Административни услуги


Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка1. Наименование - Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка.

2. Правно основание - чл. 10, ал. 2 от Наредбата за служебното положение на държавните служители /НСПДСл/.

3. Заявител – физически лица, които са били държавни служители, но към момента на подаване на искането вече не са в служебно правоотношение.

4.   Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

? Заявление за издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка /бланка/;

? Попълнено/и Приложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДСл за всяка администрация, в която заявителят е работил.

4.2. Подаване на документите:

Заявлението и приложенията се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” на адрес: гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” №3.

4.3. Срок на изпълнение1 , съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. Срок на валидност на разрешението – няма

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи

7.1. Заявление за издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка /бланка/;

7.2. Приложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДСл /бланка/.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin