Административни услуги


Приемане на годишна декларация и уведомления за здравословни и безопасни условия на труд1. Наименование – Приемане на годишна декларация и уведомления за здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от всички икономически дейности (приемат се в Дирекции „Инспекция по труда”)

2. Правно основание – чл. 15, ал.1 и ал. 3 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

3. Заявител – юридически лица и физически лица, задължени да подават ежегодна декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ

4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

Декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ на хартиен и електронен носител или уведомление по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ на хартиен носител

4.2. Попълване на декларацията/уведомлението

       4.2.1. Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се попълва с помощта на специализиран софтуер, който може да бъде изтеглен от интернет-страницата на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда” (http://www.gli.government.bg). След попълване на декларацията, с помощта на софтуера се създава XML-файл. Създаденият файл се записва на електронен носител и придружава оригиналната декларация, разпечатана и подписана на хартиен носител (когато декларацията се подава в Дирекция Инспекция по труда”) или се подписва с електронен подпис на заявителя или на упълномощено от заявителя лице и се изпраща през приложението в интернет-страницата на Агенцията.

       4.2.2. Уведомлението по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ може да бъде попълнено както с помощта на специализирания софтуер, така и само като бланка. Когато уведомлението ще бъде подавано по електронен път, същото се попълва с помощта на специализирания софтуер и се подписва с електронен подпис на заявителя или на упълномощено от него лице.

4.3. Подаване на документите:

4.3.1. Срок за подаване на декларация/уведомление:

Декларация/уведомление се подават ежегодно до 30 април, като се декларират обстоятелства (липса на промяна в декларираните обстоятелства) за предходната календарна година

4.3.2. Подаване на декларация/уведомление по електронен път

Декларацията/уведомлението могат да бъдат подадени по електронен път чрез уеб-приложение в интернет-страницата на Агенцията (http://www.gli.government.bg). Файловете трябва да са подписани с електронен подпис на заявителя или на упълномощено от него лице.

4.3.3. Подаване на декларация в Дирекция Инспекция по труда”:

Декларацията се подава или се изпраща на хартиен и електронен носител в Дирекция Инспекция по труда”, която отговаря за областта на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието. Декларацията на хартиеният носител трябва да бъде подписана и подпечатана. На електронния носител трябва да е записан XML-файлът, от който е разпечатана декларацията.

4.3.4. Подаване на уведомление в Дирекция Инспекция по труда”:

Попълненото уведомление на хартиен носител се подава или се изпраща в Дирекция Инспекция по труда”, която отговаря за областта на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" -  Благоевград

Благоевград

2

Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" – Варна

Варна

4

Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново

Велико Търново

5

Дирекция "Инспекция по труда" – Видин

Видин

6

Дирекция "Инспекция по труда" – Враца

Враца

7

Дирекция "Инспекция по труда" – Габрово

Габрово

8

Дирекция "Инспекция по труда" – Добрич

Добрич

9

Дирекция "Инспекция по труда" – Кърджали

Кърджали

10

Дирекция "Инспекция по труда" – Кюстендил

Кюстендил

11

Дирекция "Инспекция по труда" – Ловеч

Ловеч

12

Дирекция "Инспекция по труда" – Монтана

Монтана

13

Дирекция "Инспекция по труда" – Пазарджик

Пазарджик

14

Дирекция "Инспекция по труда" – Перник

Перник

15

Дирекция "Инспекция по труда" – Плевен

Плевен

16

Дирекция "Инспекция по труда" – Пловдив

Пловдив

17

Дирекция "Инспекция по труда" – Разград

Разград

18

Дирекция "Инспекция по труда" – Русе

Русе

19

Дирекция "Инспекция по труда" – Силистра

Силистра

20

Дирекция "Инспекция по труда" – Сливен

Сливен

21

Дирекция "Инспекция по труда" – Смолян

Смолян

22

Дирекция "Инспекция по труда" София

Райони на Столична община*:

1. Район "Връбница"

2. Район "Възраждане"

3. Район "Илинден"

4. Район "Изгрев"

5. Район "Искър"

6. Район "Красно село"

7. Район "Красна поляна"

8. Район "Лозенец"

9. Район "Младост"

10. Район "Надежда"

11. Район "Оборище"

12. Район "Подуяне"

13. Район "Сердика"

14. Район "Слатина"

15. Район "Средец"

16. Район "Студентски"

17. Район "Триадица"

23

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Софийска област и райони на Столична община:

1.Район "Кремиковци"

2.Район "Нови Искър"

3.Район "Банкя"

4.Район "Витоша"

5.Район "Панчaрево"

6.Район "Люлин"

7.Район "Овча купел"

24

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора

Стара Загора

25

Дирекция "Инспекция по труда" – Търговище

Търговище

26

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Хасково

27

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен

Шумен

28

Дирекция "Инспекция по труда" - Ямбол

Ямбол

 

*Забележка:

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Дирекция Инспекция по труда” София  и Дирекция Инспекция по труда Софийска област” София на принципа на районното деление на Столична община.

 

4.4. Срок на изпълнение – 30 дни, съгласно чл. 7, ал. 2 Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

5. Срок на валидност – 1 година

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

7.1. Уведомление по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin