Агенция за социално подпомагане


Агенция за социално подпомаганережим/услуга

наименование на административната услугата

нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.)

М13.2.

1. Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги

Чл. 18З от Закона за социално подпомагане
и
чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

М13.2.

2. Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

М13.2.

3. Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

М13.2.

4. Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

М13.2.

5. Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

М13.2.

6. Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

М13.2.

7. Издаване на удостоверения на хора с увреждания за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната два пъти в годината – отиване и връщане

Чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

М13.2.

8. Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Чл. 5 от Закона за семейни помощи за деца

М13.2.

9. Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца 

М13.2.

10. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца

М13.2.

11. Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца

М13.2.

12. Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца

М13.2.

13. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка (осиновителка) студентка учаща в редовна форма на обучение по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца

М13.2.

14. Отпускане на еднократна целева помощ за ученици по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Чл. 10а - Закона за семейни помощи за деца

М13.2.

15. Отпускане на месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и издаване на заповед

Чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 

М13.2.

16. Възстановяване на разходи на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината – отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи

Чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
и чл.
34б от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

М13.2.

17. Извършване на социална оценка по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания

Чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

18. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания

Чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания 

М13.2.

19. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за ползване на информационни и телекомуникационни услуги по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания

Чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

20. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за обучение по реда на правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания

Чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

21. Отпускане на добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитационни услуги по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания

Чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

22. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за диетично хранене и лекарствени продукти по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания

Чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

23. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за достъпна информация по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания

Чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

24. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за задоволяване на основни жизнени потребности – наем на общинско жилище по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания

Чл. 31 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

25. Отпускане на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия 

Чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

26. Отпускане на еднократна целева помощ в размер на 600 лв. за преустройство на жилище на хора с трайни увреждания

Чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

27. Отпускане на еднократна целева помощ на лица с трайни увреждания за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер на 1200 лв.

Чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

28. Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. на Министерство на труда и социалната политика и издаване на заповед

Чл. 1-5 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. на Министерство на труда и социалната политика

М13.2.

29. Включване и участие в дейността  Личен асистент” на Национална програма Асистенти на хора с увреждания”

Заповед № РД01 - 932 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика

М13.2.

30. Освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възрастот винетни такси при ползване на републиканските пътища

М13.2.

31. Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

Чл. 6 от Правилника за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

М13.2.

32. Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване два пъти в годината – отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

Чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

М13.2.

33. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща, че лицето е на социално подпомагане

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

М13.2.

34. Издаване на служебна бележка за получени суми по видове социални помощи

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

М13.2.

35. Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината – отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и издаване на заповед

Чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
и чл. 34а от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

М13.2.

36. Издаване на служебна бележка за получени: месечна добавка за социална интеграция; целеви помощи за социална интеграция; безплатен винетен стикер; месечни целеви помощи за телефонни услуги за военноинвалиди и безплатно пътуване 2 пъти в годината – отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната за военноинвалиди

Чл. 25-31 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

37. Издаване на служебна бележка на хора с трайни увреждания за посещение в държавна институция (Регионална дирекция "Социално подпомагане" и Дирекция за социално подпомагане), във връзка с плащане на целева помощ

Чл. 25-31 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

М13.2.

38. Приемане на молби и документи за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности, и издаване на заповеди

Чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;


чл.20, ал.1от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл.23 от Закона за закрила на детето - мерки за закрила в семейна среда;


чл.20, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето , във връзка с чл. 25 от Закона за закрила на детето - мерки за закрила извън семейството.
 

М13.2.

39. Приемане на заявления от кандидат-осиновители за вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване

чл. 21, т. 13 от Закона за закрила на детето . и чл. 24 и чл. 25 от Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г.

 

М13.2.

40. Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед

чл. 8 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване
на приемни семейства и настаняване на деца в тях

 

М13.2.

41. Приемане на молби за настаняване на деца в семейство на роднини или близки и издаване на заповед

чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет. И чл. 24 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

 

М13.2.

42. Настаняване на деца в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и издаване на заповед

чл. 26 от Закона за закрила на детето

 

М13.2.

43. Приемане на сигнали за наличие на деца в риск – устни, писмени, сигнали по електронен път и др.

чл. 10 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

 

М13.2.

44. Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

М13.2.

45. Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

чл. 49 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

и чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

 

М13.2.

46. Изготвяне на становища до дежурен съдия относно интересите на детето, във връзка със сделки, касаещи имущество и влогове

чл. 15 от Закона за закрила на детето -
участие в съдебни процедури

 

М13.2.

47. Обработка на документи от институциите за социално подпомагане в ЕС

чл. 67-69 от Регламент 883/2004,
чл. 58-61 от Регламент 987/2009
 

М13.2.

48. Обработка на документи от дирекциите на ДСП в страната

чл. 67-69 от Регламент 883/2004,
чл. 58-61 от Регламент 987/2009
 

М13.2.

49. Заплащане диагностика и лечение на здравнонеосигурени лица по реда на ПМС № 17 от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

ПМС № 17 от 31.01.2007 г.

М13.2.

50. Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните и издаване на заповед

По реда на чл. 18 от Наредба № 3 от 24 август 2012 г.

М13.2.

51. Отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо и издаване на заповед

По реда на чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с уреждания

М13.2.

52. Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните

По чл.7 от Закона за ветераните от войните

Обща административна услуга

Информиране, консултиране и насочване на гражданите във връзка с дейностите в областта на социалните и семейните помощи, социалните услуги, месечната добавка за социална интеграция, целевите помощи, безплатните винетни стикери за хората с трайни увреждания, осигуряване на правата на военноинвалидите и закрила на детето

 

По Административнопроцесуален кодекс- чл.1, чл.28, чл.107, чл.110, чл.111, чл.112;


Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 ”г”;


Наредба за административното обслужване - чл.1, ал.1, чл.15,ал.1; Устройствен правилник на АСП

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin