Е-формуляри – издаване


Е-формуляри – издаванеЕ-ФОРМУЛЯРИ

 

Това са документи, които се издават на основание Регламенти 1408/71 и 574/72 и служат за удостоверяване на факти, които са необходими за ползване на права по тези регламенти.

 

Формулярите са идентични на всички официални езици на ЕС и са структурирани така, че независимо от езика, на който са попълнени да се обработват лесно от институцията на другата държава-членка.

 

Е-формулярите се попълват и разменят само между институциите на държавите-членки. Те не се попълват, пренасят и удостоверяват от частни лица, нито от други държавни институции, които не са включени в прилагането на регламентите – напр. посолства, консулски служби и др.

 

NB – от 1 май 2010 г. тези Е-формуляри повече няма да бъдат издавани от българските институции, поради отмяна на Регламенти 1408/71 и 574/72, като ще бъдат заменени от Структурирани Електронни Документи, издавани на основание на Регламенти 883/2004 и 987/09. 

 

Е 001 е формуляр, който може да се използва от всички институции за предоставяне или изискване на допълнителна информация.


Формулярите, които се използват при определяне на приложимото законодателство, са:

Е 101 - удостоверение отнасящо се до приложимото законодателство;

E 101a - удостоверение относно приложимо законодателство към безработни лица, заети на непълно работно време в държава-член, различна от държавата по пребиваване;

E 102 - удължаване периода на командироване или на упражняване на дейност като самостоятелно заето лице;

E 103 - упражняване на право на избор.

Формулярите се попълват и заверяват от Националната агенция за приходите – териториалните й поделения по адрес на работодателя/физическото лице.


Формулярите, които се използват при администриране на парични обезщетения за болест и майчинство, са:

Е 104 - удостоверение отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване;

Е 115 - молба за парично обезщетение при неработоспособност;

Е 116 - медицински доклад относно неработоспособност (болест, майчинство, трудова злополука, професионална болест);

Е 117 - отпускане на парични обезщетения при майчинство и неработоспособност;

Е 118 - съобщение за непризнаване на състояние на неработоспособност;

E 124 - заявление за отпускане на помощ при смърт.

Формулярите се попълват и заверяват от Националния осигурителен институт.

Формулярите, които се използват при администриране на обезщетения за болест и майчинство в натура , са:

Е 104 - удостоверение отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване;

Е 106 - удостоверение за право на обезщетения за болест и майчинство в натура за лица, пребиваващи в държава различна от компетентната държава;

Е 107 - молба за удостоверение за признаване на право на обезщетения в натура;

Е 108  -  съобщение за спиране или прекратяване на правото за обезщетения в натура за болест и майчинство;

Е 109 - удостоверение за регистриране на членовете на семейството на наето лице или самостоятелно заето лице и актуализиране на списъците;

Е 112 - разрешение за запазване на правото на получаваните в момента обезщетения е натура за болест и майчинство;

Е 120 - удостоверение за право  на обезщетения в натура за претендиращи за пенсия лица и членове на техните семейства;

Е 121 - удостоверение за регистриране на пенсионери и членове на техните семейства и актуализиране на списъците;

Е 123 - удостоверение за право на обезщетения в натура при осигуряване срещу трудови злополуки и професионални болести;

E 125 - индивидуален запис за действителни;

E 126 - размери за възстановяване на разходи за обезщетения в натура;

E 127 - индивидуален запис за месечни плащания по средни цени.

Формулярите се попълват и заверяват от Националната здравно осигурителна каса и Районните здравно осигурителни каси по местоживеене на лицата, а част от формуляр Е 121 се попълва и от Националния осигурителен институт.


Формулярите, които се използват при администриране на пенсиите, са:

Е 201 - удостоверение за сумиране на осигурителни периоди или периоди на пребиваване;

Е 202 - проучване на молба за пенсия за старост;

Е 203 - проучване на молба за наследствена пенсия;

Е 204 - проучване на молба за пенсия за инвалидност;

Е 205 - удостоверение за осигурителни периоди в България;

Е 207 - информация за осигурителната история на осигуреното лице;

Е 210 - уведомление за решение относно молба за пенсия;

Е 211 - обобщение на решенията;

Е 213 - подробен медицински доклад;

Е 215 - административен доклад за положението на пенсионер;

E 501 - искане за информация относно осигурителната история на наето лице;

E 502 - нотификация за регистрация;

E 503 - искане за информация относно осигурителната история на наето лице;

E 505 - удостоверение относно осигурителната история на наето лице;

E 551 - уведомление за промяна  

Формулярите се попълват и заверяват от Националния осигурителен институт


Формулярите, които се използват при администриране на обезщетенията за безработица, са:

E 301 - Удостоверение за периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица;

E 302 - Удостоверение за членове на семейството на безработно лице, които трябва да бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията;

E 303/0-4 - Удостоверения за запазване на правото на обезщетения за безработица;

E 303/5 - Информация за безработните лица, които възнамеряват да заминат да търсят работа в друга държава членка;

Формулярите се попълват и заверяват от Националния осигурителен институт, а E 303/3  се допълват от Агенция по заетостта и от Националната здравноосигурителна каса.


Формулярите, които се използват при администриране на семейните обезщетения, са:

Е 401 - удостоверение за гражданско състояние за предоставяне на семейни обезщетения;

Е 402 - удостоверение за предоставяне на семейни обезщетения за продължаване на училищното или висшето образование;

Е 403 - удостоверение за предоставяне на семейни обезщетения за професионално обучение в предприятие и/или учебно заведение;

Е 404 - медицинско удостоверение за отпускане на семейни обезщетения;

Е 405 - удостоверение за сумирането на осигурителни периоди, периоди на заетост и самостоятелна дейност, или за последователна заетост в няколко държави-членки между периодите, за които се дължат плащания, съгласно законодателството на тези държави;

Е 407 - медицинско удостоверение за предоставяне на специално семейно обезщетение или увеличено семейно обезщетение за деца с увреждания;

Е 411 - молба за отпускане на семейни обезщетения (детски надбавки) в държавата-членка, в която живеят членовете на семейството.

Формулярите се попълват от Агенцията за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицата.


Формулярите, които се използват при администриране на специалните независещи от вноски обезщетения, са:

E 601 - Искане за информация за  размера на дохода, получаван в държава-членка, различна от компетентната;

E 602 - Удостоверение относно сумирането на периоди на заетост, самостоятелна заетост и пребиваване.

Формулярите се попълват от Агенцията за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицата (когато касаят добавки за хора с увреждания) и от Националния осигурителен институт, когато касаят добваката към пенсията за чужда помощ.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin