Административни услуги


Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител1. Наименование – Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя

2. Правно основание – чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)

3. Заявител – работник

Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

? Заявление за издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор (свободен текст), което следва да съдържа:

1. трите имена и единния граждански номер на заявителя;

2. актуален точен адрес и телефон на заявителя;

3. наименованието на работодателя;

4. данни за седалището и адреса на управление на работодателя, посочени в трудовия договор, както и за други адреси на работодателя в случай, че са известни на заявителя;

5. адрес на предприятието, неговото поделение, учреждението, организацията, кооперацията, обекта или друго място, където е полагал труд заявителят;

6. телефон и електронни адреси на работодателя, на лицето, което го представлява, и на лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя - ако тази информация е известна на заявителя;

7. данни за последния осъществен контакт с работодателя, с негови представители и/или с негови длъжностни лица;

8. данни за трудовото правоотношение - дата на постъпване на работа, длъжност и организационно звено, в което е работил (отдел, цех, служба), размер на получаваното трудово възнаграждение и продължителност на работното време

Преписи на трудови договори с работодателя и анекси към тях, на други документи по трудовото правоотношение и на трудовата книжка. Преписите следва да са заверени от заявителя с текст Вярно с оригинала”, дата и подпис.

4.2. Подаване на документите:

Документите се подават в Дирекция Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" -  Благоевград

Благоевград

2

Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" – Варна

Варна

4

Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново

Велико Търново

5

Дирекция "Инспекция по труда" – Видин

Видин

6

Дирекция "Инспекция по труда" – Враца

Враца

7

Дирекция "Инспекция по труда" – Габрово

Габрово

8

Дирекция "Инспекция по труда" – Добрич

Добрич

9

Дирекция "Инспекция по труда" – Кърджали

Кърджали

10

Дирекция "Инспекция по труда" – Кюстендил

Кюстендил

11

Дирекция "Инспекция по труда" – Ловеч

Ловеч

12

Дирекция "Инспекция по труда" – Монтана

Монтана

13

Дирекция "Инспекция по труда" – Пазарджик

Пазарджик

14

Дирекция "Инспекция по труда" – Перник

Перник

15

Дирекция "Инспекция по труда" – Плевен

Плевен

16

Дирекция "Инспекция по труда" – Пловдив

Пловдив

17

Дирекция "Инспекция по труда" – Разград

Разград

18

Дирекция "Инспекция по труда" – Русе

Русе

19

Дирекция "Инспекция по труда" – Силистра

Силистра

20

Дирекция "Инспекция по труда" – Сливен

Сливен

21

Дирекция "Инспекция по труда" – Смолян

Смолян

22

Дирекция "Инспекция по труда" София

Райони на Столична община*:

1. Район "Връбница"

2. Район "Възраждане"

3. Район "Илинден"

4. Район "Изгрев"

5. Район "Искър"

6. Район "Красно село"

7. Район "Красна поляна"

8. Район "Лозенец"

9. Район "Младост"

10. Район "Надежда"

11. Район "Оборище"

12. Район "Подуяне"

13. Район "Сердика"

14. Район "Слатина"

15. Район "Средец"

16. Район "Студентски"

17. Район "Триадица"

23

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Софийска област и райони на Столична община:

1.Район "Кремиковци"

2.Район "Нови Искър"

3.Район "Банкя"

4.Район "Витоша"

5.Район "Панчерево"

6.Район "Люлин"

7.Район "Овча купел"

24

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора

Стара Загора

25

Дирекция "Инспекция по труда" – Търговище

Търговище

26

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Хасково

27

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен

Шумен

28

Дирекция "Инспекция по труда" - Ямбол

Ямбол

 

*Забележка:

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Дирекция Инспекция по труда” София  и Дирекция Инспекция по труда Софийска област” София на принципа на районното деление на Столична община.

 

4.3. Срок на изпълнение – до два месеца от постъпване на искането.

5. Срок на валидност – няма

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи: - няма

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin