия и постигнатите резултати. От важно значение ще е информираността и връзката с гражданското общество.

- Ефeктивност - Българското председателство ще се стреми да постигне максимална степен на ефективност на постигане на целите, което от своя страна изисква навременност, баланс и целенасоченост на предприетите във връзка с ангажиментите по Председателството действия и целесъобразно финансиране.

- Икономичност - подготовката на Председателството трябва да се осъществи при оптимално използване на вложените финансови средства и при добро планиране и управление на ресурсите.

- Гъвкавост - Българската администрация трябва да може адекватно и своевременно да реагира спрямо възникването на непредвидени в хода на подготовката обстоятелства, както по отношение на планирането и приоритетите, така и във връзка с бюджета на Председателството и неговия координационен механизъм.

- Неутралност - Председателството е длъжно да бъде неутрално и безпристрастно и не може да облагодетелства собствените си предпочитания или предпочитанията на дадена държава-членка. България ще взема под внимание всички изразени позиции адекватно и според собствените им достойнства, както и ще съвместява задължението за неутралност с политическото измерение при ръководенето на делата на Съюза, което се изразява по-специалнов определянето на реда на приоритетите при избирането на досиетата и работата по тях.

 

Поемането на председателството на Съвета ще позволи на България да постави в центъра на дневния ред на ЕС ясни приоритети, които са от ключово значение за страната и Европейския съюз.

 

Решения на МС:

 

Решение  № 965 за Приемане на План за подготовка на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 565 от  30.07.2015 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 425 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin