Събития


СъбитияЗаключителна конференция по проект VS/2009/0384 „Прогрес към равенство: Национални ефективни механизми и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията”, 9 – 10 декември 2010 г., Гранд хотел “София”, София

Официално откриване на Заключителната конференция Приветствие от името на г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Приветствие от г-н Кемал Еюп – председател на Комисия за защита от дискриминация Представяне на проект „Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” и резюме на постигнатите резултати Презентация от г-жа Ирина Иванова, координатор на проект, Министерство на труда и социалната политика и началник на отдел „ДПРВА”. Тя представи Вредата от социалното изключване и дискриминацията спрямо ползата от социалната кохезия. Въздействието на проекта и резултатите до момента бяха представени в цифри. Думата беше дадена на г-н Иван Игов, председател на дружеството на психолозите в България, който представи темата: “Индискриминация в системата на училищното образование и ролята на училищните психолози и педагогически съветници в този процес”. Представена беше добра практика: проект на УНИЦЕФ „Училище без дискриминация”. Казус от практиката на КЗД представи проблемите на учители, които не са били допуснати до възможност за кариерно развитие. Беше направен критичен анализ на цялата образователна система в България, която беше охарактеризирана като дискриминираща, тъй като на учениците в училище не е дадена възможност за кариерно развитие и техните права са нарушени. Като добър пример беше цитирано ученето през целия живот в ЕС, което не се практикува в България. Думата беше дадена на за представяне на Ръководството по разнообразие в сферата на пазара на труда на г-жа Величка Микова, юридически експерт, лектор от Конфедерация на независимите синдикати в България. Тема: “Местни инициативи и добри практики за насърчаване на равнопоставеността и борбата с дискриминацията” Презентация на г-жа Анна Атанасова, лектор от МТСП Обобщение на дискусиите от Пловдив и Монтана (кръгли маси по проекта) Структурирани въпроси, целящи структуриране и сравнение на информацията. Акцент: Има активна гражданска позиция по отношение на групите в неравностойно положение. Като първостепенен се очерта проблемът с неграмотността на ромското население. Проблемите на етносите са общи проблеми. Младите роми са напълно неграмотни. Заедно с тях в БТ идват техните баби. Като решение се предложи да бъдат обучавани и използвани за тази група ресурсни учители. Това се прие зле от присъстващите от сферата на образованието. Бяха представени добри практики от кръглите маси, проведени в Пловдив. Над 150 роми бяха наети на различни длъжности от фирма „САРС”. На местно ниво вече има по-верен подход за решаването на тези проблеми. Като добра практика беше представена програмата за ромските трудови медиатори, която се изпълнява от 2008 г. Същата програма е вече удължена и за следващата година. Представена беше като добра практика и работата на младежкия клуб по равнопоставеност между половете в Монтана. Като проблем в региона се очертава феминизираната професия на учителите и по-ниското заплащане в тази сфера. Препоръката беше да се насърчава по-доброто взаимодействие и обмена на добри практики между по-малките и по големите градове. Закриване на заседанието от представител на МТСП. Заключителна конференция по проект VS/2009/0384 „Прогрес към равенство: Национални ефективни механизми и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” 9 – 10 декември 2010 г., Гранд хотел “София”, София 09.12.2010 14.15 -14.45 Официално откриване на Заключителната конференция Приветствие от името на г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика Приветствие от г-н Кемал Еюп – председател на Комисия за защита от дискриминация Представяне на проект „Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” и резюме на постигнатите резултати Презентация от г-жа Ирина Иванова, координатор на проект, Министерство на труда и социалната политика и началник на отдел „ДПРВА”. Тя представи Вредата от социалното изключване и дискриминацията спрямо ползата от социалната кохезия. Въздействието на проекта и резултатите до момента бяха представени в цифри. Думата беше дадена на г-н Иван Игов, председател на дружеството на психолозите в България, който представи темата: “Индискриминация в системата на училищното образование и ролята на училищните психолози и педагогически съветници в този процес”. Представена беше добра практика: проект на УНИЦЕФ „Училище без дискриминация”. Казус от практиката на КЗД представи проблемите на учители, които не са били допуснати до възможност за кариерно развитие. Беше направен критичен анализ на цялата образователна система в България, която беше охарактеризирана като дискриминираща, тъй като на учениците в училище не е дадена възможност за кариерно развитие и техните права са нарушени. Като добър пример беше цитирано ученето през целия живот в ЕС, което не се практикува в България. Думата беше дадена на за представяне на Ръководството по разнообразие в сферата на пазара на труда на г-жа Величка Микова, юридически експерт, лектор от Конфедерация на независимите синдикати в България. Тема: “Местни инициативи и добри практики за насърчаване на равнопоставеността и борбата с дискриминацията” Презентация на г-жа Анна Атанасова, лектор от МТСП Обобщение на дискусиите от Пловдив и Монтана (кръгли маси по проекта) Структурирани въпроси, целящи структуриране и сравнение на информацията. Акцент: Има активна гражданска позиция по отношение на групите в неравностойно положение. Като първостепенен се очерта проблемът с неграмотността на ромското население. Проблемите на етносите са общи проблеми. Младите роми са напълно неграмотни. Заедно с тях в БТ идват техните баби. Като решение се предложи да бъдат обучавани и използвани за тази група ресурсни учители. Това се прие зле от присъстващите от сферата на образованието. Бяха представени добри практики от кръглите маси, проведени в Пловдив. Над 150 роми бяха наети на различни длъжности от фирма „САРС”. На местно ниво вече има по-верен подход за решаването на тези проблеми. Като добра практика беше представена програмата за ромските трудови медиатори, която се изпълнява от 2008 г. Същата програма е вече удължена и за следващата година. Представена беше като добра практика и работата на младежкия клуб по равнопоставеност между половете в Монтана. Като проблем в региона се очертава феминизираната професия на учителите и по-ниското заплащане в тази сфера. Препоръката беше да се насърчава по-доброто взаимодействие и обмена на добри практики между по-малките и по големите градове. Закриване на заседанието от представител на МТСП. 10.12.2010 Откриване на заседанието от г-жа Ирина Иванова, координатор на проекта, МТСП Тема: “Основни положения на Закона за защита от дискриминация и Правила за производство пред КЗД”, Хари Алексиев, член на Комисия за защита от дискриминация. Тема “Практика на КЗД в сферата на упражняване правото на труд” – лектор от Комисия за защита от дискриминация Официална церемония за връчване на награда „Работодател 2010 г.” от името на министъра на труда и социалната политика Закриване на Заключителната конференция. Откриване на заседанието от г-жа Ирина Иванова, координатор на проекта, МТСП.

Тема: “Основни положения на Закона за защита от дискриминация и Правила за производство пред КЗД”, Хари Алексиев, член на Комисия за защита от дискриминация. Тема “Практика на КЗД в сферата на упражняване правото на труд” – лектор от Комисия за защита от дискриминация Официална церемония за връчване на награда „Работодател 2010 г.” от името на министъра на труда и социалната политика Закриване на Заключителната конференция.

Национален семинар “Разнообразие на работното място”  -  26 – 28 октомври 2010 г. в парк хотел „Дряново”, гр. Дряново;

Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Комисията за защита от дискриминация реализираха проект „Прогрес към равенство: Национални ефективни механизми и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията”, финансиран от Европейската комисия по програма „Прогрес” – договор № VS/2009/0384. Като проектна дейност в проекта беше заложено провеждане на три национални семинари за работодатели, управители на малки средни предприятия, ръководители на човешките ресурси, синдикати, представители на търговската камара. Целта на Националните семинари беше запознаване на участниците с националната политика за недискриминация и равни възможности, както и представяне на „добри практики”, свързани с осигуряване на разнообразието на работното място. Представяне на участниците: Целевата група на обучението обхваща представители на: МТСП; АСП;Синдикати;АЗ;Органи на местното самоуправление; Работодателски организации. Презентация на ръководството по разнообразие в сферата на пазара на труда, г-жа Величка Микова, експерт законодателство в КНСБ, разработено по проект VS/2009/004/0384. Дискусия и закриване на първия ден. 27 октомври 2010 г. Откриване на работния ден Думата беше дадена за представяне на темата: “Равнопоставеност и разнообразие на работното място, ролята на синдикатите при формиране на добри практики” – г-жа Величка Микова, експерт законодателство, КНСБ След кратка дискусия по темата, беше представена темата: “Основни положения на Закона за защита от дискриминация и Правила за производство пред КЗД” – г-жа Анели Чобанова, член на Комисията за защита от дискриминация. След представянето беше дадено време за неформални обсъждания. 28.10.2010 г. Откриване на работния ден от представителите на МТСП, домакини на събитието. Думата беше дадена на г-н Иван Ковачев, член на Комисия за защита от дискриминация за представяне на “Практика на КЗД в сферата на упражняване правото на труд” Понятието дискриминация беше представено в исторически план, като се стигна до развитието на обществото, когато това явление е наказуемо. Представени бяха основните принципи на недискриминация, заложени в трудовото право. Представителите на МТСП закриха семинара, след което се премина към неформална дискусия.

Прогрес към равенство:Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията ”Кръгла маса: „Регионални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” под мотото “Толерантност, уважение, разбиране и равенство“ – 16 юли 2010 г., гр. Монтана

Проект VS/2009/ 0384 “Прогрес към равенство:Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” Кръгла маса „Регионални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” под мотото “Толерантност, уважение, разбиране и равенство” 16 юли 2010г. хотел “Житомир” гр. Монтана 16.07.2010 г. Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Комисията за защита от дискриминация реализираха проект "Прогрес към равенство: Национални ефективни механизми и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията", финансиран от Европейската комисия по програма "Прогрес" - договор № VS/2009/0384. Като проектна дейност беше заложено провеждане на Седмица на разнообразието под мотото "Толерантност, уважение, разбиране и равенство", информационни дни и кръгли маси в периода от 12.07.2010 г. до 23.07.2010 г. в 7 области на България - София /беше проведен в Правец/, Пловдив, Монтана, Велико Търново, Шумен, Варна и Бургас, предназначени за местните общности /общинска и областна администрация, НПО, синдикати, местни представители на бизнеса и работодателите, регионалните структури на АСП, АЗ, МОМН. Целта на Кръглите маси е запознаване на участниците с националната политика за недискриминация и равни възможности, националния механизъм за защита от дискриминация. Проектът е съвместна инициатива на двете институции в РБ, отговорни за развиването на механизма за създаване на институционален капацитет в областта на равните възможности. Задълбочаване на механизъм за прилагане на равни възможности, борба с дискриминацията и осигуряване на равни възможности са част от целите, които екипът си е поставил. На кръглата маса присъстваха представители на Комисията за защита от дискриминация, Областна управа Монтана, община Монтана, социални партньори, неправителствени организации и гражданското общество, експерти на местно ниво, синдикати, местни представители на бизнеса и работодателите, регионалните структури на АСП, АЗ, МОМН и други заинтересовани страни. Г-н Милен Миланов – съветник на министъра на труда и социалната политика, Национален координатор на инициативата “Десетилетие на ромското включване” и ръководител на проект VS/2009/0384;, Министерство на труда и социалната политика откри срещата. Представяне на екипа, провеждащ кръглата маса: г-жа Анна Атанасова, МТСП, г-н Лало Каменов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация: “Основни положения на Закона за защита от дискриминация и Правила за производство пред КЗД” След оживена дискусия по темата, думата беше дадена на г-н Хари Алексиев, член на Комисията за защита от дискриминация:, за презентация на тема „Основни положения на Закона за защита от дискриминация и Правила за производство пред КЗД”. Г-жа Анна Атанасова, модератор от МТСП, проведе оживена дискусия на тема: “Местни инициативи и добри практики за насърчаване на равнопоставеността и борбата с дискриминацията”. След оживена дискусия, думата беше дадена на г-н Хари Алексиев, член на КЗД, за представяне на “Практика на КЗД в сферата на упражняване правото на труд”. Тематична дискусия. Закриване на Кръглата маса от домакините от МТСП.

 

Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията. Кръгла маса „Регионални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията”под мотото “Толерантност, уважение, разбиране и равенство” - 14 юли 2010г., хотел “Лайпциг” гр. Пловдив

Проект VS/2009/ 0384 “Прогрес към равенство:Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията”. Кръгла маса „Регионални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” под мотото “Толерантност, уважение, разбиране и равенство” 14 юли 2010г., хотел “Лайпциг” гр. Пловдив 14.07.2010 г. Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Комисията за защита от дискриминация реализираха проект "Прогрес към равенство: Национални ефективни механизми и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията", финансиран от Европейската комисия по програма "Прогрес" - договор № VS/2009/0384. Като проектна дейност беше заложено провеждане на Седмица на разнообразието под мотото "Толерантност, уважение, разбиране и равенство", информационни дни и кръгли маси в периода от 12.07.2010 г. до 23.07.2010 г. в 7 области на България - София /беше проведен в Правец/, Пловдив, Монтана, Велико Търново, Шумен, Варна и Бургас, предназначени за местните общности /общинска и областна администрация, НПО, синдикати, местни представители на бизнеса и работодателите, регионалните структури на АСП, АЗ, МОМН. Целта на Кръглите маси е запознаване на участниците с националната политика за недискриминация и равни възможности, националния механизъм за защита от дискриминация. Проектът е съвместна инициатива на двете институции в РБ, отговорни за развиването на механизма за създаване на институционален капацитет в областта на равните възможности. Задълбочаване на механизъм за прилагане на равни възможности, борба с дискриминацията и осигуряване на равни възможности са част от целите, които екипът си е поставил. На кръглата маса присъстваха представители на Комисията за защита от дискриминация, Областна управа Пловдив, община Пловдив, социални партньори, неправителствени организации и гражданското общество, експерти на местно ниво, синдикати, местни представители на бизнеса и работодателите, регионалните структури на АСП, АЗ, МОМН и други заинтересовани страни. Г-жа Г. Машова, Министерство на труда и социалната политика откри срещата. Представяне на екипа, провеждащ кръглата маса: г-жа Анна Атанасова, МТСП Г-н Лало Каменов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация Г-жа Росица Георгиева,член на Комисията за защита от дискриминация Г-н Хари Алексиев, член на Комисията за защита от дискриминация: презентация на тема “Основни положения на Закона за защита от дискриминация и Правила за производство пред КЗД” След оживена дискусия по темата, думата беше дадена на г-жа Росица Георгиева – лектор от КЗД за представяне на “Практика на КЗД в сферата на упражняване правото на труд” – Г-жа Анна Атанасова, модератор от МТСП, проведе оживена дискусия на тема: “Местни инициативи и добри практики за насърчаване на равнопоставеността и борбата с дискриминацията” Закриване на Кръглата маса

 

 

Кръгла маса в рамките на Седмица на разнообразието под мотото „Толерантност, уважение, разбиране и равенство”-12 юли 2010 г., хотел „Риу-Правец“

Кръгла маса в рамките на Седмица на разнообразието под мотото „Толерантност, уважение, разбиране и равенство” Проект VS/2009/ 0384 “Прогрес към равенство:Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” 12 юли 2010 г., хотел „Риу-Правец“, 10.30 часа Д. Божилов, Министерство на труда и социалната политика: Представяне на екипа, провеждащ кръглата маса: Лало Каменов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация Росица Георгиева,член на Комисията за защита от дискриминация Хари Алексиев, член на Комисията за защита от дискриминация Величка Микова, ръководител приемна, КНСБ Присъстваха представители на: Милен Миланов, ръководител на проекта: Представяне на проекта „Прогрес към равенство: ефективни и иновативни практики за борба и превенция на дискриминацията“ Проектът е съвместна инициатива на двете институции в РБ, отговорни за развиването на механизма за създаване на институционален капацитет в областта на равните възможности. Задълбочаване на механизъм за прилагане на равни възможности, борба с дискриминацията и осигуряване на равни възможности. Представени бяха целевите групи на проекта. МР МОМН РИО Медии Гражданското общество Насърчаване на добри практики Системата на образованието – педагогически съветници Насърчаване на равнопоставеността и добрите практики Заключителна конференция с международно участие Разпространение на информационни материали Наръчник по разнообразие Указания по равно третиране Указания за разнообразие на работното място Добри практики в сферата на дискриминацията по 5-те признака Брошурата по проекта Информация за Седмицата на разнообразието – информационни дни – Пловдив, Бургас, Шумен Организиране на приемни: Националните семинари за педагогически съветници и училищни психолози приключиха: Основните изводи: проявите на дискриминация и нетолерантност в училище не са никак малко и ролята на учителя е да бъде добър арбитър в тези ситуации. В определени райони на 900 деца присъства един психолог. Това е един от основните изводи в началото на проекта. Следователно МТСП като контактно лице по тази програма ще продължи да работи по тези проблеми. Д. Божилов даде думата на г-н Лало Каменов, заместник-председател на КЗД През Септември 2010 г. ще се проведе национален семинар за практикуващи юристи. Темата за дискриминацията е сравнително нова за РБ. Мандатът на КЗД е 5 години. Като основен фокус на днешното събиране е „Проблеми на дискриминацията на работното място“, още с учредяването на комисията, в годините на реформи за присъединяване към ЕС, беше избран много труден път. Нашият закон ЗЗД е един много иновативен и модерен закон. Представено беше членството на КЗД в „Equinet“ и положителния опит на КЗД като право защитен орган. Ново предизвикателство пред КЗД е да премине към по-съдържателен анализ на постигнатата практика. Процедурата ще бъде обяснена от Хари Алексиев. Хари Алексиев, член на Комисията за защита от дискриминация КЗД има право да инициира независими проучвания. Наскоро такова проучване се проведе в бюрата по труда в България. Има действаща Харта за клиента за недискриминация. Представяне на ЗЗД, в контекста на глобалната криза С цел икономии се представи новата тенденция за сливане на такива комисии. Западните партньори бяха склонни да твърдят, че проблемите на дискриминацията са на Изток, но това е глобален проблем всъщност. Нашият закон представя 19 признака с отворена опция. В последствие се оказа, че този закон решава проблеми и при упражняването на правото на труд. Понятието за дискриминация се разглежда в различни ситуации. Всъщност този феномен се проявява, когато са нарушени възможностите на хората при наемане на работа. Предвидени са правила за подбор. Тогава КЗД отчита дали се отчита равния старт при назначаване на работа. Обаче това се практикува и при съкращаване. Така в обществото се развива особено голяма чувствителност затова дали има равенство при прилагането на закона. Нашата практика през последните 5 години показа, че има такива възможности. Имало е случаи, при които се дават решения и предписания, предложения за промяна на закони, наредби, правила. Видове дискриминация: Пряка дискриминация – когато чувството за несправедливост започва да се проявява напълно явно. Непряка дискриминация, свързана с външни белези – по-мургав цвят на кожата. Проявленията на дискриминация: Тормоз на работното място: видове Сексуален тормоз: Преследване: по политически причини; по произход; Човешки геном Пол Религия и вяра Произход Семейно положение Образование увреждане: препятствията, пред които са изправени тези хора, за да се реализират като равноправни членове на обществото. Възраст: например - Принудително пенсиониране Сексуална ориентация: да не се спекулира с тези неща, да не се преекспонира проблема. И т. н. Пет от членовете на КЗД се избират от НС: председател, заместник-председател и 4 членове от квотата на президента. Правомощията на Комисията са, че тя трябва да дава задължителни предписания. Например . КЗД е давала задължителни предписания на големите монополисти: ЧЕЗ, Е-оn, и т.н. От 2004 г. докато КЗД започна да действа, има много случаи, когато исковете бяха заведени в съда. Например - много е трудно човек, който е обект на дискриминация, и е бил уволнен, да бъде възстановен на работа... Лало Каменов: Възможност има да се жалва българският гражданин и пред съда. Въпрос: от Иван Раднев, КНСБ, по Кодекса на труда: Ние сме категорични за отпадане на т. 10 от чл. 328 от КТ – с такива правни норми държавата пречи на възрастните хора да се реализират на пазара на труда. Работодателят прекратява право отношението. Лицето е заслужило тези право отношения. В този случай как приемате ситуацията... Х. А. Няма как млади хора да влезнат в производството. Нормално е да се прекратят правоотношенията, щом законодателят го е предвидил. Когато въпросът бъде формулиран пред КЗД като казус, тогава ще се даде становище. По дефиниция на ООН 5 пола съществуват, а не два... Росица Георгиева: Практиките на КЗД са много. Ще Ви представя решенията на КЗД, които са потвърдени от ВАС за дискриминация. Когато става въпрос за дискриминация, когато едно лице сезира КЗД, а след това има случаи, при които съдът преценява имуществената страна на въпроса. КЗД постановява решение, съдът ВАС – е единствен регулаторен орган. Масово по отношение на тормоз на работното място се жалят. Често разглеждаме случаи на неравно заплащане.. Първата група случаи са дискриминационните обяви за работа. Когато става въпрос за дискриминационни практики по възраст: Пр. При обявите за работа: Съдът на ЕО е преценил, че поставянето на такова изискване е дискриминационно - не може да се поставя предварителна. Напр. Делото Панковска срещу 7/8 като жалбоподателката е подала жалба за дискр.по признак „Възраст“. КЗД епостановила, че това е дискриминация. 2 наказания срещу ответника. Глоба и спиране на обявата. 51 човека срещу БТК с прекратени трудови правоотношения на възраст до 30 години. КЗД постановява случай на дискриминация при уволнение на основата на 5 признака. Осигуряване на еднакви условия на труд: Защита при упражняването на правото на труд. В чл. 13 в ЗЗД е установено, че работодателят... Преписка 162 от 2009 г. - дискриминация при упражняване правото на труд и тормоз. Нарушаване на 5 вида права – Габрово, транспорт, шофьор. Ищецът поиска обезщетение. Единственият случай българското законодателство, а и в цяла Европа, е обърнатата (споделена) доказателствена тежест при случаите на дискриминация. Задължение на работодателя е да си сътрудничи със синдикатите. БТК е най-честият нарушител по отношение на синдикатите. Лало Каменов: КЗД няма законодателна инициатива. Въпрос: В. Микова: Не измествате ли ролята на съда? Р. Г. Ние сме правили редица семинари със съдиите във връзка с дискриминацията. Презентация на В. Микова, КНСБ: Защита от дискриминация при наемане на работа и ролята на синдикатите при формиране на добри практики Намираме се в Седмицата на равнопоставеността и толерантността Дискриминационните признаци по КТ не съвпадат с признаците в полето на ЗЗД. КТ е основният закон при прилагането на правото на труд. Признаците на дискриминация по чл. 8, ал. 1 на КТ Синдикатите могат да участват в създаването на добри практики в сферата на недискриминацията чрез инструмента на колективното трудово договаряне. В един колективен трудов договор могат да се съдържат клаузи за равно заплащане. Синдикалните организации имат уникално право, постановено чрез чл. 72 от ЗЗД. Такова право се дава за първи път на синдикатите. Ако това право бъде реализирано, ще се даде гласност за вредата от това явление при упражняването на правото на труд. Други права се дават по силата на чл. 76 от ЗЗД. Синдикатите нямат цялостна стратегия за борба с дискриминацията. Какви практически равнища трябва да се засегнат при упражняване на правата по закон. Дискусионен режим: Две теми: Дискриминация при упражняване на правото на труд: В. Тодоров: БТ ИЗТОК – Случай работодателят идва с готова заявка за работно място: често се пише: да не са от ромски произход или: да не са жени. Кой носи отговорност. Ние от ДБТ също се съобразяваме със ЗЗД... Какъв е отговорът. Л. Каменов При проучването, което направихме се образуваха автоматично няколко преписки. Какво се случва с работодателя? Имате възможност за отказа на работодател да приема такива работници да подадете сигнал, без да се явявате пред състава. Кънчо Кантарджийски: Действително в заявката, ако дейността изисква определена възраст и пол, би могло да се посочи възраст и пол: всички видове обяви за провежданите конкурси, дискриминационни ли са? Публикува се обява, открита процедура, възложителят е този, който трябва да определи критериите. РГ. Радвам се че темата предизвиква тази тема, защото това означава, че имаме отношение към нея. Има много лица от мъжки пол, които са учители в изцяло женски колективи и не са щастливи от това. Затова при квотите в университета – СУ – за специалности като психология и педагогика – се стигна до решение, че квотите при определени професии са оправдани. Иван Раднев, КНСБ, Има ли законово основание при ЗОП фирма да се оплаче от дискриминация пред Комисия за защита на конкуренцията? Не се прилага жалба в КЗК при случай на дискриминация? При ЗОП, ПМС 55 – ЗЗД Росица Георгиева – трябва да се следват и двата закона. Когато има дискриминационен казус, се решава как да се постъпи. Лало Каменов – фирма се жали, че по признак етнически произход, документите не са били приети при процедура по ЗОП. ВМ: Новите промени в КТ – реда за ползване на отпуска Кременлиева, директор, АСП Като слушам изложението на КЗД, разбирам, че КЗД нямат законодателна инициатива. Брачната инициатива тотално девалвира, въпросът ми е, има ли дискриминация в този случай? Полина Маринова, РСЗ София – практиката поражда нещо повече: Руска Бъчварова, КТ „Подкрепа“: Нарушават се правата на българи, работещи в чуждестранните мисии на територията на страната. Какво ще посъветвате? Росица Георгиева: За отпуските – има сериозно основание да се замислим – дали има дискриминация. Съгласно закона, имаме право да правим предложения. За брачната институция – когато дойде жена, която е в брак, и има много по-ограничени права за социални помощи от друга жена, в съжителство на семейни начала, посъветвайте я да подаде жалба до КЗД. Това би довело до препоръка за промяна в законодателството. Относно обявите, често без да има дискриминационен текст, се прилага дискриминационен подбор... За съжаление това са изключително трудно доказуеми случаи. По въпроса за посолствата: за българските граждани на територията на България важат законите на България. Те са български граждани и могат да търсят защита на общо основание. ГИТ не може да влезе в посолството и да направи проверка... КЗД има партньорство с МТСП и може да намери начин за защита. Лало Каменов: Като министерство МТСП има законодателна инициатива и би могло да даде предложение за това. След кратка дискусия, срещата беше закрита от Димитър Божилов и продължи в неформален вид.

 

 

Националeн семинар за педагогически съветници и училищни психолози – 23, 24 и 25 юни 2010 г., гр. Благоевград

В рамките на проект „Прогрес към равенство: национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” по програма „Прогрес” на Европейския съюз, Министерството на труда и социалната политика организира и проведе третия националeн семинар за повишаване на информираността на служители в сферата на образованието – педагогически съветници и училищни психолози - по въпроси, свързани с преодоляване на дискриминацията. Той бе проведен в Благоевград на 23, 24 и 25 юни 2010 г. и обхвана над 40 души. В модулната програма на семинара бяха включени презентации върху основните понятия и механизми за защита от дискриминация, както и информация по множество свързани теми и въпроси. Сред основните теми на лекционните модули бе и темата за корените на явлението дискриминация – ролята на стереотипите и предразсъдъците, социалните дистанции и етнически стереотипи. Представена бе и разяснителна лекция за спецификите на българското законодателство в сферата на антидискриминацията и осъществяваните от КЗД процедури, свързани с изискване на информация, процес на медиация при споразумяване и прилагане на санкции чрез принудителни административни мерки и глоби. Представена бе и темата за индискриминацията в системата на училищното образование.

Националeн семинар за педагогически съветници и училищни психолози - 15 и16 юни 2010 г., гр. Поморие

В рамките на проект „Прогрес към равенство: национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” по програма „Прогрес” на Европейския съюз, Министерството на труда и социалната политика организира и проведе първия националeн семинар за повишаване на информираността на служители в сферата на образованието – педагогически съветници и училищни психолози - по въпроси, свързани с преодоляване на дискриминацията. Той бе проведен в гр. Поморие 15 и16 юни 2010 г. и обхвана над 50 представители. В модулната програма на семинара бяха включени презентации, съдържащи актуална информация за състоянието на дискриминацията в училище и бяха използвани интерактивни методи (групови проигравания) за обучение на педагогическите съветници и училищните психолози за идентифициране и повлияване на конкретни случаи на дискриминация сред учениците. Представен бе и информация относно законовата рамка за защита от дискриминация - Закон за защита от дискриминация, както и информация за структурата, функциите и практиката на Комисията за защита от дискриминация.

Националeн семинар за педагогически съветници и училищни психолози - 17 и 18 юни 2010 г., гр. Албена

Министерството на труда и социалната политика организира и проведе втория националeн семинар за повишаване на информираността на служители в сферата на образованието – педагогически съветници и училищни психолози - по въпроси, свързани с преодоляване на дискриминацията. Семинарът бе проведен в рамките на проект „Прогрес към равенство: национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” по програма „Прогрес” на Европейския съюз. Той бе проведен в Албена 17 и18 юни 2010 г. и обхвана над 40 представители на целевата група. В модулната програма на семинара бяха включени презентации върху темата за индискриминацията в системата на училищното образование и ролята на училищните психолози и педагогически съветници в този процес. Обсъдени бяха конкретни казуси и модели за справяне с дискриминационни прояви. Специален акцент бе поставен на проявите на тормоз в училище под формата на съзнателно агресивно поведение сред децата. Представен бе и информация относно законовата рамка за защита от дискриминация - Закон за защита от дискриминация, както и информация за структурата, функциите и практиката на Комисията за защита от дискриминация.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin